Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

81/2022. (4. 12.) a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

81/2022. (IV.12.) határozata

a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel kötött háziorvosi

feladat-ellátási szerződés módosításáról

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KARDIO-KONZULENS Bt. és az Önkormányzat között az alapellátás körébe tartozó orvosi feladatok ellátása tárgyában létrejött a Ph/2763-4/2016. iktatószámú feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja 2022. április 12. napi hatállyal:

 

1.) A szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Megbízott az alapellátás körébe tartozó háziorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban meghatározott számú és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: Toth Emília Erzsébet szakasszisztens (nyilvántartási szám: 164520).”

 

2.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

II.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat, illetőleg jelen módosítás szerint átvezetett és egységes szerkezetbe foglalt, a határozat 1. mellékletét képező Szerződés aláírására.

 

III.

 

A Képviselő-testület a továbbiakban felhatalmazza a polgármestert a Martonvásár Város Önkormányzata, mint szerződő fél által a kötelező egészségügyi alapellátás körében kötött szerződések (háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat-ellátási szerződések) tekintetében, hogy a helyettesítésre jogosultak és a feladat-ellátásban részt vevő szakdolgozók személyében történő változások miatt szükséges szerződés-módosításokat aláírja, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. április 30.

 

81/2022. (IV.12.) határozati javaslat 1. melléklete:

 

„FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

(a 2022. április 12. napi módosításokkal egységes szerkezetben)

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.; törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), másrészről, KARDIO-KONZULENS Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi utca 73.; telephelye: 2462 Martonvásár,  Brunszvik út 1.; adószáma: 21970939-2-07;képviseli: Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola ügyvezető; képviselet módja: önálló; továbbiakban/rövidített neve: KARDIO-KONZULENS Bt.) között az alapellátás körébe tartozó orvosi feladatok ellátása tárgyában az alábbi helyen, időbenés feltételek mellett:

 

1.)        Megbízó megbízza a háziorvosi feladatot ellátó vállalkozást, a KARDIO-KONZULENS Bt.-t, melyben személyes ellátásra kötelezett orvos Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola Tünde (továbbiakban: Megbízott), hogy területi ellátási kötelezettséggel folyamatos háziorvosi ellátást biztosítson Martonvásár Város közigazgatási területén az 2. számú körzetet érintően 2016. január 1. napjától kezdődően.

 

2.)        Martonvásár Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) és Megbízott jelen időtartamát határozatlan időben, de legalább 5 évben határozzák meg.

 

3.)        A rendelés ideje:

Hétfő: 07.30 óra – 10.30 óra

Kedd: 13.00 óra – 17.00 óra

Szerda: 07.30 óra – 10.30 óra

Csütörtök: 14.00 óra – 17.00 óra

Péntek: 07.30 óra – 10.30 óra

Prevenciós rendelési idő:

Hétfő: 10.30 óra – 11.30 óra

Szerda: 10.30 óra – 11.30 óra

Csütörtök: 13.00 óra – 14.00 óra (várandós tanácsadás)

Péntek: 10.30 óra – 11.30 óra

Rendelkezésre állási idő: hétfő - péntek 08.00 – 16.00 óra

 

4.)        A Megbízó a tulajdonában lévő Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti, a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges felszereltségű rendelő helyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja. A Megbízó a használatba adást követően tulajdonjogát fenntartja.

 

5.)        A fenntartási és működési kiadások megoszlása:

 1. A Megbízottat terhelik:
  • a Megbízó tulajdonát képező kis értékű tárgyi eszközök karbantartása,
  • a Megbízott tulajdonába kerülő kis értékű eszközök beszerzése,
  • a rendelő helyiségek, illetve a hozzátartozó váróterem takarítási, karbantartási költségei,
  • a háziorvosi feladatok ellátását szolgáló nagy értékű eszközbeszerzések, továbbá
  • a 19.) pont szerinti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az 1.) pontban általa vállalt megbízás ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.   
 2. Az a.) pontban nem említett működési kiadások (munkabér, társadalombiztosítási járulék, irodaszer, nyomtatvány, védőruha) a Megbízottat terhelik.
 3. A Megbízót terhelik:
  • a háziorvosi feladat ellátással összefüggésben felmerülő épület felújítási és átalakítási költségek,
  • az ellátás során keletkező veszélyes hulladékok kezelésének elszállításának, ártalmatlanításának költségei.

d.) A Megbízó és Megbízott a háziorvosi feladatok ellátásával kapcsolatban keletkező költségeket 87,5 – 12,5 %-ban megosztja az orvosi rendelő épületére (a lakás kivételével) vonatkozóan az alábbi szolgáltatások tekintetében:

- gáz- és villamos energia költségek,

- közmű- és kommunális szolgáltatások (ivóvíz és szennyvízdíj, szemétszállítás díja) díjai,

- kommunikációs szolgáltatások díjai (internet, rendelői és ügyeleti telefon használata)

e.) A d.) pont szerinti költségek 12,5%-át a Megbízó által meghatározott jogú személy számlázza tovább a Megbízott részére.

 

6.)        Megbízott saját a háziorvosi körzetében történő helyettesítéséről maga gondoskodik, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel és engedéllyel rendelkező helyettesítővel biztosítva a betegek folyamatos ellátását.

A Megbízott saját helyettesítéséről a Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti rendelőben köteles gondoskodni. A helyettesítéssel érintett napokon a helyettesítő orvos a saját rendelési idején túl a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idő legalább 50%-át teljesíti.

 

A helyettesítéssel érintett napok száma – a betegség miatt igazolt távollét esetét bele nem számítva - évente nem haladhatja meg a 40 napot.

A helyettesítésre vonatkozó tudnivalókról a Megbízott megfelelő időben (legalább 24 órával korában) és módon (a rendelő külső bejáratára kifüggesztett, a betegek számára elérhető hirdetmény útján, amely tartalmazza a helyettesítésre vonatkozó rendelési időpontot) köteles tájékoztatni a körzet lakosságát, továbbá értesíteni a Megbízót (e-mailben, telefonon, vagy más módon).

Vis major esetén a helyettesítés idejéről a Megbízó képviselője és a Megbízott külön egyeztetnek.

A helyettesítésre jogosult

 • elsősorban: dr. Fodor Tamás háziorvos (pecsétszám: 59947, FODOR-MED és Társai Betéti Társaság (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Széchenyi u.1/a.),
 • másodsorban: dr. Jambrik Zoltán orvos (pecsétszám: 56480, KARDIO-KONZULENS Bt. (székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi utca 73.),
 • harmadsorban: dr. Mayer András háziorvos (pecsétszám: 43730; Mayermed Kft.; székhelye: 2471 Baracska, Hunyadi u. 12.),
 • negyedsorban: dr. Ködöböcz Attila háziorvos (pecsétszám: 50270/1; Jéna Bt.; székhelye: 2464 Gyúró, Petőfi u. 70.).

A helyettesítés helye minden esetben: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., a helyettesítés időtartamának megfelelően.

 

7.)        Megbízott akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) az okot adó esemény tudomására jutását követő 24 órán belül köteles a Megbízót, valamint a lakosságot értesíteni, illetve tájékoztatni a Megbízót az akadály elhárításának módjáról is.

 

8.)        A Megbízott az alapellátás körébe tartozó háziorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban meghatározott számú és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: Toth Emília Erzsébet szakasszisztens (nyilvántartási szám: 164520).

 

9.)        Megbízó az ügyeleti szolgáltatásról más szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint gondoskodik, a Megbízott az ügyeleti ellátásban részvételre e körben nem kötelezett.

 

10.)      Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy az Egészségbiztosítási Pénztárral Megbízott közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges pénzeszközt az Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül a Megbízott számlájára utalja.

 

11.)      Megbízott az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. Ennek érdekében Megbízott vállalja, hogy a megjelölt működési területén a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére az érvényes előírásoknak, és a szakma szabályainak megfelelő szolgáltatást nyújt.

 

12.)      Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a 1.) pontban foglalt feladatok ellátásáért a jelen szerződés hatálybalépését követően külön díjazás nem jár.

 

13.)      A kártalanítás az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján, az abban foglalt körzetmódosítás folytán bekövetkezett finanszírozás csökkenéssel azonos százalékban kerül megállapításra.

 

14.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 3/C. § (2) bekezdésére és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdésének c) pontjára tekintettel a Megbízott köteles minden év február 28. napjáig beszámolni a tárgyévet megelőző évi tevékenységéről a jelen szerződés 1. mellékletét képező nyomtatványon, adattartalommal.

 

15.)      A Megbízó jelen feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapos felmondási idővel jogosult felmondani, ha:

a)  a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat;

b)   a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

 

16.)      Jelen szerződést Megbízó és Megbízott közös megegyezéssel módosíthatja, megszüntetheti.

 

17.)      Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester.

18.)      Jelen egységes szerkezetbe foglalt szerződés 2016. április 1. napjával lép hatályba, mely naptól a Megbízó és Megbízott között hasonló tárgyban létrejött szerződés hatályát veszti.

 

19.)      Megbízó és Megbízott a szerződésből eredő jogvita eldöntésére kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét.  

 

20.)      Jelen szerződés hatályosulása során alkalmazandó jogszabályok:

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény;
 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;
 •  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet;
 • az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről szóló 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet.

 

Martonvásár, 2022. ………

 

            Dr. Szabó Tibor                                                    Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola

 Martonvásár Város polgármestere                                   KARDIO-KONZULENS Bt.

                Megbízó                                                                          Megbízott”

A Ph/2763-4/2016. számú feladat-ellátási szerződés 1. melléklete:

 

Tájékoztatási jellegű információk a háziorvosi feladat ellátásról a ….…… évről:

Rövid írásos értékelés

 • a végzett háziorvosi feladatokról,
 • az említésre érdemes eredményekről, fejlesztésekről,
 • az ellátással kapcsolatos hiányosságokról,
 • az önkormányzattal való együttműködésről,
 • az önkormányzattól várt esetleges intézkedésekről, az ellátást segítő lépésekről.

 

dolgozói létszám;

 

ellátott betegek száma összesen és korcsoport szerinti megosztásban;

 

gondozási kontrollok száma;

 

szűrések száma;

 

gondozási csoportok statisztikája;

 

beutalások száma (ebből diagnosztika, szakorvosi konzílium, kórházi kezelés);

 

egyéb szakmailag fontosnak tartott adat, információ.