Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

238/2021. (11. 30.) a Ráckeresztúri szennyvíztelep bővítésével kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

238/2021. (XI. 30.) határozata

a Ráckeresztúri szennyvíztelep bővítésével kapcsolatos döntések meghozataláról

 

1.)    Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a rész-tulajdonában lévő Ráckeresztúri Szennyvíztisztító telepen a kiadandó, végrehajtható vízjogi engedély alapján kapacitás-bővítő beruházásra kerüljön sor, azzal, hogy a fejlesztés kapcsán a költségek térítését a fejlesztővel kötött megállapodásban rendezi, ehhez a társ-tulajdonosoknak anyagilag hozzájárulni nem kell. A fejlesztéssel létrejövő többlet tisztítási kapacitás fölött Martonvásár Város Önkormányzata teljes egészében rendelkezik.

 

2.)    Képviselő-testülete elfogadja a Ráckeresztúr 079/4 hrsz.-on lévő szennyvíztelep ingatlanának, az 1. pontban rögzített beruházás végrehajtásához szükséges bővítéséhez a 079/5 hrsz.-ú területből 2260 m2 terület hozzácsatolását, melynek érdekében jóváhagyja a jelen határozat 2. melléklete szerinti telekhatár rendezési szerződést, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 

3.)    A Képviselő-testület elfogadja a 2. pontban foglaltak végrehajtása körében, hogy a 079/5 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni viszonyai az alábbiak szerint módosulnak, azzal, hogy a változás utáni érték vagyonértékelés alapján kerül meghatározásra:

 

Telekhatár rendezése előtt:

Terület:3727 m2

Telekhatár rendezés után:

Terület: 5987 m2

Tulajdoni hányad ingatlan-nyilvántartás szerint /10000

terület m2

hányad %

Jelenlegi érték

bővített terület m2

tulajdoni arány/5987

változás utáni érték

Ráckeresztúr

3057

1139

30

641970.-Ft

2399

2399

-

Martonvásár

3767

1404

38

791070.-Ft

2404

2404

-

Tordas

1813

676

18

380730.-Ft

676

676

-

Gyúró

1363

508

14

286230.-Ft

508

508

-

Összesen

10000

3727

100

2100000.-Ft

5987

 

-

 

4.)    A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztést követően a tényleges, üzemeltetési engedély szerinti kapacitás települések által igénybe vehető részének  megfelelően Martonvásár Város Önkormányzata kezdeményezi a felépítmény tulajdoni hányadának  újraosztását, és a módosult kapacitás-hányadnak megfelelően vállalja a telep fenntartási költségeit.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Szabó Tibor polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

1. sz. melléklet

 

Telekalakítási szerződés

 

 

Amely létrejött

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely                                           :                                      2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószám                                           :                                                                 15727433-2-07                                                     

képviseli                                           :                                          Dr. Szabó Tibor polgármester

KSH törzsszám                                :                                                   15727433-8411-321-07

törzskönyvi azonosító szám (PIR)   :                                                                             727431

Államháztartási egyedi azonosító    :                                                                             737038

KT határozat                                    :                                                       ……………………..

  1. Tulajdonos,

TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

székhely                                           :                                    2463 Tordas, Szabadság utca 87.

adószám                                           :                                                                 15363097-2-07

képviseli                                           :                                              Juhász Csaba polgármester

KSH törzsszám                                :                                                   15363097-8411-321-07

törzskönyvi azonosító szám (PIR)   :                                                                             363091

Államháztartási egyedi azonosító    :                                                                             707370

KT határozat                                    :                                                             …………………

  1. Tulajdonos,

GYÚRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

székhely                                           :                             2464 Gyúró, Rákóczi Ferenc utca 49.

adószám                                           :                                                                 15364108-2-07

képviseli                                           :                                            Horváth Gyula polgármester

KSH törzsszám                                :                                                   15364108-8411-321-07

törzskönyvi azonosító szám (PIR)   :                                                                             364108

Államháztartási egyedi azonosító    :                                                                             707413

KT határozat                                    :                                                             …………………

  1. Tulajdonos,

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

székhely                                           :                                  2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.

adószám                                           :                                                                 15727213-2-07

képviseli                                           :               Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

KSH törzsszám                                :                                                   15727213-8411-321-07

törzskönyvi azonosító szám (PIR)   :                                                                             727211

Államháztartási egyedi azonosító    :                                                                             736811

KT határozat                                    :                                                             …………………

  1. Tulajdonos

együttesen tulajdonosok, között a mai napon az alábbiak szerint:

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata                     Ráckeresztúr Község Önkormányzat

 

 

Tordas Község Önkormányzata                           Gyúró Község Önkormányzata

 

 

 

 

1.Szerződő felek rögzítik, hagy a Ráckeresztúr 079/4 hrsz. alatti kivett szennyvíztisztító telep besorolású, összesen 3727 m2 alapterületű földrészleten az ingatlan-nyilvántartás szerint a tulajdoni hányadaik az alábbiak:

 

Tulajdoni hányad ingatlan-nyilvántartás szerint /10000

terület m2

Vagyonnyilvántartás szerinti hányad %

Ráckeresztúr

3057

1139

31

Martonvásár

3767

1404

38

Tordas

1813

676

18

Gyúró

1363

508

14

Összesen:

10000

3727

100

Az ingatlant terheli az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog.

 

2. Martonvásár Város Önkormányzata és Ráckeresztúr Község Önkormányzat tulajdonát képezi 10/87 – 77/87 tulajdoni arányban a ráckeresztúri ingatlan-nyilvántartásban lévő külterületi, 079/5. hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 8.700 m² területű ingatlan.

Az ingatlant terheli az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog

 

3.Tordas Község Önkormányzata, valamint Gyúró Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Ráckeresztúr 079/5 hrsz. alatti kivett szennyvíztelep besorolású, összesen 8700 m2 területű ingatlan 1260 m2 területű, a Ráckeresztúr Község Önkormányzatának  tulajdonában , illetve 1000 m2 alapterületű Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanhányadokat a 079/ 4 hrsz. alatti, kivett szennyvíztelep területével egyesüljön.

 

4. A mellékelt 603220/2021 számon a Fejér Megyei Kormányhivatal által 2021.07.19-én  záradékolt változási vázrajz alapján:

-  A telekhatár rendezés után a 079/5. hrsz-ú ingatlan területet 6440 m2-re csökken, 1/1 arányú tulajdonosa Ráckeresztúr Község Önkormányzat.

-  A telekhatár rendezés után a 079/ 4 hrsz. alatti közös tulajdonban lévő telek területe 5987 m2-re nő, és a bevitt telektulajdonok alapján a  079/4 hrsz. alatti telek tulajdoni hányad megoszlása az alábbiak szerint módosul:

 

 

 

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata                     Ráckeresztúr Község Önkormányzat

 

 

 

Tordas Község Önkormányzata                           Gyúró Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

 

Telekhatár rendezése előtt:

Terület:3727 m2

Telekhatár rendezés után:

Terület: 5987 m2

Tulajdoni hányad ingatlan-nyilvántartás szerint /10000

terület m2

hányad %

Jelenlegi érték

bővített terület m2

tulajdoni arány/5987

változás utáni érték

Ráckeresztúr

3057

1139

31

641970.-Ft

2399

2399

1649970.-Ft

Martonvásár

3767

1404

38

791070.-Ft

2404

2404

1591070.-Ft

Tordas

1813

676

18

380730.-Ft

676

676

380730.-Ft

Gyúró

1363

508

14

286230.-Ft

508

508

286230.-Ft

Összesen

10000

3727

100

2100000.-Ft

5987

 

3908000.-Ft

 

3.Jelen megállapodással a Martonvásár Város Önkormányzatának a 079/5 hrsz ingatlannal kapcsolatos tulajdonjoga megszűnik, 1/1 tulajdonosa a Ráckeresztúr Község Önkormányzat lesz, egyidejűleg az EON vezetékszolgalma is csak a 079/5 hrsz. alatti ingatlant terheli.

 

4. A tulajdonosok feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezésüket adják, hogy az ingatlan-nyilvántartásba e szerződés alapján bejegyzést nyerjen:

- a ráckeresztúri 079/5. hrsz-ú ingatlan területe 6440 m2-re csökken, 1/1 arányú tulajdonosa Ráckeresztúr Község Önkormányzat. Az ingatlant terheli az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog

- a ráckeresztúri 079/4. hrsz-u ingatlan területet 5987 m2-re nő, tulajdonosai

            Martonvásár Város Önkormányzata              2404/5987 tulajdoni hányad,

            Ráckeresztúr Község Önkormányzat            2399/5987 tulajdoni hányad,

            Tordas Község Önkormányzata                      676/5987 tulajdoni hányad,

            Gyúró Község Önkormányzata                       508/5987 tulajdoni hányad.

 

5. A tulajdonosok képviselő-testületei a jelenszerződés a fejrészben írt KT határozataikkal jóváhagyták.

 

6. Tulajdonos önkormányzatok kijelentik, hogy magyarországi székhelyű költségvetési szervek, szerződéskötési, tulajdonszerzési korlátozás vagy végelszámolás alatt nem állnak, ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nem indult, a képviseletében aláíró természetes személyek pedig kijelenti, hogy képviseletében önállóan eljárhatnak, jogokat szerezhetnek és kötelezettségeket vállalhatnak.

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata                     Ráckeresztúr Község Önkormányzat

 

 

 

Tordas Község Önkormányzata                           Gyúró Község Önkormányzata

 

 

7. A felek e szerződés elkészítésével, annak ellenjegyzésével megbízzák, a Földhivatali eljárásban való képviselettel meghatalmazzák a Dr. Varga István Ügyvédi Irodát (8000 Székesfehérvár, Károly János u. 2. I/1., email: vargaistvandr@t-online.hu, eljár: dr. Varga István ügyvéd), aki a meghatalmazást jelen szerződés aláírásával elfogadja.

Az ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy személyes adatait megbízás, mint szerződés jogcímén, továbbá jogi (azonosítási) kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli. Erre figyelemmel nevük bekerül az ügynyilvántartásba (Ütv. 53. §), vagy/és az azonosított személyek nyilvántartásába (Ütv. 33. §).

Az okiratot szerkesztő ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a 2017. évi LIII. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény – a továbbiakban: törvény – alapján azonosítási kötelezettség terheli a szerződő felek adatai, illetőleg a képviseletükben eljáró személyek vonatkozásában. A fe