Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

183/2021. (8. 10.) a Martonvásár, (jelenleg 1715/15 és 1715/16 hrsz. összevonása mellett kialakuló) 1715/15 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)sze

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

183/2021. (VIII.10.) határozata

a Martonvásár, (jelenleg 1715/15 és 1715/16 hrsz. összevonása mellett kialakuló) 1715/15 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról,

valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről

 

1)         Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a Bíráló Bizottság jelen határozat mellékletét képező javaslatával összhangban - úgy határoz, hogy a Martonvásár, (jelenleg 1715/15 és 1715/16 hrsz. összevonása mellett kialakuló) 1715/15 hrsz.-ú területet érintő értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2)         A Képviselő-testület a pályázat nyerteseként a MIRROTRON Müszaki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33., cg. 01 09 077901) 53.500.000.-Ft összegű ajánlatát fogadja el az alábbi feltételek teljesülése mellett:

a) a Vevő által a vételár 4 egyenlő (egyenként 13.375.000,- Ft összegű) részletben történő megfizetése;

b) a vételár teljes kifizetéséig jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése Martonvásár Város Önkormányzata javára.

3)         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel az adásvételi előszerződést a jelen határozat szerinti alapvető tartalommal, majd ugyanezen tartalommal a végleges adásvételi szerződést vagy telekalakítással vegyes adásvételi szerződést is megkösse.

4)         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   

            1-2. pont –      azonnal

            3. pont –         2021.09.09. (előszerződés)

                                   előszerződés aláírását követő 6 hónap (végleges szerződés)

            4. pont – előszerződés aláírását követő 6 hónapon belül