Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

99/2022. (4. 26.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

99/2022. (IV. 26.) határozata

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről,

a szociális ellátásokról szóló beszámolóról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről, valamint a települési támogatások rendszeréről szóló 2021. évi beszámolót jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szent László Völgye Segítő Szolgálat vezetőjének 2021. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről, valamint szociális ellátásokról szóló beszámolóját jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

99/2022. (IV.26.) határozat 1. melléklete:

 

A) A jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok,

ellátások teljesítéséről szóló 2021. évi beszámoló:

 

 

1. A jegyző, mint gyámhatóság által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a törvényben meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés (2016. január 1. napjától – ha megfelel a Gyvt. 21/C. §-ában foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek) igénybevételére,

 - évente két alkalommal (tárgyév augusztus, illetve november hónapjában), alapösszegű pénzbeli támogatásra jogosult. Az alapösszegű támogatás 2021. évben alkalmanként 6.000.- Ft volt. Azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek tekintetében, akiknél a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet is fennállt, 6500.- Ft emelt összegű támogatás került kifizetésre. Az alapösszegű és emelt összegű támogatás összegét – a jelenleg hatályos szabályoknak megfelelően – a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. A jogosultság megállapítása jövedelemhatárhoz - az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 135%-hoz, egyedülálló szülők esetében 145%-hoz - kötött, továbbá a család vagyoni helyzetét is vizsgálni szükséges. A Gyvt. 19. § (1a) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt – tartásra köteles – hozzátartozó havonta a nyugdíjminimum legkisebb összege 22 %-ának megfelelő mértékű pénzbeli ellátást kap, ha nyugellátásban, vagy a jogszabályban felsorolt egyéb járandóságban részesül. Pénzbeli ellátás a 2021. évben nem került megállapításra, illetve folyósításra, tekintettel arra, hogy a családba fogadó gyámok vonatkozásában nem állt fenn a tartási kötelezettség.

 

A hátrányos helyzetű családok száma a 2020. évhez képest csökkent. A 2020. évben 8 család, míg a 2021. évben 6 család részére került megállapításra a hátrányos helyzet, mely 2020- ban17 gyermeket jelentett, a 2021. évben pedig 12 főre csökkent a gyermekek száma.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok számában lényeges eltérés látható a tavalyi évhez képest.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (2021. december 31. adatok szerint):

 

 • támogatásra jogosultak száma 2021-ben: 12 fő (2020-ben: 27 fő)
 • családok száma 2021- ben:  7 (2020- ban: 16)
 • kiskorú gyermekek száma 2021- ben: 13 fő (2020- ben: 27 fő)
 • ebből 0-5 év közötti 2021- ben: 2 fő (2020- ban: 6 fő)
 • ebből 6-18 év közötti 2021- ben: 11 fő (2020- ben: 21 fő)
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nagykorú gyermek saját jogán nem volt jogosult.

 

 

b) Gyermekétkeztetés

 

A Gyvt. jelenleg hatályos 21. §-a alapján természetbeni ellátásként a gyermek részére életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére abban az intézményben ahol napközben gondozása, nevelése, oktatása zajlik.

A gyermekétkeztetést vállalkozási szerződés keretében továbbra is a HPM Plus Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja a Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére, az étkeztető saját maga által biztosított főzőkonyha igénybevételével.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenesen étkeztek az óvodában, az iskolában pedig 50%-os kedvezményben részesültek.

 

c) Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. §-a alapján 2016. évtől kormányzati döntés eredményeképpen lehetőség nyílt a szünidei gyermekétkeztetésre (napi egyszeri déli meleg főétkezés), mely a gyermekek által ingyenesen vehető igénybe. A központi költségvetés azoknak a gyermekeknek az esetében finanszírozza meg teljes egészében a szünidei gyermekétkeztetést, akik hátrányos helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. A „csupán” rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében az önkormányzat saját döntésétől függően, saját költségvetés terhére biztosíthatná ezt.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek törvényes képviselőit minden esetben írásban tájékoztattuk a gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről. A tájékoztató levélben feltüntetésre került a szünet időtartama, amely időszakra a szünidei gyermekétkeztetést biztosítottuk, valamint a főzőhely pontos címe és étel átvételének időintervalluma. Az étkeztető helyben fogyasztást biztosítani nem tud, ezért az igénylők  az ételt az elvitelre alkalmas tárolóedényben vihetik el. Ezzel egyidejűleg tájékoztattuk szintén írásban a család- és gyermekjóléti szolgálatot arról, hogy mely törvényes képviselők részére került megküldésre a tájékoztatás. Az igényléshez szükséges nyilatkozatokat a törvényes képviselők többsége nem juttatta vissza a meghatározott időpontig, annak ellenére sem, hogy a Szent László Völgye Segítő Szolgálat családgondozói az értelmezésben és kitöltésben segítséget nyújtanak. A szünidei étkezést igénylők száma a korábbi évekhez hasonlóan nagyon alacsony.

 

Szünidei gyermekétkeztetést igénybevevők 2021. évi számadatai:

Tavaszi szünetben: 0 gyermek

Nyári szünetben: 5 gyermek,

Őszi szünetben: 2 gyermek,

Téli szünetben: 0 gyermek.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti formája a központi költségvetésből 100%-ban kerül finanszírozásra.

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása:

A Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése alapján  hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

A Gyvt. 67/A. § (2) bekezdése alapján halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

 

Hátrányos helyzet megállapítása:

 • családok száma: 6
 • kiskorú gyermekek száma: 12 fő

Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása:

 • családok száma: 0 fő
 • kiskorú gyermekek száma: 0 fő

 

B) Humán Bizottság (átruházott) hatáskörében pályázati úton adható,

 települési támogatások köre

(egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok):

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a települési támogatásokról szóló 15/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) évente két alkalommal lehetőséget biztosíthat pályázat útján a szociálisan rászoruló jól tanuló diákok/hallgatók, művészetekben és sportban jól teljesítő tanulók részére, valamint gyermekek táboroztatására történő pályázat kiírására. Az egész világot sújtó koronavírus járvány következtében 2021. I. félévében a szociálisan rászoruló, jól tanuló diákok ösztöndíj pályázatainak meghirdetésére nem került sor, azonban az általános iskolás gyerekek nyári szünetben történő elhelyezésének biztosításához 2021. május hónapban és 2021. július hónapban a 14 év alatti gyermekek táboroztatási költségeinek támogatásához kiírásra került a pályázat. 2021. II. félévében a tanulmányi eredményeken alapuló ösztöndíj pályázatok is kiírásra kerültek négy kategóriában.

 

Pályázat útján igényelhető települési támogatások számadatai:

 

 • Általános és középiskolás pályázók száma: 28 fő
 • Főiskolai hallgató: 2
 • Művészeti iskolás pályázó: 1 fő
 • Sportegyesületben sportoló pályázó: 1 fő
 • Sportegyesületben sportoló pályázó: 1 fő
 • 14 éven aluli gyermekek táboroztatása: 12 fő

 

A 2021. évben a szociálisan rászoruló, jól tanuló diákok/hallgatók, a művészeti oktatásban, és sportban tehetséges gyermekek részére, valamint a 14 éven aluliak táboroztatási költségeire kifizetett támogatási összeg mindösszesen 1.368.500,- Ft volt.

 

 

99/2022. (IV.26.) határozat 2. melléklete:

 

Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Martonvásár városban végzett 2021. évi gyermekvédelmi és szociális szakmai munkájáról.

 

 1. Bevezetés

Martonvásár városban a Szent László Völgye Segítő Szolgálat, mint szociális alap illetve gyermekjóléti alapszolgáltatást, nyújtó integrált intézmény biztosítja a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás területén élő lakosság szociális és gyermekvédelmi ellátását. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat alapszolgáltatásai a lakosság érdekében egy olyan szociális és gyermekjóléti védelmet építenek ki, melynek célja az ellátott településeken élő lakosság szociális biztonságának megteremtése, és megőrzése valamint a gyermekek testi, lelki, erkölcsi veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, megszüntetése.

A szociális és gyermekvédelmi ellátások integrált formában a Szent László Völgye Segítő Szolgálat szervezetében működnek.

 

 1. Az intézmény ellátási területe

Az intézmény ellátási területét az 1. számú ábra mutatja be. Az ellátási terület a Martonvásári Járás teljes területét lefedi a járási szintű család és gyermekjóléti központi tevékenység vonatkozásában. Egyebekben Kistérségi szolgáltatási feladatot teljesít a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás területén. Mindkét ellátási terület központi települése Martonvásár, ahonnan történik az irányítás feladatok kiszabása, a területi munka megszervezése, összehangolása és ellenőrzése.

1. Számú ábra: A Szent László Völgye Segítő Szolgálat ellátási területe

 

 

 

Az ellátási terület nagysága járási feladatok, azaz a Család és Gyermekjóléti Központ vonatkozásában a Martonvásári Járás teljes lakosságszáma (2021. évben) 27946 fő.  Az ellátási terület nagysága a gyermekvédelmi és szociális alapszolgáltatások tekintetében a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás területe: 19504 fő. Martonvásár város 2021. évi lakosságszáma 5797 fő. Ebből a 0-17 éves korú lakosság száma: 1155 fő. A Martonvásári Járás lakosság adatait az 1. számú táblázat és az 2. számú ábra mutatja be.

1. sz. Táblázat: Martonvásári Járás lakosság adatai (2017-2021)

Település

Rang

Népességi adatok

 

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

 

Martonvásár

Járás Központ Város

5705

5756

5743

5752

5797

 

Baracska

Község

2814

2790

2786

2833

2852

 

Gyúró

Község

1265

1257

1289

1294

1308

 

Ercsi

Város

8327

8426

8420

8436

8442

 

Kajászó

Község

1088

1106

1124

1163

1168

 

Ráckeresztúr

Község

3385

3437

3521

3537

3581

 

Tordas

Község

2059

2073

2093

2113

2172

 

Vál

Község

2542

2576

2588

2616

2626

 

Összesen

27185

27421

27564

27744

27946

                     

Forrás: Saját készítésű táblázat (KSH lakosságadatai alapján)

 

2. sz. Ábra: Martonvásári Járás lakosság adatai (2017- 2021)

 

Forrás: Saját készítésű táblázat (KSH lakosságadatai alapján)

 

Az intézmény önálló egysége az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I., II., III. csoportja, amely a Társulás 6 településéről (Martonvásár, Baracska, Gyúró, Kajászó, Tordas, Ráckeresztúr) fogadja 20 hetes kortól 3 éves korig a kisgyermekeket segítve ezzel a szülők munkaerő piaci integrációját. A családi bölcsődei hálózat 21 férőhellyel rendelkezik, melyek lakosságarányosan oszlanak meg a fenntartó települések között. A családi bölcsőde szolgáltatásaira egyre nagyobb az igény a családok részéről. Biztonságos és megnyugtató ellátást jelent számukra a családi bölcsőde szakmai munkája, a kisgyermekekkel való törődés és gondoskodás.

A gyermekvédelmi és szociális alapellátás Martonvásár pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátás/szolgáltatás formájában valósulhat meg. Az alapellátások biztosítása a települési önkormányzatok által ellátandó feladat.

A jelenlegi beszámolóban az intézmény központjának, Martonvásár városnak a gyermekvédelmi alapellátása/szolgáltatásai és szociális szolgáltatásainak 2021. évi tevékenysége kerül bemutatásra.

3.Az intézmény által biztosított szolgáltatások, ellátások

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat ellátási területének vonatkozásában az alapszolgáltatási központ feladatköréhez az alábbi alapszolgáltatások kapcsolódnak:

 • Család és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Család és Gyermekjóléti Központ
 • Apró Talpak családi Bölcsődei Hálózat (I., II., III. csoport)
 • Támogató szolgáltatás
 • Házi segítségnyújtás
 • Idősek nappali ellátása
 • Tanyagondnoki szolgálat
 • Szociális étkeztetés

 

3.1. Gyermekvédelmi alapellátás

 

A gyermekvédelmi alapellátás célja, hogy a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, és a családban történő nevelését elősegítse. Az alapellátás megelőzésre irányul, célja, tehát hogy a gyermek a veszélyeztető körülményektől mentesen, saját családjában nevelkedhessen. A család és gyermekjóléti szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez a családba történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

Martonvásáron és a többi ellátott településünkön is – az eltelt évek alatt- kiépült az a szociális biztonsági rendszer, ami naprakészen tudja biztosítani a településen élők szociális szükségleteinek kielégítését, biztonságát és védelmét. Az ebben a rendszerben dolgozó szakemberek mindegyikének folyamatosan tájékozottnak kell lennie az évről évre változó társadalmi és gazdasági helyzet hozta nehézségekről, a családokban előforduló problémákról, a változásban lévő érték és norma rendszerről, a jogszabályi változásokról és az ezekkel kapcsolatos új szakmai stratégiák kialakításáról.

Természetesen ez a szociális háló minden állampolgár számára feltétel és megkülönböztetés nélkül rendelkezésre kell, hogy álljon és a szolgálatot teljesítő szakemberek legjobb tudásukkal, kell, hogy segítsék a bajba jutott embert.

 

 

3.1.1. Család és Gyermekjóléti szolgálat:

Az 1997. évi törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 39. § (1) szerint „ a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”

 A család és gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 • A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • Családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 •  Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 • Szabadidős programok szervezése,
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • Adományok kisosztása, dologi javak közvetítése

A család és gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 •   Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami     szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző           rendszerben,
 •  A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat

készítése, valamint a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel, intézményekkel             való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

 •   Tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve        abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő       elhelyezésének lehetőségéről.
 •   A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.

A család és gyermekjóléti szolgálat feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 •       A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a       gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti   alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes             közreműködéssel is segíteni, szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi         ellátások igénybevételét,  pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

 

Továbbá ellátja az 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról - alapján a családsegítési feladatokat.

Családsegítés keretében biztosítani kell:

 • a szociális életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
 • pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás megszervezését
 • családgondozást
 • konfliktus megoldást
 • közösségfejlesztést
 • csoport terápiás programok szervezését
 • tartós munkanélküliekkel való foglalkozást
 • családokon belül kapcsolatok erősítését szolgáló programokat

 

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat által Martonvásár város gyermekvédelmi helyzetére vonatkozó statisztikai adatok bemutatása a 2021. évről.

Az 2. számú táblázat mutatja be az együttműködési megállapodással rendelkező gyermek és felnőtt korúak számát Martonvásár város területén.

 

2. Számú táblázat: Az együttműködési megállapodással rendelkező, gondozásban lévő gyermek és felnőtt korúak száma Martonvásár város területén.

 

Ellátási terület

Együttműködési megállapodás alapján igénybe vétel Fő/család

Szociális segítő tevékenység

(Egyéni, családi szociális munka

Fő, halmozott adat.)

Pszichológiai tanácsadás

 

Jogi tanácsadás

 

 

Szociális tanácsadás

 

Kistérség

239/88

1480

63

53

182

(ebből) Martonvásár

36/17

335

38

 12

  38

 

A 3. számú táblázat mutatja be a család és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységét a térségben és Martonvásár városra vonatkozóan.

 

3. Számú táblázat: A gyermekjóléti szolgáltatási tevékenység, a kezelt probléma szerint (0-17 év)- Martonvásár város területén

Megnevezés

Kezelt probléma száma

Kistérség

(ebből) Martonvásár

Anyagi (megélhetési, lakhatással összevonva) probléma

25

                7

Gyermeknevelési probléma

40

10

Gyermekintézménybe való beilleszkedési probléma

19

7

Családi konfliktus

28

4

Szülők vagy család életvitele

46

10

Családon belüli bántalmazás

3

0

Szülői elhanyagolás

23

5

Magatartás, teljesítményzavar

18

2

Fogyatékosság, retardáció

2

0

Szenvedélybetegségek

4

0

Foglalkoztatással kapcsolatos

3

0

Egészségügyi problémák

5

0

Lelki, mentális problémák

8

3

Összesen:

224

48

 

A beszámoló 4. számú táblázata tartalmazza a család és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi szakmai tevékenységeinek a számát a Kistérségben és ezen belül Martonvásár város városban (halmozott adatok).

 

4. Számú táblázat: A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai a Kistérségben és Martonvásár településen (halmozott adat)

 

Megnevezés

Szakmai tevékenységszám

 

Kistérség

(ebből) Martonvásár

Információnyújtás

439

75

Segítő beszélgetés

588

51

Tanácsadás

201

25

Hivatalos ügyben történő közreműködés

401

98

Családlátogatás

1184

423

Szociális segítő tevékenység

1480

156

Esetkonferencia

1

-

Esetmegbeszélések

42

6

Pszichológiai tanácsadás

63

38

Konfliktuskezelés

62

3

Szakmaközi megbeszélés

1

1

Adományozás, adományközvetítés

308

88

Kríziskezelés

14

-

Közvetítés pénzbeli, természetbeni v. más szolgáltatáshoz

111

13

Jogi tanácsadás

53

12

Összesen:

4948

989

 

Amit a táblázatból kiemelnék az a családgondozási/családlátogatási tevékenységek nagyságrendje, amelyhez hozzájárul a segítő munka mennyisége és minősége. A családgondozás meghatározott ideig tartó folyamatos segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását jelenti annak érdekében, hogy család képessé váljon problémái megoldására. A cél, illetve a probléma megoldásának módjai az együttműködés folyamán alakulnak. A családgondozási folyamat során minden esetben egy probléma megoldó modell segítségével kerül feldolgozásra a család problémája, melynek során megtörténik a feltárás és a megoldási lehetőségek meghatározása is. Olyan segítő kapcsolatot kell kialakítani, amely lehetővé teszi a család számára a zavarok oki tényezőinek felismerését, s a helyzet megoldásához szükséges készségek és képességek mozgósítását.

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a területi/terep munkára, a településeken történő állandó jelenlétre, hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy minden információ időben eljusson az intézményhez, hogy minél korábban lehetséges legyen a beavatkozás. A családgondozás azonban csak önmagában nem képzelhető el, ezért kiegészítésként szükség van intézményi tevékenységre (tanácsadás, terápia stb.) vagyis a szolgálatnak rendelkeznie kell a változatos humánszolgáltatások biztosításának lehetőségével.

 

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat gyermekjóléti szakmai egységének egyik fontos feladata a kiskorú gyermekek veszélyeztetettségét észlelő és jelzőrendszer koordinációja ez által a településen élő kiskorú és fiatalkorú gyermekekkel kapcsolatba kerülő szakemberrel (védőnő, háziorvos, pedagógus, szociális munkás, pártfogó felügyelő, rendőrség) történő együttműködés. Az észlelő és jelzőrendszeri tagok számára igyekszünk segítséget és együttműködést nyújtani a jelzőrendszeri megbeszéléseinken túl, a rendszeres személyes találkozások alkalmával. Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 96.§ (6) bekezdése előírja a gyermekjóléti szolgálatok számára, hogy évente egy alkalommal az ellátási területéhez tartozó településeken a gyermekvédelemben érintett szakemberek összehívásával gyermekvédelmi tanácskozást tartson. Értékeljék éves munkájukat, számoljanak be arról, hogy milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek, illetve tárják fel, hogy mi segítette, mi nehezítette vagy akadályozta munkájukat. Egymás értékelését meghallgatva közös stratégiát dolgozzanak ki a feladatok színvonalasabb ellátása érdekében.

A gyermekvédelmi tanácskozás az idei évben Martonvásár városban 2022. február 24-én került megtartásra. A 3. számú ábra mutatja be az észlelő és jelzőrendszer által küldött jelzések alakulását.

 

3. Számú ábra: Kiskorú gyermekek veszélyeztetését észlelő és jelzőrendszeri jelzések száma 2018-2021.

 

 

Forrás: 2017-2021. évi intézményi - KSH- részére szolgáltatott- adat

 

A jelzések intézményünk felé egy arra rendszeresített jelzőlapon érkeznek. Jelzés beérkezésétől számított 3 napon belül, intézményünk felveszi a kapcsolatot a családdal. Krízishelyzetben, pedig természetesen azonnal. Intézményünk a jelzésekkel kapcsolatos intézkedéseiről minden esetben írásban tájékoztatja a jelzést küldő szervet.

 

3.1.2. Család és Gyermekjóléti Központ

Család- és gyermekjóléti központnak a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül.

A Család gyermekjóléti központ ellátja a 1997. évi XXXI. – a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló- Törvényben előírt gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint az 1993. évi III. törvény – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról- előírt családsegítési feladatait. Ezt a szolgáltatást az intézmény a Martonvásári Járás minden településének biztosítja.

A család és gyermekjóléti központ a járást alkotó települések család és gyermekjóléti feladatainak támogatása érdekében

 • Havi rendszerességgel esetmegbeszéléseket tart és szükség szerint konzultációt biztosít
 • Tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, ezek változásáról, illetve a járás területén elérhető egyéb közvetíthető szolgáltatásokról.

A család és gyermekjóléti központ hatósági intézkedéssel kapcsolatos feladatai körében az alábbi javaslattételi joggal rendelkezik:

A család és gyermekjóléti központ javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek

 • Védelembe vételére
 • Megelőző pártfogására
 • Ideiglenes hatályú elhelyezésére
 • Nevelésbe vételére
 • Családba fogadására
 • Harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezésére
 • Családba fogadó gyám kirendelésére
 • Tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására
 • Gondozási helyének megváltoztatására
 • Családi pótlék természetbeni nyújtására
 • Örökbefogadási ügyekben történő állásfoglalások készítése

 

A javaslattétel során minden esetben a gyermeknek a bántalmazástól, elhanyagolástól való védelemhez való jogát, a saját családjában történő nevelkedéséhez és családi kapcsolatainak megtartásához, ápolásához való jogát, valamint a gyermek véleményét kell először figyelembe venni.

 

Speciális szolgáltatások biztosítása

 • Kapcsolattartási ügyelet
 • A kapcsolattartási ügyelet biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt.
 • Biztosítja a felügyeletet ellátó szakembert.
 • Készenléti szolgálat biztosítása
 • A család és gyermekjóléti központ a nyitvatartási idején kívül eső hétvégi, munkaszüneti és ünnepnapokra eső krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtására biztosítja ezt a szolgáltatását.
 • A család és gyermekjóléti központ állandóan hívható telefonszáma: 06-20-376-2808
 • Jelzőrendszer járási szintű koordinálása

                        A család és gyermekjóléti központ a jelzőrendszeri feladatokra illetve azok                        koordinálására jelzőrendszeri tanácsadót rendel ki.

                        A család és gyermekjóléti központ koordinálja a martonvásári járáshoz tartozó                   jelzőrendszerek munkáját.

 • A család és gyermekjóléti központ óvodai, iskolai szociális segítői tevékenységet is biztosít a járás településein lévő óvodák és iskolák számára.
 • Pszichológusi tevékenység
 • Jogi segítségnyújtás

 

A járási szintű gyermekvédelmi – család és gyermekjóléti központ – által ellátott hatósági tevékenységek statisztikai adatait Martonvásár város vonatkozásában az 5. számú táblázat mutatja be.

 

5. Számú táblázat: Család és gyermekjóléti központ hatósági tevékenysége Martonvásár várost érintően

Hatósági Intézkedés

Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma (darab) (halmozott adat)

Összes javaslat száma

Előző évről áthúzódó esetek száma

Védelembe vétel

6

3

Megelőző pártfogás

-

-

Ideiglenes hatályú elhelyezés

1

-

Nevelésbe vétel

-

-

Harmadik személynél történő elhelyezés

-

-

Gyermek, gondozási helyének megváltoztatása

-

-

Családba fogadás

1

-

Összesen

8

3

 

A továbbiakban a Család és Gyermekjóléti Központ hatósági intézkedéseihez kapcsolódó általános és speciális szolgáltatások/tevékenységek és az ellátottak száma kerül bemutatásra az 6. 7. számú táblázatban Martonvásár város vonatkozásában.

 

6. Számú táblázat: Család és gyermekjóléti központ hatósági intézkedéseihez kapcsolódó általános tevékenységek és az ellátottak száma (halmozott adat) Martonvásár várost érintően

 

Tevékenység

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységek száma (esetszám)

Hatósági tevékenységekhez kapcsolódó ellátott kiskorúak száma

Szociális segítő tevékenység

48

17

Esetkonferencián való részvétel

-

-

Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel

3

5

Felülvizsgálaton való részvétel

(Nevelésbe vétel, védelembe vétel)

3

6

Családlátogatás

89

17

Környezettanulmány készítése

9

10

Összesen

152

55

 

7.  Számú táblázat: A Család és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásaihoz kapcsolódó tevékenységek Martonvásár várost érintően

 

Tevékenység

Speciális tevékenység

Speciális tevékenység keretein belül ellátott személyek száma

Összes tevékenység száma

ebből

Jogerős

Központban végzett

Szolgálathoz kihelyezett

Kapcsolattartási ügyelet

-

-

-

-

-

Jogi tanácsadás

12

-

12

-

18

Pszichológiai tanácsadás

38

-

38