Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

269/2021. (12. 14.) a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületének hasznosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

269/2021. (XII.14.) határozata

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületének hasznosításáról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2462 Martonvásár, 664 helyrajzi számú, természetben a Szent László út 24. szám alatti ingatlan 1555,26 m2 területű részét 2022. január 1-jétől bérbe adja a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás részére szociális és gyermekvédelmi célok megvalósítása érdekében.
 2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében elfogadja a jelen határozat melléklete szerinti bérleti szerződést, és felhatalmazza a polgármester annak aláírására.
 3. A Képviselő-testület, legfőbb szervként történő eljárása keretében felkéri a Martonvásár Városi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Szent László Völgye Segítő Szolgálat üzemeltetése körében 2012. januárjában megkötött szerződést vizsgálja felül – a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által 2022. évre elfogadott költségvetési koncepcióban szerepeltetett összeg alkalmazásával a 2022. évre –, és a Szent László Völgye Segítő Szolgálat vezetőjével kösse újra.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1.-2. pont: polgármester, 3. pont: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 1.-2. pont: 2021. 12. 31., 3. pont: 2022. március 31.

 

269/2021. (XII. 14.) határozat melléklete:

 

 

INGATLANBÉRLETI SZERZŐDÉS

 

egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

 

másrészről

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

adószáma: 24901084-2-07

cégjegyzékszáma: 07-09-024940

képviseletében eljár: Tóth Balázs Károly, ügyvezető

(a továbbiakban: Üzemeltető)

 

harmadrészről:

Név: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

 

adószáma: 15592231-2-07

 

KSH statisztikai jelzőszám: 15592231-8411-327-07

 

bankszámlaszám: xxx

 

képviseli: Bechtold Tamás, elnökhelyettes

 

mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő),

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen, időpontban és feltételek mellett:

 

I. Előzmények

Martonvásár Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő 664 helyrajzi számú, kivett, kistérségi szociális központ megnevezésű, a természetben a 2462 Martonvásár, Szent László 24. szám alatti ingatlant 2008-tól a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás használatába adta szociális feladatellátás céljára. Az Önkormányzat által megvalósított KDOP-5.2.2/C-2f-2009-0001 azonosító számú, „A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szolgáltatásainak komplex fejlesztése” pályázat keretében felújított ingatlan használatba adását az önkormányzat Képviselő-testülete 197/2011. (XII. 13.) határozatával a projekt fenntartási idejének lejártát követően, 2021. december 31-ig hosszabbította meg. A határidő lejáratára, valamint arra tekintettel, hogy az ingatlanon végzett beruházás e szerződés aláírásáig csaknem 10 éve történt Felek úgy határoztak, hogy az ingyenes használatba adást bérleti jog biztosítására módosítják, hogy az így befolyó bevételből az önkormányzat az amortizációval járó költségeket fedezni tudja.

 

II. A szerződés tárgya

1. Felek megállapítják, hogy Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Martonvásár, belterületén 664 hrsz-ú 1648 m2 alapterületű ingatlan, az azon található Kistérségi Szociális Központ épülettel (a továbbiakban: Ingatlan).

2. Felek megállapítják, hogy az ingatlan 1555, 26 m2 területű része a Bérlő fenntartásában működő Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézmény (törzskönyvi azonosító: 687197; adószám: 16702213-2-07; KSH statisztikai számjel: 16702213-8899-322-07, intézményvezető: Szabóné Pályi Judit) használatában van, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának céljából (a továbbiakban: Bérlemény). Az ingatlanból 92,74 m2 területű része a Székesfehérvári Tankerületi Központ vagyonkezelésében van, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye elhelyezése céljára, mely tevékenységét a Martonvásári Járás településeinek közigazgatási területét lefedve látja el.

3. Felek megállapodnak, hogy a Bérleményt Bérbeadó Bérlő részére bérbe adja.

 

III. A bérleti díj, közüzemi költségek

1. Felek megállapítják, hogy Bérlő a 2022. január 1-jétől számítva évente, minden év március 31-ig Bérbeadó 11736082-15727433 számlaszámára a Bérlemény után 4 000 000,- Ft, azaz négymillió forint bérleti díjat köteles fizetni.

2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban rögzített bérleti díj összegét évente felülvizsgálják legkésőbb Felek költségvetési rendeleteinek elfogadásáig, azzal, hogy figyelembe veszik az épület karbantartására, felújítására, az ahhoz kapcsolódó beruházásokra fordítandó összegeket.

3. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó általános forgalmi adó mentesen adja bérbe Bérleményt.

4. Bérlő – figyelemmel a 2012 óta fennálló folyamatos használatra, valamint arra, hogy az éves díjat a háromhavi kaució megfizetési idején belül megfizeti – nem köteles kauciót megfizetni Bérbeadó részére.

5. Felek rögzítik, hogy a bérleti díj az alábbi tételeket nem tartalmazza különösen:

 • az épület jó karbantartását,
 • a takarítást,
 • lift karbantartást,
 • a kert, udvar karbantartását,
 •  a parkolók fenntartását (világítás, takarítás),
 • a téli hóeltakarítást, síkosságmentesítést,
 • a Bérlemény közüzemi fogyasztását.

A jelen pontban hivatkozott költségeket Üzemeltető a Bérleményt használó Szent László Völgye Segítő Szolgálat részére számlázza ki a közöttük e tárgyban mindenkor érvényes és hatályos szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

 

IV. A Bérlet időtartama

Felek megállapodnak, hogy a Bérleményt Bérbeadó 2022. január 1-jétől határozatlan időre adja bérbe Bérlő részére.

 

V. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

1. Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény megfelel a bérleti szerződés előírásainak. Szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a Bérleményre vonatkozó olyan joga, amely Bérlőt használatában korlátozza, vagy megakadályozza.

2. Bérbeadó, mint az Ingatlan kizárólagos tulajdonosa, a Ingatlanra vonatkozóan ingatlanbiztosítást köt és tart fenn.

3. Bérlő a Bérleményt rendeltetésének és a jelen szerződésnek megfelelően használhatja, annak állagát és állapotát a jó gazda gondosságával megőrzi és a Bérleményt a bérleti jogviszony megszűnésekor rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni.

4. Amennyiben Bérlő vagy a Bérleményt használó személyek magatartása miatt a Bérleményben kár keletkezik, úgy a Bérlő köteles — a Bérbeadó választása szerint — a hibát kijavítani, vagy a kárt megtéríteni.

5. Bérlő a Bérleményt szociális és gyermekvédelmi tevékenység céljára jogosult hasznosítani, és ugyanezen célra albérletbe, alhasználatba kizárólag a Bérbeadó hozzájárulásával adhatja.

6. Bérlő a Bérlemény bérleti jogát Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át másra.

 

VI. Birtokbaadás

1. Birtokba adásra a 2012 óta fennálló használatra tekintettel nem kerül sor.

 

VII. A szerződés megszűnése

1. Szerződő felek a jelen bérleti előszerződést írásban rögzített közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik vagy módosíthatják.

2. A Bérleményre vonatkozó szerződés rendes felmondással 6 hónapos határidővel szüntethető meg, elszámolási kötelezettségek betartása mellett.

3. A Bérbeadó részéről azonnali, rendkívüli felmondásnak a következő esetekben, és következményekkel van helye:

 1. A Bérlő a szerződésből eredő – különös tekintettel, de nem kizárólagosan fizetési – kötelezettségeinek kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
 2. Bérlő az ingatlant írásbeli felszólítás ellenére rendeltetésellenesen, annak állagát veszélyeztető módon használja, és azt a Bérlő címére küldött írásbeli felszólítás után sem hagyja abba.
 3. Bérlő a közüzemi díjak megfizetésével 60 napot meghaladó késedelembe esik, és egyszeri írásbeli felszólításban rögzített új határidőre sem tesz eleget a számlák kifizetésének.

4. Bérlő részéről azonnali, rendkívüli felmondásnak abban az esetben van helye, ha Bérbeadó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a mindenkor hatályos lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak, amelyeket magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadnak.

2. Kézbesítési szabályok: A felek egymásnak értesítést, felszólítást (stb.) küldeni dokumentálhatóan, postai úton, tértivevényes küldeményként feladva jogosultak. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Kézbesítési címek:

Bérlő: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás, székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Bérbeadó: Martonvásár Város Önkormányzata, székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Üzemeltető: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft., székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

3. A bérleti jogviszonyból eredő viták eldöntésére a Szerződő felek előzetesen egyeztetnek, megegyezés hiányában, perértéktől függően a Székesfehérvári Járásbíróság vagy Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

4. Bérlő a jelen előszerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül, melyet a végleges szerződés aláírásakor köteles megerősíteni.

5. A Szerződő felek minden, a jelen szerződés foglalt adataik változása esetén haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni a 3. pontban foglalt szabályok szerint, melynek elmaradásából fakadó következményeket a kötelezettségszegő fél köteles viselni.

6. Kapcsolattartás a Szerződő felek között:

a) Bérbeadó részéről: Horváth Bálint alpolgármester

Tel: 06 20 941 8256, e-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu

b) Üzemeltető részéről: Tóth Balázs Károly, ügyvezető

Tel. 06 20 488 5200 e-mail: martonsport@martonvasar.hu

b) Bérlő részéről: Dr. Szabó Tibor, polgármester

Tel. 06-22-460-233 e-mail: polgarmester@martonvasar.hu

7..a. A kapcsolattartási adatokban bekövetkező változásokról a Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, amely nem minősül a megállapodás módosításának. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók kötelezettségvállalásra nem jogosultak.

7.b. Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a jelen Szerződésben megadott személyes adataikat a Szerződő Felek közfeladat ellátása érdekében történő kapcsolattartás, valamint szerződéses megállapodás végrehajtása céljából kezelik, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja.

7.c. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Szerződés előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

7.d. Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen.

7.e. Szerződő Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi címére írásban eljuttatni. A Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős.

8. Jelen előszerződés 4 számozott oldalból és mellékleteiből áll, és 4 mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány illeti meg Bérbeadót és 1-1- példány Bérlőt és Üzemeltetőt.

 

Jelen bérleti előszerződést a szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

 

Martonvásár, 2021. ………..……

 

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Martonvásár Város Önkormányzata

             Bérlő

                   Bérbeadó

 

                                                                                  Jogi ellenjegyző:……………………….

                                                                                  Pénzügyi ellenjegyző: ………………….

 

                     …………………………………………

            Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft

                                          Üzemeltető