Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

215/2021. (9. 28.) közszolgáltatási szerződések módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

215/2021. (IX.28.) határozata

közszolgáltatási szerződések módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat 1. és 2. melléklete szerinti közszolgáltatási szerződések módosítását, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva az ügyvezetőt.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. október 1.

 

215/2021. (IX. 28.) határozat melléklete:

 

Közszolgáltatási szerződés

 

amely létrejött egyfelől Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út. 13.

törzsszáma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

bankszámlaszáma: 11736082-15727433-00000000

(a továbbiakban: Önkormányzat),

 

másfelől

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

cégjegyzékszáma: 07-09-024940

adószáma: 24901084-2-07

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató), (a továbbiakban együttesen: Felek) között a következők szerint:

 

 1. Előzmények

Martonvásár Város Önkormányzata a 2011. március 1. napján kelt Alapító Okiratával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően megalapította a 100 %-os tulajdonában álló Martongazda Kft.-t, majd az akkor hatályos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/a. §-a alapján az 54/2011. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozatot követően keretszerződést kötöttek 2011. április 26-án a teljes városüzemeltetés feladataira vonatkozóan. Önkormányzat 187/2020. (VIII. 6.), valamint 225-235/2020 (IX. 29.) határozataival a kizárólagos tulajdonában lévő Martongazda Nonprofit gazdasági társaság MartonSport Nonprofit gazdasági társaságba történő beolvadásáról határozott, a jogutód cég névváltozásával. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontjában rögzített településüzemeltetés körében a közvilágításról gondoskodás, a helyi közutak és tartozékaik kialakítása és fenntartása, valamint a helyi közparkok, valamint egyéb közterületek kialakítása és fenntartása kötelező feladatok, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában foglalt kötelező feladatok, így a környezet-egészségügy és hulladékgazdálkodás körében különösen a települési környezet tisztaságának biztosítása, valamint a rovar- és rágcsáló irtás az önkormányzati fenntartású területeken, továbbá az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. és 12. pontja alapján a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás körében, és a honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem és helyi közfoglalkoztatás feladataiban közreműködés (a továbbiakban: közszolgáltatási kötelezettség) ellátásáról részben a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel 2020. december 21-én kötött szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) gondoskodott.

 

Martonvásár Város Önkormányzata felépítette a 2462 Martonvásár, 1241/2 helyrajzi szám alatt a városüzemeltetési telephelyet, mely FE/ETDR/3542-14/2021 számon használatba vételi engedélyt kapott, mely véglegessé vált. A Közszolgáltató az ingatlant a jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítése érdekében használja, azt 2021. június 18-án a munkaterület visszavételét követően birtokba vette, melyre tekintettel a Szerződés az alábbiak szerint egészül ki a birtokba adás napjától.

 

 1. A Szerződés az alábbi III/A. ponttal egészül ki:

 

III/A. TÁRGYI FELTÉTELEK

 

LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS

1. Az Önkormányzat a közfeladatok ellátása céljából Közszolgáltató használatába és kezelésébe adja az Önkormányzat tulajdonában lévő, 1241/2 helyrajzi szám alatt felépített városüzemeltetési telephelyet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 33/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján. A feladatellátás céljából átadott épület működtetője a Közszolgáltató.

2. A jelen szerződés szerinti feladat-ellátást szolgáló létesítmények működtetése körében Közszolgáltató:

 • meghatározza az épület és az ahhoz kapcsolódó földterület használati szabályait, működésének módját, valamint feladatait,
 • biztosítja a feladatok ellátásához és az épület fenntartásához szükséges, szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket,
 • a vonatkozó jogszabályok, a helyi rendeletek, koncepciók alapján, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó tulajdonosi döntéseknek megfelelően fenntartja és üzemelteti e szerződésben meghatározott létesítményt, biztosítja rendjének fenntartását, szabályszerű és szakszerű működtetését,
 • meghatározza a létesítmény működtetésével kapcsolatos karbantartási, fenntartási, szabályozási feladatokat, végzi a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat (díjak beszedése, ingatlanhasználat irányítása, takarítás, hulladékszállítás, karbantartás, közüzemi díjak rendezése, zöldterület gondozás, stb.), melyet saját munkaszervezetével, illetőleg alvállalkozó bevonása útján biztosít,
 • felkutatja, előkészíti, koordinálja és végrehajtja e létesítmény gazdaságos és hatékony működtetéséhez kapcsolódó pályázatokat,
 • tevékenységével érintett létesítményt (azok helyiségeit, reklám felületeit) az Önkormányzat Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei (így különösen a Vagyonrendelet és a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályiról szóló 32/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet), határozatai szerint bérbe adhatja, az ebből származó bevételt jelen szerződésben meghatározott alaptevékenységére fordíthatja, továbbá javaslatot tesz a díjak megállapításához.
 1. Jelen szerződésmódosítás 2021. …..-én lép hatályba.
 2. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
 3. Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 325/2020. (XI. 25.) határozatával fogadta el.
 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a jelen szerződésben hivatkozott és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Ezen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

 

Martonvásár, 2021. szeptember„…”.

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

Martonvásár Város Önkormányzata

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Önkormányzat képviseletében

 

Közszolgáltató képviseletében

Dr. Szabó Tibor

 

Tóth Balázs

polgármester

 

ügyvezető

 

Jogi ellenjegyző: ………………………….

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………


215/2021. (IX. 28.) határozat melléklete:

Közszolgáltatási szerződés

 

amely létrejött egyfelől Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út. 13.

törzsszáma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

bankszámlaszáma: 11736082-15727433-00000000

(a továbbiakban: Önkormányzat),

 

másfelől

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

cégjegyzékszáma: 07-09-024940

adószáma: 24901084-2-07

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató), (a továbbiakban együttesen: Felek) között a következők szerint:

 

 1. Előzmények

Martonvásár Város Önkormányzata a 2011. március 1. napján kelt Alapító Okiratával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően megalapította a 100 %-os tulajdonában álló Martongazda Kft.-t, majd az akkor hatályos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/a. §-a alapján az 54/2011. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozatot követően keretszerződést kötöttek 2011. április 26-án a teljes városüzemeltetés feladataira vonatkozóan. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 9. pontjában rögzített a lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai, intézményüzemeltetés körében (a továbbiakban: közszolgáltatási kötelezettség) a korábban e tárgyban a Martongazda Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között létrejött szerződést felülvizsgálták és egységes szerkezetben a Martongazda Nonprofit Kft. 2021. január 1-jétől a MartonSport Nonprofit Kft.-be történő beolvadása következtében 2020. december 21-én aláírt szerződés (a továbiakban: Szerződés) tartalma szerint fogadták el, figyelembe véve a jogutód cég névváltozását is.

 

Martonvásár Város Önkormányzata felépítette a 2462 Martonvásár, 1241/2 helyrajzi szám alatt a városüzemeltetési telephelyet, mely FE/ETDR/3542-14/2021 számon használatba vételi engedélyt kapott, mely véglegessé vált. A Közszolgáltató az ingatlant a jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítése érdekében használja, azt 2021. június 18-án a munkaterület visszavételét követően birtokba vette, melyre tekintettel a Szerződés az alábbiak szerint egészül ki a birtokba adás napjától.

 

II.        A Szerződés 2. számú melléklete helyébe jelen szerződés 1. számú melléklete lép.

 1. Jelen szerződésmódosítás 2021. …..-én lép hatályba.
 2. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
 3. Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 325/2020. (XI. 25.) határozatával fogadta el.
 4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a jelen szerződésben hivatkozott és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Ezen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

 

Martonvásár, 2021. szeptember„…”.

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

Martonvásár Város Önkormányzata

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Önkormányzat képviseletében

 

Közszolgáltató képviseletében

Dr. Szabó Tibor

 

Tóth Balázs

polgármester

 

ügyvezető

 

Jogi ellenjegyző: ………………………….

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………

 

 

 


 1. számú melléklet az ingatlanüzemeltetési közszolgáltatási kötelezettségről szóló szerződéshez

 

Közszolgáltató által üzemeltetésre átvett lakások, helyiségek, intézmények:

 1. Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.)
 2. Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.)
 3. Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár, Szent László utca 24.)
 4. Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár (2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2., Szent László út 1.)
 5. Óvodatörténeti Gyűjtemény (2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.)
 6. Egészségház (2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.)
 7. 2462 Martonvásár, Budai út 27.
 8. 2462 Martonvásár, Rákóczi utca 20.
 9. 2462 Martonvásár, Rákóczi utca 18.
 10. 2462 Martonvásár, Orgona utca 14.
 11.  2462 Martonvásár, Orgona utca 18.
 12.  2462 Martonvásár, Béke utca 14.
 13.  Brunszvik kripta (2462 Martonvásár, 1242 hrsz.)
 14. Térségi Szolgáltatóház (2462 Martonvásár, 182 hrsz.)
 15. Városüzemeltetési telephely (2462 Martonvásár, 1241/2 hrsz.)
 16. 2462 Martonvásár, Orgona utca 16. 5.a. (1244/F)
 17. 2462 Martonvásár, Orgona utca 16. 4.a.(1244/D)