Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

132/2018. (6. 26.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

132/2018. (VI.26.) határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést, a határozat melléklete szerinti tartalommal, meghosszabbítja a Central Container Kft-vel (2462 Martonvásár, Gólyahír u. 4.).
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés aláírására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

132/2018. (VI.26.) határozat melléklete:

 

Közszolgáltatási szerződés

3. számú módosítása

 

mely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. adószám: 15727433-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727431, mint az ellátásért felelős, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről

Central Container Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2462 Martonvásár, Gólyahír utca 4, adószám: 10338715-2-07, számlaszám: 10700093-68428554-51100005, mint szolgáltató, képviseli: Balikó Adrienn ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató)

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

 1. Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. alapján, az Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2016.(III.29.) határozata értelmében 2016. április 1. napi hatállyal közszolgáltatási szerződést kötöttek Martonvásár Város közigazgatási területén lévő, a helyi rendeletben meghatározott ingatlanokon keletkező, ott elkülönítetten és ideiglenesen tárolt települési folyékony hulladék (EWC kód: 20 03 04) folyamatos begyűjtésére és elszállítására (a továbbiakban: Szerződés), mely szerződést 2016. és 2017. években mindösszesen két alkalommal módosítottak közös akarattal.
 2. Felek a Szerződést 2018. szeptember 1. napi hatállyal, egybehangzó közös akarattal az alábbiak szerint módosítják az Önkormányzat …../2018. (VI. 26.) számú - 20/2015. (VII.2.) számú 2018. szeptember 1. napjától hatályos önkormányzati rendeletében foglaltak alapján meghozott - határozata figyelembe vételével.
 3. A Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Közszolgáltató a meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2019. augusztus 31. napjáig jogosult, illetve kötelezett.”

 1. A Felek megállapítják, hogy a Szerződés 1. mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. melléklete szerint tartalommal hatályában fenntartják.
 1. Jelen módosítás a Szerződést egyebekben nem érinti.
 2. Felek a Szerződést - jelen módosításban foglaltak átvezetésével - egységes szerkezetbe foglalják és aláírják.
 3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasást és értelmezést követően írják alá.

 

Martonvásár, 2018. június ”……”.                                                                                             

 

                                      Önkormányzat                                                    Közszolgáltató       

 

1. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 3. számú módosításához:

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

közszolgáltatás díja

 

 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás alap díja: 873. -Ft/ m3
 2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ürítési díja 927. -Ft/m3
 3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja mindösszesen: 1.800. -Ft/m3.
 4. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”