Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

228/2021. (10. 27.) a Martonvásár, 182/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről és drogéria/kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas felépítmények építéséről, valamint a Martonvásár 182/1 hrsz.-ú inga

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

228/2021. (X.27.) határozata

a Martonvásár, 182/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről és drogéria/kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas felépítmények építéséről, valamint a Martonvásár 182/1 hrsz.-ú ingatlanon felépült Térségi Szolgáltatóház földszinti helyiség bérléséről szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi és földhasználati (elő)szerződés megkötéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a 2021. szeptember 23-án, jelen határozat 1. melléklete szerint közétett pályázati felhívással, valamint a Bíráló Bizottság jelen határozat 2. mellékletét képező javaslatával összhangban– úgy határoz, hogy a Martonvásár, 182/2 hrsz.-ú ingatlan (és a megosztása után létrejövő ingatlanok) értékesítéséről és drogéria/kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas felépítmények építéséről, valamint a Martonvásár 182/1 hrsz.-ú ingatlanon felépült Térségi Szolgáltatóház földszinti helyiség bérléséről szóló pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

 

  1. A Képviselő-testület a pályázat nyerteseként a FUTURE FOOD IMMO Kft. (székhely: 2030 Érd, Fő út 31., cg.: 13-09-134154) a határozat 3. melléklete szerinti ajánlatát fogadja el, az abban rögzített vállalásokkal és feltételekkel, miszerint:
  • az ajánlatban szereplő tervek módosítása esetén pályázót egyeztetési kötelezettség terheli az Önkormányzattal, és a módosításokat írásban az Önkormányzat képviselőjének tudomásul kell vennie;
  • a ráfordított költségek tekintetében a feleket megillető elszámolási és megtérítési igény során valamennyi, a projekt végrehajtása érdekében, azzal közvetlen kapcsolatban lévő költség megtérítése figyelembe veendő, a létesítmény tervezésének költségei abban az esetben, amennyiben az önkormányzat a visszavásárlást követően az ezekkel kapcsolatosan elkészült terveket felhasználja.
  • a bérleti díj fizetési időpontja tekintetében elfogadható kezdő időpontként a kereskedelmi egység megnyitásának napja, (azzal, hogy erről írásban értesítenie kell bérbeadót) figyelemmel a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 32/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 39. -40 §-aiban foglaltakra, a pályázati konstrukció céljára, valamint arra, hogy a bérlő jelentős értékű beruházás végrehajtását vállalta a bérleményben

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hogy a 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel az adásvételi, bérleti és földhasználati szerződéseket a jelen határozat szerinti alapvető tartalommal megkösse.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilakozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1-2.- azonnal

3-4. pont – 2021.11.30. (előszerződés, földhasználati és helyiségbérleti szerződés)

               előszerződés aláírását követő 6 hónap (végleges szerződés)

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20211027_182_2%20%C3%A9s%20182_1_p%C3%A1ly%C3%A1z%C3%B3%20elfogad%C3%A1sa_1mell%C3%A9klete.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20211027_182_2%20%C3%A9s%20182_1_p%C3%A1ly%C3%A1z%C3%B3%20elfogad%C3%A1sa_2mell%C3%A9klet.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20211027_182_2%20%C3%A9s%20182_1_p%C3%A1ly%C3%A1z%C3%B3%20elfogad%C3%A1sa_3mell%C3%A9klet.pdf