Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

139/2022. (6. 28.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

139/2022. (VI.28.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva a Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a Kft. részére jelen határozat mellékletének 2 és 3. melléklete szerinti átadott pénzeszközöket biztosítja 2022. július 1-jétől az önkormányzat és a Kft. között fennálló érvényes és hatályos fenntartói és támogatói keretszerződés, valamint az egyes közfeladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

139/2022. (VI.28.) határozat melléklete

 

 

 

 

ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS

2022

 

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató    Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

                   Helyzetelemzés

                   Pénzügyi terv módosítása

        

 

Mellékletek:

                            1. 2022 TERV módosítás

                            2. MVK terv 2022 módosítás Önkormányzati bontásban                                          3. 2022 COFOG változások

                           

 

 

 

Martonvásár, 2022. június 17.

 

                                                                                            Tóth Balázs

                                                                           ügyvezető

 

HELYZETELEMZÉS

 

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításakor a főbb meghatározó szempontok az alábbiak voltak:

  • A célkitűzések a módosításban nem érintettek, kizárólag a pénzügyi terv részleteiben van változás.
  • A 2022. év első hónapjaiban tapasztalt tényadatok és tervadatok közötti különbségek kiegyenlítése. Az elfogadott üzleti tervet felülvizsgáltuk a tények ismeretében a terv készítése és a módosítás benyújtása közötti időszakban.
  • Az időközben tudomásunkra jutott, vagy korábban nem tervezett kiadások és bevételek beépítése az éves költségvetésbe és bekalkulálása az átadandó önkormányzati támogatásba.
  • Az üzleti terv módosítása sem tartalmazza az idén megvalósítandó önkormányzati projektek finanszírozását. Az önkormányzati projektek külön, ezen felül kerülnek finanszírozásra (pénzeszköz átadással vagy számlázással) a Martonvásári Önkormányzat részéről.
  • A tavalyi évben elért számviteli eredmény alapján keletkezett nyereség felhasználása beépült a tervbe a kiadások közé. Ezek a tételek külön színnel kiemelve megtalálhatóak a pénzügyi terv módosítás bekezdésben található táblázatban. (5. oldal)
  • A szeptemberi fesztiválok időszaka merőben eltérő igénybevételt jelent és sokkal nagyobb a kulturális rendezvények kiszolgálására fordított Martongazdás munkaidő. (Szemétszedés, takarítás, pakolások, hangosítások)
  • A közfeladatok ellátása mellett a tervezett vállalkozási munkák is elvégzésre kerültek, így működésünk finanszírozására az önkormányzati forrásból ezeknek a bevételeknek az összegével kevesebbet veszünk igénybe.
  • A Sport Iroda a továbbra is Önkormányzati támogatási igény nélkül tervezi az megvalósítani a célkitűzéseit ebben az évben.

PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁS

 

A bevételi oldal változásai:

Alapvetően öt tételből adódik olyan pénzeszköz, ami a kiadás oldal emelkedését képes ellensúlyozni, ezek közül a legnagyobb tételt a közvilágítás soron eltúlzott becslésünk biztosítja. Ez abból adódik, hogy a közvilágítás esetén a járulékos költségek és az energiadíj aránya teljesen eltérő a többi áramszámlához képest. (Közvilágításnál csak kb. 40%-át tette ki az energiadíj, míg más esetben ez az arány 80% fölött volt.) Így az energia díj változás százalékos mértéke nem okozta a közvilágítási teljes kiadás hasonló mértékű növekedését. A másik nagy tétel (5 millió Ft) a kormány által pályázat alapján biztosított +20%-os béremelés mértéke a kulturális területen dolgozók esetén.

Kiadás oldal változásai:

Beépítésre került a tervbe minden időközben ismertté váló kiadás, amit jelentkezik és minden olyan többletfeladat, amit el kell végezni, de a jóváhagyott tervben még nem szerepelt. A legnagyobb tételt az idén lejáró érintésvédelmi mérések kiadásai okozzák, ez város szinten 4,7 milliós többletterhet okoz. 

A változások mértékét és tételes felsorolását az alábbi táblázat foglalja össze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A februári pénzügyi tervünk 101e forintos eredménnyel lett jóváhagyva, a módosított terv pedig az itt kimutatott 56e forinttal emelkedik, így a várható számviteli eredményünk 157.992,- Ft lesz.

A színes sorok összege a tavaly képződött nyereségünk összegét adja, tehát ezen célok megvalósítása, illetve ezen feladatok elvégzése is beépül a pénzügyi tervünkbe a módosítással.

Jó hír, hogy a módosított terv jóváhagyása esetén társaságunk önkormányzati működési támogatási igénye 2.322.155,- forinttal csökken, amit a következő negyedéves forrásátadáskor már figyelembe is lehet venni.

Társaságunk 2022-es évre februárban jóváhagyott önkormányzati forrásigénye eredetileg 241.374.701,- forint volt, ez az összeg a módosítás után 239.052.546,- forint lesz.

Bízunk benne, hogy Társaságunk részéről a tavalyi elszámolás alapján visszafizetett fel nem használt támogatás (3.477.907,- Ft) és a mostani 2.322.155,- forintos támogatás csökkenés (összesen 5,8 millió forint) segít az önkormányzatnak a MartonGazda által használni tervezett pályázati járművásárlások áremelkedések miatti többletköltségeinek fedezetében.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek a számok nem a teljes önkormányzattól érkező pénzmennyiséget mutatják, hanem csak a működési költségvetésünkhöz szükséges támogatásokat tartalmazzák.

Ezen felül minden évben külön döntés alapján elvégzünk ún. projekt feladatokat is, amik finanszírozása ezen felül történik meg. Ilyenek a kiemelt rendezvények (pl. TRILLA) vagy az eseti megrendelt munkák, kisebb beruházások (pl. MartonGazda csarnok környezetrendezés, kerítés építés). Ezek a projekt tételek további 34 milliós nagyságrendet jelentenek 2022-ben, viszont nem minden évben jelentkeznek, ezért ezek nélkül válik összemérhetővé a különböző évek működési költségvetése.

 

A módosított terv tervezett kiadásait és bevételeit számviteli csoportosításban az 1. sz. melléklet mutatja be.

A társaság eddigi 2022.évi működéséről elmondható, hogy a gazdálkodás a feladatok többségénél terv szerint halad, csak azokon a feladatok sorokon vált szükségessé a módosítás, ahol a tények a tervtől nagymértékű eltérést mutatnak.

A 2. sz. melléklet az önkormányzati feladatkörök szerinti csoportosításában mutatja ugyanezen számokat.

Itt is látható az eredeti terv és a módosított számok közötti különbségek.

Ezen a táblázat alján tájékoztató jelleggel megjelenítettük a projekt feladatokra elkülönített kereteket is.

 

A módosított terv feladatonkénti (COFOG szám szerinti) megoszlását és arányait és az eredeti tervhez képest történő változásait a 3. sz. melléklet tartalmazza. Itt annyit lehet érzékelni, hogy a két támogatott iroda arányai hogyan változtak. Míg a MartonKult támogatási igénye 4,78 millióval kevesebb, addig a MartonGazda esetében egy 2,46 milliós emelkedés tapasztalható. Mivel a MartonKult támogatási igény csökkenése nagyobb mértékű, a különbözet mértékével csökken a társaság összes önkormányzati támogatási igénye 2022 évre. A Kulturális Iroda támogatás csökkenésének oka, hogy megérkezett a kormány által biztosított +20%-os béremelés támogatása, ebből várhatóan 5 milliót fogunk tudni elszámolni az ilyen jellegű valós kiadásaink alapján.

A társaság gazdálkodásáról továbbra is elmondható, hogy terveknek megfelelően halad, kiegyensúlyozott, likviditása stabil. A legnagyobb kihívást a szerteágazó feladatok és a növekvő számú helyszíneken történő munkavégzés megoldása jelenti, mert a kapacitásaink a projektekkel maximálisan ki vannak használva.

Már most érdemesnek tartom rögzíteni, hogy az infláció, az energiaárak erős növekedése és az ebből adódó bérfeszültség a piac és az önkormányzati szféra között a következő évben (2023-tól) jelentős támogatási igény növekedést fognak okozni, akkor is, ha csak a jelenlegi ellátási színvonalat szeretnénk tartani. A jövőre vonatkozó támogatási igény növekedés pontos értékét még becsülni is nehéz, annyi bizonytalansággal kell szembe nézni, de minden valószínűség szerint erre kell felkészülnünk.

Két példával szeretném érzékeltetni:

  1. A közelmúltban bevezetett szabály szerint a hatósági kötött áras üzemanyag vásárlás forgalmi engedélyhez kötött. Innentől kezdve a fűkaszákba és fűnyíró berendezésekbe vásárolni kívánt üzemanyagot is nehézkesebb beszereznünk.
  2. A közüzemi szolgáltatók sem tudnak árajánlatot adni a következő év vonatkozásában a sok bizonytalan körülmény miatt. (pl. Szomszédos fegyveres konfliktus)

 

A most előterjesztett módosított terv jóváhagyása esetén az alapfeladatok ellátása azonban biztosítható 2022 év végéig.

A fent leírtak alapján, kérem jelen előterjesztés és mellékletei alapján az Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv módosításának elfogadását.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20220628_MVK_%C3%BCzletiterv_m%C3%B3d_1mell%C3%A9klet1.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20220628_MVK_%C3%BCzletiterv_m%C3%B3d_1mell%C3%A9klet2.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20220628_MVK_%C3%BCzletiterv_m%C3%B3d_1mell%C3%A9klet3.pdf