Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

9/2022. (2. 15.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2022. (II. 15.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

9/2022. (II. 15) határozat melléklete

 

ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS

2021

 

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató    Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

                        Bevezetés

                        Célkitűzések

                        Pénzügyi terv módosítása

           

 

Mellékletek:

                                   1. Havi lebontás_Cofog_2021 eredeti

                                   2. Havi lebontás_Cofog_2021 módosítás

                                   3. Cofog_2021_változások

                                   4. MVK terv 2021 módosítás Önkormányzati bontásban

 

 

 

 

Martonvásár, 2022. január 17.

                                                                                              Tóth Balázs

                                                                                                ügyvezető

 

 

 

BEVEZETÉS

 

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft, mint Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: MVK) 2021. január 1-én jött létre a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. a MartonSport Nonprofit Kft-be történő beolvadásával.  Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően - tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként végzi, amelynek keretében elsődlegesen a helyi lakosság közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat. Nonprofit társaságként, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft Martonvásár Város Önkormányzata részére előzetesen benyújtotta 2021. évi üzleti tervéről szóló koncepciótervét, ami alapján Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 207.909 ezer forintban állapította meg a társaság közhasznú feladatellátásához a 2021. évben biztosításra kerülő önkormányzati forrást az Üzemeltetési és a Kulturális Iroda részére.

Az MVK jelenleg minden olyan önkormányzati közfeladatot ellát, amit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) bekezdésében rögzített kötelező önkormányzati közszolgáltatási keretszerződés alapján szükséges.

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. az átadott önkormányzati alapfeladatokat mindenkori munkaszervezetével, illetve alvállalkozók igénybevételével látja el a hatályos jogszabályok szerint.

 

HELYZETELEMZÉS

 

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosításakor a főbb meghatározó szempontok az alábbiak voltak:

  • A 2021.évi elfogadott üzleti terv felülvizsgálata a tények és változók ismeretében a terv készítése és a módosítás benyújtása közötti időszakban.
  • 2021-ben átadásra került a MVK Orgona utcai telephelye (a Vásártéren) valamint a Dózsa György út 6. szám alatti szolgáltató ház is. A költségeket ezeken a helyszíneken a tervben csak becsülni tudtuk, jelenleg már van néhány hónapnyi tapasztalatunk is a működési költségekkel, ezeket módosítottuk is.
  • Az üzleti terv módosítása alapvetően nem tartalmazza az időközben megvalósult önkormányzati projektek finanszírozását. Az önkormányzati projektek külön finanszírozásra kerültek pénzeszköz átadással és számlázással a Martonvásári Önkormányzat részéről.
  • A 2021. januártól bevezetett munkaidő nyilvántartás alapján a munkabér terhek (a korábbi gyakorlattal ellentétben) nem becslés alapján, hanem a valós munkaidő igénybevétel alapján kerültek felosztásra. Ezt a rendszert már a terv készítésének folyamatába is beépítettük, így az azóta eltelt idő és valós munkavégzés tükrében most a módosításnál is figyelembe vettük, ez a tényező okozta a legnagyobb mértékű változást.
  • A pandémia miatt a kulturális részleg pénzügyi tervezésében sok bizonytalan tényező volt, az időközben megvalósult kulturális rendezvények miatt a tervezett bérköltségek jelentősen megnőttek, főleg a fizikai állománytól elvárt folyamatos jelenlét miatt.
  • A szeptemberi fesztiválok időszaka merőben eltérő igénybevételt jelentett és sokkal nagyobb volt a kulturális rendezvények kiszolgálására fordított Martongazdás munkaidő. (Szemétszedés, takarítás, pakolások, hangosítások)
  • A közfeladatok ellátása mellett a tervezett vállalkozási munkák is elvégzésre kerültek, így működésünk finanszírozására az önkormányzati forrásból ezeknek a bevételeknek az összegével kevesebbet veszünk igénybe.
  • A Sport Iroda a korábbi évekhez hasonlóan a 2021-es pénzügyi évet is Önkormányzati támogatás nélkül valósította meg.

 

PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁS

 

A 2021-es évre jóváhagyott önkormányzati forrásigénye az eredeti jóváhagyás alapján a MartonGazdának 148.394 ezer, a MartonKultnak 59.524 ezer forint volt. A MartonSport részleg 2021-ben is önkormányzati támogatás nélkül működött. Ez összesen

Ezeknek az összegeknek a COFOG alapján történő eredeti megoszlását tartalmazza az 1. sz. melléklet. A tervünk pénzforgalmi szemléletben készült, ennek nyomon követése során úgy tapasztaltuk, hogy kiadásaink és bevételeink terv szerint történnek.

A legnagyobb eltérést a bérek valós munkaidő nyilvántartás alapján munkahelyszínekre történő leosztásában tapasztaltunk a terhez képest, mivel ebben a tényezőben nem tudtunk a korábbi évek tapasztalataira támaszkodni.

Ezen kívül eltérést okoztak a tervben a becsült rezsi költségek, hiszen a tervezés idejében a pandémia miatti korlátozások gáz, villany és víz fogyasztásokra gyakorolt hatását előre nem lehetett pontosan látni.

A MÓDOSÍTOTT TERVBEN mindezek alapján a MartonGazda forrásigénye lecsökkent - 3.917 ezer forinttal a Martunkult igénye ugyanekkora összeggel megnőtt, így 144 477 158 Ft-ra csökkentettük az üzemeltetés és 63 441 712 Ft-ra növeltük a kulturális részleg önkormányzati támogatási igényét.

Ennek COFOG alapján történő változásait és újraosztását mutatja a 2.sz. melléklet is. A 3.sz. melléklet az eredeti és a módosítás szerinti COFOG elosztást tartalmazza.

 

 

 

 

Kalkulációink alapján 2021-ben összességében nem módosítottunk az önkormányzati támogatási igényünkön, mivel likviditásunk megőriztük a tervezetten átadásra került források által, az átadott pénzeszköz fedezte a feladat-ellátási igényt, és ehhez kapcsolódóan a kiadási szükségleteket.

A külön megrendelt önkormányzati projektek ellátása minden esetben az elvégzett feladat utólagos finanszírozásával járt.

Terven felül átadott pénzeszközök:

Plusz önkormányzati finanszírozás

 

17 979 594 Ft

YHY-239 rendszámú jármű eladása

 

210 000 Ft

Fejlesztési koncepció alapján átadott pénzeszköz

 

2 092 269 Ft

Fejlesztési konc. alapján felhalmozási célra átadott pe.

 

5 677 325 Ft

Testületi döntés alapján út karbantartásra

 

10 000 000 Ft

 

Az egyes területek, és munkahelyszínek közötti eredeti és módosított megosztást a 4.sz. melléklet tartalmazza, melynek százalékos változásait az alábbi diagramok is mutatják.

Itt is látszik, hogy az átadott pénzeszközök összege nem változott, csak az egyes területeken belüli elosztás, amely a három különböző terület egy cégbe olvadása miatt technikai problémát sem okozott a kft.-nél.

A legnagyobb csökkenés a zöldterületek karbantartása és a település hulladékgazdálkodás területeken látható, mivel ezeknek a területek a költségvetése szinte kizárólag bér jellegű kiadásokból áll, így a valós munkaidő alapján szétosztott bér hatása itt volt a legnagyobb. Ugyanezek az okok miatt emelkedett meg viszont a kulturális területek bérköltsége, amely a fesztiválok és különböző kulturális események idejére a fizikai állomány szétosztott, előre nem tervezett bérével növekedett.

 

A módosítás utáni arányok alakulása az alábbi ábrán látható:

 

 

A társaság 2021.évi működéséről elmondható, hogy gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditását folyamatosan megőrizte, és problémamentesen finanszírozta az Önkormányzati kötelező feladatokat. Az eredeti jóváhagyott terv számok helytállóságát az év közbeni felülvizsgálat is alátámasztotta, ezért nem is volt szükség az támogatási igény növelésére. A módosítást a különböző közfeladatok közötti arányváltozás indokolta csak.

Jelen előterjesztés és mellékletei alapján kérjük a 2021. év pénzügyi tervünk módosításának elfogadását.