Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

218/2021. (9. 28.) ingyenesen tulajdonba kapott ingatlan felhasználási céljainak kiegészítésének kezdeményezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

218/2021. (IX.28.) határozata

ingyenesen tulajdonba kapott ingatlan felhasználási céljainak kiegészítésének kezdeményezéséről

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a FEJÉRVÍZ Zrt., mint Martonvásár Város területén a víz víziközmű-szolgáltatásért vagyonkezelési szerződés alapján felelős gazdasági társaság kezdeményezése alapján és általa az új vízmű kút fúrása a határozat melléklete szerint változási vázrajzon 0212/8 helyrajzi számmal jelzett területen valósuljon meg és kerüljön a FEJÉRVÍZ Zrt. vagyonkezelésébe, a Magyar Állam képviseletében eljáró szerv hozzájárulása esetén.

 

2. A Képviselő-testület, figyelemmel arra, hogy az 1. pontban foglalt ingatlan az önkormányzat tulajdona, melyet elidegenítési és terhelési tilalom terhel, és amely a telekalakítást megelőzően 0172/2 helyrajzi számmal rendelkezett és jelenleg 0212/2 helyrajzi számon található kezdeményezi a korábban Martonvásár 0172/2 helyrajzi számon a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló 227/2017. (XI. 7.) és 274/2017. (XII. 13.) határozatainak (a továbbiakban: Határozatok) kiegészítését az alábbiak szerint:

„Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 4., 6., 7., 8., 8a., 9., 11., 13., 15., 19. és 21. pontjaiban meghatározott településfejlesztési, köznevelési infrastruktúra-fejlesztési, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal, közművelődési szolgáltatásfejlesztéssel, gyermekjóléti, szociális infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos, a lakás- és helyiséggazdálkodási, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, sporttal, ifjúsági ügyekkel, víziközmű-szolgáltatással, gazdaságszervezési és turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és

  1. parkerdő, közjóléti erdő, szabadidőpark céljára, melynek keretében különösen nagyságrendileg 160 méter hosszban zúzottköves erdei bekötő út építésére, a korábbi hulladékgyűjtő felszámolása és a hulladék elhordása mellett,
  2. akár a Pannónia Szíve programhoz kapcsolódó fejlesztések céljára, így különösen erdei szálláshely, vadaspark, vadaskert, állatsimogató létrehozására,
  3. lakókörnyezet, kutatás-fejlesztési, köznevelés-, egészségügyi-, szociális-, valamint egyéb szolgáltatóház, intézmény kialakítására, elhelyezésére

d.         vízmű kút, valamint annak védő-és szervízterülete, továbbá bekötővezeték létesítése érdekében

kívánja felhasználni.”

 

3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1. pontban foglalt kiegészítésként megjelölt cél megvalósítása – tekintettel arra, hogy az 1. pontban megjelölt vízmű és ahhoz kapcsolódó védő- és szervízterület, valamint bekötővezetéke a 0212/2 ingatlan területének 6,65 %-át teszi ki – nem veszélyezteti az eredeti felhasználási célok megvalósítását. A 2. pontban meghatározott további új felhasználási célok az eredeti felhasználási célok kiegészítéseként merülnek fel, a kapcsolódó infrastrukturális kiszolgáló létesítményekkel együtt.

4. A Képviselő-testület a Határozatokat egyebekben nem módosítja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a korábban Martonvásár 0172/2 hrsz.-ú, jelenleg 0212/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó szerződés felhasználási céljainak módosításával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben – e kiegészítés figyelembe vételével – eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a korábban Martonvásár 0172/2 hrsz.-ú, jelenleg 0212/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodás módosítását – e kiegészítés figyelembe vételével – aláírja.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. június 30.