Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

125/2022. (5. 31.) a "Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem építési munkái” Vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

125/2022. (V.31.) határozata

a "Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem építési munkái” Vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 286/2021. (XII. 14.) határozatban foglaltakra, azzal összhangban – úgy dönt, hogy a „Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem építési munkái " Vállalkozási szerződés jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalmú módosításához hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok, egyéb dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2022. június 3.

 

125/2022. (V. 31.) határozat melléklete

 

Vállalkozási szerződés módosítása

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely:         2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószám:         15727433-2-07

számlaszám:    11736082-15727433

Telefon:          +36 22/460-004

E-mail:            jegyzo@martonvasar.hu

képviseli:         dr. Szabó Tibor polgármester 

cím:                 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Telefon:          +36 22/460-004

E-mail:            polgarmester@martonvasar.hu

mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

DELTA-E Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:         1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 315.

adószám:         11285476-2-43

MKIK szám:    11A19801

számlaszám:    11746005-21165874-00000000

képviseli:         Fritzné Nagy Lívia Ilona

cím:                 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 46.

Telefon:          +36-74-512612

e-mail:             szekszard@delta-e.hu

kapcsolattartó: Rácz József

NÜJ:                254153998

Telefon:          +36-30-947-2080                  

E-mail:            racz.jozsef@delta-e.hu                      

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

harmadrészről

Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

székhely:         2462 Martonvásár, Gábor Áron utca 52.

adószám:         18943344-1-07

számlaszám:   

Telefon:          +36-20-9550071

E-mail:            lapimper@gmail.com

képviseli:         Dr. Pimper László, elnök

mint Megrendelő 2. (továbbiakban : Megrendelő 2.)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

1. ELŐZMÉNYEK

 

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2021. november 25. napján elektronikus levél útján megküldött ajánlattételi felhívással saját Beszerzési szabályzata alapján eljárást indított a Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem építési munkálatai“ tárgyában (a továbbiakban: Projekt), amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2021. december 2. napján megküldött ajánlata szerint, amelyre tekintettel a Felek 2022. január 13-án vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) kötöttek.

1.2.      Megrendelő 2. támogatásban részesült a ………………………..-től, mely támogatási összeget a martonvásári Tűzoltószertár építési munkálataira tud fordítani. Megrendelő és Megrendelő 2. erre tekintettel megállapodnak abban, hogy Megrendelő 2. a Vállalkozóval létrejött Vállalkozási szerződés részes feleként belép a szerződésbe, és a támogatást az martonvásári Tűzoltószertár megépítési munkálatainak I. ütemére használja fel, azzal, hogy a megépült épület tulajdoni, használati szabályairól Megrendelő és Megrendelő 2. külön megállapodást kötnek.

 

1.3. Vállalkozó 2022. ………-én akadályközlő levelet jutatott el Megrendelőnek, melyben az anyagbeszerzési nehézségekre hivatkozással a végteljesítési határidő kitolását kezdeményezte.

 

2. Módosuló rendelkezések

2.1. A Vállalkozási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:       

„3.1. A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 39.479.513,- forint, azaz nettó harminckilencmillió-négyszázhetvenkilencezer-ötszáztizenhárom forint, mely a dokumentációban és a Vállalkozó ajánlatában foglaltakra vonatkozóan a teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. Jelen beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontja hatálya alá esik.

 

Az ellenszolgáltatás finanszírozása a Megrendelő saját forrásából, valamint Megrendelő 2. ………………… támogatásából történik.”

 

2.2. A Vállalkozási szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 4.1.   A végteljesítési határidő a Projekt vonatkozásában: 2022. november 30.

Vállalkozó az első részszámla kiállításához szükséges munkálatokat 2022. június 15. napjáig köteles teljesíteni.

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.”

 

2.3. A Vállalkozási szerződés 5.3.- 5.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.3.    Fizetési ütemezés:

  1. Vállalkozó előleg igénybe vételére nem jogosult.
  2. Vállalkozó 2 részszámla, valamint 1 – jóteljesítési garancia összegével csökkentett végszámla – benyújtására jogosult.

ba) A részszámlákat az alábbiak szerint állítja ki Vállalkozó:

I. részszámla: bruttó 2 000 000 Ft-os összeget elérő készültség esetén

II. részszámla: 50 %-os készültség elérése esetén

Megrendelő 2. bruttó 2.000.000Ft, azaz nettó 1.574.803 Ft+ÁFA és a Megrendelő nettó 18.164.954.- Ft-ot (fordított ÁFA) fizet meg.

Vállalkozónak a megadott készültségi fok elérésekor, illetve választása szerint azt követő 15 napon belül van számlázási lehetősége. Megrendelő 2. az első részszámlát 2022. június 30-ig köteles Vállalkozó igazolt teljesítése alapján kifizetni.

Végszámla 18.752.769.-Ft (fordított ÁFA) 100%-os készültségnél a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után.

 

  1. a szerződéses összegből jóteljesítési garancia számára visszatartott összeg (2,5 %), külön számla ellenében, az 1. éves garanciális bejárást követően kerül kifizetésre. A kifizetés feltétele, az esetlegesen felmerült hibák, Vállalkozó saját költségén történt javítása, vagy a hibamentesség jegyzőkönyvezése. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg az alábbiak szerint is teljesíthető:

ca) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

cb) biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel

 

Számlázás a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés alapján, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás birtokában lehetséges. Vállalkozó számláit teljesítésarányosan nyújthatja be, azaz a részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

5.4. A Vállalkozó által benyújtott részszámlák ellenértékét a Megrendelő és Megrendelő 2. teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés rendelkezési szerint, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással.

  1. A Megrendelő és Megrendelő 2., amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése és alábbiak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóknak;

e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt,  fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóként szerződő feleknek;

h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

  1. Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő és Megrendelő 2., minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 5.5. pontban foglaltakat.
  2. A Vállalkozó a Megrendelő és Megrendelő 2. fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések alkalmazásával (6:155. § (1) bekezdés) meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult, a fizetési késedelem felmerültétől számolva, valamint jogosult a fizetési késedelmen alapuló követelésének behajtásával kapcsolatos költségek megtérítését is kérni a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint. Felek a megrendelői késedelem jogkövetkezményeinek meghatározásakor tekintetbe vették, hogy megrendelő szerződő hatóság, míg vállalkozó nem tekinthető jelen Szerződéses jogviszonyában szerződő hatóságnak.
  3. A teljesítés Megrendelő és Megrendelő 2. általi elismerésére, illetve adott esetben megtagadására a Ptk. szabályai az irányadók.”

 

3. Egyéb rendelkezések

 

3.1. Megrendelő és Megrendelő 2. megállapodnak, hogy Megrendelő 2. a Tűzoltószertár 1. üteméhez történő anyagi hozzájárulása mellett sem szerez tulajdonjogot az épületben, illetve az alatta lévő földterületben. Megrendelő és Megrendelő 2. az épület használatának, hasznosításának, tulajdoni viszonyainak kérdését külön megállapodásban szabályozzák.

 

3.2. Megrendelő 2. megismerte, tudomásul veszi és elfogadja a Tűzoltószertár I. üteméhez kapcsolódóan a Vállalkozási szerződésben rögzített feltételeket, valamennyi mellékletével együtt, az épület terveit véleményezte, jóváhagyta, azzal szemben kifogása nem merült fel.

 

3.3. Megrendelő 2. elfogadja Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrt, és az általa kiállított jegyzőkönyvek, teljesítésigazolások alapján teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

 

3.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.

 

3.5. Jelen szerződésmódosítás annak a mindhárom Fél által történt aláírása napján lép hatályba.

 

A felek jelen szerződésmódosítást elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egymással öt mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt, egy Megrendelő 2.-t illeti meg.

 

Kelt: Martonvásár, ………………………

 

 

 

 

MEGRENDELŐ

VÁLLALKOZÓ

 

 

 

 

 

MEGRENDELŐ 2.

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2022. .…………………………………………… 

Jogi ellenjegyző: 2022. …..……………………………………………….

Szakmai ellenjegyző: 2022. ……...……………………………………….