Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

248/2021. (11. 30.) a gyepmesteri szolgáltatási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

248/2021. (XI.30.) határozata

a gyepmesteri szolgáltatási szerződés módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alpha–Vet Állatgyógyászati Kft-vel (telephelye: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) 2015. október 2. napján kötött gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést 2022. január 1. napi hatállyal a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
  2. A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti szerződésmódosításból fakadó esetleges többletköltségeket a 2022. évi költségvetés általános tartalékából biztosítja.
  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződésmódosítás megkötésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal, 2. pont – folyamatos, 3. pont – 2021.12.01.

 

248/2021. (XI.30.) számú határozat melléklete:

iktatószám: ………..-………/2021.

Feladat-ellátási szerződés

gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására

3. sz. módosítása

 

 

amely létrejött egyrészről

az ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (székhely: 1194 Budapest, Hoffher Albert utca 38- 40., Fióktelep címe: 8000 Székesfehérvár Homoksor 7., Adószám: 10303304-2-44, Képviselő: Molnár Tamás állatmentési részlegvezető, mint meghatalmazott), mint Szolgáltató,

másrészről,

Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13., Adószám: 15727433-2-07, bankszámlaszáma: 11736082-15727433-00000000, Képviselő: Dr. Szabó Tibor polgármester) között, mint Megrendelő között,

(a továbbiakban együttesen: Felek) alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

 

Előzmények: Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.) és az Alpha-vet Állatgyógyászati Kft. (8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) 2011. november 1. napjától rendelkezett egymás között gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó, határozatlan idejű feladat-ellátási szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés), mely szerződés a megkötése után egy alkalommal 2013. december 19. napján módosult, továbbá, 2015.október 2. napján jogszabályváltozások miatt a Felek újrakötötték, majd 2019. április 1. napján, valamint 2021. január 1. napján újra módosult. Szerződést  a Felek egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

 

1.) A szerződés 1. mellékletének a helyébe a jelen szerződésmódosítás 1. melléklete lép.

2.) Jelen szerződésmódosítás 2022.01.01. napján lép hatályba, az abban foglaltakat először a 2022. januári díjak tekintetében lehet alkalmazni.

4.) A szerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit a Felek hatályában fenntartják. Jelen szerződésmódosítás a Szerződést egyebekben nem érinti.

5.) Jelen szerződésmódosítás mellékletével együtt 2 számozott oldalból áll és 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Szolgáltatót illeti meg.

6.) Jelen szerződésmódosítás tartalmát Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2021. (……….) határozatával elfogadta.

 

Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

 

 

Martonvásár, 2021…………………                Székesfehérvár, 2021. ………………….…...

 

 

 

a Megrendelő képviseletében

Dr. Szabó Tibor polgármester

a Szolgáltató képviseletében

Molnár Tamás állatmentési részleg vezető,

mint meghatalmazott

 

 

 

Mellékletek:

  1. melléklet:         Gyepmesteri tevékenység díjai (szolgáltatási díj)

 


 

  1. melléklet:

 

 

Gyepmesteri feladatellátás nettó ára

 

  1.  

havi készenléti

díj/ település

(0-24h)

ellátási díj 14 nap/db

befogás

díj/db

bódító gyógy­szerhasználat/ db

(ha kell)

km díja telephelytől telephelyig

km díja egyedi kiszállás esetén

nettó 16 100 Ft

nettó 6 210 Ft

2 484 Ft

6210 Ft

193 Ft/km

206 Ft/km