Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

128/2022. (5. 31.) a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

128/2022.(V.31.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi beszámolóját a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, a társulás elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 128/2022. (V.31.) határozatának 1. melléklete:

BESZÁMOLÓ

 

A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai a társulási megállapodásban foglaltak szerint az alábbi feladatokat látják el a Társulás keretén belül:

 • egészségügyi tevékenység
 • szociális alapellátás
 • gyermekjóléti alapellátás
 • belső ellenőri tevékenység
 • településfejlesztési-területfejlesztési tevékenysége
 • együttműködés tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység támogatására

 

 1. A Társulás egészségügyi tevékenysége

1.1. A 2021. évben továbbra is a Társulás látta el a tagönkormányzatok közigazgatási területén a háziorvosi ügyeletet, Ercsi székhellyel és az érdi feladat-ellátási hely igénybevételének lehetőségével. Az orvosi ügyelet ellátására kötött szerződés 2021. július 31. napján lejárt. A 2021. év elején folytatott, tárgyévre vonatkozó tervezés időszakában azonban az orvosi ügyeleti ellátás vonatkozásában jogszabályi környezet változása volt várható (orvosi ügyeleti ellátás központosítása), amely azonban a veszélyhelyzet miatt nem valósult meg, így a 2021. évben közbeszerzési eljárás nem indult, a feladat ellátására kötött szerződés két ízben meghosszabbításra került 2022. június 30. napjáig.

1.2. A 2021. évben a fogorvosi ügyeleti szolgáltatást a Szép és Ép Fog Kft. nyújtotta, érdi ellátási hellyel. A feladat ellátására kötött szerződés egy alkalommal módosításra került, tekintettel arra, hogy az ügyelet helyszíne Érden belül megváltozott.

 

 1. A Társulás szociális és gyermekjóléti tevékenysége

2.1.A Társulás a szociális és gyermekjóléti tevékenységét a Szent László Völgye Segítő Szolgálaton keresztül végzi továbbra is.

2.2. A gyermekjóléti alapellátás feladatkörben a gyermekek napközbeni ellátását a Segítő Szolgálat keretein belül családi bölcsőde hálózat formájában biztosítja a Társulás. A bölcsőde mindhárom csoportja 21 fővel, teljes kihasználtsággal működik. A 2021. évben kormányhivatali és ÁSZ ellenőrzésekhez kapcsolódóan több alkalommal módosult a bölcsőde szakmai programja (gyermekétkeztetés térítési díjai), továbbá jogszabály módosításnak köszönhetően lehetőség nyílt a családi bölcsődék maximális csoportlétszámának 7 főről 8 főre történő emelésére, mely lehetőséggel a Társulás élt is.

 

 1. A Társulás belső ellenőri tevékenysége

3.1. A 2021. évben a tervezettnek megfelelően zajlottak a belső ellenőri vizsgálatok minden, feladatellátásban érintett település vonatkozásában, a veszélyhelyzet során kihirdetett jogszabályok figyelembevételével.

 

 1. A Társulás településfejlesztési-területfejlesztési tevékenysége

4.1.Az területfejlesztés körében a Társulás tagjai új bölcsőde építésében állapodtak meg. az építkezés előkészítő munkálatai megkezdődtek (elektromos felsővezetékek kiváltása), valamint a közbeszerzési eljárás a bírálati szakaszban tart.

4.2.A Társulás a tagönkormányzatok befizetéseiből tartalékot képez, amely a területfejlesztési célok megvalósítására is fordítható.


 

 1. Együttműködés tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység támogatására

 

A Társulás a 2021. évben is támogatta a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és a Váli Önkormányzati Tűzoltóságot, mint a Martonvásári Járás területén működő tűzoltó szervezetek munkáját.

 

 1. Szakmai és adminisztratív feladatok

6.1.A Társulás számára továbbra is az állami támogatások és az önkormányzati hozzájárulások képezték a források jelentős részét. A pótlólagos források bevonására a Társulás és intézményei esetében továbbra sem volt lehetőség, az intézmények vezetői folytatták tervszerű és fegyelmezett gazdálkodásukat.

6.2. A Társulás költségvetésére vonatkozó, éves munkatervnek megfelelő módosításokról és beszámolókról szóló előterjesztések az éves munkatervnek megfelelően elfogadásra a Tanács, vagy az Elnök elé kerültek.

6.3.A Társulási Tanács által hozott határidős feladatok végrehajtása határidőre megtörtént, az egyéb határozatokban foglalt döntések azonnal végrehajtásra kerültek, vagy végrehajtásuk folyamatos.

6.4. Pénzügyi Bizottság tevékenysége: a bizottság a Társulás gazdálkodásával összefüggő előterjesztéseket véleményezte, ezzel segítve a Tanácsot a döntéshozatalban, a veszélyhelyzetre tekintettel elnöki hatáskörben meghozott döntések előterjesztései a tagönkormányzatok számára véleményezésre kiküldésre kerültek.

 

A Társulás Elnöke a 2021. év során 6 alkalommal hozott döntéseket saját hatáskörben, a Társulás Tanácsa pedig 5 alkalommal, a Pénzügyi Bizottság (továbbiakba: PB) 4 alkalommal ülésezett, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 

 

Döntések és ülések időpontjai

Főbb napirendi pontok:

2021. január 28. (elnöki döntések)

ü  Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadására

ü  Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására

ü  Beszámoló a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 2020. évi tevékenységéről

ü  Javaslat támogatás nyújtására tűzoltó egyesületek számára

2021. február 25. (elnöki döntések)

ü  Javaslat munkamegosztási megállapodások jóváhagyására

ü  Javaslat szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására

2021. március 18. (elnöki döntések)

ü  Javaslat rendkívüli szünet elrendelésére bölcsődében

2021. április 22. (elnöki döntések)

ü  Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének december 31-i hatállyal történő módosítása

ü  Beszámoló a Társulás 2020. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása, a 2020. évi pénzmaradvány megállapítása

ü    Beszámoló a Társulás 2020. évi belső ellenőri tevékenységéről, tapasztalatairól, eredményeiről

ü    Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadására

ü    Beszámoló a Társulási Tanács 2020. évi munkájáról, a döntések végrehajtásáról

2021. április 29. (elnöki döntések)

ü  Javaslat bölcsődében elrendelt rendkívüli szünet feloldására

2021. június 10. (elnöki döntések)

ü  Javaslat feladat-ellátási szerződés megkötésére központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására

ü  Javaslat fogorvosi alapellátás ügyelet biztosítására kötött megbízási szerződés módosítására

ü  Javaslat a Társulás gépjárműveinek alapfeladaton kívüli használatára vonatkozó önköltségszámítás elfogadására

ü  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet módosítására

2021. június 24.

ü  Javaslat a veszélyhelyzetben hozott Elnöki döntések megerősítésére

ü  Javaslat bölcsőde zárva tartásáról

ü  Javaslat a Társulás gépjárműveinek alapfeladaton kívüli használatára vonatkozó önköltségszámítás elfogadására (PB tárgyalta)

ü  Támogatás nyújtása Gyúró Község számára vis major támogatás igénybevételére (PB tárgyalta)

2021. augusztus 26.

ü  Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének II. módosítására (PB tárgyalta)

ü  A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolója (PB tárgyalta)

ü  Javaslat az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I.II.III. Számú Szervezeti egységei szakmai programjának elfogadására a Fejér Megyei Kormányhivatal ellenőrzési szempontjai alapján

ü  Javaslat bölcsődei ellátás térítési díjainak és bölcsődei étkeztetés térítési díjainak megállapítására (PB tárgyalta)

2021. szeptember 16.

ü  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint a családi bölcsőde maximális csoportlétszámának növelésére

2021. november 25.

ü  Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének III. módosítására (PB tárgyalta)

ü   Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására (PB tárgyalta)

ü   Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadására (PB tárgyalta)

ü