Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

135/2022. (6. 21.) a „Martonvásárért” Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

135/2022. (VI.21.) határozata

a „Martonvásárért” Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 109/2022. (IV. 26.) határozatának kiegészítéseként –, az alapító önkormányzat képviseletében eljárva elfogadja a „Martonvásáért” Alapítvány elnökének Bártol Botondnak, és tagjának Zarubay Árpádnak a lemondását.

2. A Képviselő-testület a „Martonvásárért” Alapítvány elnökének Molnár Balázst (született: Ajka, 1974.10.03.; anyja neve: Ács Vilma; lakcíme: 2481 Velence, Lomb utca 3.), a lemondó Zarubay Árpád helyére tagnak Bartha Pétert (született: Celldömölk, 1983.02.16.; anyja neve: Kiss Mária, lakcíme: 2462 Martonvásár, Jókai Mór utca 64.) jelöli.

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium harmadik tagjának, Dr. Bögi Viktóriának (született: Komárno (Komárom-Csehszlovákia) 1983. 03. 21.; anyja neve: Zsofiová Klára; lakcíme: 2462 Martonvásár, Gólyahír utca  6/4.), valamint a Felügyelőbizottság tagjának Lipovics József Tamásnak (született: Ajka, 1974. november 23.; anyja neve: Süle Edit; lakcím: 2462 Martonvásár Teleki Pál utca 3.) a lakcímváltozását.

4. A Képviselő-testület elfogadja a „Martonvásárért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat melléklete szerint és felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat 1.-3. pontoknak megfelelő módosításának, és az nyilvántartásokon történő átvezetéshez szükséges dokumentumoknak az aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

135/2022. (VI. 21.) határozat melléklete

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAPÍTÓ  OKIRAT

 

 

 

 

„MARTONVÁSÁRÉRT”
ALAPÍTVÁNY


 

 

 

(módosításokkal egységes szerkezetben: a módosításokat dőlt betűs szedés jelöli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 13.

 

 

 

 

 

 


ALAPÍTÓ  OKIRAT

 

amely abból az okból készült, hogy az 2.) pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján jogi személyként működő közhasznú Alapítvány alapító okiratát módosítsák az alábbiak szerint:

 

 1. Az Alapítvány neve, székhelye, telefonszáma, jogállása

1/A. Az alapítvány neve, székhelye, telefonszáma:

„MARTONVÁSÁRÉRT”  Alapítvány

2462 Martonvásár, Budai u. 13., Tel: +36-22-460-004

 

1./B. Az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet.

 

 1. Az alapítók és az alapítói jogk gyakorlása :

 

2./A.   Az alapítók:   

         Martonvásár Város Önkormányzata

2462 Martonvásár, Budai u. 13.

          Oláh László János

született:                      Debrecen, 1946. 01. 26.

anyja neve:                 Daru Mária

lakcíme:                      2462 Martonvásár, Vasvári P. u. 22.

2/B. Az alapítói jogok gyakorlása:

a.) Az alapítói jogokat Martonvásár Város Önkormányzata nevében eljárva a Képviselő –testület és Oláh László János alapítók gyakorolják. Oláh László János tartós és végleges cselekvőképtelenség , halál esetére fiát Oláh László Viktort (születettt : Budapest, 1983.09.27., anyja neve: Boda Erzsébet, lakcíme: 2462 Martonvásár, Vasvári Pál u.22.) jelöli ki az alapító jogok gyakrolására.

b.) Az alapítók, mint alapítók gyűlése egyhangó döntéssel gyakorolják alapítói jogaikat.

c.) Az alapítók döntéseikről tájékoztatják a kuratóriumot.

 

 1. Az Alapítvány céljai:

           

 1. Martonvásár kulturális értékeinek megőrzése és idegenforgalmának, városképének, arculatának óvása, fejlesztése, szépítése, infrastruktúrájának fejlesztése érdekében tevékenykedők támogatása, az egységes arculat kialakítása, a természeti értékek óvása, valamint a zöldfelületek, közterületek ápolása, szépítése, Martonvásár Város Önkormányzata fejlesztési elképzeléseinek támogatása.
 2. Az oktatás tárgyi eszközeinek bővítése, valamint a tanulócsoportok támogatása.
 3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
 4. Kulturális tevékenység.
 5. Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem.
 6. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
 7. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 

 

 1. Az Alapítvány tevékenysége:

 

Az Alapítvány a 3. pontban megfogalmazott céljainak megvalósítása érdekében közhasznú tevékenysége keretében támogatást nyújt, juttatást biztosít, mely szolgáltatásokból tagjain, alkalmazottain, önkéntesein kívül mások is részesedhetnek. Közhasznú tevékenységét a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan látja el.

 

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége keretében a tevékenységi köreit érintő pályázatírással, projektmenedzsmenttel foglalkozik.

 

 1.  Az alapítványi vagyon és felhasználásának módja:

 

 1. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Demokratikus önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként működő szervezet.

 1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar vagy külföldi, természetes és jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadja és az Alapítványt anyagi vagy bármilyen eszközzel támogatja.
 1. Az Alapítvány induló vagyona 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, melyet az alapítók az Alapítvány javára bankszámlán helyeztek el. Az alapítók az Alapítvány induló vagyonához további 100 000 Ft bocsátottak  az Alapítvány rendelkezésére.
 1. Külföldi felajánlás esetén a felajánlott devizaösszeget az Alapítvány devizaszámlán helyezi el és szükség szerint használja fel azt a kuratórium.
 2. Az Alapítvány javára bárki további ingó-, ingatlan és pénzfelajánlást tehet, dologi hozzájárulást teljesíthet.
 3. Az alapítványi célok megvalósítására és az Alapítvány működtetésére az alapítói vagyon 90 %-a, valamint az alapítói vagyon későbbi hozadékokkal és támogatásokkal bővülő részei teljes egészében felhasználhatók. Az Alapítvány számláján lévő összeg az induló vagyon 10 %-a alá nem csökkenhet.
 4. Az Alapítvány számára időhöz és feltételhez kötött felajánlásokat is lehet tenni. A felajánlások elfogadásáról a kuratórium dönt, és a döntésről az adományozót értesíti.

        Nyilvántartásba vett alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével, az alapító okiratban

         meghatározott feltételekkel lehet. Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító

        okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni.

 Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem

követelheti vissza. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára

         is. Az alapítványhoz bármilyen természetes vagy jogi személy pénzbeli és természetbel

         adománnyal csatlakozhat.

A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat.                     

Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként megjelöl.

Az alapító és a csatlakozó abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az

         alapítvány célja az alapító tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása.

         Az alapító és a csatlakozó hozzátartozója abban az esetben lehet az alapítvány

         kedvezményezettje, ha az alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy

         művészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása egészségügyi

         ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon

         történő támogatása. 

A kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat igényt az alapítvánnyal szemben, kivéve

             - ha az alapító okirat kedvezményezett személyt a neki járó szolgáltatást és a teljesítés időpontját a tel  

               jesítéshez szükséges módon meghatározza,

             - a kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról szóló döntését a kedvezményezettel közölte, és a    

                jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.

 1. Az alapítványi pénzeszközök felhasználása alapján kizárt, hogy az adományozás akár közvetlen, akár közvetett előny megszerzése érdekében történjen.
 2. Az adott hozzájárulást visszavonni nem lehet.
 3. Az Alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak az alapítványi célok megvalósítására és az Alapítvány működtetésére lehet felhasználni. A meghatározott célokon belül a kuratórium dönt arról, hogy kiket és milyen feltételekkel részesít alapítványi juttatásban.
 4. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel és az Alapító Okiratban meghatározott célokra fordítja.
 1. A vállalkozás nem képezheti az alapítványi tevékenység túlnyomó részét, illetve a gazdálkodási tevékenység csak az alapítványi célok megvalósítása, illetve megvalósulásának elősegítése érdekében végezhető. Gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
 2. Váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki
 3. Az Alapítvány pénzügyi forrásai (bevételei):
 • az Alapítványhoz csatlakozók felajánlásai;
 •   az alapítóktól kapott befizetés;
 •   az alapítóktól az Alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon;
 •   az Alapítványhoz csatlakozó magánszemélyek és jogi személyek felajánlásai;
 •   költségvetési támogatás;

      -az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;

 • a cél megvalósítása érdekében kifejtett gazdasági-vállalkozási tevékenység bevétele;
 • más szervezettel, magánszemélytől kapott adományok;
 • egyéb bevételek, támogatások.
 1. Az Alapítvány költségei (kiadásai):
 • a cél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, ráfordítások;
 • az Alapítvány szervezetének működési költségei, valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
 • a gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
 • egyéb költségek.
 1. Az Alapítvány induló vagyonát, valamint az adományokból, támogatásokból befolyt vagyonrészeket a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől mindig elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani a civil szervezetekre irányadó könyvvezetési szabályok alkalmazásával.
 2. A támogatásról a kuratórium dönt nyilvános pályázatok útján, kérelmek, megkeresések alapján vagy a cél szerinti rendezvények esetében közvetlenül. A pályázatokat minden év április 30. napjáig kell benyújtani a Kuratórium elnökének. A pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).

A kuratórium 30 napon belül határoz és a helyi sajtó vagy hirdetőtábla útján ad tájékoztatást. Az érdekeltekkel külön levélben is közli döntését.

 

 1. A kuratórium köteles gondoskodni arról, hogy a közhasznú tevékenység, valamint a gazdálkodás legfontosabb adatai nyilvánosságra kerüljenek a helyi sajtó (Forum Martini) útján és a hirdetőtáblákon.

 

 1. Az Alapítvány kezelése:

 

Az Alapítvány vagyonának kezelésére az alapítók kuratóriumot hoznak létre, mely kizárólagosan jogosult dönteni – az alapító okirat által meghatározott kereten belül – a már felsorolt céloknak megfelelően, a vagyon és a vagyonnövekmény felhasználásáról.

 

 

 

 

 

 1. Az Alapítvány szervezete:

 

7./A. A kuratórium:

 

A kuratóriumot az alapítók jelölik.

A kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve, az Alapítvány vagyonának kezelője.

 

7./A./1. A Kuratórium tagjai:   

 

                                               Molnár Balázs

                                               a kuratórium elnöke

           született:                             Ajka, 1974.10.03.

            anyja neve:                  Ács Vilma

            lakcíme:                           2481 Velence, Lomb utca 3.

 

                                                Bartha Péter

                                               a kuratórium tagja

            született:                       Celldömölk, 1983.02.16.

            anyja neve:                       Kiss Mária

            lakcíme:                                   2462 Martonvásár, Jókai Mór utca 64.

 

                                               Dr. Bögi Viktória

                                               a kuratórium titkára

            született:                      Komarno(Komárom-Csehszlovákia), 1982.03.21.

            anyja neve:                 Zsófiová Klára

            lakcíme:                                    2462 Martonvásár, Gólyahír utca 6/4.

 

7./A./2. A kuratórium működése:

 

 1. Az Alapítványt a kuratórium köteles az okiratban foglaltak szerint működtetni. A kuratórium szükség szerint köteles tájékoztatást adni az Alapítvány működéséről.

 

 1. A kuratórium felkérése határozatlan időre szól. Amennyiben az alapítók az alapítványi célok megvalósulását veszélyben látják, jogosultak a kuratórium visszahívására. Ha a kuratórium tagjai közül valaki nem vállalja a tagságot, vagy tevékenysége ellátásában akadályoztatva van, akkor helyette új tagot kell az alapítóknak kijelölni.

 

 1. Az Alapítvány képviseletére a kuratórium elnökét jogosítják fel az alapítók. Az Alapítvány nevében történő kötelezettségvállalásra, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre az elnököt jogosítják fel az alapítók. Az elnök akadályoztatása esetén az Alapítvány képviseletére a titkár jogosult, a bankszámla felett rendelkezni ebben az esetben a titkár a taggal együttesen jogosult.

 

 1. A kuratórium dönt a csatlakozási szándék, pénzbeni vagy dologi adományok elfogadásáról is. Az alapító okiratban meghatározott célok körén belül – a csatlakozók által megjelölt céllal nyújtott támogatásokat – a kuratórium a megnevezett céllal köteles kiadni.

 

 1. Az Alapítvány céljaként meghatározottak szerint támogatásban részesülhetnek minden év április 30. napjáig benyújtott pályázat alapján közösségek és magánszemélyek, akik tevékenységükkel a kuratórium döntése alapján kiérdemlik a támogatást, illetve akik az Alapítvány céljainak megvalósításában segítséget nyújtanak. A pályázati lehetőséget a helyi sajtóban, illetve a hirdetőtáblákon teszi közzé a kuratórium.

 

 1. Pályázaton kívüli cél szerinti juttatásról a kuratórium dönt. A kuratórium cél szerinti juttatásban a kuratórium, a felügyelő szerv tagját, a támogatóját, az önkéntesét, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – nem részesítheti.

 

g.) A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. . Üléseit az elnök hívja össze az alapítvány székhelyére. Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell a jogi személy nevét, székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét. A meghívót az ülés előtt 8 nappal meg kell küldeni az érintetteknek és a helyi hírdetőtáblán is közzétenni. (Polgármesteri Hivatal- Martonvásár, Budai út 13.)

      

h.A kuratórium döntéseit és határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratórium akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A kuratórium üléseit az elnök vezeti.

 

h.)A kuratórium ülései nyilvánosak, azon az érintettek részt vehetnek, felszólalhatnak, határozatot azonban csak a kuratórium tagjai hozhatnak.

 

i.)A kuratórium döntéseit közzéteszi a helyi sajtóban (Forum Martini), az érintettekkel pedig 15 napon belül írásban közli (Amint lesz honlapja, akkor azon is közzéteszi).

 

 1. A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az üléseken esetenként felkért jegyzőkönyvvezető vezet, és a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag ír alá.

 

 1. A kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a Határozatok Könyvébe 3 munkanapon belül bevezetésre kerüljön a kuratórium határozatainak pontos tartalma, időpontja és hatálya, utalva a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható.

 

 1. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén a kuratórium elnökéhez intézett kérelem alapján bárki betekinthet, az iratokról saját költségére másolatot készíthet, azzal, hogy a betekintést az elnök a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül biztosítja.

 

 1. A kuratórium munkáját ügyrend alapján végzi. A testület ügyrendjét maga állapítja meg jelen alapító okirattal írtakkal összhangban.

 

 1. Az Alapítvány vagyonáról minden gazdasági évben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elszámolást készít, illetve benyújtja a hatóságokhoz a szükséges beszámolókat. A kuratórium az Alapítvány tevékenységéről és gazdálkodásáról évente beszámolót készít, melyet a kuratórium egyhangú határozattal fogad el, és a helyi lapban (Forum Martini) és a hirdetőtáblán közzétesz. A kuratórium köteles éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, azt a beszámolóval azonos módon letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik azzal, hogy érvényes elfogadásához egyhangú határozat szükséges.

 

l) A döntéshozó szerv, az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy

      

      -akit a határozat   kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhéra másfajta előnyben részesít,

       - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

       - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

       - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személyne nem tagja,

         vagy alapítója,

       -aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll

         vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

       - vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt.

       Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki

      által  megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.    

 • A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

 

 1. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

qa) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

qb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

qc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

qd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

n.) az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat ettől eltrő rendelkezése semmis.

m.) Az alapító és közeli hozzétartouzói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az  alapító okirat eltérő  rendelkezése semmis.

 • A kuratórium tagjai feladatukat társadalmi munkában végzik, kizárólag a munkavégzés során felmerülő költségeiket számolhatják el, amelyről a kuratórium dönt.

 

 • A kuratórium az Alapítvány tevékenységének folytatásához alkalmazottakat is foglalkoztathat.

 

 1. A kuratórium ügyviteli, könyvelési és nyilvántartási munkáit az elnök által megbízott személy végzi.

 

 1. A kisebb folyókiadások utalványozását kizárólag az elnök végezheti.

 

r..) A kuratóriumi tagság – a vezető tisztségviselői megbízatás – megszűnik:

    -   határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időpontjának lejártával,

    -   megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,

    -  visszahívással,

    -  lemondással,

    -  a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,

    -  a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben

       történő korlátozásával,

    -  a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

    - a kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának        

      közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyarkolója hívhatja vissza,

                                      

 

7./B. Felügyelő bizottság:

 

Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az alapítók felügyelő bizottságot hoznak létre.

7./B./1. Az Alapítvány felügyelő bizottságának  tagjai:

 

Hegedűs Zsuzsanna

                                               a felügyelő bizottság elnöke

            született:                      Budapest, 1975.06.30.

            anyja neve:                 Újszászi Zsuzsanna

            lakcíme:                        2462 Martonvásár, Hunyadi u.38.

 

                                               Lipovics József Tamás 

                                               a felügyelő bizottság  tagja

            született:                                   Ajka, 1974. november 23.

            anyja neve:                 Süle Edit

            lakcíme:                                 2462 Martonvásár, Teleki Pál utca 3.

                                              

Pletser Tamás

                                               a felügyelő bizottság tagja

            született:                      Budapest, 1958. szeptember 27.

            anyja neve:                 Rákóczy Edit

            lakcíme:                                  2462 Martonvásár, Jókai utca 6.

 

7./B./2. A Felügyelő bizottság működése:       

 

 1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja,illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
  1.  a kuratórium elnöke, vagy tagja;
  2. a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik;
  3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
  4. az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

 

 1. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

        

 1. A felügyelő bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a alkalmazottaktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 

 1. A felügyelő bizottság tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy létesítő okirat így rendelkezik.

 

 1. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető döntését teszi szükségessé,   

 

 1.   Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

 

 1.  Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

h.)A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évenként ülésezik. Üléseit a felügyelő bizottság elnöke hívja össze, az ülés előtt 8 nappal, a napirend közlésével. Akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Üléseit az elnök vezeti. Döntéseit és határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésekről

 

jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és az egyik tag ír alá. Határozatait közli a kuratóriummal, szükség esetén más szervekkel.

 

i. ) A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet,akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja,akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

  

8.    Az Alapítvány felügyelete:

 

Az Alapítvány mint közhasznú  szervezet tekintetében  az adóellenőrzést a szervezet székhelye szerinti adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a törvényességi ellenőrzést– a közhasznú működés törvényessége tekintetében – a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

 

9. Az Alapítvány megszűnése:

 

Az Alapítványt az alapítók határozatlan időre hozták létre.

Az Alapítvány a törvényben meghatározott esetekben szűnhet meg

Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a meglévő vagyon kizárólag .a Martonvásári Kulturális Egyesületre -2462 Martonvásár, Budai út 13., adószáma: 18486489-1-07-szállhat.

 

10.Záró rendelkezések:

 

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló, többszörösen módosított 2013. évi V.  törvény, illetve az alapítványokra és a közhasznú szervezetekre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az alapítók meghatalmazzák Horváthné dr.Porvay Judit martonvásári ügyvédet az alapító okirat módosításának elkészítésére és a bírósági eljárásban való teljes körű képviseletre.

 

 Martonvásár, 2022.06.

 

 

 

                                                       Martonvásár Város              Oláh László János

                    Önkormányzata

                                                                                       a l a p í tó k

 

 

 

A tartós és végleges cselekvőképtelenség, halál esetére szóló alapítói kijelölést elfogadom.

 

 

 

                                                                                                              Oláh László Viktor

 

Záradék

Az Alapító Okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megegyezik az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmával. Az Alapító Okirat módosítására a kuratórium tagjainak(elnöknek is) személyében , kuratórium tagjának és felügyelő bizottsági tagjának címében bekövetkezett változás  miatt volt szükség.

 

Martonvásár, 2022.06.  

 

 

                                                            Horváthné dr. Porvay Judit

 ellenjegyző ügyvéd

                                                                      (Ü-107828, KASZ:36061845)