Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

201/2021. (8. 31.) a Martonvásár, 650/3 hrsz-ú ingatlanon telepített konténeriskola telepítéséről, használatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

201/2021. (VIII.31.) határozata

a Martonvásár, 650/3 hrsz-ú ingatlanon telepített konténeriskola telepítéséről, használatáról

 

1.)        Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 650/3 hrsz-ú ingatlanon a Dunaújvárosi Tankerületi Központ, mint vagyonkezelő által közfeladat ellátása érdekében, huzamos időre építendő konténeriskola telepítéséhez (17 darab konténer felállításával, 3 tanterem és közlekedő megvalósítása, a továbbiakban: konténeriskola) a jelen határozat 1. mellékletét képező megállapodásban foglalt tartalommal.

2.)        A Képviselő-testület felkéri a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. ügyvezetőjét, hogy a konténeriskola közműellátottsága vonatkozásában a hatályban lévő szerződéseket felülvizsgálja és szükség szerint módosítsa, és arról tájékoztassa a képviselő-testületet.

3.)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti megállapodást aláírja, a jelen határozatban foglaltakkal összhangban mindezek végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1., 3. pont-polgármester, 2. pont-NKft. ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal, 2. pont –   2021.09.30., 3. pont – 2021.09.15.

 

201/2021. (VIII.31.) határozat melléklete:

 

tulajdonosi hozzájárulás és megállapodás

Közfeladat ellátása érdekében

 

 

amely létrejött egyrészről a

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

székhelye: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.                           

statisztikai számjele: 15835073-8412-312-07                       

adószáma: 15835073-2-07                            

ÁHT azonosító: 361451                    

képviseli: Szilágyiné Németh Sarolta, tankerületi igazgató    

mint vagyonkezelő és használó (a továbbiakban: Tankerület)

 

másrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

statisztikai számjele: 15727433-8411-312-07           

adószáma: 15727433-2-07

Törzsszám: 727431

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester

mint tulajdonos és használatba adó (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

továbbiakban együttesen: Felek, egyenként Fél között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

 

Általános rendelkezések

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát vesztette.

 

Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodott – a szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.

 

A működtetés keretében az Önkormányzat a KLIK-kel 2013. május 28-án kötött használati szerződés (a továbbiakban: használati szerződés) alapján ellátta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott működtetési feladatokat.

 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadtak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működött tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.

 

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

 

Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.

 

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe került.

 

A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kellett.

 

Felek az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg átadás-átvételi megállapodást kötöttek, melyben meghatározták az Átvevő ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét.

 

A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a Felek 2016. december 14-én megkötött vagyonkezelési szerződésben (a továbbiakban Vagyonkezelési szerződés) rögzítették.

 

A Tankerület az udvar területére a Beethoven Általános Iskola épülete mellé, ahhoz csatlakozva 2021/2022-es nevelési évtől kezdődően konténereket helyez el a növekvő tanulói létszámra tekintettel, a jelenleg hiányzó tantermek biztosítása céljából.

 

A Felek a konténerek elhelyezésével érintett ingatlanrész hasznosítására vonatkozóan jelen atipikus használati szerződést kötik.

 

 1. Jelen szerződés tárgya

 

 1. Az Önkormányzat tulajdonában és a Tankerület vagyonkezelésében áll a 2462 Martonvásár, Szent László út 2. szám alatti, 650/3 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). A Vagyonkezelési szerződés II.1. pontja, valamint 1. mellékletében foglalt helyiséglista, és 3. mellékletében foglalt helyszínrajz szerint az Ingatlan udvar részére (a továbbiakban: Ingatlanrész) az Önkormányzat használati jogot biztosított a Tankerületnek.

 

 1. A Tankerület az Ingatlanrész 239,24 m² területű részén (a továbbiakban: Földterület) az A3 Építész Kft., mint tervező által elkészített „Iskola bővítése konténer tanteremmel” megnevezésű, A3_331_ET/2021. számú, 2021. augusztusi keltezésű tervdokumentáció (a továbbiakban: Terv) alapján 17 darab konténer felállításával, 3 tanterem és közlekedő megvalósítását tervezi (a továbbiakban: Létesítmény), mely egy nyaktaggal csatlakozik a Beethoven Általános Iskola épületéhez.

 

 1. Jelen szerződés aláírásával az Önkormányzat biztosítja, hogy a Tankerület a Létesítmény megvalósításához, üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges mértékben, használat jogcímén igénybe vegye az Ingatlanrész jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott, a Létesítmény által elfoglalt Földterületét a Létesítmény fennmaradásáig terjedő időszakra, várhatóan 2024. augusztus 31.-ig.

 

 1. Az Önkormányzat biztosítja a Tankerület részére, hogy a Tankerület a Létesítmény telepítéséhez a részére jogszabályban, hatósági határozatban előírt – a Létesítményre vonatkozó – építési, majd üzemeltetési és fenntartási kötelezettségeit teljesítse, az ahhoz szükséges mértékben az Földterületet és az Ingatlanrészt igénybe vegye.

 

 1. Az Önkormányzat biztosítja a Tankerület részére, hogy az 1.2. pontban meghatározott Létesítmény a Terv alapján a Beethoven Általános Iskola épületéhez és villamos energia hálózatához, az abban foglaltak szerinti kivitelben, a jelen megállapodás 1.3. pontjában foglalt időtartamra csatlakozzon.

 

 1. Tankerület kijelenti, hogy a Létesítményt a létesítő okiratában rögzített célra és azzal összefüggő tevékenységre, azaz köznevelési célokra, így a Martonvásári Beethoven Általános Iskola köznevelési intézmény Pedagógiai Programjában, szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében, valamint a Tankerület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok ellátására veszi használatba a Földterületet.

 

 1. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 33/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete előírásainak megfelelően kerül sor.

 

1.7.1. A Tankerület képviselője jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Beruházó az Nvtv. 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában, valamint a 11. § (10) bekezdésében rögzítetteknek megfelel, azaz átlátható szervezetnek minősül.

 

1.7.2. A Tankerület képviselője jelen szerződés aláírásával – hivatkozva az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében foglaltakra – vállalja, hogy

 

 1. a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
 2. az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 3. a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy az 1.5.1. pont szerinti átlátható szervezetek vesznek részt.

 

1.7.3. Jelen szerződést az Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

 

 1. A Felek rögzítik, hogy a tervezett igénybevétel nem vezethet a Földterület és Ingatlanrész állagának romlásához, a Földterület és Ingatlanrész biztonságos használatának sérelméhez vagy veszélyeztetéséhez, továbbá az igénybevétel nem akadályozhatja az Önkormányzat, mint az Ingatlanrész vagyonkezelője, fenntartási, üzemeltetési, karbantartási és egyéb feladatainak ellátását – és különösen a Vagyonkezelési szerződés III. 8. pontjában foglalt jogok gyakorlását – és az adott területhez kapcsolódó fejlesztési és korszerűsítési tervek, programok végrehajtását.

 

2. A Létesítmény jogi helyzete

 

 1. A Felek rögzítik, hogy az Ingatlanrész, és így a Földterület Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonát képezi, az nincs a Tankerület vagyonkezelésében, erre tekintettel a Tankerület a használat 1.3. pontja szerinti időszaka alatt a Létesítményt idegen dolgon végzett bérelt ingó dolog telepítésként tartja nyilván könyveiben. A telepítést követően a Létesítmény számviteli nyilvántartását továbbra is a Tankerület végzi értéknövelő telepítésként, és azt továbbra is saját könyveiben tartja nyilván.

 

 1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Létesítményt a Tankerület saját költségén, saját felelősségére és kockázatára valósítja meg a végleges építési engedélynek (továbbiakban: Engedély) megfelelően, különös tekintettel a Martonvásár Város Polgármestere által kiadott településképi vélemény tartalmára. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Létesítmény berendezését a Tankerület saját költségén, saját felelősségére és kockázatára valósítja meg. Ezekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a Tankerület a Létesítmény és berendezései létrehozásának költségeivel, illetve a Tankerület által vállalt, vagy részére jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt fenntartási feladatok teljesítésével kapcsolatban Martonvásár Város Önkormányzatával, intézményével, gazdasági társaságával szemben semmiféle igényt nem érvényesíthet.

 

 1. Amennyiben a Létesítmény kivitelezése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a Létesítmény berendezésével, azok fenntartásával, üzemeltetésével során a Tankerület által harmadik személynek okozott kár megtérítése vonatkozásában harmadik személy követeléssel lépne fel akár a Tankerülettel, akár Önkormányzattal, annak intézményével, gazdasági társaságával szemben, ezen kár teljes körű megtérítésére a Tankerület jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal.

 

 1. A Felek kijelentik, hogy a Létesítmény építésével, fenntartásával és üzemeltetésével, valamint a Létesítmény berendezésével, azok fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos minden költség, közteher a Tankerületet terheli, az Önkormányzat, annak intézményei, illetve gazdasági társasága semmilyen jogcímen nem köteles kifizetésre, költségtérítésre. A Létesítmény, illetve berendezései üzemeltetéséből eredő károkat a Tankerület köteles megtéríteni.

 

 1. Felek megállapodnak, hogy a Létesítmény elhelyezésével Tankerület nem szerez jogot a Földterület vagyonkezelésbe vagy tulajdonba vételére, annak kizárólag használatára jogosult a 2.2. pont szerinti körben.

 

 1. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Tankerület az Önkormányzat másodszori felszólítására sem tesz eleget a használatában álló Földterületre és az azon elhelyezett Létesítményre vonatkozó fenntartási kötelezettségének, úgy az Önkormányzat a fenntartással, kezeléssel kapcsolatos feladatot elvégezteti, a munkavégzésről pedig számlát bocsát ki Tankerület felé.

 

 1. A Tankerület saját költségén köteles az Ingatlanrészt fenyegető veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a vagyon romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni annak költségeit.

 

 1. A Tankerület felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Tankerület kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, a Tankerület intézményeiben tanulók vagy az érdekkörében eljáró személyek magatartására vezethető vissza. Nem terheli a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan magatartást tanúsított, ami a közvagyon használójától elvárható volt.

 

 1. Az Önkormányzat a Létesítményben elhelyezett, a Tankerület tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.

 

 1. A Tankerület felelős a Létesítménnyel kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.

 

 1. A Tankerület kijelenti, hogy vagyonkezelésbe adott ingatlanvagyon tekintetében vagyonbiztosítással rendelkezik jelenleg is. A konténer telepítéssel érintett Földterület utáni részre az Önkormányzat rendelkezik vagyonbiztosítással, melynek arányos díjrészét a Tankerület köteles 2021. augusztus 1-jétől megfizetni. A Létesítmény utáni vagyon- és felelősségbiztosítás megkötése Tankerület kötelezettsége.

 

3. Az engedélyezési eljárással kapcsolatos nyilatkozatok

 

 1. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul a Létesítménnyel kapcsolatos teljes körű hatósági engedélyezési eljárás lefolytatásához, és ahhoz hogy az Engedély kiadásra kerüljön.

 

 1. A Tankerület tudomásul veszi, hogy a Létesítmény megvalósításához szükséges munkálatok során az Engedély rendelkezéseit köteles betartani.

 

 1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy jelen szerződés megkötésére a Létesítmény végleges Engedély alapján történő megvalósítására, illetve az Ingatlanrész és a Földterület igénybevételére vonatkozó rendelkezések rögzítése miatt került sor. Mindez a Tankerületet nem mentesíti a jogszabályban, illetve hatósági határozatokban előírt egyéb feltételek teljesítése, illetve a telepítési, építési, és a fenntartási feladatok teljesítése alól.

 

4. Az Ingatlanrész, Földterület igénybevételével kapcsolatos egyéb rendelkezések

 

 1. A Tankerület jogosult arra, hogy az Ingatlanrész területére belépjen és az Ingatlanrészen az Engedély szerinti munkálatokat elvégezve a Létesítményt megvalósítsa, valamint valamennyi szükséges hatósági és egyéb engedély birtokában a Létesítményt üzemeltesse és fenntartsa. A Létesítmény kivitelezésének befejezését követően a Tankerület az Ingatlanrészről a fel nem használt építési anyagokat saját költségén köteles eltávolítani, az esetleges környezeti kármentesítést elvégezni és az Ingatlanrészt rendeltetésszerű állapotba helyreállítani.

 

 1. A Tankerület köteles a szerződés 1.2. pontjában meghatározott Ingatlanrészt, Földterületet rendeltetésszerűen használni, és megtéríteni minden olyan kárt az Önkormányzatnak, illetve harmadik személynek, amely a nem rendeltetésszerű használatból ered, illetve a kivitelezési munkálatok során keletkezik.

 

 1. A Tankerület kijelenti, hogy az Ingatlanrészt, azon belül is a Földterületet közfeladata ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben veszi igénybe az Önkormányzattól. Az Nvtv. 11. § (13) bekezdése rendelkezésével összhangban a jelen szerződés részét képező, Tankerület által megtett nyilatkozatra tekintettel Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti hasznosításra ingyenesen, ellenérték nélkül kerül sor.

 

 1. A Felek kijelentik, hogy a Tankerület a Létesítmény jelen megállapodásban foglalt céljától eltérő továbbhasznosítására nem jogosult.

 

 1. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek

 

 

 

 1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

 

 1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

 

 1. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges.

 

 1. Szerződés megszűnése

 

 1. Jelen szerződés a Létesítmény elbontásával szűnik meg.

 

 1. Tankerület kijelenti, hogy a Létesítmény elbontását követően a Földterületet és az Ingatlanrészt a Létesítmény létrehozatalát megelőző állapotba állítja helyre, saját költségén, ennek teljesítése érdekében semmilyen igényt nem támaszt az Önkormányzat, annak intézménye, illetve gazdasági társasága irányába.

 

 1. Felek a Létesítmény elbontásáról, a vállalt kötelezettségek teljesítéséről, jelen szerződés megszűnéséről jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

 1. Jelen szerződés a Felek által történő aláírása napján érvényesen létrejön és hatályba lép, rendelkezéseit 2021. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Jelen szerződés jogcíme alapján atipikus használati szerződés, figyelemmel arra is, hogy a dolog haszna jelen szerződés alapján a Tankerületet illeti meg.

Jelen szerződés – amennyiben érvényesen létrejön és hatályba lép - tulajdonosi hozzájárulásnak, egyben a Vagyonkezelési szerződés III. 29. pontja alapján vagyonkezelői hozzájárulásnak minősül.

Felek rögzítik, 2021. augusztus 1-jével a Földterület birtokát az Önkormányzat részéről átengedettnek, Tankerület részéről pedig átvettnek tekintik.

 

 1. A Létesítmény fennmaradásáig tartó időszak alatti üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi költség a Tankerületet terheli.

 

 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:519. §-a szerint amennyiben a Beruházó jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

A Létesítménnyel, annak berendezéseivel kapcsolatos bármely költség, vagy kár az Önkormányzatra, annak intézményeire vagy gazdasági társaságára nem hárítható át.

 1. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésre az Nvtv., az Mötv., a Ptk., az Ör. és egyéb irányadó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

 1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése bármely okból érvénytelenné, vagy hatálytalanná válik, vagy annak minősül, a szerződés többi, egyéb rendelkezése ettől függetlenül érvényben és hatályban marad.

 

 1. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít. A Tankerület nem terhelheti meg ez alapján semmiféle módon az Ingatlanrészt.

 

 1.  Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése és 6:22. § (3) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő követelések tekintetében az elévülést a Ptk. 6:25 § (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően a jogosultnak a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítása is megszakítja.

 

Jelen szerződést a Felek 4 eredeti példányban írják alá. A szerződés 2 eredeti példánya a Tankerületet, 2 eredeti példánya pedig az Önkormányzatot illeti meg.

 

A Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírták.

 

 1. sz. melléklet: Tervek (műszaki leírás, homlokzati rajzok, átnézeti alaprajz)

 

Kelt Budapest, 2021. ………. hó … napján

 

_____________________________________

Dr. Szabó Tibor

Martonvásár Város Önkormányzata

 

jogi ellenjegyző:………………………..

_____________________________________

Szilágyiné Németh Sarolta

            Dunaújvárosi Tankerületi Központ

 

 

jogi ellenjegyző:………………………..

pénzügyi ellenjegyző:……………………

pénzügyi ellenjegyző:……………………