Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

243/2021. (11. 30.) a temetői díjak felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

243/2021. (XI.30.) határozata

a temetői díjak felülvizsgálatáról

 

1.)     Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – felülvizsgálva a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott sírhely megváltási, újraváltási díjakat, a temető fenntartási hozzájárulás és egyéb szolgáltatási díjak fajtáját és mértékét – úgy határoz, hogy a díjakat 2022. július 1. napi hatállyal módosítani kívánja a határozat 1. mellékletét képező rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

2.)     A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti rendelet-tervezetet, annak elfogadását megelőzően küldje meg előzetes véleményeztetésre a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében előírt fogyasztóvédelmi szervezetnek, majd ezt követően terjessze a Képviselő-testület elé.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának ideje: 1.) pont - azonnal, 2.) pont - 2022.05.31.

 

 

1. melléklet a 243/2021. (XI.30.) határozathoz:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

……../2021. (….) önkormányzati rendelet-tervezete

a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró területileg illetékes fogyasztói érdek-képviseleti szerv véleményének kikérésévela következőket rendeli el:

 

1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) bevezető rendelkezésében a „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva” szövegrész helyébe a „a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró területileg illetékes fogyasztói érdek-képviseleti szerv véleményének kikérésével –” szöveg lép.

2. § Az Ör. 11. § (1) bekezdésében a „használó” szövegrész helyébe a „a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja, gyakorlója (a továbbiakban: használó)” szöveg lép.

3. § Az Ör. 17. § (1) bekezdésében a „A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja, gyakorlója (a továbbiakban: használó)” szövegrész helyébe a „A használó” szöveg lép.

4. § Az Ör. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az üzemeltető köteles az alábbi díjakat beszedni:

a) a sírhelymegváltás, újraváltás díját,

b) temető fenntartási hozzájárulást,

c) halott hűtő díját,

d) áramvételezési díjat,

e) ravatalozó használata utáni díjat,

f) hirdető vagy tájékoztató tábla használata utáni díjat,

g) kőtároló díját,

h) kauciót.”

5. § Az Ör. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sírhely megváltásának és újra megváltásának ÁFÁ-val növelt díja

a) egyszemélyes sírhely 25 évre 25 000 Ft

b) kétszemélyes sírhely 25 évre 50 000 Ft

c) háromszemélyes sírhely 25 évre 80 000 Ft (csak újra megváltás lehetséges);

d) négyszemélyes sírhely 25 évre 110 000 Ft (csak újra megváltás lehetséges);

e) sírbolthely 60 évre 340 000 Ft

f) urnasírhely 10 évre 20 000 Ft

g) urnafülke 10 évre 30 000 Ft

h) urnaoszlop 10 évre 45 000 Ft.”

6. § Az Ör. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A köztemetőben

a) a temető fenntartási hozzájárulás 4 375 Ft /alkalom;

b) halotthűtő használata

ba) 1-3 nap között 3 000 Ft /nap,

bb) minden további nap 4 500 Ft /nap;

c) áramvételezési díj 5 000 Ft /nap;

d) ravatalozó használata 22 500 Ft /alkalom;

e) hirdető vagy tájékoztató tábla (30 x 21 cm) használata 15 000 Ft /év;

f) kőtároló 275 Ft / alapterület m2-e;

g) kaució 30 000 Ft /alkalom.”

7. § Ez a rendelet 2022. július 1. napján lép hatályba.

 

 

                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző

 

Kihirdetve:

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző