Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

256/2019. (11. 26.) a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel Martonvásár Város közigazgatási területén házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

256/2019. (XI.26.) határozata

a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel Martonvásár Város közigazgatási területén házi gyermekorvosi

 feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

és térítésmentes használati szerződés megkötéséről

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Jellinek és Társa Bt. és az Önkormányzat között az alapellátás körébe tartozó házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában létrejött a 5214-3/2015. iktatószámú feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja 2020. január 01. napi hatállyal:

1.) A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.) A rendelés ideje:

Hétfő: 08.00 óra – 12.00 óra

Kedd: 16.00 óra – 18.00 óra

Szerda: 16.00 óra – 18.00 óra

Csütörtök: 08.00 óra – 09.00 óra (rendelés) és 14.00-16.00 (tanácsadás)

Péntek: 08.00 óra – 12.00 óra

Csecsemő tanácsadás: szerda 08.00 óra – 10.00 óra

Rendelkezésre állási idő: hétfő – péntek 08-00 – 16.00

A rendelkezésre állási idő alatt az orvos elérésére szolgáló telefonszámot a rendelőhelyiség bejáratánál fel kell tüntetni és a Megbízó felé meg kell adni.”

2.) A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.) A Megbízó a tulajdonában lévő Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti, a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges felszereltségű rendelő helyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, térítésmentesen – külön jelen szerződés elválaszthatatlan 2. mellékletét is képező használati szerződésben foglaltak szerint - a Megbízott rendelkezésére bocsátja. A Megbízó a használatba adást követően tulajdonjogát fenntartja.”

3.) A szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.) A fenntartási és működési kiadások megoszlását külön a 4. pontban hivatkozott használati szerződésben foglaltak szerint rendezik és szabályozzák a Felek.”

4.) A szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6.) Megbízott saját a gyermekorvosi körzetében történő helyettesítéséről maga gondoskodik, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel és engedéllyel rendelkező helyettesítővel biztosítva a betegek folyamatos ellátását.

A Megbízott saját helyettesítéséről a Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti rendelőben köteles gondoskodni a helyettesítés időtartamának megfelelően. A helyettesítéssel érintett napokon a helyettesítő orvos a saját rendelési idején túl a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idő legalább 50%-át teljesíti.

A helyettesítéssel érintett napok száma – a betegség miatt igazolt távollét esetét bele nem számítva - évente nem haladhatja meg a 40 napot.

Vis major esetén a helyettesítés idejéről a Megbízó képviselője és a Megbízott külön egyeztetnek.

A helyettesítésre vonatkozó tudnivalókról a Megbízott megfelelő időben (legalább 24 órával korában) és módon (a rendelő külső bejáratára kifüggesztett, a betegek számára elérhető hirdetmény útján, amely tartalmazza a helyettesítésre vonatkozó rendelési időpontot) köteles tájékoztatni a körzet lakosságát, továbbá értesíteni a Megbízót (e-mailben, telefonon, vagy más módon).

A helyettesítésre jogosult:

Dr. Oszvald Éva orvos, (pecsétszám: 33579 székhelye: Velence, Széchenyi u. 4/a.)

Dr. Séllyei Erzsébet orvos, (pecsétszám: 25710 székhelye: 1124 Budapest, Fodor u. 89.)”

5.) A szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

 

„8.) A Megbízott az alapellátás körébe tartozó fogorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban meghatározott számú és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja. Az ellátás nyújtásában – heti 40 órában - részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: Juhászné Juhos Andrea asszisztens (nyilvántartási szám: 69634).”

6.) A szerződés 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.) Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) Megbízott közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges pénzeszközt a NEAK közvetlenül a Megbízott számlájára utalja.”

7.) A szerződés a jelen határozat 1. melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés 2. számú mellékletével egészül ki.

8.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

II.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

  1. a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat,
  2. illetőleg a határozat II/a) pontja szerint átvezetett és egységes szerkezetbe foglalt, a határozat 1. mellékletét képező Szerződés aláírására, valamint
  3. a határozat I/7. pontjában megjelölt használati szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. december 15.

/ckeditor/kcfinder/upload/files/Jegyz%C5%91k%C3%B6nyv%2011.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klete.pdf