Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

144/2022. (6. 28.) a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületében két helyiség bérléséről és helyiségekhez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

144/2022. (VI.28.) határozata

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületében két helyiség bérléséről és helyiségekhez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról

 

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 2462 Martonvásár 664 helyrajzi számú, a természetben 2462 Martonvásár, Szent László út 24. szám alatt lévő ingatlanon található épület két helyiségét bérbe adja a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2022. augusztus 1-jétől határozatlan időtartamra.
 2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak végrehajtása körében elfogadja jelen szerződés 1. melléklete szerinti bérleti szerződést, valamint a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulással fennálló bérleti szerződés módosítást jelen határozat 2. melléklete szerint.
 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban foglalt szerződések, és kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2022. augusztus 1.

 

144/2022. (VI.28.) határozat 1. melléklete

 

 

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS

 

egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseletében eljár: dr. Szabó Tibor polgármester

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

 

másrészről

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület

székhelye: 2473 Vál, Vajda János utca 2.

adószáma: 18502057-1-07

bankszámlaszáma:

képviseletében eljár:

(a továbbiakban: Bérlő)

 

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen, időpontban és feltételek mellett:

 

 

I. A szerződés tárgya

1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában lévő, a Martonvásár, belterületén 664 hrsz-ú 1648 m2 alapterületű ingatlanon, az azon található Kistérségi Szociális Központ épületében (a továbbiakban: Ingatlan) lévő 12,95 és 13,30 m2 helyiségeket, vidékfejlesztéssel összefüggő fejlesztések, tevékenységek ellátásához.

2. Bérlő a jelen szerződés aláírásának napjától számított határozatlan időtartamra bérbe veszi az 1. pontban megjelölt Ingatlanból a jelen szerződés mellékletét képező alaprajzon megjelölt 12,95 és 13,30 m2 alapterületű helyiségeket (a továbbiakban: Bérlemény).

3. A Bérlemény bérlésének kezdő időpontja: 2022. augusztus 1.

4. Bérlő bérlet 3. pontban meghatározott kezdetétől számítva minden hónapban havonta előre, minden hónap 10-ig Bérbeadó 11736082-15727433 számlaszámára a Bérlemény után 150.000/hó bérleti díjat köteles fizetni.

5. Felek rögzítik, hogy a 3. pontban rögzített bérleti díj alapösszege évente, minden év január 1-jével a KSH által közétett országos lakbérindex mértékével emelkedik azzal, hogy az esetleges index-csökkenés nem érvényesíthető a bérleti díjban. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó jogosult a bérleti díjat a szerződés megkötését követő egy év elteltével felülvizsgálni a helyi viszonyok vizsgálata mellett, és attól legfeljebb 25%-os mértékben eltérni, emelni.

6. Bérlő jelen szerződés aláírását követő hónap 10. napjáig köteles három havi bérleti díjnak megfelelő összeget megfizetni kaució címén Bérbeadó 3. pontban rögzített számlaszámára.

7. Felek rögzítik, hogy Bérlemény fenntartására, karbantartására, üzemeltetésére vonatkozóan Bérbeadó és a kizárólagos tulajdonában álló, az üzemeltetési feladatokat ellátó Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. között fennálló mindenkor érvényes és hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak az irányadók, melynek részleteiről Bérbeadó jelen szerződés hatályba lépését követően tájékoztatja Bérlőt.

 

III. A Bérlet időtartama

Felek megállapodnak, hogy szerződést 2022. augusztus 1-jétől határozatlan időtartamra kötik.

 

 

IV. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

1. Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény a bérlet egész tartama alatt megfelel a bérleti szerződés előírásainak. Szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérleményre vonatkozó olyan joga, amely Bérlőt használatában korlátozza, vagy megakadályozza.

2. Bérbeadó, mint az Ingatlan kizárólagos tulajdonosa, a Bérleményre vonatkozóan ingatlanbiztosítást köt az Ingatlan vonatkozásában, azonban a Bérlő által a Bérleménybe bevitt tárgyak, valamint az abban végzett tevékenység utáni biztosítás Bérlő kötelezettsége.

3. Bérlő a Bérleményt rendeltetésének és a jelen szerződésnek megfelelően használhatja, annak állagát és állapotát a jó gazda gondosságával megőrzi és a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérleményt, és benne a Bérlemény alkotórészévé, tartozékává vált dolgokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni. Az Ingatlan és a Bérlemény állagsérelmével nem járó leszerelhető dolgokat Bérlő a bérleti jog megszűnésekor elviheti.

4. Bérlő a bérlet határozott idő lejártával történő megszűnésekor nem jogosult a Bérleményből olyan tartozékot, alkatrészt leszerelni és elvinni, amely a Bérlemény jelentős állagsérelmét okozná, és melynek tulajdonjoga átszáll a Bérbeadóra. Ezen pont megsértése esetén a kaució felhasználása mellett Bérbeadó kártalanítást követelhet Bérlőtől.

5. Amennyiben Bérlő vagy a Bérleményt használó személyek magatartása miatt a Bérleményben kár keletkezik, úgy a Bérlő köteles — a Bérbeadó választása szerint — a hibát kijavítani, vagy a kárt megtéríteni.

6. Bérlő a Bérleményt szolgáltatási céljára jogosult hasznosítani, és ugyanezen célra albérletbe, alhasználatba kizárólag a Bérbeadó hozzájárulásával adhatja.

7. Bérlők a Bérlemény bérleti jogát Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át másra.

 

V. Birtokbaadás

Felek legkésőbb a bérleti jog kezdetekor birtokba adási eljárást folytatnak le, melyben rögzítik a Bérlemény átadáskori állapotát fényképes dokumentációval.

 

VI. A szerződés megszűnése

1. Szerződő felek a jelen bérleti szerződést írásban rögzített közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik vagy módosíthatják.

2. A Bérleményre vonatkozó jelen bérleti szerződés rendes felmondással 90 napos felmondási idővel és közös megegyezéssel szüntethető meg, a jelen szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségek betartása mellett.

3. A Bérbeadó részéről azonnali, rendkívüli felmondásnak a következő esetekben, és következményekkel van helye:

 1. A Bérlő a szerződésből eredő – különös tekintettel, de nem kizárólagosan fizetési – kötelezettségeinek kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
 2. Bérlő az ingatlant írásbeli felszólítás ellenére rendeltetésellenesen, annak állagát veszélyeztető módon használja, és azt a Bérlő címére küldött írásbeli felszólítás után sem hagyja abba.

4. Bérlő részéről azonnali, rendkívüli felmondásnak abban az esetben van helye, ha Bérbeadó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

5. Jelen szerződés Bérlő érdekkörében felmerülő okból történő, Bérbeadó általi rendkívüli felmondás miatti megszüntetése esetén Bérlő a befizetett kaució összegét elveszíti, és a Bérlemény részévé vált, a Bérlő által beépített alkotórészek, tartozékok Bérbeadó tulajdonában maradnak, azok megtérítésére nem tarthat igényt.

6. Jelen szerződés Bérbeadó érdekkörében felmerülő okból történő, Bérlő általi rendkívüli felmondás miatti megszüntetése esetén Bérbeadó köteles a Bérlemény részévé vált, a Bérlő által beépített alkotórészek, tartozékok megtérítésére, a rendkívüli felmondás időpontjában a könyvekben rögzített értéknek megfelelő összegen.

7. Jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén Felek külön megállapodást kötnek a Bérlemény részévé vált, a Bérlő által beépített alkotórészek, tartozékok megtérítése körében.

8. A bérleti szerződés megszűnik a III. pont szerinti időtartam lejártával.

 

VII. Egyéb rendelkezések

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a mindenkor hatályos lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak, amelyeket magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadnak.

2. Kézbesítési szabályok: A felek egymásnak értesítést, felszólítást (stb.) küldeni dokumentálhatóan, postai úton, tértivevényes küldeményként feladva jogosultak. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Kézbesítési címek:

Bérlő: Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület, székhely: 2473 Vál, Vajda János utca 2.

Bérbeadó: Martonvásár Város Önkormányzata, székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

3. A bérleti jogviszonyból eredő viták eldöntésére a Szerződő felek előzetesen egyeztetnek, megegyezés hiányában, perértéktől függően a Székesfehérvári Járásbíróság vagy Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

4. Bérlő a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül.

5. A Szerződő felek minden, a jelen szerződés foglalt adataik változása esetén haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni a 3. pontban foglalt szabályok szerint, melynek elmaradásából fakadó következményeket a kötelezettségszegő fél köteles viselni.

6. Kapcsolattartás a Szerződő felek között:

a) Bérbeadó részéről: Gucsek István alpolgármester

Tel: +36-20 941-7968, e-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu

b) Bérlő részéről: Péterfy Lenke

Tel: +36-20-245-0732 e-mail: lpeterfy@volgyvidek.hu

 

Felek gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a jelen Szerződésben megadott személyes adataikat a Felek közfeladat ellátása érdekében történő kapcsolattartás céljából kezelik, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja.

 

Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Szerződés előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

 

Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen.

 

7. Jelen szerződés 5 számozott oldalból és mellékleteiből áll, és 4 mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány illeti meg Bérbeadót és 2 példány Bérlőt.


 

Jelen bérleti szerződést a szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

 

 

Martonvásár, 2022. június

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata

 

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület

   Bérbeadó

 

 Bérlő

 

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző:……………………….

 

Pénzügyi ellenjegyző: ………………….

 

 

 

 1. melléklet: alaprajz

 

144/2022. (VI.28.) határozat 2. melléklete

 

INGATLANBÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

 

egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

 

másrészről

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

adószáma: 24901084-2-07

cégjegyzékszáma: 07-09-024940

képviseletében eljár: Tóth Balázs Károly, ügyvezető

(a továbbiakban: Üzemeltető)

 

harmadrészről:

Név: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

 

adószáma: 15592231-2-07

 

KSH statisztikai jelzőszám: 15592231-8411-327-07

 

bankszámlaszám: 116000006-000000000-16884984

 

képviseli: Bechtold Tamás, elnökhelyettes

 

mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő),

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen, időpontban és feltételek mellett:

 

I. Előzmények

Martonvásár Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő 664 helyrajzi számú, kivett, kistérségi szociális központ megnevezésű, a természetben a 2462 Martonvásár, Szent László 24. szám alatti ingatlant 2008-tól a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás használatába adta szociális feladatellátás céljára. Az Önkormányzat által megvalósított KDOP-5.2.2/C-2f-2009-0001 azonosító számú, „A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szolgáltatásainak komplex fejlesztése” pályázat keretében felújított ingatlan használatba adását az önkormányzat Képviselő-testülete 197/2011. (XII. 13.) határozatával a projekt fenntartási idejének lejártát követően, 2021. december 31-ig hosszabbította meg. A határidő lejáratára, valamint arra tekintettel, hogy az ingatlanon végzett beruházás e szerződés aláírásáig csaknem 10 éve történt Felek úgy határoztak, hogy az ingyenes használatba adást bérleti jog biztosítására módosítják, hogy az így befolyó bevételből az önkormányzat az amortizációval járó költségeket fedezni tudja. Felek ebből a célból 2021. december 17-én Ingatlanbérleti Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással. A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület 2022. júniusában kezdeményezte átköltözését Martonvásárra, a 2462 Martonvásár, Szent László 24. szám alatti ingatlanban található 12,95 és 13,30 m2 alapterületű helyiségekbe, melyek üresek voltak, erre tekintettel szükséges a Szerződés módosítása, melyről Felek az alábbiak szerint állapodnak meg.

 

II. A szerződés II. 2. pontja az alábbiak szerint módosul 2022. augusztus 1-jétől:

„2. Felek megállapítják, hogy az ingatlan 1555, 26 m2 területű része a Bérlő fenntartásában működő Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézmény (törzskönyvi azonosító: 687197; adószám: 16702213-2-07; KSH statisztikai számjel: 16702213-8899-322-07, intézményvezető: Szabóné Pályi Judit) használatában van, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának céljából (a továbbiakban: Bérlemény). Az ingatlanból 92,74 m2 területű része a Székesfehérvári Tankerületi Központ vagyonkezelésében van, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye elhelyezése céljára, mely tevékenységét a Martonvásári Járás településeinek közigazgatási területét lefedve látja el. Az ingatlanból 26,25 m2 területű rész a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület kizárólagos használatába kerül bérbeadás útján.”

 

III. A szerződés III. 5. pontja az alábbiak szerint módosul 2022. augusztus 1-jétől:

„5. Felek rögzítik, hogy a bérleti díj az alábbi tételeket nem tartalmazza különösen:

 • az épület jó karbantartását,
 • a takarítást,
 • lift karbantartást,
 • a kert, udvar karbantartását,
 •  a parkolók fenntartását (világítás, takarítás),
 • a téli hóeltakarítást, síkosságmentesítést,
 • a Bérlemény közüzemi fogyasztását.

A jelen pontban hivatkozott költségeket Üzemeltető a Bérleményt használó Szent László Völgye Segítő Szolgálat részére használatarányosan számlázza ki a közöttük e tárgyban mindenkor érvényes és hatályos szerződés rendelkezéseinek megfelelően, valamint arányosan kiszámlázásra kerülnek ezek a költségek a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére, és a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület esetében – figyelemmel a bérleti szerződésében rögzítettekre – Martonvásár Város Önkormányzata felé kerülnek kimutatásra Üzemeltető éves üzleti tervében.”

 

IV. Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll, és 4 mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány illeti meg Bérbeadót és 1-1- példány Bérlőt és Üzemeltetőt.

 

Jelen szerződésmódosítást a szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

 

Martonvásár, 2022. ………..……

 

 

 

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Martonvásár Város Önkormányzata

             Bérlő

                   Bérbeadó

 

 

                                                                                  Jogi ellenjegyző:……………………….

                                                                                 

Pénzügyi ellenjegyző: ………………….

 

 

 

                     …………………………………………

            Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft

                                          Üzemeltető

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/06_ET_20220628_leader%20iroda_etmell%C3%A9klet.pdf