Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

91/2018. (4. 24.) önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

91/2018. (IV. 24.) határozata

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra az alábbiak szerint:

a.)   az önkormányzat fenntartásában lévő Fehérvári és Budai úti mindkét oldali járdaszakaszának felújítására a Szent László-patak és a Rákóczi utca közötti szakaszon [a kiírás c) pályázati alcélja szerint],

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti pályázathoz szükséges önrészt az alábbiak szerint biztosítja:

a.)   az 1.) a.) pont szerinti bruttó 17.645.000 Ft tervezett összköltségű fejlesztéshez 2.646.750 Ft önrészt biztosít a 2018. évi költségvetésében.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerint benyújtsa, az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye és támogatott pályázat esetén a támogatási szerződést aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:          polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos