Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

132/2021. (5. 25.) mezőőri beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

132/2021. (V.25.) határozata

mezőőri beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a mezőőri feladatok 2020. évi ellátásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

 

132/2021. (V.25) határozat melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

a 2020-as évben végzett martonvásári mezőőri tevékenységről

 

A 2020-as év elteltével újra beszámolhatok az elvégzett munka eredményeiről és hiányosságairól. Kerek egy évtizede folytatott mezőőri munkám tapasztalata alapján ebben az évben is arra törekedtem, hogy az eredményes munka érdekében nagyon szoros kapcsolatot tartsak fent a Martonvásár közigazgatatási területén tevékenykedő társszervezetekkel (rendőrség, polgárőrség, közterület-felügyelet, hegybíró). Ezen együttműködés teszi lehetővé a gyorsabb és hatékonyabb, tehát eredményesebb munkavégzést mindegyik fél számára.

 

Ebben az évben is kiemelem beszámolómban a Martongazda Np. Kft.-vel történő együttműködésemet, amely hagyományosan jó. Az ő segítségükkel sikerült 2020-ban is többször (havonta 2-4 alkalommal, évente 30-40 alkalommal) szemétgyűjtési akciót szervezni, megszüntetve azokat a gócpontokat, amiket korábbi beszámolóimban is említettem már. Leglátványosabb és legeredményesebb szemétgyűjtési akció természetesen 2020-ban is az az akció volt, amikor a legszélesebb rétegek megszólításával, bevonva civil-szervezeteket, martonvásári lakókat együtt takarítottunk ki bizonyos meghatározott részeket. Például a szőlőhegy alatti területet, kerékpárutat így tettük együtt szebbé, járhatóvá.

A Magyar Közút Np. Zrt. közútkezelő kollégáival a tavalyi év során sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani és több alkalommal velük is sikerült közös szemétszedési, takarítási akciót szervezni. Az MKK 6-8 dolgozóval és szállító eszközeivel, továbbá a Martongazda 2-4 alkalmazottja vett részt a közös munkában. A Martonvásár közigazgatási területét átszelő 7 km hosszúságú 70-es főúton az én észlelésem és bejelentésem (az ügyeletes diszpécser felé) alapján többször is összeszedték az illegálisan kirakott hulladékot.

Rendszeres járőrözéssel, jelenléttel igyekszem azért ezen területeket felügyelni, bevonva időnként lovas polgárőr társaimat is. Ezen járőrözések főleg hétvégén voltak gyakoriak, melyek során 3-4 óra alatt 15-20 km-nyi szakaszt is bejártunk 3-4 lóval, főleg azon területeket, amelyek autóval nehezebben megközelíthetők.

A rendőrség járőreivel és a közterületi felügyelővel is jó kapcsolatom, kölcsönösen segítjük egymás munkáját, folyamatos egyeztetést végzünk, információ cserével, közös fellépéssel igyekszünk minél eredményesebbnek lenni.

Tehát tavaly is jól működött és működik a Rendőrség – Polgárőrség - Közterület-felügyelet - Mezőőr tengely.

 

A határban történő vagyon elleni bűncselekmények száma is nagymértékben visszaszorult, az esetlegesen éjszakára kint maradt termények, bálák nem váltak a tolvajok martalékává. A gazdáknak fel szoktam ajánlani, hogy amennyiben a nap vége felé úgy látják, hogy a bebálázott terményeket azon a napon már nem tudják elvitetni, biztonságba helyezni, jelezzék felém és én éjjel figyelemmel kísérem.

 

Beszámolómat a 2020-as évben történt fakitermelés témakörével folytatom. Mint minden évben, a tavaly is engedélyezésre került fakitermelés, ezen időszakban három különböző területen. A folyamat kezdetén pontos helyszíni leírást kapok a kijelölt, engedélyezett terület méretéről, helyéről, a munkafolyamat időtartamáról és azon személyek adatairól, akik jogosultak a tevékenységben részt venni. Külön figyelmet igényel ezen időszakban a terület folyamatos és rendszeres ellenőrzése, mivel a kitermelt fát csak a kitermelés végeztével szabad elszállítani a kitermelőknek az erdészet képviselőinek jelenlétében. Így a kivágott fa sokszor hetekig, hónapokig az erdőben marad viszonylag jól megközelíthető helyen, ami igen nagy kísértést jelent némelyeknek. Ezért aztán mindig nagy megnyugvással tölt el, ha minden rendben zajlik és elszállítják az utolsó kitermelt fát is. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy a falopások mennyisége tovább csökkent az előző évekhez képest, annak is köszönhetően, hogy a tulajdonosokat évek óta arra bíztatom, hogy kérjenek engedélyt és szánjanak időt, hogy maguk termeljék ki a kivágásra érett fákat.

A vadkárok mértéke nem mutatott változást tavaly sem az előző évekhez képest, ami annak is tulajdonítható, hogy a vadállomány stabil, illetve a vadásztársaságok is jó szakmai munkát végeznek.

 

Az utak állapota a korábbi évekhez képest végre látványosan javult. Régebben csak kevés tulajdonos foglakozott az utak javításával, karbantartásával, és leginkább csak sitt kategóriájú töltéseket végeztek, aztán évről-évre javult a helyzet, és azt tapasztalom, hogy jó minőségű utakon lehet most már biztonságosan közlekedni. Az is megállapítható, hogy ezen útjavításokat, karbantartásokat minden évben ugyanaz a 3-4 gazda végzi el.

Az utakhoz kapcsolódó további téma viszont, ami évről-évre negatív irányban eszkalálódik, hogy ezen utak használói nemcsak a földtulajdonosok, hanem az egyre nagyobb számú mozogni-futni-kirándulni vágyó tömeg. A népesség növekedésével új jelenség körvonalazódik, a kutyasétáltatókat zavarják a futók, a vadászt mindenki, időnként aztán nagy a káosz, főleg hétvégén szép időben.

 

Korábbi évekhez képest kevesebb vándorméhész foglalt területet tavaly a területeinken, ezáltal a korábbi évek méhészetekkel és a vándor-méhészekkel kapcsolatos problémái mérséklődtek, így kisebb volt a feszültség a helyi illetve a vándor-méhészek között.

 

Az Önkormányzat Adóügyi, Gyámügyi Osztály dolgozóit rendszeresen szoktam kiszállítani olyan helyszínekre, ami nehezen megközelíthető (Orbán hegy, Kismarton, Erdőhát) vagy helyismeret hiányában fordulnak hozzám kérve a segítségemet.

 

Beszámolóm végén említést szeretnék tenni arról, hogy más területeinkhez képest – a Martongazda Np. Kft munkatársaival végzett munkánk ellenére is - viszonylagosan áldatlan állapotok alakulnak ki sokszor településünk szomszédos településekhez kapcsolódó határai. Ezen területek elhanyagolt állapota (pl. baracskai domb, a két települést elválasztó út a baracskai önkormányzathoz tartozik), az ott illegálisan elhelyezett szemét eltávolítása, szükségessé teszi a települések összefogását is, melyhez kérem a település-vezetés támogatását.

 

Csiki Botond mezőőr

Martonvásár, 2021 május 13