Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

169/2022. (7. 26.) közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

169/2022. (VII.26.) határozata

közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról

 

1.)           Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a gyermekétkeztetés tárgyában a HPM Plus Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019. február 28-án kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződést 2022. július 26. napi hatállyal a határozat 1. melléklete szerint módosítja.

2.)           A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

169/2022. (VII.26.) határozat 1. melléklete:

 

Vállalkozási szerződés 4. számú módosítása

 

amely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár Budai út 13., adószáma: 15727433-2-07, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő);

másrészről a HPM PLUS Kft. (2030, Érd, Kaktusz u. 32/b., adószáma: 13617921-2-13, képviseli: Martonosi Tamás ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó);

 (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és napon, a Felek között 2019. február 28. napján közétkeztetési szolgáltatás nyújtására létrejött, 3 alkalommal, módosított Vállalkozási szerződés (EKR azonosító: EKR000866442018, a továbbiakban: Szerződés) alábbiak szerinti módosítására:

 

1. A Szerződés 3.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, a 3.6.1. és 3.6.2. pont változatlanul hagyása mellett:

„3.6. A Vállalkozó minden évben egy alkalommal jogosult bejelenteni – a Kbt. 141. §-a, a 3.6.1. és 3.6.2. pont figyelembevételével – szolgáltatási díjemelési szándékát a Megrendelő felé, mely díjemelés a szükséges önkormányzati rendeletmódosítást követően érvényesíthető.”

 

2. Jelen vállalkozási szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a benne foglaltakat a hatályba lépés napjától kell alkalmazni.

 

3. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás, annak mértéke nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2)-(3) bekezdéseibe, továbbá, hogy Dr. Szabó Tibor polgármester felhatalmazással rendelkezik Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2022. (VII.26.) határozata alapján jelen szerződésmódosítás aláírására.

 

A jelen Vállalkozási szerződésmódosítást a Felek erre jogosult és felhatalmazott képviselői, elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2022. július …….

 

                 ……………………………                                   ..………………………….

        Martonvásár Város Önkormányzata                                HPM PLUS Kft.

               Dr. Szabó Tibor polgármester                               Martonosi Tamás ügyvezető

                             Megrendelő                                                          Vállalkozó

 

Jogi ellenjegyző: 2022. …… …… - …………………

Pénzügyi ellenjegyző: 2022. …… …… - ………...….