Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

3/2021. (1. 19.) a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően a Mundi Medical Bt.-vel kötendő bérleti előszerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

3/2021. (I.19.) határozata

a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően

a Mundi Medical Bt.-vel kötendő bérleti előszerződésről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

a) a Térségi Szolgáltatóházban (Martonvásár, 182 hrsz.) található 142,81 m2 nagyságú épületrészen a jelen határozat melléklete szerinti „előszerződés hatálya alatt használattal vegyes helyiségbérleti előszerződés” elnevezésű szerződés mellékletét képező pénzügyi és műszaki terveket, amely a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételhez és egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, elfogadom, azok megvalósításához hozzájárulok;

 

b) Martonvásár Város Önkormányzata a határozat melléklete szerinti feltétekkel a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően „Előszerződés hatálya alatt használattal vegyes bérleti előszerződést” (a továbbiakban: előszerződés), illetőleg a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlanon a Térségi Szolgáltatóház épület használatbavételi engedélyét követően 10 éves határozott időtartamra az előszerződésben foglalt lényegi tartalommal egyezően bérleti szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt a Mundi Medical Bt.-vel, mint Bérlővel (cg. 01 10 041043, székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi utca 150.) és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (cg. 07-09-024940, székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.), mint leendő Üzemeltetővel,

 

c) a jelen határozatban foglaltak szerinti előszerződés- és szerződéskötéssel kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok,

 

d) felkérem a jegyzőt és a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. ügyvezetőjét, hogy a Térségi Szolgáltatóház végleges használatba vételi engedélyének megszerzéséig, de legkésőbb 2021.05.31-ig vizsgálja felül ehhez kapcsolódóan az ingatlanüzemeltetésre vonatkozó közszolgáltatási szerződést, annak érdekében, hogy a Térségi Szolgáltatóház épülete az Üzemeltető részére üzemeltetési tevékenysége gyakorlásához átadásra kerüljön.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       a)-c) Polgármester

                                                                       d) jegyző, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje:    a-c) 2021.01.20.

                                                                       d) 2021. 05.31.

 

Martonvásár, 2021. január 19.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

3/2021. (I.19.) határozat melléklete:

 

ELŐSZERZŐDÉS HATÁLYA ALATT HASZNÁLATTAL VEGYES

HELYISÉGBÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

 

egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

 

másrészről

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

adószáma: 24901084-2-07

cégjegyzékszáma: 07-09-024940

bankszámlaszáma: 11600006-00000000-93797878 (ERSTE Bank)

képviseletében eljár: Tóth Balázs Károly, ügyvezető

(a továbbiakban: Üzemeltető)

 

harmadrészről:

Név: Mundi Medical Betéti Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi utca 150.

 

cégjegyzékszám: 01 10 041043

 

adószám: 25388723-2-07

Bankszámlaszám: 10403758-50526566-86891009

 

képviseletében eljár: Mundi András ügyvezető

 

mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő),

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen, időpontban és feltételek mellett:

 

I. Előzmények

Bérbeadó a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0007 azonosítószámon „A belvárosi akcióterületen környezettudatos zöld fejlesztések megvalósítása a Dózsa Gy. út környezetének rehabilitációjával, új szolgáltatóház, ifjúsági park és tematikus játszótér építésével, locsolóhálózat kialakításával az Emlékezés terén és a főbb fejlesztési helyszínekre kamerarendszer telepítésével” címen nyert pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, melynek egyik alprojektjeként 2019.11.27. napján megküldött ajánlattételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen az F-Építő Generál Zrt. gazdasági társaság építi meg a Martonvásár 182 hrsz.-ú területen, a munkálatok végteljesítési határideje 2020. január 7-e.

Bérlő kérelemmel fordult Bérbeadóhoz az építkezés folyamatában, hogy magán egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében szeretne a Térségi Szolgáltatóházban helyiségeket bérelni, vállalva a szerkezetkész állapotban elkészülő épületrész, funkciónak megfelelő befejezését. Bérlő a Térségi Szolgáltatóház terveinek és a készülő épületnek a megtekintését és felmérését követően benyújtotta műszaki és pénzügyi terveit az 142,81 m2 területű épületrész bérletére és rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételére.

Bérbeadó Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – eljáró Martonvásár Város Polgármestere …./2021. (….) határozatával elfogadta Bérlő műszaki és pénzügyi terveit a Térségi Szolgáltatóház 142,81 m2 nagyságú területének rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételére vonatkozóan, valamint az Üzemeltető részére történő üzemeltetésbe adását a használatba vételi engedély véglegessé válását követően. Figyelemmel a folyamatban lévő építésére, valamint a hatósági eljárások lefolytatási idejére Bérbeadó az épület hasznosítása, üzemeltetése érdekében előtársasházat kíván alapítani, melyet Bérlő tudomásul vesz.

Felek annak érdekében, hogy Bérlő megkezdhesse az általa kérelmezett épületrész rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének munkálatait, jelen használattal vegyes helyiségbérleti előszerződést kötik egymással.

 

II. A szerződés tárgya

1. Felek kölcsönösen megállapítják, hogy Bérbeadó tulajdonát képező, Martonvásár, belterületén 182 (korábban az engedélyben: 182/1) hrsz-ú ingatlanon 784,2 m2 alapterületű Térségi Szolgáltatóházat (a továbbiakban: felépítmény) építtet, valósít meg a Fejér megye Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal által kiadott FE-02/ÉPÍT/148-16/2019 számú építési engedély alapján.

2. Bérbeadó kötelezettsége, hogy a mellékelt alaprajz és műszaki leírás szerinti az előre meg nem határozott rendeltetésű helyiségeket (továbbiakban diszponibilis helyiségek) megépítse.

3. Bérbeadó kötelezettsége biztosítani, hogy az építési engedélynek megfelelően a felépítmény összközműves legyen.

4. A Bérlő kötelezettsége, hogy jelen előszerződés aláírását követően a Bérbeadó által  az jelen szerződés mellékletét képező helyszínrajzon feltüntetett, diszponibilis területen  saját költségén a Bérbeadó Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – eljáró Martonvásár Város Polgármestere …./2021. (….) határozatával elfogadott, jelen szerződés mellékletét képező műszaki és pénzügyi tervek (a továbbiakban: műszaki, pénzügyi tervek) szerinti az előszerződéssel érintett területen szolgáltató funkciójú területeket alakítson ki (a továbbiakban: Bérlemény).

5. Bérbeadó kötelezettsége a Felépítmény megépítésének végteljesítési határidejét (2021. január 7.), valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultát követően a Felépítményre vonatkozó használatba vételi eljárást megindítani, melynek befejezéséről, és a használatba vételi engedély véglegessé válásáról írásban értesíti Bérbeadót.

6. Bérlő kötelezettsége a Bérlemény megépítésének végteljesítési határidejéről írásban tájékoztatni Bérbeadót, valamint a Bérlemény jogszerű használatához szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat beszerezni, s ezek rendelkezésre állásáról írásban tájékoztatni Bérbeadót. Bérlő tudomásul veszi, hogy az egész épület használatbavételi engedélyezése előtt jogszerűen a Bérleményt funkciójának megfelelően nem üzemeltetheti.

7. Felek a Felépítmény használatbavételi engedélye véglegessé válásának napjától valamint a Bérleményre vonatkozó használatbavételi és egyéb engedélyek véglegessé válását követő 30 napon belül vállalják megkötni egymással a végleges helyiségbérleti szerződést, azon napi hatállyal érvényesül különösen a Bérlő III/3. pontban vállalt bérleti díjfizetési kötelezettsége.

 

III. A Bérlő beruházásainak jogi sorsa, bérleti díj, közüzemi költségek

1. Bérlő a műszaki, pénzügyi tervek szerint rendeltetésszerű használatra alkalmassá tett Bérleményre fordított költségeit bérleti díjjal szemben beszámítás útján érvényesítheti, kivéve azokat a költségeit, amelyek a folytatni kívánt tevékenység szakmagyakorlási előírásaival kapcsolatban merülnek fel.

2. Felek megállapítják, hogy a Bérlő műszaki, pénzügyi tervei alapján a bérleti díjba beszámítható összeg: 9.169.702,- Ft, azaz kilencmillió-százhatvankilencezer-hétszázkettő forint, felek a végleges beszámítási összeget a Bérleményre a VI.2. pont szerinti tényleges birtokba adási időpontig a Bérlő által igazolt ráfordítási összegek figyelembe vételével határozzák meg. A Bérlő által a jóváhagyott műszaki és pénzügyi tervek szerint rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételhez szükséges beépített tartozékok, alkatrészek, olyan dolgok, melyek az épületbe beépültek a VI. 2. pontban foglalt jegyzőkönyv felvételét követően, annak felek általi jóváhagyásával, és a végleges helyiségbérleti szerződés aláírásával Bérbeadó tulajdonába kerülnek.

3. Felek megállapítják, hogy Bérlő a végleges bérleti szerződés aláírását követő hónap első napjától számítva havonta előre, minden hónap 10-ig Bérbeadó 11736082-15727433 számlaszámára a Bérlemény után 2535,- Ft (melyből várhatóan 535,- Ft a beszámítási összeg) /m2 bérleti díjat köteles fizetni. A végleges beszámítási összeg a III. 2. pont szerinti és a VI.2. pont szerinti eljárásrendben meghatározottak szerinti megállapításával a végleges helyiségbérleti szerződésben kerül meghatározásra.

4. Felek rögzítik, hogy a 3. pontban rögzített bérleti díj alapösszege évente, minden év január 1-jével a KSH által közétett országos lakbérindex mértékével emelkedik azzal, hogy az esetleges index-csökkenés nem érvényesíthető a bérleti díjban. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó jogosult a bérleti díjat a szerződés megkötését követő egy év elteltével felülvizsgálni a helyi viszonyok vizsgálata mellett, és attól legfeljebb 25%-os mértékben eltérni, emelni.

5. Felek rögzítik, hogy a Bérlemény kialakítása idejére, erre tekintettel, a végleges szerződés hatályba lépésének napjáig, sem használati díjat, sem bérleti díjat nem köteles fizetni, kivéve a III/8. és 9. pontban foglalt költségeket. Felek megállapodnak, hogy a végleges szerződés hatályba lépésétől a bérleti díj a 3. pontban megjelölt összeg, melyre alkalmazni kell a 4. pontban foglaltakat, melynek révén a Bérlő általi, a Bérbeadó tulajdonába kerülő beruházás értéke a IV. 1. pontban foglalt időtartam végére kiegyenlítődik.

6. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó általános forgalmi adó mentesen adja bérbe Bérleményt.

7. Bérlő végleges helyiségbérleti szerződés aláírását követő hónap 10. napjáig köteles három havi bérleti díjnak megfelelő összeget megfizetni kaució címén Bérbeadó 2. pontban rögzített számlaszámára.

8. Felek rögzítik, hogy a bérleti díj az alábbi tételeket nem tartalmazza különösen:

 • az épület közös területeinek, közös szerkezeteinek jó karbantartását,
 • a közös területek takarítását,
 • lift karbantartást,
 • a kert, udvar karbantartását,
 •  az üzletekhez tartozó 8 db parkoló fenntartását (világítás, takarítás),
 • a téli hóeltakarítást, síkosságmentesítést,
 • a fűtési és áramvételezési, vízvételezési és szennyvíz-elvezetési lehetőséget,
 • a Bérlemény közüzemi fogyasztását (Bérlő közvetlenül fizető félként fizeti meg a közüzemi szolgáltatók részére).

A jelen pontban hivatkozott költségek tekintetében legkésőbb a végleges bérleti szerződés megkötéséig a Bérlőnek külön megállapodást kell kötnie az épület Üzemeltetőjével, melyre ezennel kötelezettséget vállal.

9. Felek megállapodnak, hogy a végleges szerződés hatályba lépéséig Bérlő a kivitelezéshez kapcsolódó közüzemi költségek (villamos energia és víz) megtérítését a felszerelt almérők alapján rögzített fogyasztás szerint vállalja havonta megfizetni az Üzemeltetőnek.

 

IV. A Bérlet időtartama

1. Felek megállapodnak, hogy jelen előszerződés aláírásának napján a Bérlemény Bérlő általi továbbépítésre történő birtokbaadással egyidejűleg lép hatályba, hatályát a végleges szerződés hatályba lépéséig tartják fenn, azzal, hogy a végleges szerződést annak aláírása napjától számított 10 év határozott időtartamra kötik.

 

V. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

1. Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény a bérlet egész tartama alatt megfelel a bérleti szerződés előírásainak. Szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérleményre vonatkozó olyan joga, amely Bérlőt használatában korlátozza, vagy megakadályozza.

2. Bérbeadó, mint a leendő társasház egyszemélyi alapítója is, és az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, a Bérleményre vonatkozóan ingatlanbiztosítást köt a Felépítmény vonatkozásában, azonban a Bérlő által a Bérleménybe bevitt tárgyak, valamint az abban végzett tevékenység utáni biztosítás Bérlő kötelezettsége.

3. Bérlő a Bérleményt rendeltetésének és a jelen szerződésnek megfelelően használhatja, annak állagát és állapotát a jó gazda gondosságával megőrzi és a Bérleményt a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérleményt, és benne a Felépítmény alkotórészévé, tartozékává vált dolgokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni. A Felépítmény és a Bérlemény állagsérelmével nem járó leszerelhető dolgokat Bérlő a bérleti jog megszűnésekor elviheti.

4. Bérlő a bérlet határozott idő lejártával történő megszűnésekor nem jogosult a Bérleményből olyan tartozékot, alkatrészt leszerelni és elvinni, amely a Bérlemény jelentős állagsérelmét okozná, és melynek tulajdonjoga a III.1. pont szerint átszáll a Bérbeadóra. Ezen pont megsértése esetén a kaució felhasználása mellett Bérbeadó kártalanítást követelhet Bérlőtől.

5. Bérlő kötelessége a Bérlemény és környezete takarítását, tisztántartását (a kizárólagos használat időtartamában) elvégezni, valamint a Bérlemény használatához szükséges hulladékszállítási szerződést megkötni.

6. Amennyiben Bérlő vagy a Bérleményt használó személyek magatartása miatt a Bérleményben kár keletkezik, úgy a Bérlő köteles — a Bérbeadó választása szerint — a hibát kijavítani, vagy a kárt megtéríteni.

7. Bérlő a Bérleményt szolgáltatási céljára jogosult hasznosítani, és ugyanezen célra albérletbe, alhasználatba kizárólag a Bérbeadó hozzájárulásával adhatja.

8. Bérlő a Bérlemény bérleti jogát Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át másra.

9. A Bérlő jogosult elhelyezni az Épület utcafront felőli homlokzatán legfeljebb 2 darab tevékenységére vonatkozó reklámtáblát a Bérbeadóval egyeztetett módon.

 

VI. Birtokbaadás

1. Jelen előszerződés aláírásának napjától Bérbeadó Bérlő használatába adja Bérleményt a II. 4. pontban foglaltak megvalósítása érdekében jelen szerződésben rögzített feltételekkel.

2. A szerződő felek a végleges helyiségbérleti szerződést a bérleti jogviszony céljára történő tényleges birtokbaadást követően kötik meg. A tényleges birtokbaadásra az előszerződés hatálya alatt, a Felépítményre vonatkozó használatbavételi engedélyének véglegessé válását, valamint a Bérleményre vonatkozó használatbavételi és egyéb engedélyek véglegessé válását követő 30 napon belül kerül sor, ezt megelőző időpontban kizárólag a Bérbeadóval egyeztetett módon, jegyzőkönyv felvétele mellett, mely jegyzőkönyv tartalmazza a Bérlő által kifizetett, igazolt ráfordítási összegeket is.

3. Bérlő köteles bérbeadót a rendelkezésére álló engedélyekről haladéktalanul tájékoztatni.

4. A Bérlő a Bérlemény 1. pont szerinti birtokbavételét követően a jelen használattal vegyes bérleti előszerződés alapján a bérlemény kialakítását saját költségén és saját veszélyére jogosult megkezdeni a Bérbeadóval írásban egyeztetett módon.

 

VII. A szerződés megszűnése

1. Szerződő felek a jelen bérleti előszerződést írásban rögzített közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik vagy módosíthatják.

2. A Bérleményre vonatkozó előszerződés és végleges bérleti szerződés – figyelemmel a határozott időtartamra szóló bérletre – rendes felmondással nem szüntethető meg, kizárólag közös megegyezéssel a jelen előszerződésben foglalt elszámolási kötelezettségek betartása mellett.

3. A Bérbeadó részéről azonnali, rendkívüli felmondásnak a következő esetekben, és következményekkel van helye:

 1. A Bérlő a szerződésből eredő – különös tekintettel, de nem kizárólagosan fizetési – kötelezettségeinek kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
 2. Bérlő az ingatlant írásbeli felszólítás ellenére rendeltetésellenesen, annak állagát veszélyeztető módon használja, és azt a Bérlő címére küldött írásbeli felszólítás után sem hagyja abba.
 3. Bérlő a közüzemi díjak megfizetésével 60 napot meghaladó késedelembe esik, és egyszeri írásbeli felszólításban rögzített új határidőre sem tesz eleget a számlák kifizetésének.

4. Bérlő részéről azonnali, rendkívüli felmondásnak abban az esetben van helye, ha Bérbeadó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

5. Jelen előszerződés vagy a végleges szerződés Bérlő érdekkörében felmerülő okból történő, Bérbeadó általi rendkívüli felmondás miatti megszüntetése esetén Bérlő a befizetett kaució összegét elveszíti, és a Felépítmény részévé vált, a Bérlő által a műszaki, pénzügyi tervek szerint beépített alkotórészek, tartozékok Bérbeadó tulajdonában maradnak, azok megtérítésére nem tarthat igényt.

6. Jelen előszerződés vagy a végleges szerződés Bérbeadó érdekkörében felmerülő okból történő, Bérlő általi rendkívüli felmondás miatti megszüntetése esetén Bérbeadó köteles a Felépítmény részévé vált, a Bérlő által a műszaki, pénzügyi tervek szerint beépített alkotórészek, tartozékok megtérítésére, a rendkívüli felmondás időpontjában a könyvekben rögzített értéknek megfelelő összegen.

7. Jelen előszerződés vagy a végleges szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén Felek külön megállapodást kötnek a Felépítmény részévé vált, a Bérlő által beépített alkotórészek, tartozékok megtérítése körében.

8. A végleges bérleti szerződés megszűnik a IV.1. pont szerinti időtartam lejártával.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a mindenkor hatályos lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak, amelyeket magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadnak.

2. Kézbesítési szabályok: A felek egymásnak értesítést, felszólítást (stb.) küldeni dokumentálhatóan, postai úton, tértivevényes küldeményként feladva jogosultak. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Kézbesítési címek:

Bérlő: Mundi Medical Bt., székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi utca 150.

Bérbeadó: Martonvásár Város Önkormányzata, székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Üzemeltető: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft., székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

3. A bérleti jogviszonyból eredő viták eldöntésére a Szerződő felek előzetesen egyeztetnek, megegyezés hiányában, perértéktől függően a Székesfehérvári Járásbíróság vagy Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

4. Bérlő a jelen előszerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül, melyet a végleges szerződés aláírásakor köteles megerősíteni.

5. A Szerződő felek minden, a jelen szerződés foglalt adataik változása esetén haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni a 3. pontban foglalt szabályok szerint, melynek elmaradásából fakadó következményeket a kötelezettségszegő fél köteles viselni.

6. Kapcsolattartás a Szerződő felek között:

a) Bérbeadó részéről: Horváth Bálint alpolgármester

Tel: 06 20 941 8256, e-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu

b) Üzemeltető részéről: Tóth Balázs Károly, ügyvezető

Tel.:…………………….., e-mail: martonsport@martonvasar.hu

b) Bérlő részéről: Mundi András ügyvezető

Tel: …………………….., e-mail: medisave@index.hu

7. Jelen előszerződés 4 számozott oldalból és mellékleteiből áll, és 4 mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány illeti meg Bérbeadót és 1-1- példány Bérlőt és Üzemeltetőt.

 

Jelen bérleti előszerződést a szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

 

 

Martonvásár, 2021. …………………….

 

 

 

…….. Bt.

Martonvásár Város Önkormányzata

   Bérlő

 Bérbeadó

 

 

                                                                                                              Jogi ellenjegyző:……………………….

                                                                                                              Pénzügyi ellenjegyző: ………………….

 

 

…………………………………………

                Üzemeltető

 

 1. melléklet: alaprajz és műszaki leírás (diszponibilis tér)
 2. melléklet: műszaki, pénzügyi tervek


/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20200119_szolg%C3%A1ltat%C3%B3h%C3%A1z_b%C3%A9rleti%20el%C5%91szerz_p%C3%A9nz%C3%BCgyi%C3%B6sszes%C3%ADt%C5%91.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20200119_szolg%C3%A1ltat%C3%B3h%C3%A1z_b%C3%A9rleti%20el%C5%91szerz_p%C3%A9nz%C3%BCgyi%C3%B6sszes%C3%ADt%C5%91_r%C3%A9szletes.pdf