Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

202/2021. (8. 31.) a Martonvásári Járási Hivatal épületét érintő üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

202/2021. (VIII.31.) határozata

a Martonvásári Járási Hivatal épületét érintő üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal és Martonvásár Város Önkormányzata között – a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján - 2012. október 25. napján, a járási hivatalok kialakítása tárgyában létrejött és két alkalommal módosított megállapodása alapján a Martonvásár, 650/3/A hrsz-ú, a Martonvásári Járási Hivatalnak helyet adó ingatlanhoz kapcsolódó 2013.09.27. napján aláírt és négy alkalommal módosított üzemeltetési megállapodás (a továbbiakban együttesen: Megállapodás) teljes felülvizsgálatának eredményeképpen a jelen határozat melléklete szerinti Üzemeltetési Megállapodást köti.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. ügyvezetőjét az 1. pont szerinti Üzemeltetési megállapodás megkötésére, az ehhez kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021.09.30.

 

202/2021. (VIII.31.) határozat melléklete:

 

ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

amely létrejött egyrészről:

a Fejér Megyei Kormányhivatal (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., képviseli: Dr. Simon László kormánymegbízott, adószám: 15789295-2-07, PIR: 789291, KSH: 15789295-8411-312-07) (továbbiakban: Használó),

 

másrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13., képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester, adószám:15727433-2-07, PIR: 727431, KSH:15727433-8411-321-07) (továbbiakban: Üzemeltető),

valamint:

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 2., adószám: 24901084-2-07, képviseli: Tóth Balázs ügyvezető) (a továbbiakban: Üzemeltető megbízottja),

 • Üzemeltető és Üzemeltető megbízottja együttesen továbbiakban: Üzemeltetők
 • Üzemeltető és Használó együttesen továbbiakban: Felek

 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

 

I. ELŐZMÉNY

 1. Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 2. §-ának (1) bekezdése alapján döntött a járási hivatalok megalakításáról. Ugyanezen Törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Üzemeltető és a Használó a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalommal megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek a 2013. január 1-jétől létrejövő fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalaihoz kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használati, illetve egyéb jogcímen történő átadása feltételeinek, az ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása céljából.

A Megállapodás rendelkezett a Martonvásári Járási Hivatal (továbbiakban: Járási Hivatal) kialakításához szükséges ingatlanrész Használó részére történő ingyenes használatba adásáról, amely felsorolását a Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazta. A Megállapodás IV/5. pontja szerint Használó köteles viselni az általa használt ingó és ingatlan vagyon rendeltetésszerű használatával összefüggésben felmerült üzemeltetési (beleértve a biztosítási), fenntartási és javítási költségeket.

Felek rögzítik, hogy a Megállapodást 2017. október 18-án 1. számú Módosítással, illetve 2019. november 7-én a 2. számú Módosítással módosították.

 1. A Megállapodás IV/1.1. pontja szerint az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos kötelezettségeket a kizárólagosan használt ingatlanok esetében Átvevő (jelen megállapodás szerinti Használó) viseli, a közösen használt ingatlanok esetében Felek (jelen megállapodás szerinti Felek) közösen viselik az általuk közösen meghatározott megosztás szerint, melynek érdekében 2013. január 31-ig ingatlanonkénti bontásban a költségek megosztása tárgyában külön megállapodást kötnek, és megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a közüzemi költségek mérését szolgáló órák megosztásra, illetve a Használó nevére kerülhetnek-e.

 

 1. Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2013. szeptember 27. napján az üzemeltetési költségek megosztása és megtérítésének szabályozása tárgyában jött létre Üzemeltetési megállapodás, amely 2014. május 07. napján, 2015. június 24. napján, 2017. július 11. napján és 2017. október 30. napján módosításra került.

 

 1. Továbbá Felek előzményként rögzítik, hogy 2019. november 7-én a 2. számú Módosítással 2019. november 1. napjától a Martonvásár, 650/3/A hrsz.-ú ingatlannak első emeleti része is használatba átadásra került a Martonvásári Járási Hivatal részére azután, hogy az Általános Iskola oktatási célú hasznosítása megszűnt az épületben, A Megállapodás 2. számú módosításának 6. pontja szerint 2019. november 1. napjától ezen ingatlanrész tekintetében is a Használó viseli a közüzemi és egyéb, az Üzemeltetési megállapodásban meghatározott költségeket.

 

 1. Valamint Felek előzményként rögzítik, hogy a 2020. július 29-én kelt levélben a Martonvásár, Szent László út 24. szám alatti, 664. hrsz.-ú ingatlanon álló épület földszintjén lévő, külön bejáratú, 25,23 m2 összes alapterületű helyiségcsoport 2020. június 30. napjával a Használó által visszaadásra került.

 

Felek akként rendelkeznek, hogy jelen megállapodás hatályba lépésével a Felek között 2013. szeptember 27. napján létrejött 2014. május 07. napján, 2015. június 24. napján, 2017. július 11. napján és 2017. október 30. napján módosított Üzemeltetési szerződés hatályát veszti.

 

II. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA

 1. Jelen megállapodás célja az I.2. pontban hivatkozott Megállapodásban meghatározott kötelezettségek teljesítése, járási hivatalokhoz kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító, Használó használatában lévő önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatával összefüggő üzemeltetési költségek megosztása, és megtérítésének szabályozása.

 

III. MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

 1. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás alapján a Martonvásár 650/3/A hrsz. alatt felvett, (címképzés alatt álló) természetben Martonvásár, Budai út 1. sz. alatti ingatlan és a vele  egy épülettömbben lévő Könyvtár (Martonvásár 650/3 hrsz.) épületrész,továbbiakban: Épület.

 

Alapterületi adatok:

Az Épület nettó hasznos alapterülete 978,29 m2, melyből Használó kizárólagosan 552,95 m2-t használ, közös használatban van 176,11 m2 és Üzemeltető kizárólagos használatában áll a teljes épületben 249,23 m2 (1. számú melléklet szerint). A közösen használt alapterületeket a kizárólagos használat arányában osztják fel a Felek, így a Használó használatában 552,95 m2 (kizárólagos) és 121,39 m2 (közös), tehát összesen 674,34 m2 - 68,9  % - áll, míg az Üzemeltető használatában 249,23 m2 (Könyvtár+1.emeleti iroda, kizárólagos) és 54,72 m2 (közös, lépcsőház+emeleti folyosó+emeleti vizesblokkok) tehát összesen 303,95 m2 – 31,1% -  áll.

 

Lég m3 adatok:

Az Épület összes légköbmétere: 3401,99 lég m3, melyből Használó 2089,73 lég m3-t használ. Közös használatban van 541,45 lég m3. A közösen használt részeket a kizárólagos használat arányában osztják fel a Felek, így a Használó használatában 2089,73 lég m3 (kizárólagos) és  395,55lég m3 (közös), tehát összesen 2485,28 lég m3 –73,1 % - áll, míg az Üzemeltető használatában 770,8 lég m3 (Könyvtár+ 1. emeleti iroda, kizárólagos) és 145,9 lég m3 (közös, lépcsőház+emeleti folyosó+emeleti vizesblokkok) tehát összesen 916,7 lég m3 – 26,9 % -  áll.

 

Létszám adatok:

Az Épületben elhelyezett foglalkoztatottak száma 22 fő, melyből az Üzemeltető alkalmazásában álló foglalkoztatottak száma 1 fő – 4,5% -, a Használó alkalmazásában álló foglalkoztatottak száma 21 fő – 95,5%.

 1. Az üzemeltetési költségeknek a Használót terhelő részét a szolgáltatók felé Üzemeltetők megelőlegezik, melyet Használó Üzemeltető megbízottja részére a jelen megállapodásban szabályozott módon köteles megfizetni.
 2. Felek megállapodnak, hogy a Járási Hivatal működését biztosító épületrész és a Könyvtár működését biztosító épületrészt gázfogyasztás (fűtés) és elektromos áramfogyasztás szempontjából külön választják, melynek költségeit az alábbiak szerint viselik:
 1. Használó viseli
 1. a hőmennyiség mérés kialakításának ½ arányú költségeit, illetőleg
 2. az elektromos áramfogyasztás műszaki kialakításának, leválasztásának költségeinek ½ arányban, valamint
 3. az elektromos áram tekintetében az általa igényelt 3x63 A (amper) hálózatfejlesztés teljes költségeit;

b) Üzemeltető viseli

 1. a hőmennyiség mérés kialakításának ½ arányú költségeit, illetőleg
 2. az elektromos áramfogyasztás műszaki kialakításának, leválasztásának költségeinek ½ arányban, valamint
 3. az elektromos áram tekintetében az általa igényelt 3x16 A (amper) hálózatfejlesztés teljes költségeit.

 

A Felek megegyeznek, hogy jelen pontban leírtak műszaki megvalósítása, intézése, beszerzése az Üzemeltető feladata.

 

 1. Felek megállapodnak, hogy az Épület üzemeltetését az Üzemeltetők végzi az alábbiak szerint:

 

Az Üzemeltetők kötelesek gondoskodni az Épület karbantartásáról, az Épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek, a gépészeti és vizesblokkok berendezéseiben  - kivéve a Használó által beépített és üzemeltetett személyi felvonóban - keletkezett hibák megszüntetéséről.

Az Üzemeltetők e kötelezettségét életveszélyt okozó, továbbá az Épület állagát veszélyeztető vagy a helyiségek rendeltetésszerű használatát ténylegesen akadályozó (továbbiakban együtt: azonnali beavatkozást igénylő) hibák esetében haladéktalanul, azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében pedig általában az Épület karbantartásával vagy felújításával összefüggésben kötelesek teljesíteni.

Az Épületben, Épületen azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárítását, illetve az Épület mindenkori állapotából adódó, elvégzendő karbantartási és felújítási munkákat az Üzemeltetők végeztetik el saját terhükre, kivéve azon munkákat, melyek a Használó által kizárólagosan használt Épületrész(ek)ben a Használó által nem rendeltetésszerű használat során keletkeztek, ebben a vonatkozásban a kötelezettség a Használót terheli.

 

Jelen pont szerinti munkálatok teljes költségének megosztása a következők szerint történik:

 

Közös használatú ingatlanrész esetén Használót és Üzemeltetőt a teljes költségből az általuk használt területnek az 1. számú mellékletnek megfelelő területarányos költségrész terheli.

 

Felek rögzítik, hogy a Használó által kizárólagosan használt helyiségek javítási, karbantartási, felújítási munkálatait, felszereléseinek, berendezéseinek, épületgépészeti berendezéseinek cseréjét Használó (elsősorban Üzemeltető megbízottjával) végezteti el és Használó viseli mindezek költségeit.

 

Használó az azonnali hiba elhárításához szükséges munkát az Önkormányzat helyett elvégeztetheti, ha a hiba elhárításáról az Üzemeltető a Használó írásbeli felhívásában megjelölt megfelelő határidőben nem gondoskodik.

 

A Használó az igazolt költség Üzemeltetőre eső hányadának egy összegben való megtérítését igényelheti Üzemeltetőtől, ha helyette azonnali beavatkozást igénylő munkát végzett.

 

Használó vállalja, hogy a normál használatból eredő kopás és meghibásodás (zárcsere, neoncsere, falfestés),valamint a nem rendeltetésszerű használatból (dolgozók, ügyfelek) fakadó hibák pótlását, javítását saját költségén elvégezteti.

 

 1. Az Épületben a meghatározott fejlesztési és átalakítási céllal önállóan, projektszerűen elvégzett értéknövelő munkákat mindkét Fél saját érdekkörében és saját terhére, költségére végzi, a másik Fél – legkésőbb a munkák megkezdését megelőző 15 nappal történő - írásos tájékoztatása után, akként, hogy Használó a munkák előzetes tervezésekor írásban köteles az Üzemeltető írásbeli hozzájárulását kérni a tervezett elvégzendő munkálatokra. Üzemeltető ezen értesítéstől számított 15 napon belül köteles a megkeresésre érdemben válaszolni, vagy az érdemi válasz ettől eltérő idejét megindokolni, ez esetben Felek a válaszadás idejét írásban egyeztetik és rögzítik. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Használó által az épületbe, épületre ilyen jellegű beruházás során be- és felszerelt egyéb elköltöztethető berendezések, tartozékok Használó tulajdonát képezik a beszerelést követően is, azzal, hogy a le- és felszereléssel járó helyreállítási munkák költsége Használót terheli.

 

 1. Amennyiben a 8. pontban elvégzett munkák új, közösen viselendő terheket vagy hasznokat eredményeznek, Felek a megváltozott feltételeknek megfelelően jelen megállapodást írásban módosítják, legkésőbb a munkák befejezését követő 30 napon belül. Amennyiben a 8. pontban végzett munkák eredménye, terméke kizárólag a munkát végző fél érdekkörében felmerülő terhet vagy hasznot eredményez, úgy ezeket a munkát végző fél viseli, illetve őt illeti.

 

IV. ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK KÖRE ÉS MEGOSZTÁSA

 

 1. A szolgáltatók vagy Üzemeltetőkkel jogviszonyban álló egyéb fél által benyújtott számla költségét Használó köteles megfizetni az alábbi táblázatban megjelölt megosztási elv szerint:

 

 

Szolgáltatás tárgya

Számlázás alapja

 

Egyéb megjegyzés

 

 

 

 

 

1.

fűtési célú gázenergia-szolgáltatás

Légköbméter / hőmennyiségmérő alapján (kiépítést követően)

 

Felosztandó összeg számítása:

1. A szolgáltató által kiállított számlán szereplő alapdíjból a mindenkori egységár és az Épület fogyasztásmérője kapacitásának (16 m3/h) szorzata kerül elosztásra.

2. A szolgáltató által kiállított számlán szereplő egyéb költségek (gázfogyasztás, jövedéki adó, készletezési díj)tekintetében a MJ-ban meghatározott összes mennyiséggel osztott, majd az Épület fogyasztásmérőjén mért, MJ-ban meghatározott mennyiséggel szorzott díj kerül elosztásra.

2.

kémény ellenőrzés

Légköbméter arányosan

 

 

3.

villámvédelmi felülvizsgálat

Terület arányosan

 

 

4.

rovar és rágcsálóirtás, eseti darázsirtás (a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtásáról, továbbá az eseti darázsirtásról az Üzemeltető a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gondoskodik)

100%

 

Az Üzemeltetők által megrendelt (kizárólag Használó területére vonatkozó) munkát a vállalkozó közvetlenül számlázza Használó részére

5.

vagyonvédelmi riasztórendszer karbantartása és távfelügyelete

Nincs továbbszámlázás

 

Használónak van szerződése, költségét 100%-ban viseli

6.

használati víz-, csatornaszolgáltatás, dugulás elhárítás

Létszám arányosan

 

fogyasztási hely megnevezése szolgáltatói számlán: Martonvásár, Szent László utca 2. B épület, vízmérőóra tényleges elhelyezkedése: sportcsarnok és Járási Hivatal épülete közötti út alatt
Az Épület önálló vízórával rendelkezik, ezért a költségek megosztása létszámarányosan történik. Dugulás elhárítás továbbszámlázása alapesetben a felmerülés helye szerint történik – létszám arányosan kizárólag akkor kerül megosztásra, ha az az Épület teljes egészét érinti.

7.

hulladékszállítás, edénymosás, hulladékgyűjtő edényzet bérleti díja

Egyéb

 

Használó összesen 3db 120 l-es edény heti egyszeri ürítését fizeti. Üzemeltető vállalja a hulladéktároló edények tisztán tartását, mely a takarítási költségek körében kerül elszámolásra.

8.

villamosenergia-szolgáltatás

Leválasztást és hálózatfejlesztést követően külön, mindaddig egyéb

 

Almérő leolvasásáért felelős:Üzemeltető megbízottja.

Kalkuláció módja: a szolgáltató által kiállított számla teljes összegét a teljes fogyasztás és az almérőkről leolvasott fogyasztás arányában kell megosztani.

9.

tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzése, időszakos felülvizsgálata és karbantartása:

Nincs továbbszámlázás

 

Használónak van szerződése, mely kizárólag az által használt területekre vonatkozik

10.

légkondicionáló berendezések karbantartása

Nincs továbbszámlázás

 

kizárólag Használó használatában van, Használónak van szerződése

11.

személyfelvonó felülvizsgálat és karbantartása

Nincs továbbszámlázás

 

kizárólag Használó használatában van, Használónak van szerződése

12.

takarítás költsége, tartalmazza a bejárati rész és az Épület körüli járda, rámpa, lépcső tisztán tartását és síkosság mentesítését, valamint a higiéniai feltöltő anyagokat (folyékony szappan, WC papír, kéztörlő). Takarítás gyakorisága 1. sz. melléklet alapján, továbbá évenként 1×-i nagytakarítás (amely magában foglalja az ajtószárnyak és a tokok alapos, nedves tisztítását, ápolását, radiátorok portalanítását, külső ablakpárkányok lemosását, szőnyegek vegyszeres tisztítását, ablaktisztítást kerettel, függönyök mosását, tisztítását). A takarítási munka hivatali munkavégzést és ügyfélfogadást nem korlátozhatja.

Egyéb

 

takarítási szolgáltatás: nettó 237.550,- Ft +ÁFA

takarítás (pandémia esetén): nettó 275.180,- Ft+ÁFA

nagytakarítás egyszeri díj:  nettó 214.000,-Ft+ÁFA

A pandémiás takarítás Használó által írásban igényelhető / lemondható. A szerződés aláírását követően normál takarítás történik.

13.

Épület vagyonbiztosítás (Üzemeltető nyilatkozik, hogy rendelkezik az Épületre szóló vagyonbiztosítással. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a vagyonbiztosítási szerződés megszűnéséről írásban tájékoztatja a Használót).

Nincs továbbszámlázás

 

Üzemeltető nem számlázza tovább

14.

Portaszolgálat

Nincs továbbszámlázás

 

Használó saját részére biztosítja

15.

Biztonsági világítás üzemeltetői ellenőrzése, időszakos felülvizsgálata és karbantartása

Nincs továbbszámlázás

 

Használónak van szerződése, mely kizárólag az által használt területekre vonatkozik

16.

időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

Nincs továbbszámlázás

 

Használó saját költségére elvégezteti az által használt területen.

17.

Kazánok napi karbantartása, éves kötelező felülvizsgálata

 

Légköbméter arányosan

 

A kazánok napi karbantartásának, felügyeletének havi díja 47.250,- Ft + áfa/hó, melyet Üzemeltető végez.

A kazánok szakszerű kötelező felülvizsgálatára évi két alkalommal kerül sor.

 

Felek kiemelik, hogy a fenti táblázat 1. és 6. pontjaiban a használati víz, csatornaszolgáltatás elnevezésű és a fűtési célú gázenergia-szolgáltatás elnevezésű sorokban olvasható „fogyasztási hely megnevezése szolgáltatói számlán: Martonvásár, Szent László utca 2. B. épület” meghatározás a Felek közötti egyértelmű elszámolás céljából lett feltüntetve, mert a fenti pontokban meghatározott fogyasztási helyeket a fogyasztói számlákon a fenti módokon jelölik a szolgáltatók.

 

Az elszámoláshoz szükséges fogyasztásmérők mindenkori aktuális egyedi azonosítóját Felek e szerződés függelékében rögzítik.

 

13.1. A Használó által megfizetendő üzemeltetési és fenntartási költségek továbbszámlázása és megfizetése:

Az Üzemeltető Megbízottja az adott hónapra vonatkozóan a tárgyhót követő 60 napon belül számlát bocsát ki a Használó részére (számlázási cím: Fejér Megyei Kormányhivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) azon költségek vonatkozásában, amelyek az Üzemeltető vagy Üzemeltető Megbízottja részéről már kiegyenlítésre kerültek. A Használó a számla tekintetében 8 napon belül kifogással élhet. Amennyiben a Használó kifogással nem élt, a számla szerinti összeget a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással fizeti meg az Üzemeltető Megbízottja ERSTE Bank vezetett, 11600006-00000000-93797799 számú számlájára.

13.2. Az Üzemeltető Megbízottja kötelezettséget vállal arra, hogy az általa készített számlákhoz fénymásolatban csatolja az azok kiállításának alapjául szolgáló – a szolgáltatók, megbízottak, vállalkozók stb. által kiállított – számlák másolatait.

13.3. A hatályban lévő szerződések lényeges tartalmi elemeinek módosításáról és új szerződések megkötéséről az Üzemeltető, előzetesen egyeztet a Használóval, továbbá a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül tájékoztatja a Használót.

13.4. Felek jelen üzemeltetetési szerződés előkészítése során megállapították, hogy tekintettel jelen üzemeltetési megállapodás 4. és 5. pontjára, valamint korábbi elszámolási hibára a 3. pontban megjelölt üzemeltetési szerződés alapján Használónak Üzemeltető irányába – 2. számú mellékletben részletezettek alapján – 3.111.939.-Ft, azaz  hárommillió-száztizenegyezer-kilencszázharminckilenc forint tartozása keletkezett. Felek  - közös megegyezéssel – a 13.5. pont szerint állapodnak meg.

13.5. A 13.4. pontban megállapított tartozás összegéről a számlát Üzemeltető jelen Üzemeletetési megállapodás aláírását követő 30 napon belül kiállítja, melyet legfeljebb 2021.12.15-ig köteles megfizetni a Használó. Felek kijelentik, hogy ezen túl e szerződés aláírását megelőző időszakra – a jelen megállapodás 2. mellékletében meghatározott határidőkig - vonatkozóan semmilyen pénzbeli követelésük egymással szemben nincs.

 1. Felek az üzemeltetési kérdésekben az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki:

Üzemeltető részéről:                         Dr.Szabó-Schmidt Katalin , jegyzo@martonvasar.hu

Üzemeltető megbízottja részéről a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mindenkori vezetője, jelenleg: Tóth Balázs, tel.: +36-20-488-5200, e-mail: ugyvezeto@martongazda.hu , martonsport@martonvasar.hu 

Használó részéről a FMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály, Beruházási és Üzemeltetési Osztály mindenkori vezetője, jelenleg: Herczeg Edit osztályvezető, tel.: +36-22-514-788, e-mail: herczeg.edit@fejer.gov.hu

 1. Szerződő 3 fél akként állapodnak meg, hogy a Használó alkalmazásában álló foglalkoztatottakra a Fejér Megyei Kormányhivatal mindenkor hatályos munkavédelmi és tűzvédelmi (1996. évi XXXI. tv. 19.§ szerint) szabályzata vonatkozik, a Használó köteles gondoskodni e szabályzatok megismertetéséről, betartatásáról. Fentieken túlmenően, amennyiben Üzemeltető részéről az épületre vonatkozó külön munkavédelmi,ill. tűzvédelmi szabályzat létezik, úgy annak az épületben dolgozókkal történő megismertetéséről az Üzemeltető köteles gondoskodni.

 

V. MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA

16. Szerződő 3 fél megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. Jelen megállapodást Szerződő 3 fél kizárólag közös megegyezéssel szüntethetik meg akként, hogy az üzemeltetési kérdésekről új megállapodásban rendelkeznek. Jelen megállapodás kizárólag abban az esetben szűnik meg, ha Használónak az ingatlan ingyenes használatra vonatkozó jogcíme megszűnik.

 1. Jelen megállapodás kizárólag írásban, és – a szerződés megszüntetéséhez hasonlóan – kizárólag a Szerződő 3 fél közös megegyezésével módosítható.

 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

18. Jelen megállapodás az utolsó aláírás napját követő hónap első napjától lép hatályba és              határozatlan időre szól, a benne foglaltakat pedig 2021.05.01. napjától kell alkalmazni, különös tekintettel a IV/13. pont szerinti üzemeltetési költségek és megosztásuk vonatkozásában.

 

19. Szerződő 3 fél kijelentik, hogy jelen megállapodás hatálya alá tartozó esetekben           egymással       legmesszebbmenőkig együttműködnek, minden szükséges tájékoztatást           egymás részére    megadnak.

 

20. Szerződő 3 fél megállapodnak, hogy a megosztás alapjául szolgáló terület- és létszámmegoszlás változása esetén haladéktalanul egyeztetést kezdeményeznek egymással. Az        egyeztetést követően Szerződő 3 fél az új terület- és létszámmegoszlást írásban rögzítik, és                képviselőik aláírásukkal látják el, ezt követően a költségek megosztása a Szerződő 3 fél által   elfogadott új légköbméter-, terület- és létszámmegosztás szerint történik.

 

21. Szerződő 3 fél kijelentik, hogy a közöttük az épület üzemeltetése során felmerült vitás kérdések megoldása elsődleges eszközének az egymás közötti tárgyalást tekintik. A       tárgyalások sikertelensége esetén a Szerződő 3 fél a jogvita rendezése érdekében a pertárgy               értéktől függően a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény illetékességi       szabályai szerint bírósághoz fordulnak.

 

22. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések                az irányadóak.

 

23. Jelen megállapodás 9 eredeti példányban készült, melyből Üzemeltetőt összesen 3,        Üzemeletető megbízottját 3, a Használót szintén 3 példány illeti meg.

 

24. Jelen megállapodást a Szerződő 3 fél annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben        megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Székesfehérvár, ………...……………….                     Martonvásár, ……………………………….

 

                ………………………………                                                        …………………………………

                                Dr. Simon László                                                                           dr. Szabó Tibor

                 Fejér Megyei Kormányhivatal                                               Martonvásár Város Önkormányzata

                           kormánymegbízott                                                                              polgármester

                               Használó                                                                                       Üzemeltető

                                                                             

Pénzügyi ellenjegyző:                                      

               

                               …………………………………                      …………………………………

                               Jónásné Kozma Éva                                                                Tóth Balázs

                   Fejér Megyei Kormányhivatal                   Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

          Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály                                                                     ügyvezető

                             kijelölt gazdasági vezető                                                        Üzemeltető megbízottja

Jogi ellenjegyző:

               

 

                …………………………………

                               Dr. Nagy Nóra

Fejér Megyei Kormányhivatal

Jogi Osztály

osztályvezető

                                           

1. függelék: fogyasztásmérők egyedi azonosítójának listája (későbbiekben kerülnek csatolásra)

1. melléklet: Az Épület alaprajzai és terület kimutatás (későbbiekben kerülnek csatolásra)

2. melléklet. Megfizetett üzemeletetési költségek elszámolása – Eltérésszámítás (külön csatolva)


/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_KT20210831_J%C3%A1r%C3%A1si%20Hivatal_Elt%C3%A9r%C3%A9s%20sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1s%202021_08_26_mell%C3%A9klet.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_KT20210831_j%C3%A1r%C3%A1si%20hivatal_mell%C3%A9klet2.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_KT20210831_j%C3%A1r%C3%A1si%20hivatal_mell%C3%A9klet3.pdf