Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

284/2021. (12. 14.) megállapodások megkötéséről a szennyvíztisztító beruházás kapcsán

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

284/2021. (XII.14.) határozata

megállapodások megkötéséről a szennyvíztisztító beruházás kapcsán

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős jóváhagyja jelen határozat 1. melléklete szerint, a tulajdonában lévő 2465 Ráckeresztúr 079/4 helyrajzi számú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) megvalósítani tervezett beruházás alapjául szolgáló vízjogi létesítési engedélyezési tervet, és rendelkezésre bocsátja annak megvalósításához térítésmentesen az Ingatlant.
  2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az 1. pont szerinti tervek alapján a szennyvíztisztító mű bővítését az INPARK Martonvásár Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-354328; székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34., adószám: 27330094-2-43), mint költségviselő beruházó valósítja meg, és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a létrehozott művet, annak üzembe helyezését követően Martonvásár Város Önkormányzata részére térítésmentesen átadja, melyről külön megállapodás megkötésére kerül sor.
  3. A Képviselő-testület az 1.-2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében elfogadja a jelen határozat 2. melléklete szerinti szerződést, valamint annak biztosítására a mellékletét képező ügyvédi letéti szerződést, és felhatalmazza a polgármestert azok és a beruházás megvalósítása érdekében szükséges nyilatkozatok aláírására (tartalmának lényeges elemeit nem érintő módosulás esetén).
  4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a beruházás végrehajtását folyamatosan ellenőrizzék, ellenőriztessék – a szennyvíz víziközmű üzemeltetésért felelős FEJÉRVÍZ Zrt. bevonásával –, annak állásáról a Képviselő-testületet rendszeresen tájékoztassák és a további megállapodások, azok módosításainak tervezetét határidőben készítsék elő és – amennyiben szükséges – terjesszék a Képviselő-testület elé elfogadásra.
  5. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításának idejére tekintettel hozzájárul, hogy az INPARK Martonvásár Kft., az önkormányzat meglévő szennyvíz kapacitása terhére, 50 m3/d mennyiséggel szennyvizet bocsásson a szennyvíz-elvezető- hálózatba, és bevezesse a jelenlegi tisztítóműbe, melynek érdekében jelen határozat 3. melléklete szerinti megállapodást jóváhagyja (tartalmának lényeges elemeit nem érintő módosulás esetén) és felhatalmazza a polgármestert annak, és a kapcsolódó nyilatkozatoknak az aláírására, abban az esetben, ha a 3. pontban foglalt szerződés érvényesen és hatályosan létrejön.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1.-5. pont: polgármester, 4. pont: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1.-4. pont: 2024. július 1., 5. pont: 2022. 06. 30.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/16_ET_20211214_szennyv%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3_beruh%C3%A1z%C3%A1sok_1mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/16_ET_20211214_szennyv%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3_beruh%C3%A1z%C3%A1sok_2mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/16_ET_20211214_szennyv%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3_beruh%C3%A1z%C3%A1sok_2mell%C3%A9klet_2mell.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/16_ET_20211214_szennyv%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3_beruh%C3%A1z%C3%A1sok_3mell%C3%A9klet.docx