Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

114/2022. (5. 12.) a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

114/2022. (V.12.) határozata

a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére 900.000,- Ft összegű támogatást ítél meg a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány részére, mellyel hozzájárul a Martonvásári Művészeti Alapiskola „Kis Malom” Tánccsoportjának a nemzetközi CIOFF szövetség szakmai felügyeletével, 2022. június 15-19. között Tamperében megrendezésre kerülő Nemzetközi Folklór és Táncfesztiválon való részvételéhez.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a határozat melléklete szerinti támogatási szerződést aláírja.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: 1) pont – azonnal, 2) pont – 2022. december 31.

 

1. melléklet a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány részére nyújtandó vissza nem térítendő támogatásáról szóló 114/2022. (V.12.) határozathoz:

 

„Szerződés száma: ……………/2022.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: Martonvásár, Budai út 13. , adószáma: 15727433-2-07

képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Támogató),

 

másrészről a

Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány

(2462 Martonvásár, Szent László út 2.)

képviseli: Dr. Bakacsi Gyula elnök

(a továbbiakban: Támogatott)

 

- együttesen Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

2462 Martonvásár Szent László út 2.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Dr. Bakacsi Gyula elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

ERSTE BANK

11996705-06260082-10000001

Adóigazgatási azonosító száma:

18484195-1-07

Telefon száma:

06 70 314-0769 – Nemes József

E-mail címe:

mv.tehetsegalapitvany@vipmail.hu

Bírósági végzés és nyilvántartási száma:

Pk.61939/1995/3

 

1. Támogatott feladata

Támogató a Támogatottat a finnországi Tamperében 2022. június 15-19. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Folklór és Táncfesztiválon való részvétel tekintetében támogatja, figyelemmel a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által adott támogatásra is.

 

2. A támogatás formája, összege, forrása

2.1.   Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak 900.000,- Ft, azaz kilencszázezer forint támogatást nyújt.

2.2.   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

3. A támogatás folyósításának módja

3.1.   A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott ERSTE Banknál vezetett, jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára.

3.2.   A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

3.3.   A támogatás ütemezése: A támogatási összeg a szerződés aláírásától számított 10 napon belül kerül átutalásra a Támogatott bankszámlájára.

 

4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:

A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

a) Támogató képviseletében:      Dr. Szabó Tibor, polgármester

b) Támogatott képviseletében:    Dr. Bakacsi Gyula elnök

 

5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség:

5.1.   Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel.

5.2.   A támogatás felhasználásának

         kezdő időpontja: jelen támogatási szerződés aláírásának napja

         végső határideje: 2022. december 31.

5.3    A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel és fizeti vissza.

5.5. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára.

         A beszámoló benyújtási határideje: 2022. december 31.

5.6.   Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni.

5.7.   Támogatott az 5.4. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladata teljesítéséről.

5.8. A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések, és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők.

5.9.   Az elszámolás elkészítésének és átadásának, valamint a támogatási részletek visszafizetésének határidejét a Támogatott írásbeli kérelme alapján a Támogató különösen indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja.

5.10. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat 100%-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítást követő 8 napon belül.

5.11. Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen jóváhagyatni.

 

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése:

6.1.   A Támogatott köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően a Támogató és megbízottjai ellenőrizzék.

  1. .  Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a támogatás teljesítésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, a Támogatott részéről bárkitől szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy

a.)     megkeresésének soron kívül eleget tenni,

b.)     részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,

c.)     kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,

d.)     az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani.

 

7.     A szerződés megszűnése:

7.1.   A szerződés megszűnik a Felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével, illetve a Támogatott jelen szerződés súlyos szerződésszegése esetén a Támogató szerződéstől való elállásával, vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá a támogatási szerződés Támogató által történő rendes felmondásával.

7.2.   Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:

a.)     a kapott támogatást a Támogatott nem e szerződésben meghatározott célra használja fel, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott feladatokat valósítja meg;

b.)     a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást vagy a részleteket határidőre nem fizette vissza;

c.)     a Támogatott a jelen támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzését akadályozza, vagy meghiúsítja, illetve az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem bocsátja rendelkezésre.

 

8. Egyéb rendelkezések:

8.1.   Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű köztartozása nincs.

8.2.   Támogatott aláírásával hozzájárul adatainak nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az adóhatóságok részére történő továbbításához, tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, és a támogatás visszakövetelhető, visszatartható.

8.3. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt, általa megadott adatok, információk és csatolt dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

8.4. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozóan ezzel egyidejűleg máshonnan támogatásban nem részesül.

8.5. Támogatott kijelenti, hogy a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.

8.6. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.

8.7.   Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

8.8. Támogatott a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal

 

            rendelkezik                                                                nem rendelkezik.

 

8.9. A Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

8.10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadóak, így különösen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény.

8.11. Jelen szerződés mindkét fél részéről történt aláírásával a keltezésben megjelölt időpontban lép hatályba.

8.12.    A szerződés 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.


 

 

Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2022. május „…………”

 

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi

és jogi ellenjegyző

 

 

 

 

Melléklet:

  1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …………………/2022. (V.12.) határozata a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról”