Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

134/2021. (5. 25.) a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2020. évi végrehajtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

134/2021. (V.25.) határozata

a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2020. évi végrehajtásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jóváhagyom a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

                                                                                                         Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

A 134/2021. (V.25.) határozat 1. melléklete:

 

MARTONVÁSÁRI JÁRÁSI

HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG

2462 Martonvásár, Budai út 1.

 

Szám: FE-05/IKT/XXX/2021.

 

 

 

Előterjesztés

a Martonvásári Járási Helyi Védelmi Bizottság

2021. február 24-i ülésének

1. napirendi pontjához

 

 

BESZÁMOLÓ

A HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2020. ÉVI FELADATTERVBEN MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÜLÉSÉRŐL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Védelmi Bizottság!

 

A 2020. évben történt jelentősebb tevékenységek, események az alábbiakban foglalhatóak össze:

2020. február 20-án került megtartásra a Helyi Védelmi Bizottság rendes ülése, amelyen módosításra került a Helyi Védelmi Bizottság Szervezési és Működési Szabályzata, valamint elfogadásra került a HVB 2019. évi tevékenységéről, a 2019. évi Feladattervben meghatározott feladatok teljesüléséről szóló beszámoló. Az ülésen tájékoztatás történt az ár- és belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokról, valamint honvédelmi tájékoztatóra is sor került.

Az egészségügyi veszélyhelyzet 2020. március 11-i kihirdetése többletfeladatokat rótt a Helyi Védelmi Bizottságra is. Számos adatszolgáltatást teljesítettünk a járáshoz tartozó településekkel történt egyeztetés alapján a településeken bevezetett helyi járványügyi szabályokról, a közétkeztetésről, az idősek házi ellátásáról, a helyben megtett intézkedésekről. Ezen adatszolgáltatásokat rövid határidővel, jellemzően hétvégi időszakban kellett végrehajtanunk, így köszönet illeti a települési vezetőket a folyamatos rendelkezésre állásért, a rugalmas együttműködésért.

Az egészségügyi veszélyhelyzethez kapcsolódóan havi rendszerességgel vettünk részt az állami beszerzésekből származó védőfelszerelések (maszkok, védőkesztyűk, fertőtlenítőszerek) eljuttatásában a járás területén működő orvosokhoz, fogorvosokhoz.

A Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával közösen felmértük a háziorvosok rendelkezésre állását a járási vírusközpont létrehozása kapcsán.

A vírushelyzet kapcsán folyamatosan egyeztettünk a megye többi járásával a tapasztalatokról.

2020. június 24-én került megtartásra a Fejér Megyei Védelmi Bizottság és a munkacsoportok tagjainak, a Helyi Védelmi Bizottságok tagjainak értesítési gyakorlata.

2020. október 14-én tartotta meg a Megyei Védelmi Bizottság a HVB titkárok negyedik negyedévi felkészítését az MVB 2020. évi feladat- és pénzügyi tervébe tervezett területi és helyi szintű honvédelmi igazgatási és katasztrófavédelmi feladatainak áttekintéséről, a HVB őszi üléseinek megtartásával kapcsolatos feladatokról, a HVB-ok 2021. évi Feladat- és pénzügyi tervének összeállításával kapcsolatos információk, aktuális helyi szintű feladatok, valamint az elkövetkező időszak várható feladatainak meghatározásáról.

A Megyei Védelmi Bizottság által kiadott ellenőrzési terv értelmében novemberben került sor a HVB feladat- és hatáskörbe tartozó, meghatározott időszakra vonatkozó törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésre. Az ellenőrzés - a járványügyi helyzetre való tekintettel - a tervezett helyszíni ellenőrzés helyett az iratok bekérésével és vizsgálatával valósult meg. A 2020. december 14-én készített ellenőrzési jelentés hiányosságot nem tárt fel. A Megyei Védelmi Bizottság javaslatot tett arra, hogy a soron következő aktív időszakában a honvédelmi elnökhelyettes pontosítsa a Honvédelmi Igazgatási Munkacsoport Ügyrendjében szereplő szervezeti elemeket.

2020. november 18-án került sor a Fejér Megyei Védelmi Bizottság (MVB) munkacsoportjaiból kijelölt résztvevők, a Helyi Védelmi Bizottságok, valamint a téli rendkívüli helyzetek felszámolásába bevonásra kerülő egyéb megyei szervezetek részére – a téli rendkívüli időjárási helyzetek kezelése során végrehajtandó döntéstámogató feladatokra való felkészülés céljából – online (videó konferencia) felkészítő foglalkozás megtartására.

2020. november 20-án – a COVID-19 járvány második hulláma során kialakult járványügyi helyzet következtében - elektronikus formában került megtartásra a Helyi Védelmi Bizottság őszi ülése. Ennek során beszámoló készült a HVB előző ülése óta végrehajtott feladatokról, elfogadásra került a HVB 2021. évi Feladat- és pénzügyi terve, valamint megtörtént a tájékoztató a téli rendkívüli időjárási helyzetre való felkészülés aktuális feladatairól a katasztrófavédelmi elnökhelyettes, valamint a Magyar Közút Zrt. részéről.

A járvány elleni védekezés keretében részt vettünk az egészségügyben, a nevelési, oktatási intézményekben, a szociális intézményekben, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas vizsgálatok (tesztelések) szervezésében és lebonyolításában.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a dunaújvárosi kirendeltségével, és a Rendőrséggel is folyamatos a tapasztalatcsere, kiváló a kapcsolat.  A járás települési polgármesterei bizalommal fordulnak a járási hivatalhoz a védelmi igazgatás területéhez tartozó ügyekben.

A HVB tagok elérhetőségének frissítése, aktualizálása megtörtént.

Változás történt a Helyi Védelmi Bizottság honvédelmi elnökhelyettesének személyében, dr. Oláh Gábor helyett Laki József ÖMT alezredes úr tölti be ezt a tisztséget.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a HVB a határozatok végrehajtására kiemelt figyelmet fordít, minden fontos felkészítésen, eseményen, gyakorlaton képviseltette magát, a jogszabályokban meghatározott és a Feladattervben rögzített feladatait teljes körűen, magas színvonalon látja el. A HVB 2020. évi Feladattervében meghatározott feladatok maradéktalanul teljesültek. A HVB hatékony és jogszerű működése biztosított.

 

 

Martonvásár, 2021. február 24.

 

 

                                                                                             Dr. Koltai Gábor

                                                                                    Helyi Védelmi Bizottság elnöke