Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

157/2021. (7. 6.) közszolgáltatási szerződés kiegészítésére

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

157/2021. (VII.6.) határozata

közszolgáltatási szerződés kiegészítésére

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. jelen határozat melléklete szerint elfogadja Martonvásár Város Önkormányzata és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MVK Kft.) között kötendő Közszolgáltatási szerződés kiegészítést, és felhatalmazza a polgármester annak aláírására.
  2. az MVK Kft. legfőbb szerveként jóváhagyja a jelen határozat melléklete szerinti Közszolgáltatási szerződés kiegészítést és felhatalmazza az ügyvezetőt annak aláírására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. július 15.

 

157/2021. (VII. 6.) határozat melléklete:

 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK KIEGÉSZÍTÉSE

 

amely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13., törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07) képviseletében Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),

 

másrészről a

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (2462 Martonvásár, Szent László út 2.., adószáma: 24901084-2-07, Cg.: 07-09-024940), képviseletében Tóth Balázs ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató)

(Önkormányzat és Közszolgáltató együttesen a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

 

  1. ELŐZMÉNYEK

 

A felek megállapítják, hogy a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozatban – tekintettel annak a martonvásári agrár-innovációs centrummal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozatban történő módosítására is –, valamint az ennek végrehajtására kiadott, a Martonvásár város külterületén fekvő földrészletekkel kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1207/2016. (IV. 21.) Korm. határozatban foglaltak hatékony végrehajtása érdekében 2016. július 14. napján Martonvásáron Martonvásár Város Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia, az Agrártudományi Kutatóközpont haszonkölcsön-szerződést (a továbbiakban: 2016. július 14-i Haszonkölcsön-szerződés vagy „Haszonkölcsön-szerződés 1.”) kötöttek, amely szerződéssel az abban meghatározott feltételek szerint a Kölcsönadó a Kölcsönvevő használatába adta a tulajdonában álló, Martonvásár belterület 176. hrsz. alatti ingatlan meghatározott részét. Ugyanezen célból a Martonvásár Város Önkormányzata a 2016. november 24. napján kelt szerződéssel (a továbbiakban: 2016. november 24-i Haszonkölcsön-szerződés vagy „Haszonkölcsön-szerződés 2.”) haszonkölcsönbe vette a fenti ingatlannal szomszédos, a Martonvásár Római Katolikus Plébánia tulajdonában álló Martonvásár belterület 1076. hrsz. alatti ingatlannak a kormányhatározatok szerinti fejlesztéssel érintett területrészét (a továbbiakban: Templomkert). Megállapítják a felek továbbá, hogy a Haszonkölcsön-szerződés 1.-et és a Haszonkölcsön-szerződés 2.-t kötő felek 2016. július 14. napján egymással megállapodást kötöttek a fentiekben hivatkozott kormányhatározatok végrehajtására, az akkor rendelkezésre álló információk alapján meghatározva az együttműködésük főbb elemeit, a felek feladatait és kötelezettségeit.

A Haszonkölcsön szerződés 1.-et 2018. november 19-i hatállyal módosították, tekintettel arra, hogy a Brunszvik kerten a hivatkozott Korm. határozatokban foglalt beruházások egy részének, úgy, mint a Brunszvik kertnek a megvalósítása 2018. októberében lezárult. Ezt követően a Magyar Tudományos Akadémia és az Agrártudományi Kutatóközpont 2018. november 23-án a Brunszvik kertet Martonvásár Város Önkormányzata birtokába és üzemeltetésébe átadta.

 

Martonvásár Város Önkormányzata a Brunszvik kert üzemeltetésével a Közszolgáltató jogelődjét, a Martongazda Nonprofit Kft.-t bízta meg a közszolgáltatási szerződései keretében, és birtokába adta a területet, rendelkezésére bocsátotta az üzemeltetéshez szükséges dokumentumokat és információkat, aki a közfeladat-ellátás keretein belül e feladatellátásnak eleget tett.

 

A fenti Haszonkölcsön-szerződéseket kötő felek, közös együttműködésük kereteinek felülvizsgálata körében 2018. december 19-én módosították korábbi 2016. július 14-én kelt négyoldalú megállapodásukat, és egységes szerkezetben elfogadták azt négyoldalú megállapodás (a továbbiakban: négyoldalú megállapodás) formájában.

 

A Pannónia Szíve Program keretében Martonvásár város területén, a Brunszvik-terv részeként megvalósuló egyes fejlesztések támogatásáról szóló 1521/2018. (X. 17.) Korm. határozatában (a továbbiakban: Kormányhatározat) a Kormány kinyilvánította, hogy „támogatja a Pannónia Szíve térségben, Martonvásár város területén a Brunszvik-terv részeként megvalósuló fejlesztéseket”. Ennek részét képezi a martonvásári vasútállomást a Brunszvik kerttel összekötő, részben a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában álló, Martonvásár belterület 176. hrsz-ú, a természetben 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. szám alatti ingatlanon átvezető Brunszvik-Dreher sétány kialakítása. E fejlesztési célok, illetőleg a l521/2018. (X. 17.) Korm. határozatban foglaltak eredményes végrehajtása, valamint a szükséges intézkedések megtétele érdekében a Magyar Tudományos Akadémia, az Agrártudományi Kutatóközpont és Martonvásár Város Önkormányzata 2019. április 15-én megállapodást kötöttek a terület Önkormányzat részére történő haszonkölcsönbe adásáról, melyet 2020. július 30-án kelt módosítással felülvizsgáltak (a továbbiakban a megállapodás és annak módosítása együtt: Megállapodás), és a használat jogcímét alhasználatra módosították.

 

Felek 2020. december 15-én fenntartói és támogatói keretszerződést kötöttek egymással 2021. január 1-jei hatályba lépéssel az Önkormányzat számára előírt közfeladatok, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

1. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában („kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;”), a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: kulturális törvény) 64. § (1) bekezdéseiben, valamint 76. § (1)-(6) bekezdésében és a 77. § (1) bekezdésében és Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) szerint rögzített kötelező feladatok és

2. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában rögzített kötelező feladatok, így a településüzemeltetési feladatok körében különösen

c. helyi közutak és tartozékaik karbantartására, fenntartására a helyi közutak kezelésének szakmai szabályiról szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet, valamint Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 16/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet szerint;

d. közparkok és közterületek karbantartására, fenntartására

(a továbbiakban: Keretszerződés). Keretszerződés alapján felek ugyanezen dátummal és hatályba lépéssel az egyes közfeladatok ellátására közszolgáltatási szerződéseket kötöttek egymással az egyes feladatok meghatározása érdekében (a továbbiakban: közművelődési közszolgáltatási szerződés, illetve településüzemeltetési közszolgáltatási szerződés).

 

Önkormányzat a Brunszvik-Dreher sétány kialakításának munkálatait befejezte, annak műszaki átadás-átvételére 2021. április 26-án sor került. A Megállapodás alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésének megfelelően Kölcsönvevő a beruházást közforgalom elől el nem zárt magánútként valósította meg. A forgalomba helyezési engedély 2021. június 14-én került kiadásra.

 

Figyelemmel a fentiekre Felek jelen szerződésmódosítással kiegészítik a 2020. december 15-én megkötött 2021. január 1. napjától hatályos közművelődési és településüzemeltetési közszolgáltatási szerződéseket a Brunszvik kert, mint közpark karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és használata, hasznosítása körében, valamint a Brunszvik-Dreher sétány, mint közforgalom elől el nem zárt magánút kezelése, karbantartása, fenntartása, üzemeltetése körében.

 

Felek a Brunszvik-Dreher sétány üzemeltetésbe adása érdekében birtokba adási eljárást folytattak le, melyről készült jegyzőkönyv jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

  1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

1) Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót a Keretszerződés alapján, és feltételei mellett a közművelődési és településüzemeltetési közszolgáltatási szerződés kiegészítéseként, jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Haszonkölcsön-szerződés 1, Haszonkölcsön-szerződés 2., Megállapodás, négyoldalú megállapodás, valamint birtokba adási jegyzőkönyvek szerint

a. a Brunszvik kert közparkként való karbantartásával, fenntartásával, üzemeltetésével és

b. a Brunszvik-Dreher sétány közforgalom elől el nem zárt magánútként való kezelésével, karbantartásával, fenntartásával, üzemeltetésével és

c. az a. és b. pontban foglalt területek szerződéses keretek közötti használatával a közművelődési, kulturális tevékenységek ellátása során, és

d. az a. és b. pontban megjelölt területek szerződéses keretek közötti hasznosításával, azzal, hogy a hasznosításból származó bevételekkel a keretszerződés szerint köteles elszámolni.

 

2) Közszolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés és annak aláírása társasági és képviseleti cégszabályait, illetve tudomása szerint harmadik felekkel szemben vállalt kötelezettségeit nem sérti, továbbá megfelel a helyi közszolgáltatás ellátására való jogosultság jogszabályi feltételeinek, melyre tekintettel a közszolgáltatási feladat ellátási kötelezettséget elfogadja és kötelezettséget vállal a közfeladatok – jogszabályokban, jelen szerződésben, valamint egyedi szerződésekben foglalt magas színvonalon történő – ellátására.

 

3) Felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött Keretszerződés, közművelődési és településüzemeltetési közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem módosítják, és jelen kiegészítés esetében rögzítik, hogy az ebben foglalt egyes közfeladatok, melyek az igénybe vevők részéről ellentételezésben részesülnek, általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek, így vonatkoznak rájuk az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 360/2012/EU rendelet (2012. április 25.) előírásai.

A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.

A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás más csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatással csak a 200.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó bármiféle ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés állami támogatásnak minősül-e vagy sem.

 

  1. A KIEGÉSZÍTÉS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA
  1. Jelen kiegészítést a Felek határozatlan időre kötik azzal, hogy minden évben szükség szerint kötelesek – az esetleges jogszabályi és egyéb változásokra tekintettel – a szerződés tartalmának felülvizsgálatára és aktualizálására.
  2. Jelen kiegészítés 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

 

  1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2021. (VI ….) határozatával fogadta el.
  2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény valamint a jelen szerződésben hivatkozott és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Ezen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

Martonvásár, 2021. július„…”.

 

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

Martonvásár Város Önkormányzata

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Önkormányzat képviseletében

 

Közszolgáltató képviseletében

Dr. Szabó Tibor

 

Tóth Balázs

polgármester

 

ügyvezető

 

 

Jogi ellenjegyző: ………………………….

 

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………