Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

286/2021. (12. 14.) a „Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem” építési munkáiról szóló beszerzési eljárás lezárásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

286/2021. (XII.14.) határozata

a „Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem” építési munkáiról szóló beszerzési eljárás lezárásáról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2462 Martonvásár, 1248 hrsz-ú, a természetben Orgona u. 20 szám alatti ingatlanon Tűzoltószertár építési munkái I. ütem tárgyú beszerzési eljárás keretében beérkezett árajánlatokat megismerte, a beszerzési eljárást eredményesnek, a beérkezett ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja, és az építési munkák elvégzésével megbízza a DELTA-E Kft.-t (1214 Budapest, II. Rákóczi F. u. 315., adószáma: 11285476-2-43), az ajánlatban meghatározott 39.479.513,- Ft+ÁFA, azaz összesen bruttó 50.138.982,- Ft vállalási áron.
 2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt beruházás fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében szereplő fejlesztési tartalék terhére biztosítja.
 3. A Képviselő-testület az 1.-2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében elfogadja a jelen határozat 1. melléklete szerinti vállalkozási szerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak – lényeges tartalmi elemeinek módosítása nélküli –, valamint a beruházás megvalósítása érdekében szükséges kötelezettségvállalások és jognyilatkozatok aláírására.
 4. A Képviselő-testület a beruházás II. ütemének megvalósítása érdekében hozzájárul az FE/ETDR/4284-18/2021. számú építési engedély módosításához, az alábbiak szerint:
 1. ütem építtető: Martonvásár Város Önkormányzata
 2. ütem építtető: Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. pontban foglaltaknak megfelelő építési engedély módosítás, a megvalósításhoz kapcsolódó LEADER pályázat sikeres megvalósítása érdekében a szükséges kötelezettségvállalásokat és jognyilatkozatokat megtegye, a támogatási és egyéb szerződéseket aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2022.01.15.

 

Vállalkozási szerződés

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. 
adószám: 15727433-2-07                              
számlaszám:

Telefon: +36 22/460-004

E-mail: jegyzo@martonvasar.hu                  
képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                       

cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.                                                         

Telefon: +36 22/460-004                

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu                                      

mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

név:                                                      

székhely:                                             

adószám:                                            

MKIK szám:                                      

számlaszám:                                      

képviseli:                                              

NÜJ:                                                     

Képviselő elérhetősége:    

cím:                                                     

Telefon:                                              

E-mail:                                 

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

1. ELŐZMÉNYEK

 

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2021. november 25. napján elektronikus levél útján megküldött ajánlattételi felhívással saját Beszerzési szabályzata alapján eljárást indított a Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem építési munkálatai“ tárgyában (a továbbiakban: Projekt), amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a ……………… napján megküldött ajánlata szerint, amelyre tekintettel a Felek a jelen Szerződést kötik.

1.2.         A szerződő felek jelen vállalkozási Szerződést az Ajánlattételi felhívás, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő Ajánlata szerint kötik meg.

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.         A Megrendelő az ajánlattételi felhívása és a hozzá kapcsolódó megküldött dokumentáció alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig nyertes Ajánlata alapján elvállalja a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzését Martonvásár területén az alábbi helyen: hrsz. 1248 A Vállalkozó köteles a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák megvalósítását az ajánlati felhívásban és kapcsolódó dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) megadottak szerint elvégezni, valamint az egyéb vállalkozói kötelezettségeket teljesíteni, melyek a jelen szerződésben és a dokumentáció bármely részében előírásra kerültek.

A jelen Szerződésben foglaltak alapján a megvalósítandó kivitelezési munkák részletes leírását (vállalt építőipari kivitelezési tevékenység pontos meghatározását, az építési munkaterület pontos körülírását, az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmények, mennyiségi és minőségi mutatók meghatározását), Vállalkozó egyéb kötelmeit a dokumentáció, valamint a Vállalkozó nyertes Ajánlata tartalmazza.

 

2.2.         A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés helyszínét, környezetét, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos összes körülményt, feltételt, előírást, a beszerzési eljárás során neki átadott műszaki dokumentációt, az annak részeként rendelkezésre bocsátott engedélyeket, terveket és követelményeket az ajánlattételét megelőzően részletesen megvizsgálta, ezek alapján a vállalkozás tárgyát részleteiben megismerte, ajánlatát az ezekben foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására tette, illetve jelen Szerződés keretében az azokban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vállalkozik.

2.3.         A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatot biztosító állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni, jótállási, szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

2.4. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyának mennyiségi és minőségi követelményeit a dokumentáció határozza meg.

 

3. A VÁLLALKOZÓI DÍJ

3.1          A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó …………………..,- forint, azaz nettó …………………. forint, mely a dokumentációban és a Vállalkozó ajánlatában foglaltakra vonatkozóan a teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. Jelen beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontja hatálya alá esik.

 

Az ellenszolgáltatás finanszírozása a Megrendelő saját forrásából történik.

 

3.2.         A Szerződéses Ár a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljes költségét fedezi, tartalmazza a teljes műszaki tartalom megvalósításához szükséges kivitelezési munkák közvetlen és közvetett költségét, beleérve az anyag biztosításának a teljes költségét is, a felmerülő költségek vállalkozói fedezetét, a vállalkozás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő minden díjat, illetéket, biztosítást, bármiféle dokumentáció költségét, bérleti díjakat (gépek, eszközök, irodák raktárak, stb), organizációs költségeket, a fel és levonulási-, vagyon- és munkavédelmi költségeket, az átadás-átvételi eljárás feltételei biztosításának és lebonyolításának a költségeit, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, a vállalkozási tevékenység során keletkező hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó költségeket, valamint mindazokat a költségeket, amelyek a dokumentációban és ajánlatba rögzített feltételek betartásához, teljesítéséhez szükségesek. A Szerződéses Áron felül a Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez közvetlenül, vagy közvetetten végzett tevékenységéért díjazásra nem jogosult.

3.3.         A Szerződéses Ár tartalmazza továbbá az ideiglenes melléklétesítmények kiépítésével, elbontásával, és azok üzemeltetésével összefüggő költségeket, valamint mindazon közüzemi díjak (bármiféle energia, víz) összegét is, amelyeket a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó a fogyasztása alapján viselni köteles.

 1. A Vállalkozó többletmunkáért nem jogosult külön díjat felszámítani. Vállalkozó kijelenti, hogy a többletmunka kockázatát magára vállalja. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során felmerülő többletmunká(ka)t külön térítés nélkül elvégzi, annak elvégzésének ellenértékét külön nem érvényesítheti, mivel a Szerződéses Ár átalányáron került meghatározásra. Többletmunka alatt a Felek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244.§ (1) bekezdésében meghatározott fogalmat értik.
 2. A Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott díjon felül egyéb jogcímen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

3.6.         Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Árat a fentiek tudatában alakította ki.

 

4. TELJESÍTÉSI VÉGHATÁRIDŐ

4.1.         A végteljesítési határidő a Projekt vonatkozásában: 2022. június 30.

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

4.2.         A Vállalkozó – Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásának birtokában – előteljesítésre jogosult.

 

5. FINANSZÍROZÁSI  ÉS FIZETÉSI  FELTÉTELEK

5.1.         A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

5.2.         Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

 1. A Megrendelő a teljesítés igazolásánál és a kifizetéseknél a hatályos számviteli és építésügyi jogszabályok szerint jár el.
 2. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.

 

5.3.         Fizetési ütemezés:

 1. Vállalkozó előleg igénybe vételére nem jogosult.
 2. Vállalkozó 1 részszámla (legalább 50%-os, és 100%-os megvalósult készültség) valamint 1 –jóteljesítési garancia összegével csökkentett végszámla-benyújtására jogosult. Vállalkozónak a megadott készültségi fok elérésekor, illetve választása szerint azt követő 15 napon belül van számlázási lehetősége. 100%-os készültségnek a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása minősül.
 3. a szerződéses összegből jóteljesítési garancia számára visszatartott összeg (2,5 %), külön számla ellenében, az 1. éves garanciális bejárást követően kerül kifizetésre. A kifizetés feltétele, az esetlegesen felmerült hibák, Vállalkozó saját költségén történt javítása, vagy a hibamentesség jegyzőkönyvezése. A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg az alábbiak szerint is teljesíthető:

ca) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

cb) biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel

 

Számlázás a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés alapján, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás birtokában lehetséges. Vállalkozó számláit teljesítésarányosan nyújthatja be, azaz a részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

5.4. A Vállalkozó által benyújtott részszámlák ellenértékét a Megrendelő teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés rendelkezési szerint, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással.

 1. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése és alábbiak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóknak;

e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt,  fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóként szerződő feleknek;

h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

 1. Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 5.5. pontban foglaltakat.
 2. A Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések alkalmazásával (6:155. § (1) bekezdés) meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult, a fizetési késedelem felmerültétől számolva, valamint jogosult a fizetési késedelmen alapuló követelésének behajtásával kapcsolatos költségek megtérítését is kérni a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint. Felek a megrendelői késedelem jogkövetkezményeinek meghatározásakor tekintetbe vették, hogy megrendelő szerződő hatóság, míg vállalkozó nem tekinthető jelen Szerződéses jogviszonyában szerződő hatóságnak.
 3. A teljesítés Megrendelő általi elismerésére, illetve adott esetben megtagadására a Ptk. szabályai az irányadók.

 

 1. A  VÁLLALKOZÓ  FELADATAI,  KÖTELEZETTSÉGEI

6.1.         A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyát jelen Szerződés és annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályok, szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, határidőre, hiba – és hiánymentesen elvégzi, a Létesítményt teljes körűen és hibamentesen megépíti, az építéshez szükséges anyagokat biztosítja és a Létesítményt megvalósítja. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalanul, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, mindenkori engedélyeknek, valamint határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi munkát elvégzi.

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése szerint megfelelő mennyiségű anyagot, berendezést szolgáltasson a Szerződés alapján elvégzendő munka megvalósításához, valamint a munka megvalósításához szükséges személyi állomány a munkák ütemezésének megfelelően rendelkezésre álljon. Így a Vállalkozónak rendelkeznie kell az építési munkák tartalmának megfelelő szakterületeken a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyekkel, akkor is, ha a Szerződés megkötését megelőzően lefolytatott beszerzési eljárásban az adott felelős műszaki vezetői szakterületre vonatkozóan alkalmassági előírás nem szerepelt.

A Vállalkozó köteles a beépített anyagok és berendezések használati utasításait és ezek teljesítmény nyilatkozatait a Megrendelő részére szolgáltatni, ezen dokumentumokat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Megrendelő képviselőjének átadni.

A Megrendelő kivitelezési dokumentációt bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, mindazonáltal a Vállalkozó kötelessége minden olyan terv elkészítése, engedély, jóváhagyás, hozzájárulás beszerzése, mely a kivitelezési dokumentáció körébe nem tartozik, ugyanakkor a Létesítmény megvalósításához szükséges.

Így Vállalkozó kötelessége a

- a kiviteli tervezés körébe nem tartozó - adott esetben - szükséges részlet- és gyártmánytervek elkészítése

- megvalósulási tervek elkészítése (melyeket 2 pld. papír és 3 pld. digitális példányban kell átadni Megrendelő részére, a digitális állomány formátuma: PDF és szerkeszthető (dwg., és pln.)

6.2.         A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan elektronikus építési naplót vezetni. A Vállalkozó alvállalkozóinak e-alnapló vezetési kötelezettségeiért a Megrendelő irányába a Vállalkozó felel, függetlenül attól, hogy az e-alnapló vezetési kötelezettséget a Vállalkozó átvállalta-e, vagy sem. Az elektronikus építési naplót a jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi kellékek szerint kell vezetni.

6.3.         A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés idejére megszervezni a saját igényének megfelelő infrastruktúrát (elektromos energiát), valamint egyéb kommunális és szociális ellátást, melyek költsége teljes mértékben a Vállalkozót terheli.

Vállalkozó az ideiglenes melléklétesítmények körében az esetlegesen szükségessé váló közüzemi szolgáltatások igénybevételére ideiglenes mérőhely kialakításával az illetékes közüzemi szolgáltatóval szerződést köt.

6.4.         A Vállalkozónak tájékoztatással és megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy az építkezés területére illetéktelen személy kerüljön, illetve balesetet szenvedjen. A munkaterületek körülhatárolásáról, lezárásáról, a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó köteles az engedélyekben és a közútkezelői hozzájárulás(ok)ban foglalt előírásokat betartani.

6.5.         A Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozó az átadott munkaterületen köteles gondoskodni a vagyonvédelemről, a környezet védelme és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés szintén a Vállalkozó kötelme.

Vállalkozó a munkavégzés során köteles a már elvégzett munkák állagmegóvásáról gondoskodni. A vállalkozási tevékenységre visszavezethető állagromlások, károsodások elhárítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani.

6.6.         A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre és saját alkalmazottaira, alvállalkozóira vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (különösen zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi és egyéb előírások betartásáról, illetve betartatásáról. Ezen kötelezettségek be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.

6.7.         A Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó, adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok, utasítások betartására.

6.8.         A Vállalkozó a kivitelezés befejezésekor köteles a munkaterületet rendezett állapotban felajánlani visszavételre a Megrendelőnek, eltávolítani minden hulladékot (bontott anyagot), saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, gépeket, szerszámokat, anyagokat és köteles a munkaterületet a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg biztonságos, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni.

A Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat saját költségén köteles a műszaki átadás-átvételig kijavítani.

6.9.         A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek nem átlátható szervezet társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.10.       A Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Vállalkozó köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni.

6.11.       A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6.12.       A szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden olyan feladat elvégzése és annak költsége, melyet a Szerződés vagy jogszabály nem kifejezetten Megrendelő kötelezettségei közé sorol, a Vállalkozó feladatainak körébe tartozik.

6.13.                      A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Megrendelő teljes körű, területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a Szerződéses Ár magában foglalja.

6.14. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási és szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen.

A vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munka a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott beszerzési eljárás dokumentációjában, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a kivitelezési tervdokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően kerül elvégzésre, illetve átadásra, és az a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas.

 

6.15.       A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.

6.16.       Az organizációval kapcsolatos összes feladat – az esetlegesen szükséges hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatása, szakvélemények készítése – Vállalkozó kötelezettsége és költsége (beleértve az esetleges közterület-foglalási engedélyt, útvonal engedélyt, stb.). Vállalkozó feladata továbbá a felvonulási útvonalak kialakítása, az azzal kapcsolatos engedélyezési és forgalomtechnikai feltételek biztosítása, valamint minden a szerződés tárgyát képező beruházáshoz kötődő engedélyekben, szakhatósági hozzájárulásokban előírt feltételek maradéktalan teljesítése és annak költségeinek viselése. Az anyagok, eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai sérülést ne szenvedjenek, az előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli a felelősség.

6.18.       Vállalkozó köteles a heti rendszerességű kooperációs megbeszéléseken részt venni.

 

 1. A  MEGRENDELŐ  FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

7.1.         A Megrendelő köteles a munkaterületet jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Köteles az elektronikus építési naplót készenlétbe helyezni. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az elektronikus építési naplót és abban az átadást – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. A Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza.

7.2.         A Megrendelő helyszíni képviselőjeként a Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr jár el, aki ellátja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ szerinti vonatkozó feladatokat.

 1.      A Megrendelő vagy a nevében eljáró műszaki ellenőr a Szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben alvállalkozó vesz-e részt.
 2. Megrendelő köteles a jelen Szerződésnek megfelelő vállalkozói díjat a jelen Szerződésben foglaltak szerint megfizetni.

 

8. ALVÁLLALKOZÓ  IGÉNYBEVÉTELE

 • A Vállalkozó alvállalkozó bevonására, igénybevételére jogosult, akiket köteles megnevezni.
 • Nem lehet alvállalkozó:
 1. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
 2. végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 3. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 4. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
 5. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontjára figyelemmel nem minősül független ajánlattevőnek;
 6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint nem minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára.

8.3.         A Szerződés teljesítésében bármilyen formában résztvevő, illetve abban közreműködő személyekért, így különösen az alvállalkozók tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

9. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSOK

9.1.         Munkaterület átadás-átvétele

A munkaterület átadás-átvétel tényét a Felek a Megrendelő által előzetesen készenlétbe helyezett e-naplóba rögzítik.

Kivitelezésre alkalmas a munkaterület, ha az a kivitelezés biztonságos megkezdésére alkalmas, azon harmadik személynek további kötelezettségei nincsenek az alkalmassá tételhez. Vállalkozó a Megrendelő által felajánlott munkaterületet 8 napon belül köteles átvenni.

9.2.         Műszaki átadás-átvételi eljárás:

Vállalkozó a kivitelezés befejezését a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett megkezdését megelőzően legalább 8 nappal korábban, az e-naplóba történő bejegyzéssel köteles írásban készre jelenteni a Megrendelőnek. A műszaki átadás-átvétel előkészítése a Vállalkozó feladata.

 

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára az alábbi dokumentumokat köteles a Megrendelő részére átadni, amennyiben ilyen dokumentumok a jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelő kivitelezés során keletkeztek:

 • megvalósulási tervdokumentáció: a jelen szerződés alapján ténylegesen megvalósult állapot műszaki terveit, egyéb dokumentumait, (műszaki leírás, jegyzőkönyveit, méretkimutatásait stb.) kivitelezési terv szinten, minden oldal cégszerűen aláírva.
 • kivitelezői nyilatkozatot (termékfelelősség vállalási nyilatkozattal együtt),
 • e-naplóba feltöltött felelős műszaki vezetői nyilatkozat másolatát,
 • teljesítmény nyilatkozatokat a kivitelezett munkákról és szerkezetekről,
 • műbizonylatokat, minőségtanúsításokat, minden termék szabványossági minősítő irat vagy alkalmazási engedélyét,
 • nem szabványosított anyagok és termékek műbizonylatait, megfelelőségi igazolásait, a felhasznált anyagok biztonsági adatlapjait,
 • az elkészült munkákra vonatkozó minőségvizsgálati, megfelelőség-igazolási, minőségtanúsítási jegyzőkönyveket, szakvéleményeket,
 • minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír esetleges későbbi vitáknál, vagy az üzemeltetés során,
 • Jogszabály, kötelező műszaki előírás vagy szabvány által előírt dokumentumot
 • jótállási jegyeket

 

A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr az építési munkák befejezését követően a Vállalkozó előzetes készre jelentése alapján az átadás-átvételi eljárást a készre jelentésben szereplő napra kitűzi és lefolytatja, mely szerint az átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. Ezen időtartam alatt a Szerződő Felek az alábbiak szerint járnak el a műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítésigazolás kiállítása érdekében:

 • A kitűzött határnapon a munkaterület bejárása és a hibajegyzék felvétele megkezdődik. A hibajegyzék felvételére a Megrendelőnek illetve képviselőiknek mindösszesen 5 nap áll a rendelkezésére. A hibajegyzék elkészültét követően a tételes jegyzék a Vállalkozónak átadásra kerül, aki a hibák kijavítását haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére álló legfeljebb 20 nap alatt a hibákat kijavítja és erről a Műszaki ellenőrt értesíti.
 • A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat a Megrendelő képviselői és a Műszaki ellenőr áttekinti és amennyiben a javításokat megfelelőnek találja az elkészült építési munkát átveszi és a teljesítés igazolást a jelen szerződésben feltételek teljesítése esetén kiállítja. A Megrendelőnek erre 5 nap áll a rendelkezésére.
 • Amennyiben a fent rögzített legfeljebb 30 nap alatt az átadás-átvételi eljárás nem zárul le sikeresen, a Vállalkozó hibajavításra vonatkozó kötelezettségének nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése miatt, úgy a jelen szerződés szerinti - a végteljesítési határidőre vonatkozó- késedelmi kötbérfizetési kötelezettség beáll. Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba merül fel.

 

A műszaki átadás-átvétel lezárásának feltétele az építési munkák előírt minőségű, maradéktalan teljesítése.

A Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra – szükség szerint - az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás.

Ha a Létesítmény a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljes mértékben, hiba- és hiánymentesen elkészült, Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a munka befejezéséről, melyet Vállalkozó is aláír.

A teljesítés igazolás kiadása feltételét képezi a végszámla benyújtásának.

 

10. KÁRFELELŐSSÉG ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

10.1.       A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a Szerződés tárgyát képező munkavégzés során a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okozott.

10.2.       A Vállalkozó a Szerződés megkötése napjától köteles összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást (C.A.R vagy E.A.R) (a továbbiakban: felelősségbiztosítás) kötni vagy meglévő biztosítását a jelen Szerződésben foglalt építési munkákra kiterjeszteni. A C.A.R. vagy E.A.R. vagyonbiztosításnak érvényben kell maradnia a beruházás átadását követő legalább 12 hónapig a szavatosság körében bekövetkező eseményekre.

A fedezetre szóló felelősségbiztosításnak teljes körűen ki kell terjedni a Vállalkozó tevékenységéből eredő, harmadik személynek okozott károkra.

10.4.       A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítás megkötését, illetve jelen Szerződés tárgyára történt kiterjesztését legkésőbb a szerződéskötés napján, és annak hatályosságát a Szerződés hatálya alatt a Megrendelő felszólítására igazolni. A vonatkozó kötvények Megrendelő részére történő bemutatására a szerződéskötés időpontjától számított 35 napon belül kell sor kerüljön. A biztosítás fennállását, érvényességét a Megrendelő jelen Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja.

10.5.       Az előírt felelősségbiztosítás fenti határidő előtti megszűnése, megkötésének vagy kiterjesztésének elmulasztása, valamint Megrendelő részére történő bármikori bemutatásának megtagadása, a Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondási ok.

A biztosítás hiánya esetén a Megrendelő belátása szerint – az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása helyett dönthet úgy, hogy a biztosítást saját javára és a vállalkozó költségére megköti.

 

11. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

11.1.       A Vállalkozó szavatol az általa felhasznált anyagok anyaghibától és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a dokumentáció, valamint a vonatkozó engedélyeknek és a kiviteli dokumentációnak megfelelően végzi el.

11.2.       A Vállalkozó jótállási kötelezettségként köteles a korlátlan, igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani. Vállalkozó a Létesítmény vonatkozásában a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kezdődően 24 hónap jótállást vállal.

11.3.       A jótállási és szavatossági felelősség keretében a Vállalkozó köteles a Megrendelő, által közölt hibákat saját költségére, a Megrendelő által meghatározott – a hibajavítás megkezdésétől számolt - ésszerű határidőn belül kijavítani. Az ésszerű határidő nem lehet kevesebb, mint a kijavításhoz szükséges időtartam. Vállalkozó köteles a hibajavítást a megrendelői bejelentést követően, a hiba jellegének megfelelő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 (nyolc) napon belül megkezdeni.

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a hibabejelentés időpontjának azt tekintik, amikor Vállalkozó írásban (e-mail-t is ideértve) értesülést szerzett a hibáról. Amennyiben Vállalkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő minden további felszólítás vagy értesítés nélkül jogosult a javítási munkákat Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni.

 

12. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

 

12.1.       Késedelmi kötbér

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés 4.1. pont szerinti végteljesítési határidő tekintetében olyan okból, amiért felelős késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A kötbér napi összege a Szerződéses Ára nettó összege 0,3 %-ának megfelelő forint összeg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége összességében a 30 késedelmes napnak megfelelő összeget eléri, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni és teljesítés elmaradása miatti kötbér követelésére.

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani.

 

12.2. Teljesítés elmaradása miatti kötbér

Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős elmarad, a Vállalkozó kötbér fizetésére köteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A kötbér összege az alapmennyiség vonatkozásában a teljesítés elmaradásának időpontjában a Szerződéses Ára nettó összege teljesítésigazolással még le nem igazolt értékének 15 %-a.

Megrendelő a teljesítés elmaradása miatti kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani.

 

13. A SZERZŐDÉS  MÓDOSÍTÁSA

13.1.       A Szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

 

14. KAPCSOLATTARTÁS ÉS A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI  KÖTELEZETTSÉGE

14.1.       Megrendelő nyilatkozattételre jogosult képviselői

                Dr. Szabó Tibor polgármester (2462 Martonvásár, Budai út 13., polgarmester@martonvasar.hu )

 

14.2.       Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselői:

…………………………. ügyvezető

cím:                                                                                                    

Telefon:                                                              

E-mail:                                 

 

14.3.       A felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a Szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről. Az építési naplóba történt bejegyzések nem mentesítik a feleket jelen Szerződés szerinti értesítési kötelezettségükről.

A felek különösen a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetőségük szerint saját hatáskörükben eljárni azok elhárítása érdekében.

14.4.       Vállalkozó köteles a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel együttműködni és minden, a munkálatok megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni és a feltételeket kölcsönösen betartani.

 

15. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

15.1.       A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállhat.

15.2.       Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a Szerződés teljesítésére még nem került sor – a Szerződéstől eláll [368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján].

 

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1.       A felek megállapodnak, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítések és nyilatkozatok kizárólag írásban tehetők meg.

16.2.       A felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket igyekeznek peren kívül, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy bármely vita eldöntésére, mely jelen Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat - perértéktől függően - a Megrendelő székhelye szerinti bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének.

16.3.       Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és az építésügyi vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

16.4.       A jelen Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részeit képezik az alábbi dokumentumok is:

 • Az ajánlati felhívás és mellékletei,
 •    Vállalkozó elfogadott ajánlata.

 

A fenti dokumentumok együtt olvasandók és együtt értelmezendők. A köztük lévő esetleges ellentmondás esetén a dokumentumok értelmezési sorrendje az alábbi (előbb sorolt dokumentum megelőzi a következőkben sorolt dokumentumot):

 

 • A Szerződés jelen törzsszövege,
 • ajánlati felhívás és mellékletei,
 •    Vállalkozó elfogadott ajánlata.

A fenti dokumentumok abban az esetben is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, ha fizikálisan nem kerültek a Szerződés törzsszövegéhez csatolásra.

 

16.5. Jelen Szerződés annak a mindkét Fél által történt aláírása napján lép hatályba.

 

A felek jelen Szerződést elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egymással négy mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt illeti meg (Vállalkozó és a Megrendelő a Szerződés őket illető példányainak az átvételét aláírásával elismeri és nyugtázza).

 

Kelt: Martonvásár, ………………………

 

 

 

MEGRENDELŐ

VÁLLALKOZÓ

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2021. .…………………………………………… 

Jogi ellenjegyző: 2021. …..……………………………………………….

Szakmai ellenjegyző: 2021. ……...……………………………………….