Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

196/2022. (9. 13.) az Embertársainkért Alapítvány kérelmének támogatására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

196/2022. (IX.13.) határozata

az Embertársainkért Alapítvány kérelmének támogatására

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetése terhére 300.000,- Ft összegű támogatást ítél meg az Embertársainkért Alapítvány részére a váratlan krízishelyzetbe került martonvásári emberek lakhatását veszélyeztető problémák megoldására.

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a határozat melléklete szerinti támogatási szerződést aláírja.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: 2022. december 31.

 

196/2022.(IX.13.) határozat melléklete:

 

 

„Szerződés száma: …………………./2022

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

Embertársainkért Alapítvány

(2462 Martonvásár, Szent László út 24.)

képviseli: Szabóné Pályi Judit elnök

(a továbbiakban: Támogatott)

- együttesen Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

 

Pontos címe:

2462 Martonvásár, Szent László út 24.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Szabóné Pályi Judit elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

57800040-10000025

Takarékbank Zrt.

Adóigazgatási azonosító száma:

19096517-1-07

Telefon száma:

06 20 512 1421

E-mail címe:

palyijud67@gmail.com

Bírósági végzés és nyilvántartási száma:

Pk.60787/1991/4

 

1. Támogatott feladata

1.1.   Támogató a Támogatottat a váratlan krízishelyzetbe került martonvásári emberek lakhatását veszélyeztető problémák megoldása finanszírozása vonatkozásában támogatásban részesíti.

 

1.2. Támogatott feladata, hogy a támogató által megjelölt honlapon (www.martonvasar.hu) tevékenységéről folyamatos tájékoztatást nyújtson.

 

2. A támogatás formája, összege, forrása

2.1.   Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak mindösszesen 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Martonvásár Város Önkormányzatának 2022 évi költségvetése terhére a Támogatott által a jelen szerződés 1.1. pontjában foglalt célok megvalósításához.

 

2.2.   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

3. A támogatás folyósításának módja

3.1.   A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott Takarékbanknál vezetett, jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára.

3.2.   A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

3.3.   A támogatás ütemezése: A támogatási összeg a szerződés aláírását követő 10 napon belül átutalásra kerül az Alapítvány részére.

                                                        

4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:

A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

a) Támogató képviseletében:      Dr. Szabó Tibor, polgármester

b) Támogatott képviseletében:    Szabóné Pályi Judit, elnök

 

5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség

5.1.   Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel.

5.2.   A támogatás felhasználásának

         kezdő időpontja: 2022. január 1.

         végső határideje:    2022. december 31.

5.3    A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel.

5.5. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára.

         A beszámolók benyújtási határideje: 2022. december 31.

5.6.   Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni.

5.7.   Támogatott az 5.4. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladatai teljesítéséről.

5.8. A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők, ennek megfelelően rá kell vezetni az alábbi mondatot minden egyes benyújtott, a támogatás terhére elszámolandó számlára: „Elszámolva a Martonvásár Város Önkormányzata által megítélt támogatás terhére.”.

5.9.   Az elszámolás elkészítésének és átadásának határidejét a Támogatott írásbeli kérelme alapján a Támogató különösen indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja.

5.10. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat 100 %-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítást követő 15 napon belül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97-98. §-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően.

5.11. Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen jóváhagyatni.

5.12. A támogatási összeg nem teljes körű és szerződés szerinti felhasználása esetén a Támogatottnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 5.10. pont szerinti feltételek mellett.

5.13. A visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékként a Támogatott fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat kiállítását, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt írja elő Támogatott részére.

5.14. A belföldi kiküldetések pénzügyi elszámolásához célmagyarázat is szükséges, mely indoklást tartalmaz az utazások okáról. Ez kerüljön feltüntetésre a kiküldetési nyomtatványon.

 

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése

6.1.   A Támogatott köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően a Támogató és megbízottjai ellenőrizzék.

6.2  .  Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a támogatás teljesítésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és más do