Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

253/2021. (11. 30.) a MÖTE-vel való együttműködés kibővítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

253/2021. (XI.30.) határozata

a MÖTE-vel való együttműködés kibővítéséről

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Gábor Á. u. 52., adószáma: 18943344-1-07, képviseli: Dr. Pimper László elnök) részére a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 71/2018. (III.27.) határozatához kapcsolódóan, a működési költségek vonatkozásában, alapító okiratában vállalt céljai megvalósításának támogatása érdekében, járműveinek és eszközeinek elhelyezése céljából - garázs bérlemény biztosítása formájában, 2021. évben, 2021.10.21. napjától kezdődően előreláthatólag 2022.12.31. napjáig havi 33.000.-Ft+ÁFA összegű (a határozat 1. mellékletét képező hatályos bérleti szerződés 2. pontja szerinti emelt mértékű) természetbeni, vissza nem térítendő közvetett támogatást nyújt Martonvásár Város Önkormányzata tárgyévi költségvetése terhére.

2.) A Képviselő-testület, figyelemmel az 1.) pontban foglaltakra is, felkéri a polgármestert, a jegyzőt, valamint az Egyesület elnökét, hogy az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött együttműködési megállapodást vizsgálják felül és annak támogatásokat érintő, szükség szerinti módosítását 2022.04.30-ig terjesszék a testület elé.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltak alapján a jelen határozat 1. melléklete szerinti szerződést megkösse.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont: 2022.12.31., 2.) pont: 2022.04.30., 3.) pont: 2022.12.31.

 

253/2021. (XI.30.) határozat 1. melléklete:

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

mely létrejött

 

egyrészről a Martonvásári Ipari Szolgáltató Kft. (székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 44., adószám: 12888807-2-07, képviseli: Kozma László, ügyvezető) mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

 

másrészről Martonvásár Város Önkormányzata (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószáma: 15727433-2-07, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő),

továbbá a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Gábor Á. u. 52., adószáma: 18943344-1-07, képviseli: Dr. Pimper László elnök), mint használó (a továbbiakban: Használó)

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

 

Előzmények:

Martonvásár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatéban is rögzített módon támogatja az önkormányzat területén működő civil szerveződések tevékenységét, melynek keretében 71/2018. (III.27.) határozatával együttműködési megállapodást kötött a város biztonságosabbá tétele, kulturális életének fejlesztése és program kínálatának színesítése érdekében a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.

 

1.       Bérbeadó 2021. október 1. napi hatállyal határozatlan időtartamra bérbe adja, Bérbevevő – a Használó alapító okiratában vállalt célok megvalósításának támogatása érdekében – bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Martonvásár Szent László út 44. szám alatti központi telepén lévő, garázs céljára szolgáló helyiségrészt (a továbbiakban: Bérlemény). A Bérlemény használatára jogosult a Használó az alapító okiratában vállalt célok megvalósítása során, járműveinek és eszközeinek elhelyezése céljából.

2.       A garázs bérleti díja havi 30.000.-Ft+ÁFA bérleti díj és havi 3.000.-Ft+ÁFA üzemeltetési díj figyelembevételével összesen: havi 33.000.-Ft + ÁFA, azaz harmincháromezer forint + ÁFA, melyet Bérbevevő fizet meg Bérbeadó részére. Bérbeadó a bérleti díjat évente egyszer, tárgyév február 28. napjáig felülvizsgálhatja, és az előző évi fogyasztói árindex mértékével, de minimum 5%-kal emelheti, melyet írásban jelez Bérbevevő részére.

3.       Bérbevevő a bérletért havonta a Bérbeadó által kiállított számlán megjelölt fizetési határidőig (15 nap) tartozik megfizetni a bérleti-, és üzemeltetési díjat a Bérbeadó számlája alapján, annak Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402908-29031605-00000000 számú számlájára történő átutalással. Az aktuális számlák késedelmes fizetése esetén Bérbeadó késedelmi kamatot számolhat fel, késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.

4.                Bérbevevő a helyiségek részét vagy egészét a tulajdonában lévő gazdasági társaságokon kívül más természetes vagy jogi személynek csak a bérbeadó hozzájárulásával adhatja használatba, Használó a használat jogát nem jogosult más részére átengedni.

5.       Használó köteles a bérleményt rendeltetésszerűen használni, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

5.1.    Bérlemény átadása a megtekintett állapot szerint történik. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a helyiségek belső átalakításához Bérbeadó hozzájárulása szükséges. A Bérlemény kezelése és belső karbantartása a Használó feladata.

5.2.    Bérlemény használója köteles a hatósági- és egyéb engedélyeket, jegyzőkönyveket (érintésvédelmi, erőáramú berendezések felülvizsgálata, tűzvédelmi, munkavédelmi) beszerezni a bérelt helyiségre kiállítani, a tűzrendészeti előírásokat megtartani, tűzvédelmi eszközök beszerzéséről, felszereléséről, karbantartásáról a bérleti jogviszony időtartama alatt gondoskodni. A Bérbeadó rendelkezik az épületre vonatkozó erősáramú berendezésekre vonatkozó felülvizsgálati jegyzőkönyvvel (a bérlemény elektromos almérőjéig) és tűzvédelmi szabályzattal.

5.3.    Bérlemény használója a Bérbeadó telepi közlekedési útjait, annak tartós eltorlaszolása nélkül használhatja, a telepi parkolási és közlekedési szabályok betartásával. Bérbeadó parkolási lehetőséget az irodaépület előtti parkolóban biztosít.

5.4.    Bérbeadó szavatol azért, hogy Bérbevevő a bérbe adott üzemi területét a bérleti jogviszony időtartama alatt háborítatlanul használja.

5.5.    Biztosítás: az épület vagyon- és kárbiztosítását Bérbeadó, az épületen belüli értékek /berendezés, anyag, stb./ biztosítását Használó köteles rendezni.

6.       Felmondás: szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen bérleti szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással 30 napos felmondási idővel mondhatják fel. Azonnali hatályú felmondásnak van helye:

          -        a Bérlemény rendeltetésszerű használatának akadályoztatása esetén,

-        ha a tevékenység hatósági rendelkezések miatt nem folytatható, mely esetben a Bérbevevő a bérleti díjat kiürítésig köteles fizetni.

7.       A jelen szerződésben megadott személyes adatokat a Bérbeadó szerződéses megállapodás végrehajtása céljából kezeli, mely adatkezeléshez Bérbevevő és Használó hozzájárul, összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Felek tudomásul veszik, hogy az érintett a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. Az adatok kezelése jelen szerződés előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a tevékenységre vonatkozó dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

8.       Felek részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek:

          Bérbeadó részéről: Kozma László, ügyvezető, tel.: ……………, e-mail: ………………….

          Bérbevevő részéről: Gucsek István, alpolgármester, tel.: ……………, e-mail: ………………….

          Használó részéről: Dr. Pimper László, elnök, tel.: ……………, e-mail: ………………….

9.       A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 eredeti példányban készült, melyből 1 példány Bérbeadót, 1 példány használót, 2 példány Bérbevevőt illeti meg.

 

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

 

Martonvásár, 2021. …………………….

 

………………………………….                                            …………………………………

                 Bérbeadó                                                                                      Bérbevevő

 

 

…………………………………

Használó

 

Jogi ellenjegyzés: 2021…. …. ……………….…………….

Pénzügyi ellenjegyzés: 2021…. …. ……………….……….