Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

153/2021. (7. 6.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

153/2021. (VII.6.) határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról

 

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal (2045 Törökbálint, külterület 0152/12 hrsz.) kötött közszolgáltatási szerződést, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, 2021. szeptember 1. napi hatállyal módosítja és 2022. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja.
 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a víziközművek kapacitásbővítésének fejlesztését szolgáló egyeztetések lezárását követően, szükség szerint gondoskodjon Martonvásár városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására irányuló közbeszerzés kiírásáról.
 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés aláírására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1-2.) pont – 2022.08.31., 2.) pont – 2021.08.31.

 

153/2021. (VII.6.) határozat 1. melléklete:

 

Közszolgáltatási szerződés

1. számú módosítása

 

mely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. adószám: 15727433-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727431, mint az ellátásért felelős, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 2045 Törökbálint, külterület 0152/12 hrsz., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-189358, adószám: 13834739-2-13, számlaszám: 10102969-55421500-0000005, mint szolgáltató, képviseli: Zaják Péter ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató)

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

 

 1. Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. alapján, az Önkormányzat Képviselő-testülete 268/2020. (XI.3.) határozata értelmében 2020. december 1. napi hatállyal közszolgáltatási szerződést kötöttek Martonvásár Város közigazgatási területén lévő, a helyi rendeletben meghatározott ingatlanokon keletkező, ott elkülönítetten és ideiglenesen tárolt települési folyékony hulladék (EWC kód: 20 03 04) folyamatos begyűjtésére és elszállítására (a továbbiakban: Szerződés).
 2. Felek a Szerződést 2021. szeptember 1. napi hatállyal, egybehangzó közös akarattal az alábbiak szerint módosítják az Önkormányzat …../2021. (…..) számú - 20/2015. (V.2.) számú 2021. szeptember 1. napjától hatályos önkormányzati rendeletében foglaltak alapján meghozott - határozata figyelembe vételével.
 3. A Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Közszolgáltató a meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2020. december 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig jogosult, illetve kötelezett.”

 1. A Felek megállapítják, hogy a Szerződés 2. mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. melléklete szerint tartalommal módosítják és hatályában fenntartják.
 2. Jelen módosítás a Szerződést egyebekben nem érinti.
 3. Felek Szerződést - jelen módosításban foglaltak átvezetésével - egységes szerkezetbe foglalják és aláírják.
 4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasást és értelmezést követően írják alá.

 

Martonvásár, 2021. ……………… …….                                                     

 

 

                          Önkormányzat                                                     Közszolgáltató

 

Jogi ellenjegyző: ………………….

Pénzügyi ellenjegyző: …………….


 

 

 

 

1. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításához:

 

„2. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez:

 

 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatási díja:
  1. Alapdíj:                                                                                     1.484.-Ft/ m3
  2. Ürítési díj:                                                                                     936.-Ft/m3
  3. Mindösszesen:                                                                           2.420.- Ft/m3
 2. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”