Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

188/2022. (9. 13.) a tűzoltószertárt érintő szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

188/2022. (IX.13.) határozata

a tűzoltószertárt érintő szerződés módosításáról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja az Önkormányzat és a DELTA-E Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 315.) között 2022. január 13-án megkötött vállalkozási szerződés módosítását.
 2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Martonvásár Város Önkormányzata és a Martonvásári Tűzoltó Egyesület szerződést kössön a 2462 Martonvásár 1248 helyrajzi számú ingatlanon megépülő Tűzoltószertár II. ütemének építése körében az alábbi feltételekkel:
  1. a MÖTE tulajdonába kerül a Tűzoltószertár II. ütemét jelentő épületrész, melynek ráépítéséhez az önkormányzat tulajdonában álló területen a Képviselő-testület hozzájárul;
  2. A Tűzoltószertár I. ütemére, mely Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában marad, elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a MÖTE javára, míg a II. ütemre elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az Önkormányzat javára;
  3. az Önkormányzat vételi jogot biztosít a MÖTE részére, míg a MÖTE az önkormányzat részére a saját tulajdonuk terhére, figyelemmel a II. ütem pályázati forrásból épüléséhez kapcsolódóan a fenntartási időszakra, azzal, hogy a vételi jog alapját képező vételárat értékbecsléssel szükséges megállapítani;
  4. a felépülő Tűzoltószertár I.-II. ütemének üzemeltetését, karbantartását, takarítását, a közüzemi szálák fizetését a MÖTE vállalja;
  5. az Önkormányzat vállalja, hogy a megépülő épületben a tűzoltószertári funkciót a használatba vételi engedély véglegessé válásától számított 15 évig fenntartja, abban az esetben, ha a MÖTE vagy más tűzoltó egyesülés működik folyamatosan Martonvásáron, és az ingatlant korlátozottan forgalomképes vagyontárgyként tartja nyilván.
 3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2. pontban foglaltak szerinti szerződések és dokumentumok elkészíttetésére.
 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.-3. pontjában foglalt dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző, polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. december 31.     

 

188/2022.(IX.13.) határozat melléklete:

Vállalkozási szerződés 2. módosítása

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely:         2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószám:         15727433-2-07

számlaszám:    11736082-15727433

Telefon:          +36 22/460-004

E-mail:            jegyzo@martonvasar.hu

képviseli:         dr. Szabó Tibor polgármester 

cím:                 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Telefon:          +36 22/460-004

E-mail:            polgarmester@martonvasar.hu

mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

DELTA-E Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:         1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 315.

adószám:         11285476-2-43

MKIK szám:    11A19801

számlaszám:    11746005-21165874-00000000

képviseli:         Fritzné Nagy Lívia Ilona

cím:                 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 46.

Telefon:          +36-74-512612

e-mail:             szekszard@delta-e.hu

kapcsolattartó: Rácz József

NÜJ:                254153998

Telefon:          +36-30-947-2080                  

E-mail:            racz.jozsef@delta-e.hu                      

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

harmadrészről

Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

székhely:         2462 Martonvásár, Gábor Áron utca 52.

adószám:         18943344-1-07

számlaszám:    10403174-50526874-80901005

Telefon:          +36-20-9550071

E-mail:            lapimper@gmail.com

képviseli:         Dr. Pimper László, elnök

mint Megrendelő 2. (továbbiakban : Megrendelő 2.)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

1. ELŐZMÉNYEK

 

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2021. november 25. napján elektronikus levél útján megküldött ajánlattételi felhívással saját Beszerzési szabályzata alapján eljárást indított a Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem építési munkálatai“ tárgyában (a továbbiakban: Projekt), amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2021. december 2. napján megküldött ajánlata szerint, amelyre tekintettel a Felek 2022. január 13-án vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) kötöttek.

1.2.      Megrendelő 2. támogatásban részesült, mely alapján Felek 2022. június 6-án módosították a Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés 1. módosítás).

1.3. Megrendelő 2. támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretében a helyi LEADER közösség pályázati felhívására a „Tűzoltószertár kialakítása Martonvásáron II. ütem” címmel 9 999 996 Ft-os pályázati összeggel. A Vállalkozó a munkavégzés folyamatában az I. ütemmel együtt meg tudja valósítani a Vállalkozási szerződés 1. módosításában megjelölt véghatáridőben a Tűzoltószertár I. és II. ütemét is egyaránt, melyre vonatkozóan megküldte árajánlatát.

 

Felek a fentiek alapján az alábbiakban módosítják a Vállalkozási szerződést:

 

2. Módosuló rendelkezések

2.1. Vállalkozási szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.      A Megrendelő az ajánlattételi felhívása és a hozzá kapcsolódó megküldött dokumentáció, valamint jelen Vállalkozási szerződés 2. módosítása (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés 2. módosítása) megállapodáshoz csatolt   alapján, mely a Tűzoltószertár II. ütemére (a továbbiakban Tűzoltószertár I. és II ütem együtt: Projekt) vonatkozik, megrendeli, a Vállalkozó pedig jelen Vállalkozási szerződés 2. módosításának mellékletét képező kiegészítő Ajánlata alapján elvállalja a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzését Martonvásár területén az alábbi helyen: Orgona utca 20., 1248 hrsz. A Vállalkozó köteles a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák megvalósítását az ajánlati felhívásban és kapcsolódó dokumentációban, annak a II. ütemre vonatkozó kiegészítésében (a továbbiakban: dokumentáció) megadottak szerint elvégezni, valamint az egyéb vállalkozói kötelezettségeket teljesíteni, melyek a jelen szerződésben és a dokumentáció bármely részében előírásra kerültek.

A jelen Szerződésben foglaltak alapján a megvalósítandó kivitelezési munkák részletes leírását (vállalt építőipari kivitelezési tevékenység pontos meghatározását, az építési munkaterület pontos körülírását, az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmények, mennyiségi és minőségi mutatók meghatározását), Vállalkozó egyéb kötelmeit a dokumentáció, valamint a Vállalkozó nyertes Ajánlata és annak a II. ütemre adott kiegészítése tartalmazza.

2.2.      A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés helyszínét, környezetét, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos összes körülményt, feltételt, előírást, a neki átadott dokumentációt, az annak részeként rendelkezésre bocsátott engedélyeket, terveket és követelményeket az ajánlattételét és annak kiegészítését megelőzően részletesen megvizsgálta, ezek alapján a vállalkozás tárgyát részleteiben megismerte, ajánlatát és annak kiegészítését az ezekben foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására tette, illetve Vállalkozási Szerződésben és annak módosításaiban az azokban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vállalkozik.

2.3.      A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Vállalkozási szerződés és annak módosításai értelmében a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatot biztosító állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni, jótállási, szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

2.4. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés és annak módosításai tárgyának mennyiségi és minőségi követelményeit a dokumentáció határozza meg.”

 

 

2.2. A Vállalkozási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:   

„3.1. A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 49.949.802 forint, azaz nettó negyvenkilencmillió-kilencszáznegyvenkilencezer-nyolcszázkettő forint, mely a dokumentációban és a Vállalkozó ajánlatában és annak kiegészítésében foglaltakra vonatkozóan a teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. Jelen beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontja hatálya alá esik.

 

Az ellenszolgáltatás finanszírozása a Megrendelő saját forrásából, valamint Megrendelő 2. 36300/4991-1/2021. számú Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által nyújtott, valamint a Vidékfejlesztési Program forrásainak terhére a Vp.-…… támogatásából történik.”

 

2.3. A Vállalkozási szerződés 5.3.- 5.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.3.    Fizetési ütemezés:

 1. Vállalkozó előleg igénybe vételére nem jogosult.
 2. Vállalkozó 2 részszámla, valamint 1 – jóteljesítési garancia összegével csökkentett végszámla – benyújtására jogosult.

ba) A részszámlákat az alábbiak szerint állítja ki Vállalkozó:

I. részszámla: bruttó 2 000 000 Ft-os összeget elérő készültség esetén

II. részszámla: I. ütem elkészülése esetén

Az I. részszámlát, bruttó 2.000.000 Ft-ot, azaz nettó 1.574.803 Ft+ÁFA-t Megrendelő 2. fizet meg.

 

II. részszámlát, mely nettó 36 371 163 Ft-ot (fordított ÁFA) Megrendelő fizet meg.

 

A II. ütem elkészülését követően kiállított végszámla, mely 10 755 091 Ft + ÁFA, 100%-os készültségnél a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után nyújtható be, melyet Megrendelő 2. fizet meg Vállalkozó részére.

 

Vállalkozónak a megadott készültségi fok elérésekor, illetve választása szerint azt követő 15 napon belül van számlázási lehetősége. Megrendelő 2. az első részszámlát 2022. június 30-ig köteles Vállalkozó igazolt teljesítése alapján kifizetni.

 

 1. a szerződéses összegből jóteljesítési garancia számára visszatartott összeg (2,5 %), külön számla ellenében, az 1. éves garanciális bejárást követően kerül kifizetésre Megrendelő által. A kifizetés feltétele, az esetlegesen felmerült hibák, Vállalkozó saját költségén történt javítása, vagy a hibamentesség jegyzőkönyvezése. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg az alábbiak szerint is teljesíthető:

ca) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

cb) biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel

 

Számlázás a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés alapján, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás birtokában lehetséges. Vállalkozó számláit teljesítésarányosan nyújthatja be, azaz a részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

5.4. A Vállalkozó által benyújtott részszámlák ellenértékét a Megrendelő és Megrendelő 2. teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés rendelkezési szerint, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással.

 1. A Megrendelő és Megrendelő 2., amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése és alábbiak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóknak;

e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt,  fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóként szerződő feleknek;

h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

 1. Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő és Megrendelő 2., minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 5.5. pontban foglaltakat.
 2. A Vállalkozó a Megrendelő és Megrendelő 2. fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések alkalmazásával (6:155. § (1) bekezdés) meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult, a fizetési késedelem felmerültétől számolva, valamint jogosult a fizetési késedelmen alapuló követelésének behajtásával kapcsolatos költségek megtérítését is kérni a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint. Felek a megrendelői késedelem jogkövetkezményeinek meghatározásakor tekintetbe vették, hogy megrendelő szerződő hatóság, míg vállalkozó nem tekinthető jelen Szerződéses jogviszonyában szerződő hatóságnak.
 3. A teljesítés Megrendelő és Megrendelő 2. általi elismerésére, illetve adott esetben megtagadására a Ptk. szabályai az irányadók.”

 

3. Egyéb rendelkezések

 

3.1. Megrendelő és Megrendelő 2. megállapodnak, hogy Megrendelő 2. a Tűzoltószertár II. üteméhez történő anyagi hozzájárulására tekintettel, az épület, illetve az alatta lévő földterület használatának, hasznosításának, tulajdoni viszonyainak kérdését külön megállapodásban szabályozzák.

3.2. Megrendelő 2. megismerte, tudomásul veszi és elfogadja a Tűzoltószertár I. és II. üteméhez kapcsolódóan a Vállalkozási szerződésben rögzített feltételeket, valamennyi mellékletével együtt, az épület terveit véleményezte, jóváhagyta, azzal szemben kifogása nem merült fel.

 

3.3. Megrendelő 2. elfogadja Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrt, és az általa kiállított jegyzőkönyvek, teljesítésigazolások alapján teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

 

3.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.

 

3.5. Jelen szerződésmódosítás annak a mindhárom Fél által történt aláírása napján lép hatályba.

 

A felek jelen szerződésmódosítást elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egymással öt mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt, egy Megrendelő 2.-t illeti meg.

 

Kelt: Martonvásár, ………………………

 

 

 

 

MEGRENDELŐ

VÁLLALKOZÓ

 

 

 

 

 

MEGRENDELŐ 2.

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2022. .…………………………………………… 

Jogi ellenjegyző: 2022. …..……………………………………………….

Szakmai ellenjegyző: 2022. ……...……………………………………….