Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

249/2021. (11. 30.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

249/2021. (XI.30.) határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról

 

1.)           Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal (2045 Törökbálint, külterület 0152/12 hrsz.) kötött közszolgáltatási szerződést, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, 2022. január 1. napi hatállyal módosítja.

2.)           A Képviselő-testület 2022. évi költségvetésében az általános tartalék terhére a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (8) bekezdése szerinti díjkompenzáció formájában biztosítja - a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatályának fennállása alatt – a 2.) pont szerinti szerződéshez szükséges többletforrásként a szolgáltatás rendeletben meghatározott díja és bekerülési költsége közötti különbözet összegét.

3.)           A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban foglaltak figyelembevételével az 1.) pont szerinti szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1-2.) pont – 2022.08.31., 2.) pont – 2021.12.31.

 

249/2021. (XI.30.) határozat 1. melléklete:

 

Közszolgáltatási szerződés

2. számú módosítása

 

mely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. adószám: 15727433-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727431, mint az ellátásért felelős, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 2045 Törökbálint, külterület 0152/12 hrsz., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-189358, adószám: 13834739-2-13, számlaszám: 10102969-55421500-0000005, mint szolgáltató, képviseli: Zaják Péter ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató)

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

 

 1. Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. alapján, az Önkormányzat Képviselő-testülete 268/2020. (XI.3.) határozata értelmében 2020. december 1. napi hatállyal, egyszer módosított közszolgáltatási szerződést kötöttek Martonvásár Város közigazgatási területén lévő, a helyi rendeletben meghatározott ingatlanokon keletkező, ott elkülönítetten és ideiglenesen tárolt települési folyékony hulladék (EWC kód: 20 03 04) folyamatos begyűjtésére és elszállítására (a továbbiakban: Szerződés).
 2. Felek a Szerződést 2022. január 1. napi hatállyal, egybehangzó közös akarattal az alábbiak szerint módosítják az Önkormányzat …../2021. (…….) számú - 20/2015. (V.2.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján meghozott - határozata figyelembe vételével.
 3. A Szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

7.1. Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevőtől a helyi rendeletben meghatározott díj beszedésére jogosult.

7.2. Közszolgáltatót a szolgáltatás ellátásáért a 2. mellékletben meghatározott díjazás illeti meg.

7.3. Közszolgáltató részére a 7.1. szerinti szolgáltatási díj és a 7.2. pont szerinti díjazás különbözetét, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálya alatt - az Önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (8) bekezdése szerinti díjkompenzáció formájában, külön számla ellenében, a Közszolgáltató által a tényleges igénybevétel után kiállított, mennyiségi adatot is tartalmazó számlák bemutatását és teljesítésigazolását követő 15 napon belül – negyedévente megtéríti.

7.4. Felek rögzítik, hogy jelen közszolgáltatási szerződésben foglalt közfeladatok, melyek az igénybe vevők részéről ellentételezésben részesülnek, általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek, így vonatkoznak rájuk az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 360/2012/EU rendelet (2012. április 25.) előírásai. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás más csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatással csak a 200.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó bármiféle ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés állami támogatásnak minősül-e vagy sem.

 1. A Felek megállapítják, hogy a Szerződés 2. mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. melléklete szerint tartalommal módosítják és hatályában fenntartják.
 2. Jelen módosítás a Szerződést egyebekben nem érinti.
 3. Felek Szerződést - jelen módosításban foglaltak átvezetésével - egységes szerkezetbe foglalják és aláírják.
 4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasást és értelmezést követően írják alá.

 

Martonvásár, 2021. ……………… …….                                                     

 

 

                          Önkormányzat                                                   Közszolgáltató

 

Jogi ellenjegyző: ………………….

Pénzügyi ellenjegyző: …………….

 

 

1. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításához:

 

„2. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez:

 

 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatási díja:
  1. Alapdíj:                                                                                     1.649.-Ft/ m3
  2. Ürítési díj:                                                                                     936.-Ft/m3
  3. Mindösszesen:                                                                           2.585.- Ft/m3
 2. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”