Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

132/2022. (5. 31.) településfejlesztési megállapodás megkötéséről ivóvíz víziközmű elem kiépítése tárgyában az Orient 2000 Kft.-vel

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

132/2022. (V.31.) határozata

településfejlesztési megállapodás megkötéséről ivóvíz víziközmű elem kiépítése tárgyában az Orient 2000 Kft.-vel

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező tervek szerinti ivóvíz gerincvezeték kiépítést a Martonvásár 1240/7 hrsz.-ú ingatlanon, a Martonvásár 1240/2, 1240/3 és 1240/4 hrsz.-ú ingatlanok ivóvíz hálózatba történő bekötése érdekében.
 2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak végrehajtása körében elfogadja a jelen határozat 2. mellékletében foglalt szerződést.
 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.-2. pontban foglaltak végrehajtása körében keletkező dokumentumok aláírására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2022. december 31.

/ckeditor/kcfinder/upload/files/15_ET_20220531_telepfejl_meg%C3%A1llap_Orient2000_1mell%C3%A9klet.pdf

 

132/2022. (V. 31.) határozat 2. melléklete

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

nyilvántartási száma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

KSH azonosító: 15727433-8411-321-07

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről az

Orient 2000 Mélyépítő és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1131 Budapest, Madarász V. utca 1. A. ép.

cg.száma:Cg. 01-09-726590

adószáma: 13267043-2-41

statisztikai számjele: 13267043-4221-113-01

képviseli: Kovács Kristóf ügyvezető

a továbbiakban: Kft.

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

Preambulum:

 1. Önkormányzat céljai között, stratégiai céljai között szerepel Martonvásár vonzóvá tétele az idetelepülő cégek részére, illetve a meglévő, idetelepült cégek számára az infrastruktúra biztosítása magántőke bevonásával.
 2. Az Önkormányzat 1. pont szerinti elképzeléseihez igazodóan Kft. megkereste az Önkormányzatot a Martonvásár, Juharfa utca ivóvíz gerincvezetékének továbbépítése érdekében, melynek kapcsán felajánlotta, hogy annak kivitelezését vállalná, tekintettel arra, hogy ezen vezetékrendszer tudná maradéktalanul biztosítani a mellékelt tervek szerint, az azon szereplő ingatlanok vízellátását.

 

I. Megállapodás tárgya:

 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Preambulum 1. pontjában rögzített célt közös célként mindkét fél támogatja, ennek érdekében együttműködnek Martonvásár város infrastruktúra-fejlesztésének terén.
 2. Kft. az 1. pont szerinti cél érdekében vállalja, hogy
  1. a Kft. által elkészíttetett, jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező tervek alapján, annak engedélyeztetését követően, saját költségén kivitelezi, megvalósítja a Martonvásár, Juharfa utca (1240/2 hrsz., 1240/3 hrsz., 1240/4 hrsz., 1240/7 hrsz.) ivóvíz gerincvezeték megépítését legkésőbb 2022. december 31. napjáig,
  2. a 2.1. pont megvalósításához kapcsolódó mindennemű hatósági, egyéb költséget megfizet,
  3. a 2.1. pontban vállaltak megvalósítását, végleges használatbavételét követő 60 napon belül a teljes, megvalósult gerincvezeték ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
  4. a 2.1. pontban vállaltak kivitelezésével összefüggően az Önkormányzat tulajdonában lévő utakban keletkezett károkat az eredeti állapotra helyreállítja a kivitelezési munkálatokhoz kiadott közútkezelői hozzájárulásban és jogszabály által meghatározott szabványok szerint.
  5. a Martonvásár 1238 hrsz.-ú ingatlanon lévő járdát, ugyanabban a kivitelben folytatja a Martonvásár 051 hrsz.-ú, Martonvásár 1715/16, 1715/2 1714 hrsz.-ú ingatlanokon keresztül a Martonvásár 1252 hrsz.-ú ingatlanon meglévő járdaszakaszig 2022. december 31-ig, azzal, hogy a járdaépítéshez szükséges építési anyag rendelkezésre bocsátásáról az ACER Kft, a Fatölgyes Kft. és a Kft. gondoskodik.
  6. az 1.5. pontban foglalt ingatlanok tulajdonosainak (051 hsrz.: Magyar Állam, vagyonkezelő: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság; 1714 hrsz.: TGA Invest Ingatlanforgalmazó Kft.) járdaépítéshez való hozzájárulását beszerzi. Martonvásár Város Önkormányzata a 1715/16 hrsz.-ú és a 1715/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaként a járdaépítéshez jelen szerződés aláírásával hozzájárul.
 1. Önkormányzat vállalja, hogy
  1. a 3.1. pontban elkészült engedélyezési tervnek az ivóvízgerinc vezeték bővítés iránti vízjogi engedélyezési eljárás megindítását,
  2. a Kft. által az Önkormányzat tervei alapján maradéktalanul megvalósított ivóvíz vezeték rendszer bővítését és a 2.3. pontban foglaltak teljesülését követően a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 8. §-ára tekintettel ingyenesen tulajdonba átveszi külön megállapodás szerint, és átadja vagyonkezelésbe a Fejérvíz Zrt. részére.
  3. a 2. pont szerinti ivóvíz vezeték rendszer bővítése, megvalósítása érdekében Kft.-vel együttműködik.
 1. Felek rögzítik, hogy a 2.-3. pontban foglalt feltételek szerint megvalósuló vízbekötés alapján Kft. legfeljebb összesen a 1240/2 hrsz. és 1240/3 hrsz. ingatlanok után 1 m3/d mennyiségű víz kapacitás igénybevételére jogosult.

4.1. Az Önkormányzat a 4. pontban foglalt mennyiségre vonatkozóan, az ott meghatározott feltételek szerint az önkormányzat tulajdonában álló közműves ivóvízellátáshoz kapcsolódó víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 28/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a szerinti hozzájárulást megadja a kapacitás igénybevételéhez.

4.2. A Kft.-t a 4. pontban rögzített mennyiségre vonatkozóan, az 4.1. pontban rögzített hozzájárulásért, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 26. § (3) bekezdése szerinti vagyoni értékű jog megváltásáért - tekintettel a 4. pontban foglaltakra - fizetési kötelezettség az Önkormányzat irányába nem terheli.

 1. Tekintettel arra, hogy Kft. Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon (1715/16 hrsz., 1715/2 hrsz. is hajt végre beruházást Felek rögzítik, hogy Önkorányzat az ingatlanokat a beruházás végrehajtása érdekében munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett Kft. rendelkezésére bocsátja, Kft. munkálatok megkezdési szándékára vonatkozó jelzésétől számított 10 napon belül.
 2. Felek rögzítik, hogy Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 2462 Martonvásár 1715/16 és 1715/2 helyrajzi számú ingatlanokon tulajdont nem szerez az 2.5. pont szerinti beruházás végrehajtásával, az elkészült beruházási elemeket az elkészülést követően Önkormányzatnak adományozza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatainak végrehajtása érdekében.
 3. Felek rögzítik, hogy Kft. a 2.5. pont szerinti beruházás végrehajtását követően, az elkészült beruházási elemeket a működésüket alátámasztó dokumentumok véglegessé válásakor átadás-átvételi eljárás lefolytatását rögzítő jegyzőkönyvvel adja át Önkormányzat részére, melyben rögzítik, és a jegyzőkönyv mellékletévé teszik a beruházási elemek valamennyi műszaki megvalósítási dokumentumát, a garanciális és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat, a kapott engedélyeket, hozzájárulásokat, valamint az elkészült létesítmény Önkormányzat könyveiben, nyilvántartásaiban való aktiválásához szükséges dokumentumokat, melyekben meghatározásra kerül a beruházás bekerülési értéke.
 4.  Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2. §-a alapján a 4.-5. pontban foglaltak szerinti adomány nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

II. Megállapodás időbeli hatálya:

 1. Jelen Megállapodás a Felek által történő aláírással egyidejűleg hatályosul, a benne foglaltakat az I. pont szerinti vállalások megvalósításához kapcsolódóan kell alkalmazni.
 2. Felek jelen megállapodást 2023. június 30. napjáig szólóan kötik meg, mely Felek közös akarata esetén írásban meghosszabbítható.

 

III. Egyéb rendelkezések:

 1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban meghatározott céljaik elérése érdekében folyamatosan együttműködnek. Felek a folyamatos kapcsolattartásra felhatalmazzák az alábbi személyeket:

az Önkormányzat képviseletében: Horváth Bálint, alpolgármester (+36-20-941-8256; horvath.balint@martonvasar.hu)

a Kft. képviseletében: Kovács Kristóf, ügyvezető (+36-30-751-7430, kkovacs750@gmail.com)

Szerződő felek gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a jelen Megállapodásban megadott személyes adataikat a  Szerződő felek közfeladat ellátása érdekében történő kapcsolattartás céljából kezelik, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja.

 

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Megállapodás előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

 

Szerződő felek haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen.

 1. Jelen megállapodás érvényes a Felek mindenkori jogutódaira is. A jelen megállapodásban foglaltak a Kft. mindenkori tulajdonosára is kiterjednek, akik a jelen megállapodásban foglalt kivitelezői kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. Amennyiben a megállapodás egyes pontjai érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti a megállapodás egyéb részeinek érvényességét. A Felek az érvénytelen feltételeket, amennyiben ezt a jogszabályok engedik, olyan új kikötéssekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha felek a megállapodást az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
 2. Kft. kijelenti, hogy amennyiben gazdasági társaságuk tulajdonjogát, üzletrészét bármelyik tulajdonos részben vagy egészben harmadik személyre átruházza, úgy a vonatkozó átruházási szerződésben rögzíti a jelen megállapodásból eredő kötelezettségeket, szavatolva ezzel, a jelen megállapodásból fakadó kötelezettségeket maradéktalanul viselik és teljesítik. Kft. kötelezi magát, hogy a jogügyletet csak akkor köti meg, ha az új tulajdonosok is vállalja a jelen megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítését és erre vonatkozóan az Önkormányzat részére írásos kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek.
 3. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosultak. A Felek nevében eljáró személyek kijelentik, hogy egymás aláírási jogosultságáról kölcsönösen meggyőződtek.
  1. Az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a megállapodás megkötését Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2022. (…) határozatával jóváhagyta.
  2. A Kft. kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság, amely nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt.
 1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §(1) bekezdés 1. pontja szerint a Kft. képviselője úgy nyilatkozik, hogy a Kft. átlátható szervezetnek minősül. A Kft. tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat nem köthet vele érvényesen visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Kft. a nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Kft. átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. A Kft. – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést az Önkormányzat felmondja vagy – ha a jelen szerződés teljesítésére még nem került sor – a jelen szerződéstől eláll.
 2. Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával egybehangzóan kijelentik, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű köztartozásuk nincs.
 3.   Szerződő felek aláírásukkal hozzájárulnak adataik nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az adóhatóságok részére történő továbbításához.
 4.   Önkormányzat kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.
 5.   Szerződő felek kijelentik, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.
 6. A Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a juttatás vonatkozásában nem áll fenn érintettség az Önkormányzatot érintő kötelezettséggel járó ügyben. Felek kijelentik továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősülnek, melyet Átvevő külön nyilatkozatban is rögzít, mely jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. Önkormányzat kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260.§-a értelmében köztartozásmentes adózónak minősül átadja az adóigazolást arról, hogy nincs adó- és járuléktartozása.
 7. Jelen megállapodás végrehajtása során a megállapodás módosítását, teljesedésbe menését, illetve az esetleges elállással kapcsolatos jognyilatkozatokat megtenni, hivatalos írásbeli kapcsolattartás keretében lehet, melyek:

a. a postai úton történő levelezés, melynek keretében a kézhezvétel időpontjának rögzítésével válik hatályossá a Felek közlése egymás irányába.

b. az e-papír útján történő kommunikáció, melynek keretében a kézhezvétel időpontjának igazolása a letöltési igazoláson rögzített időpont szerint válik hatályos közléssé.

 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen megállapodásban írt megállapodásuk bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné, érvényesíthetetlenné vagy törvényellenessé válna, a megállapodás többi része akkor is változatlan tartalommal érvényben marad, és a Szerződő felek kötelesek a lehető leghamarabb egyeztetést lefolytatni, és jóhiszeműen eljárva elfogadni egy jogszerű rendelkezést, amely a legközelebb áll megállapodásuk céljához, és ugyanolyan gazdasági hatása, illetve eredménye van.
 2. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő és az azzal kapcsolatos, közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton kísérelik meg rendezni.
 3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.
 4. Jelen megállapodás 4 eredeti példányban, 3 oldal terjedelemben készült, melyből 2-2 példány illeti meg a Feleket.

 

A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 

 

Kelt: Martonvásár, 2022. …………… hó ……. nap

 

 

 

                 ……………………………                                ………………………………..

                         Dr. Szabó Tibor                                                    Kovács Kristóf

                            polgármester                                                          ügyvezető

                    Önkormányzat részéről                                                Kft. részéről

 

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző: 2022. ………………….                           ………………………………

Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2022. ………………..                        …………………………...

                                                                                              Bíró László, gazdasági igazgató