Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

280/2021. (12. 14.) a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

280/2021. (XII.14.) határozata

a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat melléklete szerint a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről készült beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

…../2021. (XII.14.) határozat melléklete:

 

 

BESZÁMOLÓ

A MARTONVÁSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

 

BEVEZETŐ

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (2) bekezdése a polgármesteri hivatalt – a polgármester, a bizottságok, részönkormányzat testülete, a jegyző és a társulás mellett – a képviselő-testület szervei között nevesíti.

Az Mötv. 84. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő- testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester, illetőleg a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra polgármesteri hivatalt hoz létre, a polgármesteri hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Az Mötv. 81. §-a értelmében a – szintén a képviselő-testület szerveként nevesített – jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt és ellátja a törvényben felsorolt feladatokat.

A hivatal jogi személyiséggel és önálló költségvetéssel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

 

A Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) – bár az önkormányzati hatósági feladatkörök száma csökkenést mutat – rendkívül komplex, szerteágazó munkát végez.

Önkormányzati, egyes társulási és államigazgatási, ezen belül a járásszékhely települési jegyzői (ipari igazgatási, anyakönyvi) ügyeket készít elő döntésre, közreműködik azok végrehajtásában.

Ezen túl a feladatok ellátása érdekében szervező, koordinációs tevékenységet fejt ki a járási önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, helyi önszerveződő közösségek irányában, segíti azok tevékenységét, jogértelmezését.

Működését a központi és helyi jogszabályok, a testületi, bizottsági döntések, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint egyéb belső utasítások és szabályzatok határozzák meg alapjaiban.

 

A beszámolóban a hivatal emberi erőforrás helyzetének ismertetését követően az ügyforgalom, ügyiratforgalom statisztikai ismertetése, majd az éves főbb ellátott tevékenységek ismertetését követően, az éves ellenőrzésekkel kapcsolatos adok tájékoztatót, valamint a helyi adóztatás feladatairól szóló beszámoló külön mellékletként kerül csatolásra.


 

A HIVATAL EMBERI ERŐFORRÁS HELYZETE

 

A hivatalban bértömeg gazdálkodás folyik, melynek sajátossága, hogy a bérekre és járulékaira fordítható keretösszeget a Képviselő-testület határozza meg éves költségvetésében, míg a létszámgazdálkodás ezen kereteken belül folyik, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva az aktuális igényekhez.

Ugyanakkor a bérek megállapításának korlátait elavult és merev, a piaci körülmények változásához nehezen adaptálható törvényi keretek határozzák meg (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény), mely alapvetően hátrányos a kiválasztási folyamatok és a már kiválasztott, jól teljesítő, a szervezet számára nélkülözhetetlen vagy nehezen nélkülözhető szaktudással, tapasztalattal bíró munkaerő megtartása során.

 

Martonvásár Város Polgármestere és Martonvásár Város Jegyzője 2020. júliusában tervezési intézkedést adott ki a 2021. évi költségvetés tervezésének folyamatáról, az ahhoz kapcsolódó feladatokról. A tervezési intézkedés az alábbiakat tartalmazta nem csak a Martonvásári Polgármesteri Hivatal, hanem Martonvásár Város Önkormányzatához tartozó valamennyi intézmény, és általa alapított gazdasági társaság munkaerő állománya tekintetében:

- 20 %-os létszámcsökkentés („emberóra csökkentés”, melynek jelentése: azt a munkafolyamatot, ami humán erőforrást igényel, emberórában mérnek) - sikeres elérése esetén a megtakarított bértömeg a bérek differenciált emelésére, illetve ösztönzési alapként használható fel.

- a 20%-ot el nem érő csökkentésnek megfelelően arányosan csökken a meglévő bértömeg is (pl.: ha csak 10%-os a csökkentés, akkor további 10%-al csökken az önkormányzati támogatás)

- Az óvoda intézményünk esetében minden tartós (éven túli) bérjellegű megtakarítás (az óvodapedagógus hiány kezelése érdekében) a bérek versenyképesebbé tételére használható fel, a racionalizálás itt a következő, 2021/22-es nevelési évre készülés során érvényesítendő.

- Átszervezésben érintett vállalkozási divízióink az e pontban foglaltakat 2021. július 1-től alkalmazzák.

A 2020. december 31-i állapot szerint 28 fő (heti összesen 1120 órás munkaidővel) látta el a hivatali feladatokat, az eredeti tervezési intézkedés szerinti 20 %-os emberóra csökkentés tehát 224 órát jelentett volna heti szinten, amely 5,6 fő 8 órás dolgozó leépítésével, csökkentésével járt volna. Ugyanakkor az akkoriban felvázolt feladat-átsrtuktúrálás, az ellátandó feladat-mennyiség nem tett lehetővé ilyen nagy mértékű csökkentést, akkor 160 óra csökkentése volt tervezhető. Létszámcsökkentésre vonatkozó döntés meghozatalára ugyanakkor nem volt szükség, figyelemmel arra, hogy a hatékonyságnövelés megvalósítása e nélkül is megoldhatóvá vált. A hatékonyságnövelés részeként legelőször a munkakörök áttekintése, racionalizálása vált szükségessé. A munkaköri leírások áttekintésével konkretizáltuk, pontosítottuk az egyes munkakörökben ellátandó feladatokat, átstrukturáltuk őket. Az egyes feladatok személyek közötti átadás-átvétele lassú folyamat, figyelemmel különösen a járványhelyzet okozta munkaszervezési nehézségekre. Ugyanakkor az átadás-átvételek zajlanak, egymás tanítása, segítése folyamatos, az év végéig valamennyi feladat tekintetében lezárul ez a periódus. Ugyanígy év végéig a kitűzött ellenőrzési programok s azok végrehajthatósága is kikristályosodik, a 2022-es évtől felállítható a javarészt rendszerszintű, programozott munkavégzés e területen is. Ugyanakkor elmondható, hogy az egyéb önkormányzati intézmények és elsősorban a gazdasági társaság feladat végrehajtása és közreműködése nélkül mindez önmagában kevés valós eredményhez vezet.

Az egyes szervezeti egységeknél az alábbi a helyzetkép.

Gazdasági Igazgatóság:

 • a Pénzügyi Irodán három fő üres álláshellyel kezdtük meg az évet, melyből egy fő pályázati költségvetési referens felvételre került, két státuszt megszüntettünk.
 • az Adóirodán egy főnek a félév során megszűnt a jogviszonya, az itt lévő négy álláshelyből kettő volt az év nagy részében betöltve. 1 fő irodavezető tartósan távol van, az ő feladatai helyettesítéssel kerülnek ellátásra, 1 álláshelyet 2021. októberétől töltöttünk be, zajlik a betanulási folyamat.

Városmenedzsment Igazgatóság:

 • az eddig az önkormányzat közvetlen alkalmazásában álló főmérnöki, önkormányzati tanácsadói álláshely átkerült ehhez a szervezeti egységhez, mely álláshelyet betöltöttünk.
 • a településképi referens-főépítész álláshelyen jelenleg egy fő 4 órában látja el az ehhez kapcsolódó feladatokat (1 fő 8 órás dolgozó tartósan távol van).
 • a beruházási-üzemeltetési referens a félév során távozott, az ő álláshelyét nem töltjük be (8 órás), a státusz megszüntetésre került.
 • a település-üzemeltetési referens 8 órás státusza 6 órásra visszacsökkent.
 • a műszaki ügyintéző munkaköri feladatai e szervezeti egységhez kapcsolódnak, ugyanakkor az egyéb eddig általa ellátott feladatok átadás-átvételének zökkenőmentes lefolytatása érdekében továbbra is a humán-szolgáltatási és műszaki irodán látja el feladatait, a jövő év során történik meg az áthelyezése.
 • az igazgatóság jogi képzettségű vezetője szeptember közepén távozott helyét mérnöki végzettségű, vezetői tapasztalattal rendelkező kollégával tudtuk betölteni, aki igyekszik átvenni a feladatokat, megismerni a struktúrát és rendszereket. Jogász álláshelyet nem létesítettünk, nem került sor jogász felvételére.

Humán-szolgáltatási és Műszaki Iroda:

 • az irodán a munkakörök egyértelműsítésével sok zajló betanulás van még folyamatban.
 • az igazgatási ügyintézői létszám csökkent egy (8 órás) státusz megszüntetésével.
 • 1 fő tartósan távol van, helyettesítéssel van ellátva a feladata, határozott idejű kinevezéssel.

Szervezési Iroda:

 • egy (8 órás) álláshely továbbra is betöltetlen (tartósan távollévő), a meglévő munkavállalói létszám ellátja a meglévő feladatokat.

Valamennyi szervezeti egységnél dolgozó kolléga esetében ki kell emelni, hogy számos olyan feladatot látnak el, melyet sem munkaköri leírásaik, sem eseti célkitűzéseik nem tartalmaznak, melyek értékes munkaidőt vesznek el, az egyébként hozzájuk tartozó feladatoktól, azok magasabb szintű ellátásától, és így végső soron jelentős anyagi hátrányt jelenthet ez a szervezetnek, valamint demotiváló tényezővé válik a kollégák jelentős részénél.

 

A hatékonyságnövelés végrehajtása kapcsán megállapítható, hogy összességében heti vetítésben 230 órás emberóra csökkentés állapítható meg a felállított működési modell szerint. Fontos kihangsúlyozni, hogy a jelenlegi működésben, figyelemmel a járványhelyzeti nehézségekre is, a komplex problémák megoldása, egyes területek nagyobb léptékű fejlesztése szenved hátrányt amiatt, hogy a hétköznapi, jelentős adminisztrációt igénylő feladatok ellátása (melyek egyébként kötelezőek és nem elhagyhatók), valamint a munkakörükbe, feladatkörükbe, célkitűzéseikbe nem tartozó ügyek kezelése, leköti a meglévő állomány munkaidejét.

 

Kiemelt probléma a meglévő állomány megtartása a hivatalvezetés számára.

E tekintetben egyfelől a gondot a komplex célok kitűzésének hiánya, olykor nem egyértelmű meghatározása, nem megfelelő kommunikálása, illetve az információáramlás esetlegessége, másfelől a hangsúlyok eltolódása, a feladat- és hatáskörök nem megfelelő kezelése, és a munkaterhelés rendszeren belüli egyenlőtlen elosztása jelenti.

A probléma jelentős része továbbá az anyagi háttér, az ösztönzési rendszer megfelelő megteremtése. A meglévő állomány szükséges a feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében, azzal, hogy fontos megteremteni azt, hogy az alapvető létfenntartási szükségletek alapszintű meglétének biztosítását el kell érni valamennyi kollégánál, hiszen ennek hiányában a további fejlődés, az egyéb motivációk nem tudnak előtérbe kerülni, így az elvárt teljesítmények elmaradnak.

Köszönjük az önkormányzati vezetés támogatását a hatékonyságnövelés eredményeképpen felosztható forrás bérrendezésre fordításában, amellyel elő tudtuk segíteni, hogy a kollégák a mai piaci bérviszonyokhoz mérten is elfogadható bérszinttel rendelkezzenek az egyes munkakörökben. Ezt az előremeneteli lehetőséget szeretnénk megőrizni a jövőben is, hogy a meglévő állományt meg tudjuk őrizni.

 

Az átlagos jövedelmek így jelenleg az alábbi sávhatárok szerint alakulnak (heti negyven órás munkavégzés alapulvételével):

ügyintézők, referensek

219 000 Ft/hó - 450 000 Ft/hó

irodavezetők, intézményvezetők

450 000 Ft/hó – 650 000 Ft/hó

osztályvezetők, igazgatók

650 000 Ft/hó – 850 000 Ft/hó

jegyző, ügyvezető, alpolgármesterek

850 000 Ft/hó – 950 000 Ft/hó

 

A hivatalban tárgyévben kis mértékben csökkent a fluktuáció, mely elsősorban a járványhelyzet okozta bizonytalanságnak tudható be. A költségvetési évet érintően 5 fő kapott kinevezést: 2 fő pénzügyi (ebből 1 fő meg is szűnt), 2 fő VM műszaki, 1 fő adóügyi területen. Az idén 1 fő ment nyugdíjba, 4 fő munkatársunknak szűnt meg próbaidő alatt, illetve közös megegyezéssel a jogviszonya.

 

A vezetők, köztisztviselők, illetve közszolgálati ügykezelők, fizikai alkalmazottak megoszlása a következő (a hatékonyságnövelés számszerű információja a 2022. évben jelenik meg):

 

Státuszok besorolás szerint

2016. (Fő)

2017. (Fő)

2018.

(Fő)

2019. (Fő)

2020. (Fő)

2021.

(Fő)

jegyző, aljegyző

2

2

2

2

2

2

osztályvezető

3

3

2

2

2

2

ügyintéző – köztisztviselő

20

23

25

26

25

24

önkormányzati tanácsadó

0

0

0

0

1

0

köztisztviselő összesen:

25

28

29

30

30

28

közszolgálati ügykezelő

3

3

4

4

3

3

Mt.

1

1

1

1

1

1

összesen

29

32

34

35

34

32

 

 

Közfoglalkoztatott és diák munka alkalmazására - elsősorban a járványhelyzet miatt, valamint különösebb érdeklődés hiányában és az adminisztrációs terhek irracionális megemelkedése miatt - a hivatalnál tárgyévben nem került sor.

Egyre jelentősebb a szerepe az informatikus segítségének a Hivatal feladatellátásában, informatikai és egyéb technikai infrastruktúrájának működtetésében. E téren fejlesztésre lenne szükség, nem csak hivatali, de önkormányzati szinten is. Folyamatosan nő a kötelezően alkalmazandó programok és alkalmazások száma is – jelenleg 56 féle különböző programot/alkalmazást kell rendszeresen használni, nem egyedi, hogy egy fő 20-25 programot alkalmaz a különféle területeken – , melyek gyakran informatikai szaktudást követelnek meg a nem ilyen irányban képzett ügyintézők részéről is. Az eltérő alkalmazások kezelése (elsősorban a ritkán alkalmazandóké) jelentős többlet energiát emészt fel, sokszor indokolatlanul, mivel a papír alapú iratkészítés, archiválás továbbra is jogszabályban előírt feladat.

Az önkormányzat kommunikációs feladataihoz, megbízási szerződés keretében 1 fővel áll szerződésben, aki segíti a Hivatal kommunikációs feladatainak technikai megoldását (honlap, facebook) is. 

 

A nemek arányát tekintve a férfiak száma 7, a nőké 25, a kor szerinti megoszlás tekintetében a helyzet kiegyensúlyozott a fiatal és tapasztaltabb kollégák aránya között (8 fő 25-35 év, 12 fő 35-45 év, 8 fő 45-55 év, 5 fő 55-65 év közötti).

A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők (betöltött státusz) végzettség szerinti megoszlását tekintve változatlanul magas a felsőfokú végzettségűek aránya:

Iskolai végzettség szintje

2010

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Felsőfokú végzettségűek

32 %

71 %

74 %

25

74 %

22

73 %

23

72 %

21

72 %

Középfokú végzettségűek

64 %

29 %

26 %

9

26 %

8

27 %

9

28 %

8

28 %

Alapfokú végzettségűek szakképesítéssel

4 %

0 %

0 %

0

0 %

0

0%

0

0 %

0

0 %

Összesen

100 %

100 %

100 %

34

100 %

30

100 %

32

100 %

29

100 %

 

A köztisztviselők rendelkeznek a vonatkozó törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott iskolai végzettséggel, illetőleg közigazgatási és ügykezelői alapvizsgával, közigazgatási szakvizsgával, vagy azok megszerzése folyamatban van. 2021. évben 3 fő sikeres szakvizsgát, 1 fő közigazgatási alapvizsgát tett, 1 fő levéltári-iratkezelési, 1 fő adatvédelmi, adatkezelési ismereteket szerzett. A köztisztviselők országos, egységes, tervszerű rendszeres továbbképzésén valamennyi kötelezett részt vett. A képzések az idei évben, a járvány miatt távoktatásos, e-learning típusúak voltak. Tárgyévben tanulmányi szerződéssel 1 fő pénzügyi tanulmányokat kezdett.

 

Vagyonnyilatkozat benyújtásra 24 köztisztviselő köteles, melynek az érintettek eleget tettek. (A közbeszerzési eljárásban részt vevők évente, a vezetők és pénzügyi területen foglalkoztatottak 2 évente, a közigazgatási hatósági eljárásban részt vevő tisztviselők 5 évente kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.)

 

A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelése, valamint minősítése 2014-től szintén elektronikus formában történik a TÉR egységes és integrált közszolgálati teljesítményértékelési informatikai rendszerben. Tárgyévben az értékelés jó és kiváló minősítéseket eredményezett.

A munkaköri feladatokon túl jelentkező vagy jelentős többlet (munka)teherrel járó, önkormányzati érdekből is kiemelkedő feladatok elvégzésére és motiválására - a testület 2016. évi döntése nyomán bevezetésre került és forrását tekintve továbbra is támogatott - célfeladat rendszer szolgált, mely alapvetően teljesítményértékelésen alapul. Ilyen feladatként került meghatározásra pl. a veszélyhelyzeti, tárgyi-eszköz nyilvántartási, vagyonfelmérési, információbiztonsági, irattár rendezési, cég finanszírozási és egyes átfogó feladatokban való közreműködés, egyes projektekhez kapcsolódó többletfeladatok.

 

A jövőben elengedhetetlen átgondolni a működtetés forrásait, a szervezetrendszer működését és motivációs rendszerét is, mivel az jelenlegi formájában teljesítőképessége végéhez ért (jó színvonalon - más önkormányzatokkal összehasonlításban kiválóan, kisvárosi feltételeket meghaladó módon -, egyenletesen teljesít, de maximumához ért), a meglévő személyi állományt részben a kiégés veszélye fenyegeti (kiemelten fontos kezelni a járványhelyzet miatt megnövekedett feszültséget, többlet stresszt), részben pedig a szakemberhiány válhat a működés akadályává a stratégiai fontosságú pozíciókban is.

 


 

ÜGYIRATFORGALOM

 

A Hivatal a kötelezően 2018 óta alkalmazandó ASP rendszerben vezeti az ügyiratok iktatását, valamint egyes szakrendszereink (vagyonkataszter, adó, gazdálkodás, ipa-kereskedelem, hagyaték) is itt működnek. Az ASP-ből lehívott statisztikából jól látható, hogy a lekérdezés napjáig 10 458 főszámra iktatott irathoz, mindösszesen 23 502 alszám tartozik. A fenti statisztika jól mutatja az egyes gyűjtő ügytípusokban keletkezett iratok mennyiségét (az egyes irattári tételkódokhoz tartozó ügytípus besorolásokat központi jogszabályok határozzák meg számunkra, ezért lehetséges, hogy egyes irataink bekerülnek a nemzetiségi önkormányzat iratai ügytípusba). Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a legtöbb irat kapcsolódik valamely pénzügyi folyamathoz, illetve ahhoz kapcsolódóan jelennek meg önálló iratok is, melyek ugyanakkor nem kerülnek iktatásra.

Fontos kiemelni, hogy a jelentős számú iktatott ügyirat nem tükrözi sok esetben a ténylegesen végzett munkát, tekintettel a megkereséseket, panaszokat, jelzéseket követő azonnali intézkedésekkel kapcsolatos munkavégzésekre, a számos egyeztetési folyamatra az egyes ügyek kapcsán, valamint a munkavégzés jellegéből adódó egyéb típusú ügyintézésekre, kapcsolattartásokra.

 

AZ ÉVES MUNKA JELLEMZŐI

 

Az év elején a koronavírus világjárvány okozta korlátozások közepette végezte a hivatal a munkáját. Ez jelentősen nehezítette a napi szintű munkavégzést, ugyanis az egészségvédelmet kitűző utasításoknak megfelelően részbeni távmunkavégzések kerültek elrendelésre. Az utasítás alapján a COVID-19 megbetegedés tüneteit mutató kolléga tesztelésében való anyagi szerepvállalás mellett, állapotától függő táppénzes, távmunkás rendszerben dolgozott, mindaddig míg negatív PCR teszt eredmény birtokában vissza nem állhatott a hivatali munkába. A tavaly őszi és tavaszi komolyabb megbetegedési hullámmal, a kollégáknál is jelentkeztek, hol a kontaktkutatások eredményeképp elrendelt otthoni „karanténok”, hol sajnálatosan megbetegedési tünetek. A tél végi-tavaszi időszakban számos kollégánk esett ki a megbetegedések miatt, nehezen boldogultunk nélkülük, de szerencsésen felépültek többnyire a megbetegedésből, és állapotuktól függően tudtak otthonról munkát végezni.

Jelenleg egyedileg kerül engedélyezésre a távmunkavégzés, amennyiben indokolt, a központi tesztelések elrendelését felfüggesztettük figyelemmel arra, hogy a dolgozók jelentős része rendelkezik a COVID-19 megbetegedés elleni oltással, ugyanakkor a helyzet alakulása függvényében folyamatosan vizsgáljuk az elrendelendő intézkedéseket. A kötelező oltás bevezetésének lehetőségével egyenlőre nem éltünk, figyelemmel annak munkaügyi következményeire, azzal, hogy folyamatosan arra sarkallunk mindenkit, hogy éljen a rendelkezésre álló oltások lehetőségével.

 

A pandémiás helyzet mellett számos jelentős feladat megoldása várt ránk a 2021-es évben, melyeket az egyes csoportok éves munkájának jellemzése során emelek ki.

 

Szervezési Iroda

 

A hivatal szervezési csoportja felel különösen az általános ügyfélforgalom bonyolításáért, a polgármesteri, jegyzői titkársági munkák ellátásáért, a beérkező iratok érkeztetéséért, iktatásáért, irattározásáért, kimenő iratok postázásáért, valamint a képviselő-testületi, bizottsági munka szervezéséért.

 

Az ügyfélforgalom az idei évben nehezen mérhető, hiszen a járványmegelőző intézkedések keretében kértük az ügyfeleket, hogy elsősorban írásban, illetve telefonos úton vegyék fel velünk a kapcsolatot, illetve amennyiben feltétlenül személyes ügyfélkapcsolat szükséges, úgy azt előzetes telefonos bejelentkezéssel, a járványvédelmi előírások betartásával tegyék meg.

A polgármesteri, jegyzői titkársági feladatok keretében az egyeztetések, ülések szervezések, találkozók lebeszélése, az ezekhez kapcsolódó anyag-összeállítások tartoznak. Jelen beszámoló készítésének időpontjáig a képviselő-testületi, bizottsági ülések szervezése körében az alábbi számok figyelhetők meg.

 

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A fenti jogszabályi felhatalmazás alapján 2021. január 1. – 2021. június 14. között a polgármester 141 db határozatot és 15 db rendeletet hozott, melyeket előzetesen a Képviselő-testület és a Bizottságok is véleményeztek.

 

Magyarország Kormánya a 307/2021. (VI.5.) Korm. rendeletében döntött arról, hogy 2021. június 15. napjától a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti jogszabályi felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és a Bizottságok újra ülésezhettek.

 

Képviselő-testület ülései 2021. június 15. – 2021. november 30. között

Ülések összesen

9

soros

4

ebből zárt

2

soron kívüli

2

közmeghallgatás

1

ünnepi

1

rendkívüli

1

Döntések összesen (rendeletek és határozatok)

119 db határozat és 24 db rendelet

 

 

Képviselő-testületi ülések napirendi pontjai 2021. június 15. – 2021. november 30. között

Összesen

89

Legtöbb egy ülésen

25

Legkevesebb egy ülésen

1

Átlagosan ülésenként

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. november 30-ig összesen 260 db határozat és 39 rendelet született.

 

 

Gazdasági Bizottság ülései 2021. június 15. – 2021. november 30. között

Ülések összesen

6

soros

4

ebből zárt

1

soron kívüli

2

rendkívüli

0

döntések

131

 

 

Gazdasági Bizottság üléseinek napirendi pontjai 2021. június 15. – 2021. november 30. között

Összesen

81

Legtöbb egy ülésen

25

Legkevesebb egy ülésen

2

Átlagosan ülésenként

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. november 30-ig összesen 224 db határozat született.

 

Humán Bizottság ülései 2021. június 15. – 2021. november 30. között

Ülések összesen

6

soros

4

ebből zárt

3

soron kívüli

2

rendkívüli

0

döntések

122

 

 

Humán Bizottság üléseinek napirendi pontjai 2021. június 15. – 2021. november 30. között

Összesen

42

Legtöbb egy ülésen

16

Legkevesebb egy ülésen

1

Átlagosan ülésenként

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. november 30-ig összesen 163 db határozat született.

 

Fontos kiemelni, hogy a veszélyhelyzeti időszakban a döntések előkészítésének eljárásrendje, nem az eddigiekben bevett gyakorlat szerint zajlott, sőt jogszabályok által nem teljeskörűen lefedett irányokat kellett követnünk, melyeket olykor egymásnak ellentmondó állásfoglalások nehezítettek tovább.

 

A veszélyhelyzetre jellemző gyors, és szükségszerű döntéshozás, és végrehajtás nagyban megnehezítette a szervezeti egységnél tevékenykedők munkáját, hogy minden precízen, és naprakészen, visszaellenőrizhetően és visszakövethetően elérhető legyen valamennyi végrehajtó számára.

 

A Képviselő-testületi, és bizottsági döntések végrehajtása naprakész, a soros üléseken rendszeresen beszámol a hivatal a végrehajtási feladatok állásáról.

 

A postázási tevékenységek napi jellemző mennyiségében a kampányszerű adóigazgatási tárgyú levelek kézbesítése, valamint a beruházásokhoz kapcsolódó tájékoztatások szétosztása növelte a terhelést.

 

A szervezeti egységnél jelentkeznek a nemzetközi kapcsolatokkal, a civil szervezetekkel, valamint a helyi rendezvényekkel kapcsolatos feladatok is. E témakörök az idén is háttérbe szorultak a járványhelyzet miatt, így a feladatok e területen más jelleggel jelentkeztek, mint a korábbiakban, a bevett rutin nem érvényesült.

Nemzetközi kapcsolatok terén sikerült megvalósítani a Százszorszép Táncegyüttes mezőkölpényi utazását a nyári – a pandémia szempontjából csendesebb – időszakban. Nemzetközi kapcsolatok terén folyamatos egyeztetéseket folytattunk az évben Teleki Blanka újratemetése tárgyában – különös tekintettel arra, hogy jövőre halálának 160. évfordulója következik –, valamint a martonvásári köztemetőben elhelyezett orosz emlékmű felújítása kapcsán is. A civil szervezetek részére a pályázat idén a pandémiára tekintettel nem került kiírásra, ugyanakkor egyedi kérelmek formájában számos támogatás lebonyolításában működtek közre a kollégák.

 

E szervezeti egység kezeli a hivatali épület tetőterében elhelyezkedő irattárat, melynek rendbe tételén folyamatosan dolgoznak a kollégák, az anyagok jelentős része összerendezve, kereshetően rendelkezésre áll. Mindemellett ugyanakkor szükséges az időszakos selejtezés végrehajtása, melynek egyeztetése külső partnerrel folyamatban van, emellett ez évben sor került levéltári ellenőrzésre is, melynek eredményéről az anyag későbbi részében számolok be. Az irattár rendbe tétele körében fontos, hogy az önkormányzati cég által e helyen hagyott iratok is rendbe tételre és a cég irattárában elhelyezésre kerüljenek. Kiemelt feladat a korábbi építéshatósági iratok és a tervtár rendbe tétele, ugyanis napi szintű az iratkeresés e területen a korábban a hivatal hatáskörébe tartozó területekre vonatkozóan rendelkezésre álló iratok kiadása iránt. Ugyanígy megőrzési jelleggel vannak fent az irattárban a okmányirodai tevékenységekhez kapcsolódó 2013 előtti dokumentációk.

 

Jelentős munkát hajtottak végre e szervezeti egység munkatársai az önkormányzatunk vezető szerepével működő társulás döntéseinek rendszerezése és a tagok számára hozzáférhető nyilvántartás felfektetése, valamint az adatvédelmi rendelkezések és nyilvántartások, incidenskezelések, továbbá az informatikai biztonsági háttér folyamatos monitoringjában, e körben is a nyilvántartások vezetésében, a szakemberekkel való rendszeres kapcsolattartás, a honlapon megjelenő információk folyamatos felülvizsgálata körében. Emellett tűz- és munkavédelmi terület összefogása és koordinálása is ehhez a szervezeti egységhez tartozik, a szakmai szereplők bevonása mellett.

 

E szervezeti egység és a Humán- szolgáltatási és műszaki iroda kollégáinak bevonásával megkezdtük az idén a felkészülést a jövő évi országgyűlési képviselői választásokra, valamint az országos népszavazás lebonyolítására.

 

Humánszolgáltatási és Műszaki Iroda

 

Ezen az irodán a hatékonyságnövelés keretében átalakított munkaköröknek megfelelően jelentős mértékben szükség volt a feladatok kollégák közötti újraosztására, a betanításokra, amelyek a ritkán előforduló ügyek esetében folyamatosan zajlanak továbbra is.

 

Az iroda rendkívül szerteágazó tevékenységeket lát el, ezekből kiemelésre érdemesek a hagyatéki, anyakönyvi, címnyilvántartási, ebrendészeti, egyéb állattartási, hirdetményezési, ipar-kereskedelmi, közterület-felügyelethez, mezőőrhöz, hulladékgazdálkodáshoz, víz- és szennyvízkezeléshez kapcsolódó feladatok, de ide tartoznak az egészségügyi, köznevelési, szociális és társulási ügyek is. E szervezeti egység tart kapcsolatot az önkormányzati óvodával (szükség szerint a településen található egyházi fenntartású óvodával), a társulási fenntartású szociális intézménnyel, valamint számos kérdéskör tekintetében az önkormányzati tulajdonú cégekkel.

A társulási munka tekintetében ugyanaz volt jellemző, mint a képviselő-testület munkája tekintetében, a társulás elnöke hozott döntéseket, az előre leegyeztetett ügyekben, amelyek sokszor a pandémiával voltak összefüggésben, és jelentős támogatást kellett – főleg adminisztratív oldalon – nyújtani a bölcsődét is működtető Segítő Szolgálatnak a tél végi-tavaszi megbetegedési időszakban.

Ugyanez volt a jellemző az óvoda esetében is, ahol a megbetegedések jelentősen nehezítették az óvoda munkáját. Végül ezek az intézmények időszakos bezárásának kezelését is meg kellett oldani az ügyeletek fenntartásának helyenként és időszakonként történő biztosításával, valamint az étkeztetés igénybevételi lehetőségének megoldásával, amelyek megoldásában a hivatali kollégák működtek aktívan közre.

 

A Brunszvik Teréz Óvoda esetében még a felvételi döntések felülvizsgálatában, az intézményvezető pályázatának lebonyolításában, a kötelező adatszolgáltatásokban kellett feladatokat ellátni, emellett a gyermekétkeztetési ügyeket és az egészségügyi feladatellátásban az adminisztratív teendőket kellett folyamatosan ellátni, azzal, hogy az önkormányzati egészségügyi dolgozók jogviszonyának év eleji megváltozását is le kellett bonyolítani.

 

Az idei évben további jelentős kihívás volt az orvosi ügyeleti szerződés lejártát követően annak további sorsa. Az eredeti elképzelések szerint a Rákóczi utcában lévő ingatlan megszerzésével új ügyeleti helyszínt szerettünk volna létrehozni településünkön, és ennek megfelelően terveztük elindítani a közbeszerzési eljárást. Ennek megfelelően indítottuk el a tárgyalásokat, ugyanakkor a pandémia egészségügyi szegmens sújtó következményei, valamint a kormányzati átszervezési szándékok figyelembe vételével újabb körben kellett megkísérelnünk az új irányok meghatározását, ezért egyenlőre a szerződéshosszabbításokat tudtuk előkészíteni e területen.

 

A szervezeti egység az aljegyző vezetése mellett valamennyi ügycsoport tekintetében jelentős kampánymunkák elvégzésébe fogott bele az idei évben, melyeket sokszor jelentős mértékben megakasztottak a járványhelyzeti korlátozó intézkedések.

A pandémia átmeneti csillapodásának időszakában került kiadásra a különösen e szervezeti egység munkatársait érintő éves ellenőrzési terv (lakossági tevékenységek ellenőrzése, kiadott engedélyekben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése), amelyet a kollégák az idei évben és a jövő évben hajtanak végre és negyedévente az ellenőrzések eredményeiről tájékoztatást adnak a Képviselő-testület részére. Az idei éves ellenőrzésekről a számszerűsíthető eredményeket 2022. év első negyedévében ismertetem a Képviselő-testülettel, figyelemmel arra, hogy az ellenőrzések záró időpontja még előttünk van.

 

Az idei évben szerződést kötöttünk a közterületen hagyott járművek elszállítására, melyet eddig 3 alkalommal igénybe is vettünk. Az elszállított gépjárművek esetében eddig egy alkalommal jelentkezett a tulajdonos a kiváltás miatt, és a határidő lejárta miatt eddig egy alkalommal történt meg az elszállított gépjármű bontása és forgalomból való végleges kivonása.

 

Az anyakönyvi, hagyatéki ügyek napi leterhelést jelentenek az érintett kollégáknak, ahogy ez az ügyirat statisztikából is látszik. Az anyakönyvi munkavégzés az év júliusáig nehezített volt, mivel a házasságkötő helyszínként szolgáló Geróts-terem iskolai funkciókat szolgált, a 2020/2021-es tanév végéig, így a Brunszvik-Beethoven Központ kiállítótermében kell kellett megrendezni a szertartásokat, amely jelentős munkaidőtöbbletet eredményezett. Emellett a Brunszvik-kertet is számtalan alkalommal vették igénybe a házasuló felek, amelynek kezelését az idei évben némileg átalakítottuk a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. bevonásával, figyelemmel az általuk ellátott üzemeltetési feladatokra. A Brunszvik-kert házasságkötési célú igénybevételét idén némileg nehezítette a pandémia miatt többször módosított rendezvényidőpontok, így ezekben a helyzetekben jelentős konfliktuskezelést kellett megvalósítani. A házasságkötések terén az idei évben jelentősen megszaporodtak a 30 napos várakozási idő alóli felmentést kérő párok, melyek indoka sokszor a különböző támogatások igénybevétele volt.

A hagyatéki ügyek is jelentős kihívásokat tartogattak az idei évben, ugyanis számos olyan eset volt, amely nem a megszokott ügyrend szerint zajlott le, vagy az öröklésben érdekeltek ellentétei, vagy a hagyatéki tárgyak speciális jellege miatt.

 

A szociális területen meghatározó volt a járványhelyzet miatti speciális intézkedések (készétel szolgáltatás biztosítása a karantén idején, ételcsomagok igénylésének lehetősége, stb.) kezelése, az újfajta élethelyzetekre (visszatérítendő támogatás nyújtása) reagálás, amellett, hogy a rendszeres feladatellátás sem állt le.

 

Fontos még elmondani, hogy a közterület-felügyelő az idei évben 3 esetnél kellett, hogy intézkedjen hajléktalanok Martonvásár közigazgatási területén történő megtelepedése kapcsán, itt a Segítő Szolgálat, a Rendőrség közreműködésével igyekeztek megoldást találni a problémákra. A közterület-felügyelő, és a mezőőr éves beszámolóját a 2022. évi munkatervbe betervezett időpontban tartja meg a Képviselő-testületnek.

 

Ennél az irodánál jelentkeznek a még az önkormányzatunkat terhelő hulladékgazdálkodási feladatok, és az idei évben számos Kormányhivatali jelzést kaptunk az önkormányzat tulajdonában lévő területen történő hulladék elhelyezés miatt, melynek felszámolása az önkormányzat költségvetését terheli. Emellett jelentős feladat volt az idei évben is a szennyvíz bekötések kezelése a négy település igényei vonatkozásában. Figyelemmel arra, hogy Ráckeresztúron eddig nagyon elmaradott volt a bekötések száma, ezek az igények az idei évben szinte napi szinten jelentkeztek.

Számos alkalommal kellett közútkezelői hozzájárulásokat kiadni Martonvásár területére vonatkozóan, mind közúti csatlakozások létesítése, mind bontások ügyében, azzal, hogy folyamatosan visszaellenőrizzük a kiadott engedélyekben foglaltak megvalósítását. Fontos e téren is a lakosok folyamatos tájékoztatása a feladataik, kötelezettségeik tekintetében.

 

A lakcímnyilvántartás terén sajnos elmaradások állapíthatóak meg, sajnos ennek oka egyfelől a kollégák jelentős leterheltsége az egyéb feladatokkal, valamint az informatikai háttér, jogosultságkezelések nehézségei, amelyben egyenlőre a központi ügyfélszolgálat sem tudott segítségünkre lenni. Ennek a rendezése a 2022. év jelentős munkája lesz, a választások és a népszavazás lezárását követően.

 

Pénzügyi iroda

 

A pénzügyi iroda teljesítménye kiegyensúlyozott volt az idei évben. Az állandó, napi szintű feladatok mellett határidőben elkészültek a beszámolók, bevallások, az önkormányzati költségvetés dokumentumai. A költségvetés módosítása az idei évben több alkalommal jelentős munkát jelentett a kollégáknak, a beruházásaink, projektjeink alakulása, valamint a gazdasági program szerinti struktúra, és a rendeleti táblázati rendszer párhuzamos kezelése miatt.

Az iroda kezeli az intézmények valamint a társulás költségvetését is, valamint az önkormányzati cég részére átadandó pénzeket is, amely utóbbinak a kezelése az idei évben az elcsúszott üzleti terv készítés miatt, valamint a szerződés szerint elszámolások csúszása, az egyeztetések megvalósítása, valamint az üzleti terv módosításainak hiányai miatt különösen sok energiát emésztettek fel. Fontos kiemelni, hogy a megkötött közszolgáltatási szerződésekben rögzítettek betartásának számonkérése, a jogszabályi rendelkezések betartása és betartatásában való következetesség kiemelt fontosságú a kiszámítható és kiegyensúlyozott gazdálkodás megvalósítása érdekében. A közszolgáltatási feladatok prioritásának fenntartása elengedhetetlen elvárás a központi költségvetési támogatások elszámolhatósága, az államháztartási szabályoknak való megfelelés, valamint a lakossági elvárások kezelése körében is.

 

A beruházások, projektek pénzügyi kezelése keretében előkészítették a kollégák az egyes támogatási forrásokból megvalósuló már befejezett projektek pénzügyi zárását, a műszaki, szakmai zárás elkészülését követően meg tudjuk kezdeni határidőben az elszámolásokat. A pénzügyi irodát érintő idei éves ellenőrzésekről az anyag későbbi fejezetében számolok be.

 

Emellett jelentős munkába kezdtünk ebben az évben az önkormányzati vagyonnyilvántartások rendbe tétele körében, melynek jelentős munkarésze a Pénzügyi Iroda kollégáira hárul. Az ingatlanvagyon-kataszterének áttekintése, pontosítása a műszaki szakterületen dolgozó kollégák bevonásával zajlik és várhatóan a jövő év közepére lehet lezárni, míg a tárgyi eszk