Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

10/2022. (2. 15.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

10/2022. (II. 15.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) legfőbb szerveként eljárva a Kft. 2022. évi üzleti tervét jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

 

2. A Képviselő-testület a Kft. részére jelen határozat mellékletének 3. melléklete szerinti átadott pénzeszközöket biztosítja a 2022. évre Martonvásár Város Önkormányzata és a Kft. között fennálló érvényes és hatályos fenntartói és támogatói keretszerződés, valamint az egyes közfeladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, a jelen határozat 2. melléklete szerinti feladatonkénti részletes bontás szerinti finanszírozással.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

…./2022. (…..) határozat 1. melléklete

 

ÜZLETI TERV

2022

 

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató        Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

                        Bevezetés

                        Célkitűzések

                        Pénzügyi terv

                        Összefoglalás

           

 

Mellékletek:

 1. MVK 2022 PÉNZÜGYI TERV TÁBLA
 2. MVK 2022 TERV – Feladatok szerint
 3. MVK 2022 Pénzügyi támogatási igény (Önkormányzati feladatbontásban)
 4. MVK Eredményterv

 

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2022. január 31.

                                                                                                                            Tóth Balázs

                                                                                              ügyvezető

BEVEZETÉS

 

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft, mint Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: MVK) 2021. január 1-én jött létre a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. és a MartonSport Nonprofit Kft egyesülésével.  Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően - tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként végzi, amelynek keretében elsődlegesen a helyi lakosság közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat. Nonprofit társaságként, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az MVK jelenleg minden olyan önkormányzati közfeladatot ellát, amit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2011. évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdésében rögzített kötelező önkormányzati több (szám szerint 7db) közszolgáltatási keretszerződés alapján, amik három fő témakörre bonthatóak:

 

 1. Sport jellegű feladatok (ezt a Sport Iroda végzi, más néven MartonSport)
  1. Sportszakmai, városi sportreferensi feladatok ellátása
  2. utánpótlás nevelési feladatok labdarúgás és kézilabda sportágban
  3. sportlétesítmények működtetése.

 

 1. Kulturális jellegű feladatok (ezt a Kulturális Iroda végzi, más néven MartonKult)
  1. Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása
  2. helyi közösségek támogatása, szervezett együttműködés kialakítása,
  3. kulturális létesítmények üzemeltetése
  4. piac szervezés és működtetés

 

 1. Városüzemeltetési feladatok (Ezt az Üzemeltetési Iroda végzi, más néven MartonGazda)  
 1. településüzemeltetés körében
  • köztemetők fenntartása,
  • közvilágításról való gondoskodás,
  • helyi közutak karbantartása és tartozékainak fenntartása,
  • közparkok és egyéb közterületek fenntartása;
 2. környezet-egészségügy körében
  • a települési környezet tisztaságának biztosítása,
  • rovar- és rágcsálóirtás az önkormányzati fenntartású területeken;
 3. lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai, intézményüzemeltetés;
 4. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, közreműködés a helyi vízkárelhárításban
 5. közreműködés a helyi katasztrófavédelem, polgári védelem, helyi közfoglalkoztatás feladatállás területén;
 6. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 7. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

 

 

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. az átadott önkormányzati alapfeladatokat mindenkori munkaszervezetével, illetve alvállalkozók igénybevételével látja el a hatályos jogszabályok szerint.

 

 

 

CÉLKITŰZÉSEK

A 2021-es esztendő volt az összevont társaság működésének első éve. Az idei, a 2022-es pénzügyi terv jóváhagyása korábban történik meg, mint eddig bármikor a jogelőd társaságok esetében, ami mindenképpen kedvező fejlemény, viszont ennek a ténynek a következménye az is, hogy a terv készítéséhez csak az utolsó pillanatában állt rendelkezésre a tavalyi teljes év lekönyvelt tételeinek (bázisnak) az adatállománya. A tavalyi gazdálkodási számviteli eredmény is a 2022.01.31-én ismert és rögzített adatok alapján lett meghatározva (várható eredmény), ez a terv bázisa.

 

Az év végi eredményesség akkor mérhető, ha előre meghatározott célkitűzéseket fogalmazunk meg, amit év végén visszatekintve össze tudunk vetni a megvalósult állapottal.

 

A társaság célkitűzéseit szakmai irodánként (a feladat jellege szerinti) érdemes meghatározni.

 

MVK központi iroda:

 1. Vállalatirányítási rendszer szoftver minden moduljának alkalmazása,
 2. A munkaügyek központosított kezelése
 3. A pénzügyi adminisztráció szerkezetváltása, a három iroda egységesítése és a könyvelési struktúrához közelítése

 

 

MartonSport:

 1. 2022-es TAO pályázataink megtervezése, határidőben történő beadása
 2. Az újonnan jóváhagyott TAO kereteink maradéktalan feltöltése
 3. Elérni a sportlétesítményeink bevételeinek növekedését (a pandémia előtti időszak mértékén felül)
 4. Új humán erőforrás megtalálása és bevonása az utánpótlás nevelési feladatokba

 

 

MartonKult

 1. Rendszeres piac és program megszervezése, folyamatos fenntartása
 2. Az épület folyamatos felügyeletének megszervezése és alkalmazása (irodai időszakon kívül is)
 3. Bérleti és egyéb bevételi lehetőségek felfedezése, kihasználása
 4. Szabályozott keretek kialakítása a közösségekkel (Együttműködési megállapodások megkötése)
 5. Új, színvonalas kulturális rendezvények megvalósítása (minél több helyszín bevonásával)
 6. Kiállító terem kihasználtságának javítása

 

MartonGazda

 1. Közfeladatok ellátásának szervezettségének a növelése, színvonal emelés (pl. bejelentési csatorna létrehozása, visszajelzések küldése)
 2. Vásártéri telephely környezetének rendezése, belső rend kialakítása
 3. Új járművek beszerzése és ezzel a hatékonyság növelése
 4. Szerződéses állomány felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, megújítása
 5. Személyi állomány megtartása, megbecsülésének javítása

 

 

PÉNZÜGYI TERV

TERVEZÉSI SZEMPONTOK

A tervezést a jelenleg általunk ismert adatok, kormányzati és önkormányzati döntések és elvárások szerint végeztük el. Igyekeztük minden területen a lehető legpontosabban meghatározni a feladatellátáshoz szükséges kiadásokat és a lehetséges bevételi forrásokat. A források tervezésénél szempontként jelent meg az, hogy a külső bevételeink (nem önkormányzati pénzeszköz) mértéke növekedjen, ezzel is csökkentve az igényelendő támogatás mértékét. Az így elért bevételeken túl, az önkormányzattól átvett pénzeszközök biztosítják a 2022-ben ellátandó közfeladatok fedezetét.

A 2021-es év tény adatainak elemzésére a januári előterjesztési időpont miatt erősen korlátozott idő állt rendelkezésre, tekintve, hogy a teljes évre vonatkozó könyvelési adatok csak január végére álltak elő, de mindenképpen azt tartottam szerencsésnek, ha becslés nélküli TÉNY adatokkal tudjuk összehasonlítani a tervezett számokat. Ezúton is köszönöm a könyvelőnknek a megfeszített munkáját a cél érdekében. A könyvelésben 36.095 db főkönyvi tételszám adatait dolgoztunk fel, aminek több, mint a fele a Martongazda működéséből adódott. A fennmaradó tételeken nagyjából azonos arányban osztozott a MartonKult és a MartonSport.

A tervezésben komoly hangsúlyt fordítottunk arra, hogy a korábbiakhoz képest még pontosabban igazodjunk a könyvelés struktúrájához és logikájához, de igyekeztünk azt az igényt is fenntartani, hogy maradjon egyszerűen átlátható és közérthető mindenki számára. A pénzügyi tervet tartalmazó részletezett számviteli táblázat az 1. sz. mellékletben található.

Az üzemeltetési iroda (MartonGazda) és a Kulturális Iroda (MartonKult) bevételeit mind a közfeladat ellátás finanszírozásába forgatjuk vissza, a Sport Iroda (MartonSport) működésére nem igényeltünk önkormányzati támogatást - az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan. Ezen a területen (Sport) továbbra is az a cél, hogy a bevételeink és a kiadásaink egyensúlyát pozitív eredménnyel sikerüljön megőrizni, oly módon, hogy a sport pályázati önrészeken felül a Sport Irodára vonatkozó komoly értékcsökkenési leírásból adódó eredményrontó tényezőt is képes legyen elfedni.

Tervünk tartalmazza a megnövekedett rezsi egységárakból adódó többletigényt, a pénzügyi koncepcióhoz képest ezzel az összeggel bővült a támogatási igény, ami a teljes ellátási területre vonatkoztatva éves szinten 15 milliós többletterhet jelent, ami beépült a működési kiadások közé. Ebben a két új helyszínünk becsült fogyasztása is benne van. (Vásártér és Térségi Szolgáltatóház) Ez a 15 milliós összeg az elfogadott önkormányzati koncepcióban még tartalékként volt elkülönítve.

A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ épületét is bevonjuk a folyamatosan (használat alatt) saját emberrel történő felügyeleti körbe a szerződtetett nyugdíjasok segítségével, mert felelősséggel csak így biztosítható a rendeltetésszerű használat.

 

Szintén tartalmazza a terv a kormány által bejelentett 2022 január 1-től érvénybe léptetett garantált bérminimum és minimálbér emelés hatásait is. 

Amit a pénzügyi tervünk nem tartalmaz: 

 • a kormány által bejelentett +20%-os kulturális bérfejlesztés többletforrása (Még mindig nincs információnk pontosan arról, hogy mennyit ítélnek meg és utalnak részünkre. Ez egy pályázat elbírálása alapján dől el. Amint erről a döntésről értesítést kapunk, úgy tudjuk beemelni egy üzleti tervmódosítás keretében. Szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a többletforrásnak a következő évben (2023-ban) történő biztosításáról semmilyen ígéret nincs, ha idén kapunk is, a következő évben már lehet, hogy saját erőből kell kigazdálkodnunk.
 • a jövő télen tervezett jégpálya üzemeltetés kiadásai (tapasztalati és információ hiányból adódóan)
 • Azon önkormányzati beruházások, fejlesztések, amiket külön feladatként fogalmaztunk meg és a társaság alkalmazottainak igénybevételével kívánunk megvalósítani. Ezen feladatok forrását a működési költségvetésen felül kell biztosítani. Ezeket a kapacitásunk függvényében a prioritások figyelembevételével tudjuk megvalósítatni.
 • Minden olyan feladatot, amiről nem volt tudomásunk a terv készítésének időpontjában.

 

 

A 2022. évben megvalósuló és a pénzügyi tervünkben nem szereplő előbb részletezett kiadásainkat abban az esetben tudjuk teljesíteni, ha arra az eredményes gazdálkodásunk vagy a tulajdonos Önkormányzat forrást biztosít.

 

BEVÉTELI TERV

A működésünk során a közfeladat ellátás és a vállalkozási bevételek együttes mértéke mindösszesen 446.510.342,- forintban került meghatározásra az alábbi bontás szerint:

Ez az ábra a 2. sz. melléklet adatai alapján készült. Évenkénti összehasonlításban ez lesz a legalkalmasabb arra, hogy az önkormányzati források és az egyéb külső források arányának változását tendencia szinten nyomon kövessük. Ha a célkitűzéseink megvalósulnak, az önkormányi forrásarány zsugorodni fog, a társaság saját bevételeinek aránya pedig növekedni.

 

KÖLTSÉGTERV

A költségek tekintetében a 2022-es évben a bevételeinknél 8,5 millió forinttal kevesebb költséggel kalkulálunk, ennek pontos összege: 438.009.182,- forint. A főbb részterületek között arányok az alábbi ábrán láthatóak:

Személyi jellegű kiadások

A bérkiadás mértéke a teljes kiadásokhoz képest a legmagasabb tényező. Mindez úgy igaz, hogy a társaságnál alkalmazott bérek a piaci szinthez képest jelentős elmaradásban vannak. Az egyik legnagyobb kihívás, hogy az alacsony bruttó bérekhez egyéb kiegészítéseket tudjunk alkalmazni, mert a jó munkaerő megtartása egyre nehezebbé válik. A tervek között szerepel a kedvezményes telefondíjak biztosítása azáltal, hogy a dolgozóink hozzátartozói részére is biztosítjuk a céges telefonflotta kedvezményét, ami a társaságunk részére konkrét kiadással nem jár, csak adminisztrációval, hiszen a szolgáltatói számlákat a cég kapja, és ezt kell továbbterhelni (fizetésből levonni vagy kiszámlázni) a munkavállaló felé. Ennek bevezetéséhez az adminisztratív erőforrásokat és folyamatokat kell először megteremteni.
A teljesítményhez igazított jutalmazási rendszer is ezért lett bevezetve, amit idéntől egységesen az ügyvezető kivételével minden munkavállaló megkaphat.

A társaság munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalóinak tervezett összlétszáma 46 fő, de sok feladatot megbízási szerződéssel látunk el, mint az edzői feladatokat (11 fő) vagy a recepciós feladatokat a nyugdíjasok révén (9). Az alábbi diagram a teljes létszám (munkavállalók és megbízási szerződéses állomány) és a juttatások arányát érzékelteti. (Belső íven a létszámarányok, külső íven a bértömeg arányok láthatóak):

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkavállalói létszámhoz az irányítás tekintetében hozzátartozik további 16 fő, akik edzőként vagy a portaszolgálat funkciót ellátó nyugdíjasként rendszeresen dolgoznak nekünk és jövedelmet kapnak tőlünk.

A személyi jellegű kiadások növekedése a tavalyi mértékhez képest talán a legmarkánsabb, aminek okait az alábbi táblázat részletezi. 

MVK SZEMÉLYI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA 2021-2022 (adatok millió forintban)

Millió HUF

Év közben betöltött pozíciók most teljes évben (Pl. igazgatók, piac szervező)

11,1

Járulék csökkenés (17%-13%-ra)

-4

Jutalomkeret kiterjesztése

2,5

Szociális hozzájárulási adó támogatás megszűnése (pandémia elején volt)

12,4

Üres pozíciók betöltése terv szinten

3,7

Bérnövekedések (Benne a minimálbér emelés hatása is)

11

Recepciós funkció kiterjesztése a BBK-ba

1,5

ÖSSZES VÁLTOZÁS HATÁSA

38,2

 

 

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adót már a 13%-ra csökkentett mértékkel terveztük meg. Cafeteria juttatás a társaságnál egyelőre nincs.

A költségek arányainak megbontása és a bevételek alakulása elsősorban a feladatok szerinti bontásban árul el legtöbbet, ezért ezeket így mutatjuk be a 2. sz. mellékletben.

A számok ismeretében itt állapítható meg egyértelműen, hogy melyik közfeladatra, illetve helyszínre kell a legtöbb önkormányzati forrást áldozni. Látható, hogy melyek a legkiemelkedőbb területek – ahol a leginkább érdemes elgondolkozni egy-egy hatékonyság növelő vagy költségcsökkentő beruházáson - hiszen a lépték miatt itt lehet a legnagyobb mértékű megtakarítást elérni. Érdemes böngészni a sorokat, kiemelni csak a leginkább költséges feladatokat szeretném.

 1. A kulturális élet szervezése80,9 M Ft (ebben benne foglaltatik 12%-os részaránnyal a MartonGazda fizikai állományának kulturális területen végzett munkájának bérköltség tömege is, hiszen a tavalyi munkaidő nyilvántartás adatai alapján ez 9.779.946,- forint volt az ide könyvelt bérköltség)
 2. Közvilágítás – 33,1 M Ft (különösen a drasztikus, 65%-os egységár emelkedés miatt)
 3. Zöldterület fenntartás – 26,2 M Ft (Elsősorban az élő munka igénye miatt)
 4. Óvoda épület működtetése – 16,5 M Ft (Ennek kétharmada rezsi jellegű kiadás)
 5. Hulladékgazdálkodás – 9,1 M Ft
 6. Üzemeltetési Iroda kiadásai – 9,3M Ft
 7. Az út és járda karbantartás – 8,8M Ft
 8. Helyi közösségi közlekedés – 7,9M Ft (660e forintos jegybevétel levonása után)

 

Az irodákra vonatkoztatott összesítésnél (ami a felső sorban látható) azt tartom fontosnak megjegyezni, hogy mindhárom irodának vannak vállalkozási bevételei, összességében 159 milliós mértékben. Ez a szám az önkormányzati támogatás mértékével összehasonlítva is jelentős mértékű, ezek nélkül az önkormányzati támogatás igény 165%-kal nagyobb lenne! Cél, hogy ezeket a bevételeket a közfeladat ellátás zavartalan biztosítása mellett növelni tudjuk. Talán a kulturális létesítmények hasznosítása terén van a legnagyobb tartalék a rendszerben.

Ugyanazokat a tervszámokat az önkormányzati költségvetés logikájában felsorolt feladatonkénti bontásában 3. sz. melléklet tartalmazza.

 

EREDMÉNYTERV

A decemberi képviselő testületi ülésen beterjesztett és elfogadott előterjesztés, melyben az amortizációs kulcsok csökkentését hagyta jóvá a testület éves szinten 9 milliós nagyságrendű segítség a számviteli eredményünk számára, ekkora mértékkel csökkent az eredményrontó hatás, ami már a 2021-es számviteli eredmény kimutatásban is érezteti majd hatását. Természetesen a 2022-es évben is ezekkel a kulcsokkal kell számolni, így ezt az eredménycsökkentő hatás már nem lesz olyan nagymértékű, mint korábban.

Ezzel együtt 2022-re 8,5 milliós nagyságrendű értékcsökkenéssel kalkulálunk. Tehát a célkitűzés az, hogy minimum ekkora nagyságrendű eredményt kell felmutatni, hogy a pozitív számviteli eredmény elvárást is tudjuk teljesíteni. Ezt az eredményt a MartonSport iroda tevékenységei kapcsán kell elérnünk, hiszen a másik két támogatott iroda bevételei a saját kiadásaiba vannak visszaforgatva.

Az előterjesztett 2022 évi pénzügyi terv 101e forintos számviteli eredményt céloz meg.  Ugyan a számviteli eredmény tényleges alakulása az év közben nagyon sok tényezőtől függ, a jelen pénzügyi terv jóváhagyása esetén bizton remélhetjük, hogy a minimálisan pozitív eredmény is megvalósíthatónak látszik.

 

A számviteli eredményterv táblázat a 4. sz. mellékletben látható.

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS

 

A 2022-es naptári évre az önkormányzati támogatási igény 241.374.701,- forintban került meghatározásra. A 2021-es jóváhagyott tervhez (207.919.000,- Ft) képest ez 33,4 millió forinttal több, ami 15,8%-os emelkedés. Annak megítéléséhez, hogy a növekedés mértéke mennyire nagy, érdemes figyelembe venni, az alábbi információkat:

 • A rezsi árnövekedésből fakadó növekmény a legnagyobb tétel (15 millió Ft)
 • Nem volt minden pozíció teljes évben betöltve (pl. két igazgatói pozíció 11 millió Ft)
 • A kötelező minimálbér emelkedés hatása (19 érintett ember, 3,5 millió Ft)

Új feladatok is benne vannak az idei tervben, aminek a kiadásai a tavalyi tervben nem szerepeltek:

 • Piac szervezés (2,5 millió Ft)
 • Recepciós felügyelet bevezetése a BBK épületben is (1,5 millió Ft)
 • Az új hirdetési felületek kihelyezése és tartalmának nyomdai kiadásai (2,1 millió Ft)

 

Ez így együtt már 35,6 milliós többlet a tavalyi tervszámhoz képest. Ha mindezek mellett még az inflációt is számításba vesszük, ami szintén érzékelhető tétel, nem kérdés, csak úgy sikerülhet ezekkel az összegekkel megvalósítani a pénzügyi tervet, ha a hatékonyság a társaságon belül javul.

A 2021-es eredmény kimutatásunk még nem készült el, ezt a beszámoló elfogadásakor tudjuk bemutatni. Ami viszont már ismert, hogy a tavalyi év vonatkozásában a belső ellenőr és a könyvvizsgáló által is ellenőrzött elszámolási táblázatok (az önkormányzati támogatás vonatkozásában) leadásra kerültek. Ennek alapján 144e forintnyi visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a Kulturális Iroda (MartonKult) fel nem használt támogatása révén. (63 M forintos támogatási összegnél ez az arány 2,2%).  
Az Üzemeltetési Iroda tekintetében viszont 6M forinttal kevesebb támogatást kértünk és kaptunk, mint amit a közfeladat ellátásra fordítottunk, de a saját bevételek ezt bőven képesek voltak ellensúlyozni, sőt ennek a szakmai irodának a pénzügyi teljesítménye volt a legjobb.

 

Az biztos, hogy rengeteg tennivaló van még az összevont cég háttér rendszereinek, folyamatainak fejlesztésével, egységesítésével, de pénzügyileg stabilnak látom a céget és érzésem szerint idén sokkal jobb előjelekkel vágunk neki az előttünk álló évnek mint az elmúlt években.

 


/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20220215_MVK_2022%C3%BCzletiterv_1mell%C3%A9klet1.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20220215_MVK_2022%C3%BCzletiterv_1mell%C3%A9klet2.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20220215_MVK_2022%C3%BCzletiterv_1mell%C3%A9klet3.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20220215_MVK_2022%C3%BCzletiterv_1mell%C3%A9klet4.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20220215_MVK_2022%C3%BCzletiterv_2mell%C3%A9klet.pdf