Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

250/2021. (11. 30.) közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

250/2021. (XI.30.) határozata

közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a gyermekétkeztetés tárgyában a HPM Plus Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019. február 28-án kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződést 2022. január 1. napi hatállyal módosítja a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
  2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az 1.) pont szerinti szerződésmódosítás alapján a gyermekétkeztetés díjait – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a veszélyhelyzetről szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-ában, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi CXV. törvény 4. § 20-21. pontjában foglaltakra tekintettel – csak 2022. július 1. napjával emeli meg, a szolgáltató által a nyersanyag költségre tett javaslat szerinti mértékben.
  3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti szerződés módosításához szükséges, a szolgáltatás rendeletben meghatározott díja és bekerülési költsége közötti különbözetből fakadó, igénybevétel arányos többletforrást az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítsa.
  4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a vonatkozó, a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 2022. július 1. napi hatállyal történő módosítását az 1.-2.) pontban foglaltak szerint készítse elő.
  5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban foglaltak figyelembevételével az 1.) pont szerinti szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont: folyamatos, 2.)-3.) pont – 2022.06.30., 4.) pont – 2022.05.31., 5.) pont – 2021.12.31.

 

250/2021. (XI. 30.) határozat 1. melléklete:

 

Vállalkozási szerződés 3. számú módosítása

 

amely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár Budai út 13., adószáma: 15727433-2-07, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő);

 

másrészről a HPM PLUS Kft. (2030, Érd, Kaktusz u. 32/b., adószáma: 13617921-2-13, képviseli: Martonosi Tamás ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó);

 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és napon, a Felek között 2019. február 28. napján közétkeztetési szolgáltatás nyújtására létrejött, 2 alkalommal, 2019.03.29. és 2020.08.05. napi keltezéssel módosított Vállalkozási szerződés (EKR azonosító: EKR000866442018, a továbbiakban: Szerződés) módosítására:

 

Előzmények:

Felek megállapítják, hogy Vállalkozó a Szerződés 3.6. pontjában foglaltakkal összhangban, határidőben benyújtotta 2022. évi díjakra vonatkozó bejelentését, melyet Megrendelő megismert és tudomásul vett.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás, szerződéses áremelkedés indoka a minimálbérek törvényben meghatározott emelkedése, az igénybe vett szolgáltatások drágulása, a beszállítók gyártási/előállítási költségeinek, valamint ennek folyományaként a nyersanyag jellegű költségek emelkedése.

 

Fentiekre hivatkozással Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

 

1. A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.1. A Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatti rögzített áron az alábbi díjak felszámítására jogosult:

Közétkeztetési szolgáltatás helye

Korosztály

Étkezési típus

Nettó eladási ár

(Ft)

 

Brunszvik Teréz Óvoda

 

4-6 éves gyermekek részére

Tízórai

118

Ebéd

491

Uzsonna

118

Összesen

727

 

Martonvásári Beethoven Általános Iskola

 

7-10 és 11-14 éves gyermekek részére

Tízórai

127

Ebéd

656

Uzsonna

127

Összesen

910

 

 

 

 

 

Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

7-14 éves

Reggeli

192

Tízórai

88

Ebéd

667

Uzsonna

88

Vacsora

383

Összesen

1418

15-18 éves

Reggeli

223

Tízórai

89

Ebéd

708

Uzsonna

89

Vacsora

476

Összesen

1585

19-60 éves

Reggeli

251

Tízórai

97

Ebéd

730

Uzsonna

97

Vacsora

476

Összesen

1651

     

2. A Szerződés 1. melléklete jelen szerződésmódosítás 1. melléklete szerint módosul.

 

3. A Szerződés 2. melléklete jelen szerződésmódosítás 2. melléklete szerint módosul és jelen módosítás hatályától eltérően 2022. július 1. napjától, de legfeljebb a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításának hatálybalépésétől kell alkalmazni.

 

4. A jelen vállalkozási szerződésmódosítás 2022. január 1. napján lép hatályba, a benne foglaltakat - a 3. pontban foglalt kivétellel - a hatályba lépés napjától kell alkalmazni.

 

5. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás, annak mértéke nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2)-(3) bekezdéseibe, továbbá, hogy Dr. Szabó Tibor polgármester felhatalmazással rendelkezik Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2021. (XI. 30.) határozata alapján jelen szerződésmódosítás aláírására.

 

A jelen Vállalkozási szerződésmódosítást a Felek erre jogosult és felhatalmazott képviselői, elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

 

 

Martonvásár, 2021. ………………… …….

 

 

 

                ……………………………                                ..………………………….

       Martonvásár Város Önkormányzata                              HPM PLUS Kft.

              Dr. Szabó Tibor polgármester                              Martonosi Tamás ügyvezető

                            Megrendelő                                                          Vállalkozó

 

 

Jogi ellenjegyző: 2021. …… …… - …………………

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2021. …… …… - ………...….


1. melléklet:

 

„1.  melléklet a „Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyú szerződéshez

 

 

Az Ajánlatban megadott eladási árak az alábbi

nyersanyag költségeket tartalmazzák

 

 

 

Közétkeztetési szolgáltatás helye

Korosztály

Étkezési típus

Nettó nyersanyag költség tartalom

 (Ft)

 

Brunszvik Teréz Óvoda

 

4-6 éves gyermekek részére

Tízórai

99

Ebéd

313

Uzsonna

99

Összesen

511

 

Martonvásári Beethoven Általános Iskola

 

7-10 és 11-14 éves gyermekek részére

Tízórai

110

Ebéd

342

Uzsonna

110

Összesen

562

 

 

 

 

 

Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

7-14 éves

Reggeli

116

Tízórai

50

Ebéd

364

Uzsonna

50

Vacsora

208

Összesen

788

15-18 éves

Reggeli

127

Tízórai

56

Ebéd

380

Uzsonna

56

Vacsora

258

Összesen

877

19-60 éves

Reggeli

150

Tízórai

58

Ebéd

399

Uzsonna

58

Vacsora

272

Összesen

937

 


2. melléklet:

 „2. melléklet a „Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyú szerződéshez

 

„A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

 

A nevelési, oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díjainak mértéke

 

1. Brunszvik Teréz Óvoda

Étkezési típus

Gyermekétkeztetési térítési díj nettó összege (Ft/nap/fő)

Gyermekétkeztetési térítési díj bruttó (nettó + 27 % ÁFA) összege (Ft/nap/fő – egész számra kerekítve)

 

Tízórai

99

126

 

 

Ebéd

313

398

 

 

Uzsonna

99

126

 

 

Összesen

511

649

 

 

 

2. Martonvásári Beethoven Általános Iskola

Étkezési típus

Gyermekétkeztetési térítési díj nettó összege (Ft/nap/fő)

Gyermekétkeztetési térítési díj bruttó (nettó + 27 % ÁFA) összege (Ft/nap/fő – egész számra kerekítve)

Tízórai

110

140

Ebéd

342

434

Uzsonna

110

140

Összesen

562

714

 

3. Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Korosztály

Étkezési típus

Gyermekétkeztetési térítési díj nettó összege (Ft/nap/fő)

Gyermekétkeztetési térítési díj bruttó (nettó + 27 % ÁFA) összege (Ft/nap/fő – egész számra kerekítve)

 

7-14 éves

Reggeli

116

147

 

 

Tízórai

50

64

 

 

Ebéd

364

462

 

 

Uzsonna

50

64

 

 

Vacsora

208

264

 

 

Összesen

788

1000

 

 

15-18 éves

Reggeli

127

161

 

 

Tízórai

56

71

 

 

Ebéd

380

483

 

 

Uzsonna

56

71

 

 

Vacsora

258

328

 

 

Összesen

877

1114

 

 

19-60 éves

Reggeli

150

191

 

 

Tízórai

58

74

 

 

Ebéd

399

507

 

 

Uzsonna

58

74

 

 

Vacsora

272

345

 

 

Összesen

937

1190