Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

196/2021. (8. 31.) a „2462 Martonvásár, Jókai utca (551 hrsz.) Szent László és Deák Ferenc utca közötti szakaszán és Deák Ferenc utca (650/1 hrsz.) Jókai és Széchenyi utcák közötti szakaszán

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

196/2021. (VIII.31.) határozata

a „2462 Martonvásár, Jókai utca (551 hrsz.) Szent László és Deák Ferenc utca közötti szakaszán és Deák Ferenc utca (650/1 hrsz.) Jókai és Széchenyi utcák közötti szakaszán a csatornaépítést követő útkárosodások helyreállításának kivitelezése” című beszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – a polgármester által 2021. augusztus 6. napján indított Vállalkozási szerződés a 2462 Martonvásár, Jókai utca (551 hrsz.) Szent László és Deák Ferenc utca közötti szakaszán és Deák Ferenc utca (650/1 hrsz.) Jókai és Széchenyi utcák közötti szakaszán a csatornaépítést követő útkárosodások helyreállításának kivitelezésére” tárgyú beszerzési eljárás lezárásaképpen – az alábbi döntéseket hozza:

A) „2462 Martonvásár, Jókai utca (551 hrsz.) Szent László és Deák Ferenc utca közötti szakaszán és Deák Ferenc utca (650/1 hrsz.) Jókai és Széchenyi utcák közötti szakaszán a csatornaépítést követő útkárosodások helyreállításának kivitelezésetárgyú beszerzési eljárás eredményes.

B) „2462 Martonvásár, Jókai utca (551 hrsz.) Szent László és Deák Ferenc utca közötti szakaszán és Deák Ferenc utca (650/1 hrsz.) Jókai és Széchenyi utcák közötti szakaszán a csatornaépítést követő útkárosodások helyreállításának kivitelezésetárgyú beszerzési eljárásban

Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:

       a)    GRABARICS Út és Közmű Kft. 1053 Budapest, Reáltanoda u. 5. (ajánlati ár: nettó :

              20.433.361.- Ft, azaz bruttó 25.950.368.- Ft)

PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő Kft., 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (ajánlati ár: nettó : 19.100.004.-, Ft, azaz bruttó 24.257.005,- Ft)

HENDEL-BAU Kft., 2045 Törökbálint, Dózsa György u. 54. (ajánlati ár: nettó: 20.943.549,- Ft, azaz bruttó 26.598.307,- Ft)

 1. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:

              PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő Kft., 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (ajánlati ár: nettó :

             19.100.004,- Ft, azaz bruttó 24.257.005,- Ft)

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Vállalkozási szerződés a 2462 Martonvásár, Jókai utca (551 hrsz.) Szent László és Deák Ferenc utca közötti szakaszán és Deák Ferenc utca (650/1 hrsz.) Jókai és Széchenyi utcák közötti szakaszán a csatornaépítést követő útkárosodások helyreállításának kivitelezéséretárgyú beszerzési eljárás pénzügyi fedezetét – a beérkezett legkedvezőbb ajánlati ár figyelembe vételével – az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének vízközmű-fejlesztési tartaléka terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beszerzési eljárás eredményéről az értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozat 1.)B)b) pontja szerinti nyertes Ajánlattevővel jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést megkösse.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-4. pont – polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – azonnal

3. pont – 2021. szeptember 10.

4. pont – 2021. szeptember 15.

 

 

196/2021. (VIII.31.) határozat melléklete:

 

Vállalkozási szerződés

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.    
adószám: 15727433-2-07                  
számlaszám: 11736082-15727433  

Telefon: +36 22/460-004       

E-mail: jegyzo@martonvasar.hu                   
képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                

cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.                                    

Telefon: +36 22/460-004                  

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu                                 

 

 mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

név:                                        PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő Kft.

székhely:                                2461 Tárnok, Fehérvári út 34.

adószám:                                10429549-2-13

MKIK szám:                           ................................

számlaszám:                           …............................

képviseli:                                 Somogyi Lajos ügyvezető igazgató

 

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

1. ELŐZMÉNYEK

 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2021. augusztus 06.[1] napján megküldött ajánlati felhívással beszerzési eljárást indított „2462 Martonvásár, Jókai utca (551 hrsz.) Szent László és Deák Ferenc utca közötti szakaszán és Deák Ferenc utca (650/1 hrsz.) Jókai és Széchenyi utcák közötti szakaszán a csatornaépítést követő útkárosodások helyreállításának kivitelezése” tárgyában (a továbbiakban: Projekt), amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre,  Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 196 / 2021 (VIII.31.)[2] határozatára tekintettel a Felek a jelen Szerződést kötik.

 

1.2.      A szerződő felek jelen vállalkozási Szerződést az ajánlati dokumentumok, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő Ajánlata szerint kötik meg.

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

2.1.      A Megrendelő az eljárást megindító felhívása és kapcsolódó Ajánlati Dokumentáció alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig nyertes Ajánlata alapján elvállalja a 2462 Martonvásár, Jókai utca (551 hrsz.) Szent László és Deák Ferenc utca közötti szakaszán és Deák Ferenc utca (650/1 hrsz.) Jókai és Széchenyi utcák közötti szakaszán a csatornaépítést követő útkárosodások helyreállításának kivitelezése munkák megvalósítását a beszerzési dokumentumokban megadottak szerint, valamint az egyéb vállalkozói kötelezettségeket teljesíti, melyek a jelen szerződésben és a beszerzési dokumentumok bármely részében előírásra kerültek.

 

 A jelen Szerződésben foglaltak alapján a megvalósítandó kivitelezési munkák részletes leírását (vállalt építőipari kivitelezési tevékenység pontos meghatározását, az építési munkaterület pontos körülírását, az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmények, mennyiségi és minőségi mutatók meghatározását), Vállalkozó egyéb kötelmeit a beszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes Ajánlata tartalmazza.

 

2.2.      A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés helyszínét, környezetét, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos összes körülményt, feltételt, előírást, a beszerzési eljárás során neki átadott műszaki tartalmat, a vállalkozás tárgyát részleteiben megismerte, ajánlatát az ezekben foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására tette, illetve jelen Szerződés keretében az azokban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vállalkozik.

 

2.3.      A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatot biztosító állapotban, a vonatkozó és kötelezően alkalmazandó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni, jótállási, szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

 

3. A VÁLLALKOZÓI  DÍJ

 

3.1       A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

 

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 19.100.004 forint, azaz nettó Tizenkilencmillió- százezernégy forint, mely a beszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

 

 

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik a szerződés hatályba lépésétől.

3.2.      A Szerződéses Ár a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljes költségét fedezi, tartalmazza a teljes műszaki tartalom megvalósításához szükséges kivitelezési munkák közvetlen és közvetett költségét, beleértve az anyag biztosításának a teljes költségét is (az aszfalt kivételével), a felmerülő költségek vállalkozói fedezetét, a beszerzési dokumentumokban rögzített feltételek betartásához, a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget.

           

 

 1. A Vállalkozó többletmunkáért nem jogosult külön díjat felszámítani. Vállalkozó kijelenti, hogy a többletmunka kockázatát magára vállalja. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során felmerülő többletmunká(ka)t külön térítés nélkül elvégzi, annak elvégzésének ellenértékét külön nem érvényesítheti, mivel a Szerződéses Ár átalányáron került meghatározásra. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. Többletmunka alatt a Felek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244.§ (1) bekezdésében meghatározott fogalmat értik. A Megrendelő köteles továbbá megtéríteni az esetlegesen megrendelt pótmunkák ellenértékét is. A Felek pótmunka alatt a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244.§ (2) bekezdésében meghatározott fogalmat értik.

 

A szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a pótmunka elszámolása a következőképpen történik:

 1. A Vállalkozó az ajánlati költségvetésben szereplő egységárakon számolhatja el a pótmunkát alkotó munkatételeket;
 2. amennyiben nincs az ajánlati költségvetésben az adott munkatételre egységár, úgy Vállalkozó által készített és a Megrendelő által jóváhagyott pótmunka ajánlat szerint

 

 1. A Vállalkozó a jelen Szerződés részét képező munkák vonatkozásában a 3.1. pontban meghatározott díjon - valamint a pótmunkák és előre nem látható többletmunkák díján és költségén - felül  egyéb jogcímen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

 

3.5.      Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Árat a fentiek tudatában alakította ki.

 

4. TELJESÍTÉSI VÉGHATÁRIDŐ

 

4.1. A teljesítés legkésőbbi határideje: a szerződés aláírását követő 60 nap.

A napokban megállapított határidőbe vagy időtartamba a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.

 

A napokban megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

 

 

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a tárgyi munkák rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. 

 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

4.3.      Előteljesítés  lehetséges.

 

5. FINANSZÍROZÁSI  ÉS FIZETÉSI  FELTÉTELEK

 

5.1.      A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

 

5.2.      Fizetési ütemezés:

 1. A Megrendelő egy végszámla kiállítására ad lehetőséget.
  1. A havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

 

 1. az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
 2. az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
 3. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.

 

 1. A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.

 

 1. A Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések alkalmazásával (6:155. § (1) bekezdés) meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult, a fizetési késedelem felmerültétől számolva, valamint jogosult a fizetési késedelmen alapuló követelésének behajtásával kapcsolatos költségek megtérítését is kérni a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint. Felek a megrendelői késedelem jogkövetkezményeinek meghatározásakor tekintetbe vették, hogy megrendelő szerződő hatóság, míg vállalkozó nem tekinthető jelen Szerződéses jogviszonyában szerződő hatóságnak.

 

 1. A  VÁLLALKOZÓ  FELADATAI,  KÖTELEZETTSÉGEI

 

6.1.      A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyát jelen Szerződés és annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályok, szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, határidőre, hiba – és hiánymentesen elvégzi, a tárgyi munkákat  teljes körűen és hibamentesen megépíti, az építéshez szükséges anyagokat biztosítja és a tárgyi munkákat megvalósítja. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalanul, a vonatkozó és kötelezően alkalmazandó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, mindenkori engedélyeknek, valamint  határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi munkát elvégzi.

 

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése szerint megfelelő mennyiségű anyagot, berendezést szolgáltasson a Szerződés alapján elvégzendő munka megvalósításához, valamint a munka megvalósításához szükséges személyi állomány a munkák ütemezésének megfelelően rendelkezésre álljon. Így a Vállalkozónak rendelkeznie kell az építési munkák tartalmának megfelelő szakterületeken a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyekkel és egyéb szükséges szakemberekkel, akkor is, ha a Szerződés megkötését megelőzően lefolytatott beszerzési eljárásban az adott felelős műszaki vezetői szakterületre vagy egyéb szakértői területre vonatkozóan alkalmassági előírás nem szerepelt.

 

6.2.      Vállalkozó papíralapú építési naplót köteles vezetni.

 

6.3.      A Vállalkozónak tájékoztatással és megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy az építkezés területére illetéktelen személy kerüljön, illetve balesetet szenvedjen. A munkaterületek körülhatárolásáról, lezárásáról, a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni.

 

6.4.      A Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozó az átadott munkaterületen köteles gondoskodni a vagyonvédelemről, a környezet védelme és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés szintén a Vállalkozó kötelme.

 

Vállalkozó a munkavégzés során köteles a már elvégzett munkák állagmegóvásáról gondoskodni. A vállalkozási tevékenységre visszavezethető állagromlások, károsodások elhárítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani.

 

Vállalkozó köteles megtenni minden szükséget lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a megközelítési útvonalakon. Vállalkozónak biztosítani kell továbbá, hogy a személyek, a közvagyon vagy egyebek sérülését, kárát a Vállalkozó tevékenysége ne eredményezze.

 

6.5.      A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre és saját alkalmazottaira, alvállalkozóira vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (különösen zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi és egyéb előírások betartásáról, illetve betartatásáról. Ezen kötelezettségek be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.

 

6.6.      A Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó, adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok, utasítások betartására.

 

6.7.      A Vállalkozó a kivitelezés befejezésekor köteles a munkaterületet rendezett állapotban felajánlani visszavételre a Megrendelőnek, eltávolítani minden hulladékot (bontott anyagot), saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, gépeket, szerszámokat, anyagokat és köteles a munkaterületet a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg biztonságos, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni.

 

A Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat saját költségén köteles kijavítani.

 

6.8. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási és szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen.

 

A vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munka a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott eljárás dokumentumaiban, a Vállalkozó ajánlatában meghatározott követelményeknek megfelelően kerül elvégzésre, illetve átadásra, és az a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas.

 

6.9.      Az anyagok, eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai sérülést ne szenvedjenek, a Vállalkozó felróható magatartása által előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli a felelősség.

 

 1. A  MEGRENDELŐ  FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 

7.1.      A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani A Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza.

 

7.2.      A Megrendelő helyszíni képviselőjeként a Megrendelő által megbízott személy jár el aki ellátja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ szerinti vonatkozó feladatokat.

 

 

 1. Megrendelő köteles a jelen Szerződésnek megfelelő vállalkozói díjat a jelen Szerződésben foglaltak szerint megfizetni.

 

8. ALVÁLLALKOZÓ  IGÉNYBEVÉTELE

 1. A Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

 

8.2.      A Szerződés teljesítésében bármilyen formában résztvevő, illetve abban közreműködő személyekért, így különösen az alvállalkozók tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

9. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI  ELJÁRÁSOK

 

9.1.      Munkaterület átadás-átvétele

A munkaterület átadás-átvétel tényét a Felek a Megrendelő által megnyitott papíralapú építésinaplóba rögzítik.

 

Kivitelezésre alkalmas a munkaterület, ha az a kivitelezés biztonságos megkezdésére és munkavégzésre alkalmas, azon harmadik személynek további kötelezettségei nincsenek az alkalmassá tételhez. A munkaterület átadás-átvétele a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül történik.

9.2.      Műszaki átadás-átvételi eljárás

            Vállalkozó a kivitelezés befejezését a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett megkezdését megelőzően legalább 8 nappal korábban, a papíralapú építésinaplóba történő bejegyzéssel köteles írásban készre jelenteni a Megrendelőnek. A műszaki átadás-átvétel előkészítése a Vállalkozó feladata.

                       

            A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára köteles az előzetes átadás-átvételi dokumentációt a Megrendelő részére átadni. Az előzetes átadás-átvételi dokumentáció tartalmazza az alábbi dokumentumok közül azokat, amelyek a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor a műszaki megvalósításból adódóan rendelkezésre kell álljanak:

 

 • kivitelezői nyilatkozatot (termékfelelősség vállalási nyilatkozattal együtt),
 • papíralapú építési naplóba becsatolt felelős műszaki vezetői nyilatkozat másolatát,
 • teljesítmény nyilatkozatokat a kivitelezett munkákról és szerkezetekről,
 • műbizonylatokat, minőségtanúsításokat, minden termék szabványossági minősítő irat vagy alkalmazási engedélyét,
 • beépített anyagok, illetve berendezések használati, karbantartási utasításait
 • a felhasznált anyagok biztonsági adatlapjait,
 • az elkészült munkákra vonatkozó minőségvizsgálati, megfelelőség-igazolási, minőségtanúsítási jegyzőkönyveket, szakvéleményeket (amennyiben releváns),
 • Jogszabály, kötelező műszaki előírás vagy szabvány által előírt dokumentumot
 • felelős műszaki vezetői nyilatkozatok valamennyi szakágra vonatkozóan
 • statisztikai adatlapok

 

             A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr az építési munkák befejezését követően a Vállalkozó előzetes készre jelentése alapján az átadás-átvételi eljárást a készre jelentésben szereplő napra kitűzi és lefolytatja. Az átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. Ezen időtartam alatt a Szerződő Felek fő szabályként az alábbiak szerint járnak el a műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítésigazolás kiállítása érdekében, ugyanakkor meghagyják a lehetőségét annak, hogy egymással egyetértésben a műszaki átadás-átvételre rendelkezésre álló 30 napos időtartamon belül a fő szabályként alább rögzített időtartamaktól (l. 5 nap, 23 nap, 2 nap) eltérjenek.

 

 • A kitűzött határnapon a munkaterület bejárása és a hibajegyzék felvétele megkezdődik. A hibajegyzék felvételére a Megrendelőnek, illetve képviselőiknek 5 nap áll a rendelkezésére. A hibajegyzék elkészültét követően a tételes jegyzék a Vállalkozónak átadásra kerül, aki a hibák kijavítását haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére álló 23 nap alatt a hibákat kijavítja és erről a Műszaki ellenőrt értesíti.
 • A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat a Megrendelő képviselői és a Műszaki ellenőr áttekinti és amennyiben a javításokat megfelelőnek találja az elkészült építési munkát átveszi és a teljesítés igazolást a jelen szerződésben  foglalt feltételek teljesítése esetén kiállítja. A Megrendelőnek erre 2 nap áll a rendelkezésére. Az építési munkák átvétele és a teljesítés igazolása nem tagadható meg, amennyiben rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba vagy hiány nem merült fel.
 • A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának a feltétele, hogy a Vállalkozó a végleges átadás-átvételi dokumentációt a Megrendelő jóváhagyásával igazoltan a Megrendelőnek átadja. A végleges átadás-átvételi dokumentáció tartalma megegyezik az előzetes átadás-átvételi dokumentáció tartalmával azzal, hogy annak már teljes körűen tartalmaznia kell valamennyi olyan dokumentumot is, melyek a műszaki átadás-átvételi eljárás során keletkeztek.

 

            Amennyiben a fent rögzített legfeljebb 30 nap alatt az átadás-átvételi eljárás nem zárul le sikeresen a Vállalkozónak a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba vagy hiány javításra vonatkozó kötelezettségének nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése miatt, úgy a jelen szerződés szerinti - a végteljesítési határidőre vonatkozó- késedelmi kötbérfizetési kötelezettség beáll.

 

            A műszaki átadás-átvétel lezárásának feltétele az építési munkák előírt minőségű, maradéktalan teljesítése.

 

            A Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás.

 

            Ha a tárgyi munka a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljes mértékben, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibáktól, hiányosságoktól mentesen elkészült, Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a munka befejezéséről, melyet Vállalkozó is aláír.

 

            A teljesítés igazolás kiadása feltételét képezi a végszámla benyújtásának.

 

A sikeresnek minősülő műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll Megrendelőre a Létesítménybe beépített anyagok és eszközök tulajdonjoga, és a kárveszélyviselés terhe. Vállalkozó a beépített anyagok, eszközök tulajdonjogának Megrendelőre történő átszállásáért szavatosságot és felelősséget vállal. Amennyiben Megrendelő irányába tulajdonjogi igényt érvényesítenek, Megrendelő jogosult az igényt közvetlenül Vállalkozóra hárítani

 

10. KÁRFELELŐSSÉG ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

 

10.1.    A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a Szerződés tárgyát képező munkavégzés során a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okozott.

 

10.2.    A Vállalkozó köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni a tárgyi beruházásra.  A biztosítás összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R vagy E.A.R) A C.A.R. vagy E.A.R. biztosításnak érvényben kell maradnia a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig.

 

A fedezetre szóló felelősségbiztosításnak teljes körűen ki kell terjedni a Vállalkozó tevékenységéből eredő, harmadik személynek okozott károkra.

 

10.3.    A Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására köteles igazolni a biztosítás érvényességét. Ennek megtagadása, a Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondási ok lehet, amennyiben a Vállalkozó az igazolási kötelezettségét a Megrendelő írásbeli felszólításában rögzített póthatáridőben sem teljesíti.

 

A biztosítás hiánya esetén, amennyiben a Vállalkozó a kötelezettségét a Megrendelő írásbeli felszólításában rögzített póthatáridőben sem teljesíti, a Megrendelő belátása szerint – az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása helyett dönthet úgy, hogy a biztosítást saját javára és a vállalkozó költségére megköti.

 

 

 

 

11. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

11.1.    A Vállalkozó szavatol az általa felhasznált anyagok anyaghibától és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a beszerzési dokumentumoknak, valamint a vonatkozó engedélyeknek és a kiviteli dokumentációnak megfelelően végzi el.

11.2.    Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyában foglalt munka vonatkozásában a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kezdődően 24 hónap jótállást vállal.

11.3.    A jótállási és szavatossági felelősség keretében a Vállalkozó köteles a Megrendelő, által közölt hibákat saját költségére, a Megrendelő által meghatározott – a hibajavítás megkezdésétől számolt - ésszerű határidőn belül kijavítani. Az ésszerű határidő nem lehet kevesebb, mint a kijavításhoz szükséges időtartam. Vállalkozó köteles a hibajavítást a megrendelői bejelentést követően, a hiba jellegének megfelelő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 (nyolc) napon belül megkezdeni.

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a hibabejelentés időpontjának azt tekintik, amikor Vállalkozó írásban (e-mail-t is ideértve) értesülést szerzett a hibáról. Amennyiben Vállalkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő minden további felszólítás vagy értesítés nélkül jogosult a javítási munkákat Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni.

 

12. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

 

 12.1.   Késedelmi kötbér a teljesítési véghatáridő vonatkozásában

 

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés 4.1. pont szerinti határidő tekintetében olyan okból, amiért felelős késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A kötbér napi összege a nettó Szerződéses Ár  0,5%-ának megfelelő forint összeg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége a teljesítési határidő vonatkozásában a 30 késedelmes napnak megfelelő összeget eléri, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni és teljesítés elmaradása miatti kötbér követelésére.

 

Megrendelő továbbá jogosult a Vállalkozóval szemben a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni.

 

12.3. Teljesítés elmaradása miatti kötbér

 

Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős elmarad, a Vállalkozó kötbér fizetésére köteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A kötbér összege a teljesítés elmaradásának időpontjában a nettó Szerződéses Ár teljesítésigazolással még le nem igazolt értékének 20 %-a. A Megrendelő a teljesítés elmaradása miatti kötbér iránti igényét a teljesítési biztosíték mértékéig a teljesítési biztosíték terhére egyenlíti ki.

 

Megrendelő továbbá jogosult a Vállalkozóval szemben a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni.

 

13. A SZERZŐDÉS  MÓDOSÍTÁSA

 

13.1.    A Szerződést a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják.

14. KAPCSOLATTARTÁS ÉS A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI  KÖTELEZETTSÉGE

 

14.1.    Megrendelő nyilatkozattételre jogosult képviselői

            Dr. Szabó Tibor polgármester

 

14.2.    Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselői:

      ……………….[3]

 

14.3.    A felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a Szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről. Az építési naplóba történt bejegyzések nem mentesítik a feleket jelen Szerződés szerinti értesítési kötelezettségükről.

 

A felek különösen a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetőségük szerint saját hatáskörükben eljárni azok elhárítása érdekében.

 

14.4.    Vállalkozó köteles a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel együttműködni és minden, a munkálatok megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni és a feltételeket kölcsönösen betartani.

 

14.5.    Kézbesítés: A jelen Szerződés szerinti minden értesítést, bejelentést vagy nyilatkozatot a másik fél mindenkori (cégjegyzékbe) bejegyzett címére és képviselőnek címezve személyesen, futárral vagy ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján kell közölni a másik féllel.

 

A Szerződés alapján valamely fél által a másik féllel közölt bármely értesítés, bejelentés vagy nyilatkozat az alábbi időpontokban minősül közöltnek:

 

•           ha azt személyesen vagy futárral kézbesítik, akkor az átvétel igazolt időpontja;

•           amennyiben ajánlott küldeményként adják fel, a másik fél számára történt igazolt postára adást követő 5. (ötödik) munkanap;

•           amennyiben tértivevényes postai küldeményként adják fel, az átvételnek a tértivevényen megjelölt időpontja, vagy ha a tértivevényes küldemény kézbesítése azért volt sikertelen, mert a posta a küldeményt “nem kereste”, „kézbesítés akadályozott”, „a címzett ismeretlen helyre költözött” vagy „cím nem azonosítható” vagy “az átvételt megtagadta” jelzéssel küldi vissza, akkor a küldemény igazolt feladását követő 5. (ötödik) munkanapon.

 

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

16.1.    Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a Szerződés teljesítésére még nem került sor – a Szerződéstől eláll.

16.2     A felek megállapodnak, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítések és nyilatkozatok kizárólag írásban tehetők meg.

 

16.3.    A felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket igyekeznek peren kívül, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy bármely vita eldöntésére, mely jelen Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat - perértéktől függően - a Megrendelő székhelye szerinti bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

16.4.    Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

16.5. Amennyiben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében nevesített, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatvédelmi incidens következik be a Vállalkozónál, vagy ennek gyanúját Vállalkozó észleli, akkor azt köteles haladéktalanul a Megrendelő részére jelenteni a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címen. E tekintetben adatvédelmi incidensnek minősül az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt adatok - a személyes adatokat is ideértve - véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

16.5.    A jelen Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részeit képezik az alábbi          dokumentumok is:

- Az eljárást megindító felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor került)

- Ajánlati dokumentáció és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor került). A Felek az ajánlati dokumentáció elválaszthatatlan részeként tekintik a beszerzési műszaki leírást, kiviteli tervdokumentációt.

- Vállalkozó elfogadott ajánlata.

 

A fenti dokumentumok együtt olvasandók és együtt értelmezendők. A köztük lévő esetleges ellentmondás esetén a dokumentumok értelmezési sorrendje az alábbi (előbb sorolt dokumentum megelőzi a következőkben sorolt dokumentumot):

- A Szerződés jelen törzsszövege,

- Az eljárást megindító felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor került),

- Ajánlati dokumentáció és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor került), A Felek az ajánlati dokumentáció elválaszthatatlan részeként tekintik a beszerzési műszaki leírást, kiviteli tervdokumentációt.

 

A fenti dokumentumok abban az esetben is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, ha fizikálisan nem kerültek a Szerződés törzsszövegéhez csatolásra.

17. SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

A felek jelen Szerződést elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egymással négy mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt illeti meg (Vállalkozó és a Megrendelő a Szerződés őket illető példányainak az átvételét aláírásával elismeri és nyugtázza).

 

Kelt:, Martonvásár………………………

 

 

 

 

 

     MEGRENDELŐ

                    VÁLLALKOZÓ

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:.…………………………………………… 

 

Jogi ellenjegyző: ……………………………………………….

 

Szakmai ellenjegyző:.……………………………………….[1] A szerződéskötéskor töltendő ki.

[2] A szerződéskötéskor töltendő ki.

[3] A szerződés megkötésekor kerül kitöltésre.