Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

120/2022. (5. 31.) szőlőültetvényre vonatkozó támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

120/2022. (V.31.) határozata

szőlőültetvényre vonatkozó támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben

elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint másodfokú döntést hozó hatóság dr. Takáts Lászlóné (szn: Varga Zsuzsanna, született: Martonvásár, 1951. október 19., anyja neve: Varga Gizella) 2462 Martonvásár, Sporttelep u. 26. szám alatti lakos Martonvásár Város polgármestere által hozott 4356-2/2022. számú, 2022. május 9. napján kelt, szőlőültetvényre vonatkozó támogatást elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezését megtárgyalta és az elsőfokú hatóság döntését

 

helybenhagyja.

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint másodfokú szerv intézkedik a jelen döntés fellebbezővel történő közléséről.

 

Megállapítom, hogy az eljárás költség- és illetékmentes.

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy jelen határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, az elsőfokú döntés jelen határozat közlésével jogerős.

 

Az Ügyfél a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti a Székesfehérvári Törvényszéktől (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.). A keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó hatóságnál három példányban kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

 

Indokolás

 

Martonvásár Város polgármestere dr. Takáts Lászlóné szőlőültetvényre vonatkozó támogatás megállapítása ügyében 4356-2/2022. számon elutasító döntést hozott.

 

dr. Takáts Lászlóné 2022. május 06. napján szőlőültetvényre vonatkozó támogatás megállapítása iránt nyújtott be kérelmet. Tekintettel arra, hogy a kérelem határidőn túl érkezett, valamint formailag sem volt megfelelő, kérelmét a polgármester elutasította.

dr. Takáts Lászlóné a döntésről szóló határozatot 2022. május 10. napján vette át. A döntés elleni fellebbezés benyújtásának határideje 2022. május 25. napján járt volna le. A kérelmező fellebbezését 2022. május 10. napján nyújtotta be az elsőfokon eljáró hatósághoz, így a fellebbezés a törvényes határidőn belül benyújtottnak tekintendő.

 

dr. Takáts Lászlóné fellebbezésében előadta, hogy a határidő túllépését technikai nehézségek okozták, gondot jelentett számára a vonatkozó rendeletben előírt, a szőlőültetvény vagy gyümölcsös 60%-ban való beültetettségét alátámasztó fényképes dokumentáció csatolása. Fellebbezésében kéri a támogatás iránti kérelmének újbóli elbírálását, valamint azt, hogy a Képviselő- testület vegye figyelembe, hogy egyedülállóként özvegyi nyugdíjból él.

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete a szőlőültetvények és gyümölcsösök támogatásáról:

4. § (1) A szőlőültetvények vagy gyümölcsösök támogatásának igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul. Támogatást az kaphat, aki a kérelmet az 5. § (2) bekezdésében foglalt határidőben benyújtja, valamint az 5. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt feltételeket maradéktalanul teljesíti.

5. § (2) A kérelmet évente egy alkalommal, tárgyév április 30. napjáig lehet benyújtani a hatáskör gyakorlójának címezve levélben postai úton vagy személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban. A támogatást visszamenőlegesen igényelni nem lehet.

(3) A kérelmet az e rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal - igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell az e rendeletben foglalt határidőben benyújtani a rendelet melléklete szerinti kérelemnyomtatványon.

(4) A támogatásra való jogosultság

a. az érintett szőlőültetvénynek vagy gyümölcsösnek a kérelem benyújtásakor fennálló tényleges tulajdoni viszonyait igazoló tulajdoni lapjával és

b. a hozzá csatolt, a szőlőültetvény vagy a gyümölcsös 60%-ban való beültetettségét alátámasztó fénykép dokumentációval igazolható,

melynek ellenőrzésére a Jegyző szükség szerint hatósági ellenőrzést folytathat le, helyszíni szemlét rendelhet el.

 

A másodfokú szerv álláspontja szerint az elsőfokú döntés helytálló, tekintettel arra, hogy a kérelmező a fentiekben megjelölt Ör. 5. § (2) - (3) bekezdések szerinti feltételeket nem teljesítette. Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

 

A fellebbezés lehetőségét kizárja az Ákr. 116. § (4) bekezdésének b) pontja, miszerint nincs helye fellebbezésnek a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen.

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdés c) pontja szerint a hatóság első fokú döntése véglegessé válik, ha a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

 

A határozat egyebekben az Ákr. 81. §-án alapul.

 

A Képviselő-testület fellebbezés elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése biztosítja.

 

K. m. f.

 

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. június 1.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester