Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

181/2022. (9. 13.) a természetes személyek lakásait érintő helyi adózásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

181/2022. (IX.13.) határozata

a természetes személyek lakásait érintő helyi adózásról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a lakossági adózás kapcsán készült, az ingatlanárak emelkedéséről és a lakossági bérek alakulásáról szóló háttéranyag tartalmát, továbbá meghallgatta a polgármesteri tájékoztatót az önkormányzat jövő évi várható működési költségvetésének nehézségeiről. A Képviselő-testület a háttéranyag és a tájékoztatás tartalmát tudomásul vette.
 2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy
  1. az eddigi kommunális adó helyett a természetes személyek a lakások után 2023-tól építményadót fizessenek m2 alapon;
  2. a területnagyság szerinti korlát beállításával, továbbra is lakásonként lehetőleg egységes mértékben történjen meg az adómérték meghatározása, tekintettel a településen jellemző építmény nagyságokra;
  3. az építményadó részletszabályainak kidolgozása lehetőség szerint a helyi építési szabályzatban foglalt övezeti kategóriák (melyek befolyásolják az ingatlanok értékét), az azokra vonatkozó egyedi előírások (így kiemelten az építmény nagyságok és funkciók, különös tekintettel a kertes mezőgazdasági övezet előírásaira) alapján történjen meg;
  4. helyi adó törvény fogalmi meghatározásainak megfelelően külön legyenek kezelve a lakhatási funkciójú, az üzleti célú épületek, épületrészek, figyelembe véve a kedvezményeket, mentességeket a kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, garázsokra, pincékre, melyeket a jelenleg hatályos helyi adórendelet tartalmaz;
  5. a telekadó adónemet fenntartja a jelenleg hatályos helyi adórendelet szabályozási elvei mentén, az adómértékek felülvizsgálatának szükségességével, valamint az elkülönülő településrészek, így Erdőhát, Kismarton esetében a piaci adottságokra tekintettel kedvezőbb szabályok kialakításával, valamint a magánutak, kivett saját használatú utak telekadó fizetési kötelezettségének áttekintésével;
  6. az üzleti célú ingatlan és építményhasználat esetén a lakás célú használatra meghatározott adómértéknél magasabb adómérték kerüljön alkalmazásra, mind a telekadó, mind az építményadó esetében;
  7. a helyi iparűzési adóban a jelenleg hatályos adórendelet szerinti adómérték, és mentességi kategória fenntartásával;
  8. az adómértékek meghatározása során az önkormányzat 2023. évi költségvetési egyensúlyának megteremtése a cél (figyelemmel az államtól származó támogatásokra, az egyéb bevételekere, és a külön döntés szerinti kiadások korlátozására), azzal, hogy a természetes személyekre háruló emelés mértékének arányában történjen a nem természetes személyeket terhelő adónemekben is az adómértékek emelése.
 3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a fentieknek megfelelő adórendelet kidolgozására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal