Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

189/2022. (9. 13.) a Martonvásár, belterület 1244/C helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

189/2022. (IX.13.) határozata

a Martonvásár, belterület 1244/C helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

 

1.)     Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 33/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel  úgy határoz, hogy – a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1. pont 12. sorával összhangban, a temetőt érintő fejlesztési koncepciójához igazodó módon, bontási szándékkal -

a)    a Horváth Nikoletta (sz.: Martonvásár, 1987.01.17., an.: Drexler Éva, 2462 Martonvásár, Orgona u. 16/B szám alatti lakos) és Imre Mihály (sz.: Székesfehérvár, 1980.11.22., an.: Drexler Éva, 2462 Martonvásár, Deák F. u. 9. szám alatti lakos) kizárólagos tulajdonát képező Martonvásár, belterület 1244/C helyrajzi számú (természetben: 2462 Martonvásár, Lenin utca 16. „felülvizsgálat alatt”) ingatlant meg kívánja vásárolni, a tulajdonosok részére egyösszegben, tulajdoni hányaduk arányában történő kifizetés mellett, a tulajdonosok által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással, mindösszesen 9.310.000.-Ft vételáron,

b)    egyidejűleg - figyelemmel az ingatlan e pontban megjelölt tervezett hasznosítására - az energetikai tanúsítvány beszerzésétől eltekint, és az ebből fakadó szavatossági igények érvényesítéséről vevőként lemond,

c)    ugyanakkor vállalja az adás-vételi szerződéshez kapcsolódó járulékos költségek fedezését, mint az ügyvédi és eljárási költségek.

2.)     A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti adás-vételhez szükséges anyagi fedezetet 2022. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

3.)     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozatban foglaltak alapján az 1.) pont szerinti adás-vételi szerződés megkötésére, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal