Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

155/2021. (7. 6.) a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról, tervezési szerződés kiegészítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

155/2021. (VII.6.) határozata

a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról,

tervezési szerződés kiegészítéséről

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a 118/2021. (V.25.) határozattal elfogadott a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának elindítása vonatkozásában a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel kötött szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal – a Martonvásár, 189/1, 188/1, 187, 186, 182/1, 182/2, 1544 hrsz-ú ingatlanok bevonásával - kiegészíti.

 

2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1. pont szerinti szerződés-kiegészítés nettó 300.000,- Ft+ÁFA többlet anyagi forrást igényel, melyet a fejlesztési tartalék terhére biztosít.

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés-kiegészítés aláírására, és az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, eljárások lefolytatására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021.07.31.

 

155/2021. (VII.6.) határozat melléklete:

 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú kiegészítése

Megrendelő:

Neve / cégneve:                                  Martonvásár Város Önkormányzata

Székhelye:                                          2462 Martonvásár, Budai u. 13.

Adószáma:                                          15727433-2-07

Bankszámlaszáma:                             11736082-15727433

Képviselője (tisztsége):                       Dr. Szabó Tibor polgármester

Elérhetősége:                                      +36-22/460-004         

a továbbiakban, mint Megrendelő

 

Tervező:

Neve/cégneve:                                    Völgyzugoly Műhely Kft.

Fióktelep:                                            1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15 II/5.

Adószáma:                                          13634333-2-43

Cégjegyzékszáma:                              01-09-341347

Bankszámlaszáma:                             11703006-29906053

Képviselője:                                        Ferik Tünde ügyvezető

Elérhetősége:                                      +36-20-913-8575

a továbbiakban, mint Tervező

 

az alulírott napon és helyen  tervezési szerződést kötnek az alábbi feltételekkel:

 

Preambulum:

Felek rögzítik, hogy közöttük 2021.05.28. napján tervezési szerződés jött létre Martonvásár város településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás keretében történő módosítására az alábbi tervezési feladatokra vonatkozóan.

Tervezési feladatok:

  • Béke utcától délre elhelyezkedő tervezett lakóterület (Béka utcai lakópark) újragondolása,
  • Kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése a 1238 helyrajzi számú ingatlanon (Acer Kft. jelenlegi Juharfa utcai telephelye mögött),
  • Martonvásár, 056/4 helyrajzi számú terület (volt betonkeverő-telep a vasúti pálya mellett) övezeti átsorolása Gksz4 építési övezetbe,
  • Martonvásár, 049/18 és 049/30 helyrajzi számú terület (ital-nagykereskedéssel szemben lévő terület a 7-es út mellett) övezeti átsorolása Gksz4 építési övezetbe.

A Megrendelő részéről további 6 ingatlan (Martonvásár, 189/1, 188/1, 187, 186, 182/1, 182/2, 1544 hrsz) felülvizsgálata vált szükségessé, melyre vonatkozóan a Felek egyező akarattal a tervezési szerződést kiegészítik az alábbiak szerint.

 

1) A tervezési szerződés 1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

„1. A TERVEZÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

Martonvásár város településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás keretében történő módosítása –az alábbi tervezési feladatokra vonatkozóan.

Tervezési feladatok:

  • Béke utcától délre elhelyezkedő tervezett lakóterület (Béka utcai lakópark) újragondolása,
  • Kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése a 1238 helyrajzi számú ingatlanon (Acer Kft. jelenlegi Juharfa utcai telephelye mögött),
  • Martonvásár, 056/4 helyrajzi számú terület (volt betonkeverő-telep a vasúti pálya mellett) övezeti átsorolása Gksz4 építési övezetbe,
  • Martonvásár, 049/18 és 049/30 helyrajzi számú terület (ital-nagykereskedéssel szemben lévő terület a 7-es út mellett) övezeti átsorolása Gksz4 építési övezetbe,
  • Martonvásár, belterület 189/1, 188/1, 187, 186, 182/1 és 182/2, 1544 hrsz-ú ingatlanok beépítési százalékának növelése

(a továbbiakban: Tervezési munka).”

 

2) A tervezési szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. TERVEZÉSI DÍJ

Tervezőt a Tervezési munka elvégzéséért

2.300.000,- Ft,     azaz    Kettőmillió-háromszázezer forint tervezési díj,

621.000,- Ft,        azaz    hatszázhuszonegyezer forint ÁFA (27%),

összesen:  

2.921.000,- Ft,     azaz    Kettőmillió-kilencszázhuszonegyezer forint illeti meg.

A tervezési díjat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adó terheli.”

 

3) Jelen szerződés-kiegészítés a tervezési szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés-kiegészítés a tervezési szerződés rendelkezéseit egyebekben nem érinti. Jelen szerződés-kiegészítés az aláírás napján lép hatályba.

 

4) Jelen szerződés négy (4) egymással megegyező példányban készült, amelyet szerződő felek, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

 

 

Martonvásár, 2021. ………

 

 

 

           …………………………………….               …………………………………….

                            Megrendelő                                                    Tervező