Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

149/2018. (8. 28.) a Martonvásár, külterület 025/27 hrsz-ú (új helyrajzi száma: 1796) ingatlan belterületbe vonásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

149/2018. (VIII. 28.) határozata

a Martonvásár, külterület 025/27 hrsz-ú (új helyrajzi száma: 1796) ingatlan

belterületbe vonásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor, 2462 Martonvásár Dr. Gyulay Gyula utca 9. szám alatti lakos kizárólagos tulajdonos (a továbbiakban: Kérelmező) kérelmének

helyt ad, és hozzájárul

 

az 1/1 arányban a kérelmező kizárólagos tulajdonában lévő „kivett gazdasági épület, udvar” művelési ágú, Martonvásár, külterület 025/27 helyrajzi számú, 11366 m2 terület alapterületű ingatlan belterületbe vonásának az ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséhez.

 

A Képviselő-testület felkéri és egyben felhatalmazza Gucsek István általános alpolgármestert, hogy keresse meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalát (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.) a fenti ingatlan belterületbe vonása iránti eljárás lefolytatása végett, és a szükséges dokumentumokat írja alá, nyilatkozatokat tegye meg az Önkormányzat nevében.

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ingatlan falusias lakó (Lf) építési övezetbe tartozik, az ingatlan elsősorban lakóépület elhelyezését szolgálja. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 21/2014. (XI.26.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat 4. § (1) bekezdése alapján a terület a Szabályozási Terv szerint belterületbe vonható.

 

Megállapítom, hogy a belterületbe vonási eljárás mindennemű költségét a Kérelmező viseli külön erre irányuló nyilatkozata alapján.

 

Indokolás

 

Kérelmező kérelmének teljes egészében helyt adtam, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81.§ (2) bekezdése szerint, arra való tekintettel, hogy nincs ellenérdekű ügyfél, ezért a jogorvoslatról történő tájékoztatást mellőztem.

 

Döntésem az alábbi jogszabályon alapul:

  • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §, és 7. § (1) bekezdés,
  • a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. § (1), 15. § (2) pontja,
  •  Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő – testületének a Településszerkezeti Terv megállapításáról szóló 191/2014. (IX.30.) határozatának 2. pontja,
  • a Martonvásár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI.26.) rendelet 45. §-a.

 

kmf.

 

         Gucsek István                                                                           Miklósné Pető Rita

általános alpolgármester                                                                             aljegyző

 

ZÁRADÉK: A döntés a mai napon végleges.

2018.08.28.

 

         Gucsek István                                                                            Miklósné Pető Rita

általános alpolgármester                                                                             aljegyző