Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

158/2021. (7. 6.) a Martonvásár, 182/1 hrsz-ú ingatlanban található helyiségeket érintő bérleti szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

158/2021. (VII.6.) határozata

a Martonvásár, 182/1 hrsz-ú ingatlanban található helyiségeket érintő

bérleti szerződés megkötéséről

 

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy Martonvásár Város Önkormányzata jelen határozat melléklete szerinti feltétekkel a Martonvásár, 182/1 hrsz-ú ingatlant, annak emeleti 32,18 négyzetméter alapterületű két helyiségét érintően „helyiségbérleti szerződést” köt a Pannónia Szíve Alapítvánnyal (2060 Bicske, Bartók Béla utca 6., nyilvántartási száma: 07-01-0001163), mint Bérlővel és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (cg. 07-09-024940, székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.), mint Üzemeltetővel.

 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti szerződést megkösse, illetőleg ezzel kapcsolatban a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a dokumentumokat aláírja.

 

3) A Képviselő-testület a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerve képviseletében elfogadja az 1) pontban hivatkozott dokumentumot, és felhatalmazza az ügyvezetőt azok aláírására.

 

4) A Képviselő-testület felkéri az MVK Kft. ügyvezetőjét a Bérlővel kötendő költségviselési szerződés, és annak képviselő-testület általi jóváhagyásra előkészítésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           Polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje:    2021. július 31.

 

158/2021. (VII.6.) határozat melléklete:

 

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS

 

egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

 

másrészről

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

adószáma: 24901084-2-07

cégjegyzékszáma: 07-09-024940

képviseletében eljár: Tóth Balázs Károly, ügyvezető

(a továbbiakban: Üzemeltető)

 

harmadrészről:

Név: Pannónia Szíve Alapítvány

székhelye: 2060 Bicske, Bartók Béla utca 6.

 

nyilvántartási száma: 07-01-0001163

 

adószám: 19288095-1-07

statisztikai számjel: 19288095-9499-569-07

 

képviseletében eljár: Strommer Mátyás kuratóriumi elnök (önállóan)

 

mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő),

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen, időpontban és feltételek mellett:

 

I. Előzmények

Bérbeadó a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0007 azonosítószámon „A belvárosi akcióterületen környezettudatos zöld fejlesztések megvalósítása a Dózsa Gy. út környezetének rehabilitációjával, új szolgáltatóház, ifjúsági park és tematikus játszótér építésével, locsolóhálózat kialakításával az Emlékezés terén és a főbb fejlesztési helyszínekre kamerarendszer telepítésével” címen nyert pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, melynek egyik alprojektjeként 2019.11.27. napján megküldött ajánlattételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen az F-Építő Generál Zrt. gazdasági társaság építette meg a Martonvásár 182 hrsz.-ú területen.

Bérlő kérelemmel fordult Bérbeadóhoz az építkezés folyamatában, hogy az általa képviselt Alapítványnak alapító okiratában jelzett céljai elérése érdekében Martonvásáron, mint járásszékhelyen is tudjon fenntartani irodát, ezért a Térségi Szolgáltatóházban helyiséget kíván bérelni 32,18 m2-n.

Martonvásár Város Önkormányzata kérelmező kérelmére a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/ETDR/647-14/2021 számú határozattal módosított FE-02/ÉPÍT/148-16/2019 számú építési engedély alapján, a 2462 Martonvásár, Dózsa György út 6-10. szám alatti 182 hrsz.-ú ingatlanon megvalósult szolgáltatóház I. ütemére használatba vételi engedélyt adott, mely 2021. május 6-án véglegessé vált.

 

II. A szerződés tárgya

1. Felek kölcsönösen megállapítják, hogy Bérbeadó tulajdonát képező, Martonvásár, belterületén 182 (korábban az engedélyben: 182/1) hrsz-ú ingatlanon 784,2 m2 alapterületű Térségi Szolgáltatóházat (a továbbiakban: felépítmény) építtetett, valósított meg a Fejér megye Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal által kiadott FE/ETDR/647-14/2021 számú határozattal módosított FE-02/ÉPÍT/148-16/2019 számú építési engedély alapján. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó kérelmére a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/ETDR/1712-25/2021. számon az ingatlanra használatba vételi engedélyt adott ki, mely 2021. május 6-án véglegessé vált.

 

3. Bérlő jelen szerződés aláírásának napjától számított 5 éves határozott időtartamra bérbe veszi az 1. pontban megjelölt ingatlan jelen szerződés mellékletét képező helyszínrajzon megjelölt 32,18 m2 alapterületű helyiségeit.

4. Bérlő civil szervezeti minőségére, és közhasznú céljaira tekintettel Bérlő jelen bérleti szerződés aláírását követő hónap első napjától számítva havonta előre, minden hónap 10-ig Bérbeadó 11736082-15727433 számlaszámára a Bérlemény után 1000,- Ft/m2 bérleti díjat köteles fizetni.

5. Felek rögzítik, hogy a 3. pontban rögzített bérleti díj alapösszege évente, minden év január 1-jével a KSH által közétett országos lakbérindex mértékével emelkedik azzal, hogy az esetleges index-csökkenés nem érvényesíthető a bérleti díjban. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó jogosult a bérleti díjat a szerződés megkötését követő egy év elteltével felülvizsgálni a helyi viszonyok vizsgálata mellett, és attól legfeljebb 25%-os mértékben eltérni, emelni.

6. Bérlő jelen szerződés aláírását követő hónap 10. napjáig köteles három havi bérleti díjnak megfelelő összeget megfizetni kaució címén Bérbeadó 5. pontban rögzített számlaszámára.

7. Felek rögzítik, hogy a bérleti díj az alábbi tételeket nem tartalmazza különösen:

 • az épület közös területeinek, közös szerkezeteinek jó karbantartását,
 • a közös területek takarítását,
 • lift karbantartást,
 • a kert, udvar karbantartását,
 •  az üzletekhez tartozó 8 db parkoló fenntartását (világítás, takarítás),
 • a téli hóeltakarítást, síkosságmentesítést,
 • a fűtési és áramvételezési, vízvételezési és szennyvíz-elvezetési lehetőséget,
 • a Bérlemény közüzemi fogyasztását (Bérlő közvetlenül fizető félként fizeti meg a közüzemi szolgáltatók részére).

A jelen pontban hivatkozott költség megfizetése tekintetében legkésőbb a jelen bérleti szerződés megkötését követő hónap végéig a Bérlőnek külön megállapodást kell kötnie az épület Üzemeltetőjével, melyre ezennel kötelezettséget vállal.

 

III. A Bérlet időtartama

1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést annak aláírása napjától számított 5 év határozott időtartamra kötik.

 

IV. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:

1. Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény a bérlet egész tartama alatt megfelel a bérleti szerződés előírásainak. Szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérleményre vonatkozó olyan joga, amely Bérlőt használatában korlátozza, vagy megakadályozza.

2. Bérbeadó, mint a leendő társasház egyszemélyi alapítója is, és az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, a Bérleményre vonatkozóan ingatlanbiztosítást köt a Felépítmény vonatkozásában, azonban a Bérlő által a Bérleménybe bevitt tárgyak, valamint az abban végzett tevékenység utáni biztosítás Bérlő kötelezettsége.

3. Bérlő a Bérleményt rendeltetésének és a jelen szerződésnek megfelelően használhatja, annak állagát és állapotát a jó gazda gondosságával megőrzi és a Bérleményt a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérleményt, és benne a Felépítmény alkotórészévé, tartozékává vált dolgokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni. A Felépítmény és a Bérlemény állagsérelmével nem járó leszerelhető dolgokat Bérlő a bérleti jog megszűnésekor elviheti.

4. Bérlő a bérlet határozott idő lejártával történő megszűnésekor nem jogosult a Bérleményből olyan tartozékot, alkatrészt leszerelni és elvinni, amely a Bérlemény jelentős állagsérelmét okozná. Ezen pont megsértése esetén a kaució felhasználása mellett Bérbeadó kártalanítást követelhet Bérlőtől.

5. Bérlő kötelessége a Bérlemény és környezete takarítását, tisztántartását (a kizárólagos használat időtartamában) elvégezni, valamint a Bérlemény használatához szükséges hulladékszállítási szerződést megkötni.

6. Amennyiben Bérlő vagy a Bérleményt használó személyek magatartása miatt a Bérleményben kár keletkezik, úgy a Bérlő köteles — a Bérbeadó választása szerint — a hibát kijavítani, vagy a kárt megtéríteni.

7. Bérlő a Bérleményt iroda céljára jogosult hasznosítani, és ugyanezen célra albérletbe, alhasználatba kizárólag a Bérbeadó hozzájárulásával adhatja.

8. Bérlő a Bérlemény bérleti jogát Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át másra.

9. A Bérlő jogosult elhelyezni az Épület utcafront felőli homlokzatán legfeljebb 2 darab tevékenységére vonatkozó reklámtáblát a Bérbeadóval egyeztetett módon.

 

VI. Birtokbaadás

 1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül Bérbeadó Bérlő birtokába adja az Bérleményt, melyről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

VII. A szerződés megszűnése

1. Szerződő felek a jelen bérleti szerződést írásban rögzített közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik vagy módosíthatják.

2. A Bérleményre vonatkozó végleges bérleti szerződés – figyelemmel a határozott időtartamra szóló bérletre – rendes felmondással nem szüntethető meg, kizárólag közös megegyezéssel a jelen előszerződésben foglalt elszámolási kötelezettségek betartása mellett.

3. A Bérbeadó részéről azonnali, rendkívüli felmondásnak a következő esetekben, és következményekkel van helye:

 1. A Bérlő a szerződésből eredő – különös tekintettel, de nem kizárólagosan fizetési – kötelezettségeinek kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
 2. Bérlő az ingatlant írásbeli felszólítás ellenére rendeltetésellenesen, annak állagát veszélyeztető módon használja, és azt a Bérlő címére küldött írásbeli felszólítás után sem hagyja abba.
 3. Bérlő a közüzemi díjak megfizetésével 60 napot meghaladó késedelembe esik, és egyszeri írásbeli felszólításban rögzített új határidőre sem tesz eleget a számlák kifizetésének.

4. Bérlő részéről azonnali, rendkívüli felmondásnak abban az esetben van helye, ha Bérbeadó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

5. Jelen szerződés rendkívüli felmondás miatti vagy közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a Felépítmény részévé vált, a Bérlő által beépített alkotórészek, tartozékok Bérbeadó tulajdonában maradnak, azok megtérítéséről és a befizetett kaució összegének visszatérítéséről felek külön megállapodást kötnek.

6. A végleges bérleti szerződés megszűnik a III.1. pont szerinti időtartam lejártával.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a mindenkor hatályos lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak, amelyeket magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadnak.

2. Kézbesítési szabályok: A felek egymásnak értesítést, felszólítást (stb.) küldeni dokumentálhatóan, postai úton, tértivevényes küldeményként feladva jogosultak. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Kézbesítési címek:

Bérlő: Pannónia Szíve Alapítvány, székhelye: 2060 Bicske, Bartók Béla utca 6.

Bérbeadó: Martonvásár Város Önkormányzata, székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Üzemeltető: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft., székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

3. A bérleti jogviszonyból eredő viták eldöntésére a Szerződő felek előzetesen egyeztetnek, megegyezés hiányában, perértéktől függően a Székesfehérvári Járásbíróság vagy Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

4. Bérlő a jelen előszerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül, melyet a végleges szerződés aláírásakor köteles megerősíteni.

5. A Szerződő felek minden, a jelen szerződés foglalt adataik változása esetén haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni a 3. pontban foglalt szabályok szerint, melynek elmaradásából fakadó következményeket a kötelezettségszegő fél köteles viselni.

6. Kapcsolattartás a Szerződő felek között:

a) Bérbeadó részéről: Horváth Bálint alpolgármester

Tel: 06 20 941 8256, e-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu

b) Üzemeltető részéről: Tóth Balázs Károly, ügyvezető

Tel. 06 20 488 5200 e-mail: martonsport@martonvasar.hu

b) Bérlő részéről: Strommer Mátyás kuratórium elnöke

Tel. ………………, e-mail: ……………………..

7. Jelen előszerződés 4 számozott oldalból és mellékleteiből áll, és 4 mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány illeti meg Bérbeadót és 1-1- példány Bérlőt és Üzemeltetőt.

 

Jelen bérleti előszerződést a szerződő felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

 

Martonvásár, 2021. ………..……

 

 

Pannónia Szíve Alapítvány

Martonvásár Város Önkormányzata

             Bérlő

                   Bérbeadó

 

                                                                                  Jogi ellenjegyző:……………………….

                                                                                  Pénzügyi ellenjegyző: ………………….

 

                     …………………………………………

            Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft

                                          Üzemeltető

 

 

 1. melléklet: helyszínrajz
 2. melléklet: birtokba adási jegyzőkönyv