Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

143/2022. (6. 28.) a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról szóló74/2022. (IV. 12.) határozat, és annak kiegészítéséről szóló 108/2022 (IV.26) határozat kiegészítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

143/2022. (VI.28.) határozata

a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról szóló

74/2022. (IV. 12.) határozat, és annak kiegészítéséről szóló 108/2022 (IV.26) határozat kiegészítéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy – a 74/2022. (IV. 12.) határozat 1. pontját és a 108/2022. (IV.26.) határozat 2. pontját az alábbi  j)-l) pontokkal kiegészítve – a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosítását a következőket érintően indítja el:

 

 1. a Deák Ferenc utca vonalán a 649/1 helyrajzi számú közterület déli részének hozzácsatolása a 650/3 helyrajzi számú telekhez (Vt-7 ép. övezet) – telekhatár-korrekció lehetőségének megteremtése.
 2. Kismarton területén szabályozási vonal korrekció, 12,0 m szélességben kiszabályozott út nyomvonalkorrekciója (025/25, 025/6 és 025/8 helyrajzi számú ingatlanokat érintően).
 3. Tárnok-Kápolnásnyék kerékpárút vonatkozó szakaszának kiszabályozása.
 4. Vasúttól északra parkoló kialakítása a 172/4 és a 0212/5 helyrajzi számú területeken.
 5. 056/4 helyrajzi számú telek megközelítését biztosító közterületek kialakítása.
 6. 1537, 1538, 1544 helyrajzi számú telek (Torzó) Vt6 építési övezet – övezeti paraméterek módosítása.
 7. Inpark Martonvásár Kft. területe: az ipari telephely területén ábrázolt nagyközépnyomású gázvezeték nyomvonalának pontosítása, a vízgazdálkodási területként jelölt 0143/1 és 0143/2 helyrajzi számú területeken közműsáv kijelölése. A terület feltárását szolgáló 22,0 m (majd 28,0 m) szélességű kiszabályozott út nyomvonalának korrekciója.
 8. Budai úti telektömb tervezett megközelítése módosul, a feltáró út a 692 helyrajzi számú telekről a 693 és 694/1 helyrajzi számú telkek határára kerül át, szükség szerint érintve a 695, 729, 732, 736, 738, 739 és 690 helyrajzi szám alatti ingatlanokra vonatkozó szabályokat.
 9. Martonvásár 498/66 és 498/4 helyrajzi számok alatti terület rendezése a Szent László-patak rehabilitációjával kapcsolatban.
 10. A Kismartoni területen az Lf3 és Gksz3 övezetek határán út kialakítása a lakóépületek megközelíthetősége érdekében.
 11. Gip-e2 övezeti előírásainak pontosítása (speciális építményre vonatkozó épületmagassági előírás tekintetében)
 12. Ek övezetben a Martonvásár 172/4 helyrajzi számú ingatlanra egyedi épületmagassági előírás meghatározása

 

3. A Képviselő-testület a 108/2022 (IV.26) határozatának 3. pontját módosítva felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozatban foglaltak szerinti településrendezési terv tárgyalásos eljárásban történő módosításával kapcsolatos eljárás megindítására és lefolytatására, a szükséges dokumentumok, jognyilatkozatok, és különösen a 74/2022. (IV. 12.) határozat 2. pont szerinti szerződés aláírására, azzal hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti Tárnok-Kápolnásnyék kerékpárút vonatkozó szakaszának szabályozási munkarészeire vonatkozóan a Magyar Közút Zrt.-vel és Völgyzugoly Kft. –vel  1.400.000 Ft +ÁFA értékben háromoldalú szerződés kerül megkötésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal