Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

140/2022. (6. 28.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemén

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

140/2022. (VI.28.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2022. évi rendezvénytervének módosításáról, illetve kulturális projektek finanszírozásáról

 

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 235/2021. (XI. 30.) határozatával elfogadott 2022. évi rendezvénytervének módosítását jelen határozat 1. melléklete szerint.

2. A Képviselő-testület a jelen határozat 2. mellékletét képező szerződésben rögzített események megvalósítására az Önkormányzat 2022. költségvetésében biztosítja a forrást, a rendezvénytartalék és az általános tartalék terhére, és elfogadja a szerződést, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert és a Kft. legfőbb szerveként eljárva az ügyvezetőt.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

140/2022. (VI.28.) határozat 2. melléklete

 

 

 

ESETI FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

(egyedi kulturális közfeladat ellátására)

 

 

amely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13., törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07) képviseletében Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),

 

másrészről a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2462 Martonvásár, Szent László út 2., adószáma: 24901084-2-07, Cg.: 07-09-024940, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-66539696), képviseletében Tóth Balázs ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató)

 

(Önkormányzat és Közszolgáltató együttesen a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

 

  1. Előzmények

 

Felek 2020. májusában az Önkormányzat, mint tulajdonos Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – eljárva Martonvásár Város Polgármestere által hozott 96/2020. (V. 12.) határozat alapján közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) közfeladat-ellátás megvalósítására, 2020. július 1-jétől kezdődő hatállyal, melyet Felek 2021. január 1-jétől felülvizsgáltak az Önkormányzat Képviselő-testületének 325/2020. (XI. 24.) határozatában foglaltak szerint, melyben a támogatási, pénzügyi feltételeket rögzítő Fenntartói és támogatói keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) is elfogadta.

 

A Keretszerződés rögzítette, hogy a tervezhető, folyamatos finanszírozást igénylő feladatok vonatkozásában a tárgyévi költségvetési rendeletében jóváhagyott összegnek megfelelően finanszírozza a Közszolgáltató egyes közszolgáltatási feladatait.  Ugyanakkor a gazdasági és járványhelyzet miatti bizonytalanság miatt nem tervezhető közművelődési, kulturális rendezvények megtartása körében az Önkormányzat és Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokhoz illeszkedő módon adott feladat ellátásra külön finanszírozási szerződést köt.

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2022. (II. 15.) határozatában elfogadta a Közszolgáltató által előterjesztett, a 2022. évre a Felek közreműködésével megrendezhető rendezvények koncepcióját, melyet …/2022. (….) határozatával módosított, amely alapján a Felek között 2022. február 17-én létrejött eseti finanszírozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) Felek az alábbiak szerint módosítják 2022. július 1-jétől.

 

  1. A Szerződés III. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. Önkormányzat a Közszolgáltató részére a II. pontban rögzített közszolgáltatás megvalósításáért összesen legfeljebb 22 000 000 Ft-ot, azaz huszonkettő forintot biztosít átadott pénzeszköz formájában.”

 

  1. A Szerződés mellékletének Összegző táblázata helyébe az alábbi táblázat lép, és a melléklet jelen szerződésmódosítás mellékletével egészül ki:

 

Projekt elnevezése

2022. évi költségvetésben biztosítandó összeg

Bencsik Nap

1 000 000 Ft

Giro d'Italia

500 000 Ft

Gyereknap

2 000 000 Ft

Múzeumok Éjszakája

1 000 000 Ft

TökJóHét (Verkli fesztivál)

3 500 000 Ft

Piac+Program

4 000 000 Ft

Fülesbagoly Fesztivál

1 000 000 Ft

Marketingeszközök

1 000 000 Ft

Trilla Fesztivál

8 000 000 Ft

Összesen:

22 000 000 Ft  

 

 

 

A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Ezen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

 

Martonvásár, 2022. ………………

 

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

Martonvásár Város Önkormányzata

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Önkormányzat képviseletében

 

Közszolgáltató képviseletében

Dr. Szabó Tibor

 

Tóth Balázs

polgármester

 

ügyvezető

 

 

Jogi ellenjegyző: ………………………….

 

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20220628_rendezv%C3%A9nyterv_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_1mell%C3%A9klet.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20220628_rendezv%C3%A9nyterv_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_2mell%C3%A9klet1.pdf