Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

13/2022. (2. 15.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2022. (II.15.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

 

I.

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okiratának módosítása tárgyában az alábbi döntéseket hozza:

 

1. A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója - a Társaság Alapító Okirata 13.2. pontjának módosításával - elhatározza, hogy azon szerződések megkötését utalja a Társaság Alapítójának a kizárólagos hatáskörébe, amelyek értéke egy adott üzleti évben a nettó 15.000.000,- Ft, azaz a nettó Tizenötmillió forint értékhatárt meghaladják azzal, hogy jelen határozatban rögzített értékhatár a döntésenként 5.000.000,- Ft-ban, azaz ötmillió forintban korábban meghatározott értékhatár helyébe lép. Az értékhatár megállapításánál összeszámítandó az egyazon tárgyban vagy jogalannyal létrehozott jogügylet. A Képviselő-testület ezért az alábbiak szerint módosítja:

 

„Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá minden döntés olyan azon ügyekről, ideértve a hitel, kölcsön felvételének, vagy a vagyon olyan mértékű megterhelésének, elidegenítésének, illetőleg bármely szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amely értéke meghaladja a nettó 15.000.000,- Ft, azaz a nettó Tizenötmillió forint összeget egy adott üzleti évben az 5.000.000,- Ft-ot, azaz Ötmillió forintot. Az értékhatár megállapításánál összeszámítandó az egyazon tárgyban vagy jogalannyal létrehozott jogügylet.

 

A legfőbb szerv hatáskörét az Alapító tag gyakorolja.”

 

2. A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója - a Társaság Alapító Okiratának 14.13-14.14. ponttal való kiegészítésével - elhatározza, hogy a Társaságban lehetővé teszi cégvezető kinevezését, és az Ügyvezetőt feljogosítja arra, hogy a cégvezetők számára korlátozott képviseleti jogot biztosítson.

 

14.13.             A Társaságnál cégvezető(k) kinevezésére sor kerülhet.

 

14.14.              Az Ügyvezető a cégvezető(k) számára korlátozott képviseleti jogot biztosíthat.

 

 

3. A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója - a Társaság Alapító Okiratának 14.15. ponttal való kiegészítésével – elhatározza az alábbi személyek cégvezetőként történő kinevezését az alábbiakban meghatározott korlátozásokkal:

 

„14.15.         A cégvezető

 

  • A Társaság cégvezetői:

                    

Dr. Bocsi Andrea        (lakóhely: 1034 Budapest, Tímár utca 13/A. 2. em. 26. a..; tartózkodási hely: 2400 Dunaújváros, Bocskai István u. 10. 4. em. 1. a)

                                    kulturális-turisztikai ügyekre kiterjedően 1 millió forint értékhatárig önállóan jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzésre, szerződések megkötésére

                                    kinevezés kezdő időpontja: 2022. február 15.

 

Piricsi Tamás              (lakóhely: 2462 Martonvásár Hunyadi u. 5.)

                                    műszaki-üzemeltetési ügyekre kiterjedően 1 millió forint értékhatárig önállóan jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzésre, szerződések megkötésére

                                    kinevezés kezdő időpontja: 2022. február 15.”

 

 

4.  A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója - a Társaság Alapító Okiratának 14.16-14.19. ponttal való kiegészítésével – elhatározza a cégvezetőkre vonatkozó előírások bevezetését:

 

„14.16.         A cégvezetők feladatukat munkaviszonyban látják el.

 

14.17.           A cégvezetők munkáltatói jogkörét az Ügyvezető gyakorolja.

 

14.18.           A cégvezetők az Ügyvezető rendelkezései alapján irányítják a Társaság folyamatos működését.

 

14.19.           A 14.10. pontban meghatározó kizáró és összeférhetetlenségi okok a cégvezetőkre megfelelően alkalmazandók.”

 

5. A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója - a Társaság Alapító Okirata 15. pontjának módosításával - elhatározza a Társaságban a cégjegyzési jog gyakorlásának módosítását:

 

„15.               A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető vagy a 14.15. pont szerinti jogkörében eljárva a cégvezető a nevét önállóan írja alá, hiteles cégjegyzési címpéldányának megfelelően.”

 

 

II.

A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát - az I. pontban foglaltalt módosítások figyelembevételével - a határozat 1. mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratban foglalt tartalommal jóváhagyja.

 

III.

1.         A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója felhatalmazza a polgármestert, mint Alapító képviselőjét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

2.         A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához a változásbejegyzési kérelmet – jogi képviselő útján – nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: I-II. pont – folyamatos, III. – azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/05_ET_20220215_MVK_Alap%C3%ADt%C3%B3Okirat_1mell%C3%A9klet.docx