Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Közbeszerzési szabályzat jóváhagyásáról
Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről
Önkormányzati honlap hirdetési díjairól
A Forum Martini önkormányzati lap hirdetési díjairól
Társulási díjak meghatározásáról
A könyvtári díjak meghatározásáról
Az Óvodamúzeum látogatási díjairól
Terembérleti díjak meghatározásáról
Az építési telkek minimum árának meghatározásáról
Helyi tömegközlekedés ellátásáról
A helyi adók felülvizsgálatáról
Együttműködési megállapodás megkötéséről a Martonvásári Vagyon- és Polgárőrséggel
A Brunszvik-Beethoven Központ alapító okiratának módosításról
Napirendi pontok sorrendje
Jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyvvezető
Napirendi pontok sorrendjének módosítása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja szerinti döntésről
Megyei kormányhivatallal kötendő megállapodás
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető
Napirendi pontok
Tulajdonosi hozzájárulás megadása út felújításához a Martonvásár, 440/2 helyrajzi számú ingatlanon
A 2462 Martonvásár, Dréher u. 2/1. 1167/2/A/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
Az “EMBERTÁRSAINKÉRT”Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
Konzorciumi együttműködési megállapodás kötéséről pályázat benyújtására (Martonvásár-Tordas-Gyúró turisztikai kerékpáros útvonal kialakítása)
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban lejegyzett részvények óvadékba adásához való hozzájárulásról
Döntéshozatal „A Martonvásári agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása” című, KEOP-7.1.0/11-2012-0018 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárásban
jgyk. hitelesítő, vezető
Napirendi pontok, zárt ülés
Szabálysértési igazgatási társulás felmondásáról
A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Önkormányzati ösztöndíj pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
A Martongazda Kft. féléves beszámolójának elfogadásáról
Turisztikai desztináció menedzsment szervezet alapításáról és közös turisztikai stratégiai megállapodásról
A “Martongazda” Kft. Temetőszabályzatának jóváhagyásáról
Ingatlanvásárlási kérelemről
Önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
A Közterületi Arculati Stratégia elfogadásáról
Az utólagos csatornarákötés érdekeltségi díjának megállapításáról
A BBKÖZpont által benyújtott TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0116 kódszámú pályázathoz kapcsolódó státuszbővítés engedélyezése
A KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra benyújtandó pályázatról szóló 108/2012. (VI.26.) határozatának módosításáról
Pályázat benyújtásáról KDOP-3.1.1/C-12 azonosító számú kiírásra
pályázat benyújtása belterületi utak felújítására
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja szerinti szándéknyilatkozatról
pályázat benyújtása belterületi utak felújítására (határozat-tervezet módosítása)
Martonvásár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
pályázat benyújtása belterületi utak felújítására (határozat-tervezet módosítása)
Mezőőri beszámoló elfogadásáról
kötvényforrás-felhasználási koncepciójának elfogadásáról, a forrásfelhasználási megállapodás módosításáról
A szennyvíz- és csatornahálózat működtetéséről készült beszámolóról
Napirendi pontok
kötvényforrás-felhasználási koncepciójának elfogadásáról, a forrásfelhasználási megállapodás módosításáról
Jegyzőkönyv vezetésére
vizi közmű üzemeltetési szerződés elfogadásáról
jegyzőkönyv hitelesítő
jegyzőkönyvvezető
Képviselő-testületének likvidhitel felvételéről
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető
Napirendi pontok
Mustang SE pályázatának támogatásáról
Móder Józsefné 2462 Martonvásár, Szent L.u.11.sz. alatti lakos átmeneti segélykérelem elbírálásával kapcsolatos ügye
Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról
zárt ülés napirendi pontjának elfogadása
A szennyvíz szolgáltatás átszervezéséről Képviselő-testületének Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A ráckeresztúri szennyvíztisztító ingatlan státusának rendezéséről
Napirendi pontok, jegyzőkönyvvezető
A jegyzőkönyv hitelesítő
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
Martonvásár díszpolgára cím odaítéléséről
Aljegyzői pályázat elbírálásáról
a jegyzőkönyvvezető, napirendi pontok
a jegyzőkönyv hitelesítőről
Vízmű üzemeltetésről
Brunszvik-Beethoven Központ igazgatói megbízásáról
Köszöntés Magyar Örökség Díj adományozása alkalmából
Brunszvik-Beethoven Központ igazgatói megbízás szavazásáról
Martongazda Kft. havi beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslat módosítása
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
Martongazda Kft. havi beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslat módosítása
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
Alpolgármesteri jutalom megállapításáról
Martonvásár díszpolgára cím odaítéléséről
Polgármesteri jutalom felhasználása
kitüntető díjak szavazásáról
110/2012. (VI. 26.) sz. határozat visszavonása
zárt ülés, napirendi pontok elfogadása
Polgármesteri jutalom megállapításáról
„Szép porta” pályázat meghirdetéséről
Pályázat benyújtásáról KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra
Ingatlanvásárlásról
Ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról
Egyes önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról
a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában, önállóan működő költségvetési szervek közötti Munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
Törvényességi felhívás
A temetőszabályzat elkészítéséről
A Brunszvik-Beethoven Központ pályázatainak támogatásáról
A jegyzőkönyvvezető, napirendi pontok
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. tisztségviselőinek megválasztásáról