Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

199/2021. (8. 31.) a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására és abeszámolási határid

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

199/2021. (VIII.31.) határozata

a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására és a

beszámolási határidő módosítására

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2017-ben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás részösszegű felhasználásáról szóló beszámolóját.

 

2./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Mezőkölpényi Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatások még fel nem használt és el nem számolt 90.000- Ft összegéről 2022. június 30. napjáig nyújtsa be a végelszámolást.

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2./ pontban foglaltaknak megfelelően, a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal a Támogatási szerződés módosítását kösse meg.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal, 2. és 3. pont – 2022.06.30.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07m_ET_20210831_hat%C3%A1rozat_1mell%C3%A9klet_besz%C3%A1mol%C3%B3.pdf

 

199/2021. (VIII.31.) határozat 2. melléklete:

 

Szerződés száma: …………./2021.

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

MÓDOSÍTÁS

 

amely létrejött egyrészről a

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: dr. Szabó Tibor polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

 

másrészről a

Mezőkölpényi Református Egyházközség

Mezőkölpény 74, 547143 Románia

Képviseli: Koncz László Ferenc lelkipásztor

 (a továbbiakban: Támogatott)

- együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

Mezőkölpény, Fő u. 74, 547143, Románia

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Koncz László Ferenc, lelkipásztor

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma

és számlavezető pénzintézetének neve:

PAROHIA REFORMATA CULPIU

BANCA COMERCIALA ROMANA

Str. GH. DOJA, NR.1-3, TG. MURES, MURES

IBAN: RO95 RNCB 0188 0349 6105 0001

SWIFT: RNCB ROBU

Adóigazgatási azonosító száma:

4838558

Telefon száma:

0040 748 418771

E-mail címe:

lacigabi32@freemail.hu

 

Előzmények:

Martonvásár Város Önkormányzata 190/2017. (VIII.29.) számú határozatában négy tehetséges, jól tanuló, nehéz anyagi helyzetben lévő mezőkölpényi fiatal számára a 2017/2018-as tanévben az iskolába járás költségeihez fejenként 150.000,- Ft összegű, összesen 600.000,- Ft támogatást ítélt meg.

Az elmúlt évek és a 2021. június 30. napjával, határidőben benyújtott elszámolás szerint 2021. május-június hónapokban a megmaradt és eddig még fel nem használt 143.000 forintból (1941,26 lej) a jelzett időszakban 669,34 lejt fizettek ki a tanulóknak iskolába utazási támogatásként. A megmaradt 1.271,92 lej forint értéke mintegy 90.000 Ft.

 

Fentiek alapján a Felek a 2021. február 11. napján kötött 1014-2/2021 nyilvántartási számú támogatási szerződést a következők szerint módosítják.

 

1. Támogatási szerződés 5.5. pontja az alábbiak szerint módosul, egyebekben nem változik:

      “5.5. A beszámoló benyújtási határideje: 2022. június 30.”

 

2. A szerződés módosítás 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

3. Felek a szerződés módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2021. szeptember „……..”.

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi és jogi ellenjegyző

 

 

 

 

 

Melléklet:

  1. Kivonat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: ………/2021. (VIII.31.) számú határozat